Merge stage-aosp-master into pi-dev-plus-aosp
am: 189c77357a

Change-Id: I3f3d8e69b051b30c6f4de170580e14e429dfcadd