Merge stage-aosp-master into pi-dev-plus-aosp
am: bcc9528da7

Change-Id: Ia8250f9fe2ca8a697f9b470193130d384b19772e