Merge stage-aosp-master into pi-dev-plus-aosp
am: c9d3fa6bc0

Change-Id: Ia9387d6b48a793bdc546ce3ffd100984d77d7355