am c261b809: am d22d8e03: am 19332727: am 31b3a825: am 0e1c7ef1: Fix bugs in jmem-ashmem.

* commit 'c261b80971b2d214f2801e434f15e181cda01c5b':
  Fix bugs in jmem-ashmem.