blob: a99400053173b7dea641050840b625bc5db92245 [file] [log] [blame]
# make the directories
SA_NAME=sa17
SA_TEST=$SA_NAME/test
mkdir $SA_NAME
mkdir $SA_NAME/solaris
mkdir $SA_NAME/solaris/amd64
mkdir $SA_NAME/solaris/sparc
mkdir $SA_NAME/solaris/sparcv9
mkdir $SA_NAME/solaris/i386
mkdir $SA_NAME/linux
mkdir $SA_NAME/linux/i386
mkdir $SA_NAME/linux/ia64
mkdir $SA_NAME/linux/amd64
mkdir $SA_NAME/win32
mkdir $SA_NAME/win32/i386
mkdir $SA_NAME/win32/ia64
mkdir $SA_NAME/win32/amd64
mkdir $SA_TEST
# make sa.jar
jar -cvf $SA_NAME/sa.jar -C ../build/classes .
# copy the native libraries
cp ../src/os/solaris/proc/amd64/libsaproc.so $SA_NAME/solaris/amd64
cp ../src/os/solaris/proc/sparc/libsaproc.so $SA_NAME/solaris/sparc
cp ../src/os/solaris/proc/sparcv9/libsaproc.so $SA_NAME/solaris/sparcv9
cp ../src/os/solaris/proc/i386/libsaproc.so $SA_NAME/solaris/i386
cp ../src/os/linux/i386/libsaproc.so $SA_NAME/linux/i386
cp ../src/os/linux/ia64/libsaproc.so $SA_NAME/linux/ia64
cp ../src/os/linux/amd64/libsaproc.so $SA_NAME/linux/amd64
cp ../src/os/win32/windbg/i386/sawindbg.dll $SA_NAME/win32/i386
cp ../src/os/win32/windbg/ia64/sawindbg.dll $SA_NAME/win32/ia64
cp ../src/os/win32/windbg/amd64/sawindbg.dll $SA_NAME/win32/amd64
# copy Unix (Solaris and Linux) shell scripts
cp saenv.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/saenv.sh
cp saenv64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/saenv64.sh
cp clhsdbproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/clhsdbproc.sh
cp clhsdbproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/clhsdbproc64.sh
cp dumpflagsproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpflagsproc.sh
cp dumpflagsproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpflagsproc64.sh
cp dumpsyspropsproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpsyspropsproc.sh
cp dumpsyspropsproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpsyspropsproc64.sh
cp finalizerinfoproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/finalizerinfoproc.sh
cp finalizerinfoproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/finalizerinfoproc64.sh
cp heapdumpproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapdumpproc.sh
cp heapdumpproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapdumpproc64.sh
cp heapsumproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapsumproc.sh
cp heapsumproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapsumproc64.sh
cp hsdbproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/hsdbproc.sh
cp hsdbproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/hsdbproc64.sh
cp jcoreproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jcoreproc.sh
cp jcoreproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jcoreproc64.sh
cp jdbcore.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jdbcore.sh
cp jdbcore64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jdbcore64.sh
cp jdbproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jdbproc.sh
cp jdbproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jdbproc64.sh
cp jhistoproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jhistoproc.sh
cp jhistoproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jhistoproc64.sh
cp jsdbproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jsdbproc.sh
cp jsdbproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jsdbproc64.sh
cp jstackproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jstackproc.sh
cp jstackproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jstackproc64.sh
cp permstatproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/permstatproc.sh
cp permstatproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/permstatproc64.sh
cp pmapproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pmapproc.sh
cp pmapproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pmapproc64.sh
cp pstackproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pstackproc.sh
cp pstackproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pstackproc64.sh
cp soqlproc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/soqlproc.sh
cp soqlproc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/soqlproc64.sh
cp start-debug-server $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server
cp start-debug-server-proc.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server-proc.sh
cp start-debug-server-proc64.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server-proc64.sh
cp start-rmiregistry.sh $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-rmiregistry.sh
# copy Windows batch files
cp saenv.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/saenv.bat
cp saenv64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/saenv64.bat
cp clhsdbwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/clhsdbwindbg.bat
cp clhsdbwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/clhsdbwindbg64.bat
cp dumpflagswindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpflagswindbg.bat
cp dumpflagswindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpflagswindbg64.bat
cp dumpsyspropswindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpsyspropswindbg.bat
cp dumpsyspropswindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/dumpsyspropswindbg64.bat
cp finalizerinfowindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/finalizerinfowindbg.bat
cp finalizerinfowindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/finalizerinfowindbg64.bat
cp heapdumpwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapdumpwindbg.bat
cp heapdumpwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapdumpwindbg64.bat
cp heapsumwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapsumwindbg.bat
cp heapsumwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/heapsumwindbg64.bat
cp hsdbwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/hsdbwindbg.bat
cp hsdbwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/hsdbwindbg64.bat
cp jcorewindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jcorewindbg.bat
cp jcorewindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jcorewindbg64.bat
cp jhistowindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jhistowindbg.bat
cp jhistowindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jhistowindbg64.bat
cp jsdbwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jsdbwindbg.bat
cp jsdbwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jsdbwindbg64.bat
cp jstackwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jstackwindbg.bat
cp jstackwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/jstackwindbg64.bat
cp permstatwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/permstatwindbg.bat
cp permstatwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/permstatwindbg64.bat
cp pmapwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pmapwindbg.bat
cp pmapwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pmapwindbg64.bat
cp pstackwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pstackwindbg.bat
cp pstackwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/pstackwindbg64.bat
cp soqlwindbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/soqlwindbg.bat
cp soqlwindbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/soqlwindbg64.bat
cp start-debug-server-windbg.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server-windbg.bat
cp start-debug-server-windbg64.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-debug-server-windbg64.bat
cp start-rmiregistry.bat $SA_NAME ; chmod 755 $SA_NAME/start-rmiregistry.bat
# make the libproc test
cd ../test/libproc ; make; cd ../../make
# copy libproc test suite
cp ../test/libproc/README $SA_TEST/README-libproc
cp ../test/libproc/libproctest.sh $SA_TEST ; chmod 755 $SA_TEST/libproctest.sh
cp ../test/libproc/libproctest64.sh $SA_TEST ; chmod 755 $SA_TEST/libproctest64.sh
cp ../test/libproc/*.class $SA_TEST
# copy RMI security policy file
cp grantAll.policy $SA_NAME
# copy documentation
mkdir $SA_NAME/doc
cp ../doc/*.html $SA_NAME/doc
chmod 644 $SA_NAME/doc/*.html
# make lib dir and copy other jar files
mkdir $SA_NAME/lib
cp ../src/share/lib/*.jar $SA_NAME/lib
# tar and gzip
tar -cvf $SA_NAME.tar $SA_NAME
gzip $SA_NAME.tar
# cleanup
\rm -rf $SA_NAME