blob: ec4fa6552bee0ac320418117f01398d4b04575f3 [file] [log] [blame]
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:import href="@XSLROOT@/html/docbook.xsl"/>
<xsl:import href="@abs_srcroot@doc/stylesheet.xsl"/>
<xsl:output method="xml" encoding="utf-8"/>
</xsl:stylesheet>