blob: 944edae429436c99ad3715cf90d326e9cd5d25bb [file] [log] [blame]
DIST pavumeter-0.9.3.tar.gz 89241 SHA256 fd8d5804c27efb22d63579aba5ab69d70ad115f5eb8c7bd1d63d5024113f067b SHA512 7aa87e547a26b92d367c8b6d4ca827f9176ceabe4a66e3f4461d7b54ec85a4ac51a42ddd13793052f7948926f5152b5882d726f566176f499eea2d739a510ad8 WHIRLPOOL 067987b8aa6e3db55bb7dfec8fb201d55823c512fb783bc8e45a8c273b826694b31aa6ee0927a14a754e868d4585716b7a28ea2b1da069e7c6fc7ef406f41ee3