blob: 2595a9a4a36907d86217e1d311b5cafe55883a47 [file] [log] [blame]
table STAT {
ElidedFallbackName { name "Roman"; };
DesignAxis zonk 0 { name "Zonkey"; };'
} STAT;