blob: 95287fa43f373c26ccac58d2799b117c9569cf83 [file] [log] [blame]
# Bulgarian translation of flex po-file.
# Copyright (C) 2019 The Flex Project (msgids)
# This file is distributed under the same license as the flex package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flex 2.5.38\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: flex-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-11 16:15-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-20 18:39+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: buf.c:78
msgid "Allocation of buffer to print string failed"
msgstr "Неуспешно заделяне на буфер за отпечатване на низ"
#: buf.c:100
msgid "Allocation of buffer for line directive failed"
msgstr "Неуспешно заделяне на буфер за редова директива"
#: buf.c:177
msgid "Allocation of buffer for m4 def failed"
msgstr "Неуспешно заделяне на буфер за добавяне на дефиниция за „m4“"
#: buf.c:197
msgid "Allocation of buffer for m4 undef failed"
msgstr "Неуспешно заделяне на буфер за премахване на дефиниция за „m4“"
#: dfa.c:61
#, c-format
msgid "State #%d is non-accepting -\n"
msgstr "Състояние №%d не приема —\n"
#: dfa.c:124
msgid "dangerous trailing context"
msgstr "опасен последващ контекст"
#: dfa.c:166
#, c-format
msgid " associated rule line numbers:"
msgstr " номера на редове на съответното правило:"
#: dfa.c:202
#, c-format
msgid " out-transitions: "
msgstr " изходни преходи: "
#: dfa.c:210
#, c-format
msgid ""
"\n"
" jam-transitions: EOF "
msgstr ""
"\n"
" същински преходи: край на файл"
#: dfa.c:341
msgid "consistency check failed in epsclosure()"
msgstr "неуспешна проверка за консистентност в „epsclosure()“"
#: dfa.c:429
msgid ""
"\n"
"\n"
"DFA Dump:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Извеждане на ДКА:\n"
"\n"
#: dfa.c:604
msgid "could not create unique end-of-buffer state"
msgstr "уникалното състояние за край на буфер не може да се създаде"
#: dfa.c:625
#, c-format
msgid "state # %d:\n"
msgstr "състояние №%d:\n"
#: dfa.c:785
msgid "Could not write yynxt_tbl[][]"
msgstr "„yynxt_tbl[][]“ не може да се запише"
#: dfa.c:1049
msgid "bad transition character detected in sympartition()"
msgstr "в „sympartition()“ има неправилен знак за преход"
#: gen.c:478
msgid ""
"\n"
"\n"
"Equivalence Classes:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Класове на еквивалентност:\n"
"\n"
#: gen.c:662 gen.c:691 gen.c:1215
#, c-format
msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
msgstr "състояние №%d приема: [%d]\n"
#: gen.c:1110
#, c-format
msgid "state # %d accepts: "
msgstr "състояние №%d приема: "
#: gen.c:1157
msgid "Could not write yyacclist_tbl"
msgstr "„yyacclist_tbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1233
msgid "Could not write yyacc_tbl"
msgstr "„yyacc_tbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1248 gen.c:1633 gen.c:1656
msgid "Could not write ecstbl"
msgstr "„ecstbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1271
msgid ""
"\n"
"\n"
"Meta-Equivalence Classes:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Класове за мета-еквивалентност:\n"
#: gen.c:1293
msgid "Could not write yymeta_tbl"
msgstr "„yymeta_tbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1354
msgid "Could not write yybase_tbl"
msgstr "„yybase_tbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1388
msgid "Could not write yydef_tbl"
msgstr "„yydef_tbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1428
msgid "Could not write yynxt_tbl"
msgstr "„yynxt_tbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1464
msgid "Could not write yychk_tbl"
msgstr "„yychk_tbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1618 gen.c:1647
msgid "Could not write ftbl"
msgstr "„ftbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1624
msgid "Could not write ssltbl"
msgstr "„ssltbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1675
msgid "Could not write eoltbl"
msgstr "„eoltbl“ не може да се запише"
#: gen.c:1735
msgid "Could not write yynultrans_tbl"
msgstr "„yynultrans_tbl“ не може да се запише"
#: main.c:191
msgid "rule cannot be matched"
msgstr "правилото не напасва"
#: main.c:196
msgid "-s option given but default rule can be matched"
msgstr "зададена е опцията „-s“, но стандартното правило напасва"
#: main.c:236
msgid "Can't use -+ with -l option"
msgstr "опциите „-+“ и „-l“ са несъвместими"
#: main.c:239
msgid "Can't use -f or -F with -l option"
msgstr "опциите „-f“/„-F“ и „-l“ са несъвместими"
#: main.c:243
msgid "Can't use --reentrant or --bison-bridge with -l option"
msgstr "опциите „--reentrant“/„--bison-bridge“ и „-l“ са несъвместими"
#: main.c:275
msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
msgstr "опциите „-Cf“/„-CF“ и „-Cm“ са несъвместими"
#: main.c:278
msgid "-Cf/-CF and -I are incompatible"
msgstr "опциите „-Cf“/„-CF“ и „-I“ са несъвместими"
#: main.c:282
msgid "-Cf/-CF are incompatible with lex-compatibility mode"
msgstr "опциите „-Cf“/„-CF“ са несъвместими с режима за съвместимост с „lex“"
#: main.c:287
msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-Cf“ и „-CF“ са несъвместими"
#: main.c:291
msgid "Can't use -+ with -CF option"
msgstr "опциите „-+“ и „-CF“ са несъвместими"
#: main.c:294
#, c-format
msgid "%array incompatible with -+ option"
msgstr "опцията „-+“ e несъвместима с декларация „%array“"
#: main.c:299
msgid "Options -+ and --reentrant are mutually exclusive."
msgstr "Опциите „-+“ и „--reentrant“ са несъвместими."
#: main.c:302
msgid "bison bridge not supported for the C++ scanner."
msgstr "анализатори, които са на C++, не поддържат допълнителната поддръжка за „bison“."
#: main.c:357 main.c:403
#, c-format
msgid "could not create %s"
msgstr "„%s“ не може да се създаде"
#: main.c:416
msgid "could not write tables header"
msgstr "заглавният файл за таблиците не може за се запише"
#: main.c:420
#, c-format
msgid "can't open skeleton file %s"
msgstr "файлът-скеле „%s“ не може да се отвори"
#: main.c:456
msgid "allocation of macro definition failed"
msgstr "неуспешно заделяне на памет за дефиниция на макрос"
#: main.c:504
#, c-format
msgid "input error reading skeleton file %s"
msgstr "входна грешка при изчитане на файла-скеле „%s“"
#: main.c:508
#, c-format
msgid "error closing skeleton file %s"
msgstr "грешка при затваряне на файла-скеле „%s“"
#: main.c:693
#, c-format
msgid "error creating header file %s"
msgstr "грешка при създаването на заглавен файл „%s“"
#: main.c:701
#, c-format
msgid "error writing output file %s"
msgstr "грешка при записването на изходния файл „%s“"
#: main.c:705
#, c-format
msgid "error closing output file %s"
msgstr "грешка при затварянето на изходния файл „%s“"
#: main.c:709
#, c-format
msgid "error deleting output file %s"
msgstr "грешка при изтриването на изходния файл „%s“"
#: main.c:716
#, c-format
msgid "No backing up.\n"
msgstr "Без връщане назад.\n"
#: main.c:720
#, c-format
msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
msgstr "%d състояния за връщане (без приемане)\n"
#: main.c:724
#, c-format
msgid "Compressed tables always back up.\n"
msgstr "Компресираните таблици винаги водят до връщане назад.\n"
#: main.c:727
#, c-format
msgid "error writing backup file %s"
msgstr "грешка при записа на файла с връщанията назад „%s“"
#: main.c:731
#, c-format
msgid "error closing backup file %s"
msgstr "грешка при затварянето на файла с връщанията назад „%s“"
#: main.c:736
#, c-format
msgid "%s version %s usage statistics:\n"
msgstr "Статистика за употреба на %s, версия %s:\n"
#: main.c:739
#, c-format
msgid " scanner options: -"
msgstr " опции на лексическия анализатор: -"
#: main.c:818
#, c-format
msgid " %d/%d NFA states\n"
msgstr " %d/%d състояния на НКА\n"
#: main.c:820
#, c-format
msgid " %d/%d DFA states (%d words)\n"
msgstr " %d/%d състояния на ДКА (%d думи)\n"
#: main.c:822
#, c-format
msgid " %d rules\n"
msgstr " %d правила\n"
#: main.c:827
#, c-format
msgid " No backing up\n"
msgstr " Без връщане назад\n"
#: main.c:831
#, c-format
msgid " %d backing-up (non-accepting) states\n"
msgstr " %d състояния за връщане (без приемане)\n"
#: main.c:836
#, c-format
msgid " Compressed tables always back-up\n"
msgstr " Компресираните таблици винаги водят до връщане\n"
#: main.c:840
#, c-format
msgid " Beginning-of-line patterns used\n"
msgstr " Използвани са правила за начало на ред\n"
#: main.c:842
#, c-format
msgid " %d/%d start conditions\n"
msgstr " %d/%d начални състояния\n"
#: main.c:846
#, c-format
msgid " %d epsilon states, %d double epsilon states\n"
msgstr " %d ε-състояния, %d двойни ε-състояния\n"
#: main.c:850
#, c-format
msgid " no character classes\n"
msgstr " няма класове знаци\n"
#: main.c:854
#, c-format
msgid " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
msgstr " %d/%d класове за знаци изискваха %d/%d думи за съхранение, преизползвани са %d\n"
#: main.c:859
#, c-format
msgid " %d state/nextstate pairs created\n"
msgstr " %d двойки състояние/преход\n"
#: main.c:862
#, c-format
msgid " %d/%d unique/duplicate transitions\n"
msgstr " %d/%d уникални/повтарящи се преходи\n"
#: main.c:867
#, c-format
msgid " %d table entries\n"
msgstr " %d таблични записи\n"
#: main.c:875
#, c-format
msgid " %d/%d base-def entries created\n"
msgstr " %d/%d записи за основни дефиниции\n"
#: main.c:879
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (максимум %d) записи\n"
#: main.c:883
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (максимум %d) шаблонни записи\n"
#: main.c:887
#, c-format
msgid " %d empty table entries\n"
msgstr " %d празни таблични записи\n"
#: main.c:889
#, c-format
msgid " %d protos created\n"
msgstr " %d създадени прототипи\n"
#: main.c:892
#, c-format
msgid " %d templates created, %d uses\n"
msgstr " %d създадени шаблони, %d употреби\n"
#: main.c:900
#, c-format
msgid " %d/%d equivalence classes created\n"
msgstr " създадени са %d/%d класове за еквивалентност\n"
#: main.c:908
#, c-format
msgid " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
msgstr " създадени са %d/%d класове за мета-еквивалентност\n"
#: main.c:914
#, c-format
msgid " %d (%d saved) hash collisions, %d DFAs equal\n"
msgstr " %d (%d запазени) конфликти по суми, %d ДКА са еднакви\n"
#: main.c:916
#, c-format
msgid " %d sets of reallocations needed\n"
msgstr " необходими са %d пъти заделяния на памет наново\n"
#: main.c:918
#, c-format
msgid " %d total table entries needed\n"
msgstr " необходими са общо %d записи в таблица\n"
#: main.c:995
#, c-format
msgid "Internal error. flexopts are malformed.\n"
msgstr "Вътрешна грешка. Неправилни опции за flex.\n"
#: main.c:1005
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "За повече информация изпълнете „%s --help“.\n"
#: main.c:1062
#, c-format
msgid "unknown -C option '%c'"
msgstr "непозната опция към „-C“: „%c“"
#: main.c:1191
#, c-format
msgid "%s %s\n"
msgstr "%s %s\n"
#: main.c:1466
msgid "fatal parse error"
msgstr "фатална грешка на анализатора"
#: main.c:1498
#, c-format
msgid "could not create backing-up info file %s"
msgstr "файлът с информация за връщане назад не може да се създаде: „%s“"
#: main.c:1519
#, c-format
msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
msgstr "опцията за съвместимост с „lex“ на AT&T: „-l“, води до голяма загуба на производителност\n"
#: main.c:1522
#, c-format
msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
msgstr " и може да доведе до допълнителни проблеми с производителността\n"
#: main.c:1528
#, c-format
msgid "%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match newline characters\n"
msgstr "директивата за „%%option“ — „yylineno“ води до загуба на производителност, само за правилата, които напасват знак за нов ред\n"
#: main.c:1535
#, c-format
msgid "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
msgstr "„-I“ (интерактивният режим) води до малка загуба на производителност\n"
#: main.c:1540
#, c-format
msgid "yymore() entails a minor performance penalty\n"
msgstr "„yymore()“ води до малка загуба на производителност\n"
#: main.c:1546
#, c-format
msgid "REJECT entails a large performance penalty\n"
msgstr "Отхвърлянето (REJECT) води до голяма загуба на производителност\n"
#: main.c:1551
#, c-format
msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
msgstr "Правила с последващ контекст, който не е константен, водят до голяма загуба на производителност\n"
#: main.c:1563
msgid "REJECT cannot be used with -f or -F"
msgstr "Отхвърлянето (REJECT) е несъвместимо с „-f“ или „-F“"
#: main.c:1566
#, c-format
msgid "%option yylineno cannot be used with REJECT"
msgstr "директивата за „%option“ — „yylineno“ е несъвместима с отхвърляне (REJECT)"
#: main.c:1569
msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
msgstr "правила с последващ контекст, който не е константен, не може да се ползват заедно с „-f“ или „-F“"
#: main.c:1692
#, c-format
msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
msgstr "директивата за „%option“ — „yyclass“ важи само за анализаторите, които са на C++"
#: main.c:1799
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [FILE]...\n"
msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ] [ФАЙЛ]…\n"
#: main.c:1802
#, c-format
msgid ""
"Generates programs that perform pattern-matching on text.\n"
"\n"
"Table Compression:\n"
" -Ca, --align trade off larger tables for better memory alignment\n"
" -Ce, --ecs construct equivalence classes\n"
" -Cf do not compress tables; use -f representation\n"
" -CF do not compress tables; use -F representation\n"
" -Cm, --meta-ecs construct meta-equivalence classes\n"
" -Cr, --read use read() instead of stdio for scanner input\n"
" -f, --full generate fast, large scanner. Same as -Cfr\n"
" -F, --fast use alternate table representation. Same as -CFr\n"
" -Cem default compression (same as --ecs --meta-ecs)\n"
"\n"
"Debugging:\n"
" -d, --debug enable debug mode in scanner\n"
" -b, --backup write backing-up information to %s\n"
" -p, --perf-report write performance report to stderr\n"
" -s, --nodefault suppress default rule to ECHO unmatched text\n"
" -T, --trace %s should run in trace mode\n"
" -w, --nowarn do not generate warnings\n"
" -v, --verbose write summary of scanner statistics to stdout\n"
"\n"
"Files:\n"
" -o, --outfile=FILE specify output filename\n"
" -S, --skel=FILE specify skeleton file\n"
" -t, --stdout write scanner on stdout instead of %s\n"
" --yyclass=NAME name of C++ class\n"
" --header-file=FILE create a C header file in addition to the scanner\n"
" --tables-file[=FILE] write tables to FILE\n"
"\n"
"Scanner behavior:\n"
" -7, --7bit generate 7-bit scanner\n"
" -8, --8bit generate 8-bit scanner\n"
" -B, --batch generate batch scanner (opposite of -I)\n"
" -i, --case-insensitive ignore case in patterns\n"
" -l, --lex-compat maximal compatibility with original lex\n"
" -X, --posix-compat maximal compatibility with POSIX lex\n"
" -I, --interactive generate interactive scanner (opposite of -B)\n"
" --yylineno track line count in yylineno\n"
"\n"
"Generated code:\n"
" -+, --c++ generate C++ scanner class\n"
" -Dmacro[=defn] #define macro defn (default defn is '1')\n"
" -L, --noline suppress #line directives in scanner\n"
" -P, --prefix=STRING use STRING as prefix instead of \"yy\"\n"
" -R, --reentrant generate a reentrant C scanner\n"
" --bison-bridge scanner for bison pure parser.\n"
" --bison-locations include yylloc support.\n"
" --stdinit initialize yyin/yyout to stdin/stdout\n"
" --noansi-definitions old-style function definitions\n"
" --noansi-prototypes empty parameter list in prototypes\n"
" --nounistd do not include <unistd.h>\n"
" --noFUNCTION do not generate a particular FUNCTION\n"
"\n"
"Miscellaneous:\n"
" -c do-nothing POSIX option\n"
" -n do-nothing POSIX option\n"
" -?\n"
" -h, --help produce this help message\n"
" -V, --version report %s version\n"
msgstr ""
"Генериране на програма за лексически анализ на текст.\n"
"\n"
"Компресиране на таблиците\n"
" -Ca, --align по-точно подравняване в паметта, но по-големи таблици\n"
" -Ce, --ecs създаване на класовете за еквивалентност\n"
" -Cf без компресия на таблиците, представяне както с „-f“\n"
" -CF без компресия на таблиците, представяне както с „-F“\n"
" -Cm, --meta-ecs създаване на класовете за мета-еквивалентност\n"
" -Cr, --read четене чрез „read()“, а не от стандартния вход\n"
" -f, --full генериране на голям, но бърз анализатор, (≡„-Cfr“)\n"
" -F, --fast алтернативно представяне на таблиците (≡„-CFr“)\n"
" -Cem стандартна компресия (≡„--ecs --meta-ecs“)\n"
"\n"
"Изчистване на грешки:\n"
" -d, --debug режим на изчистване на грешки в анализатора\n"
" -b, --backup запазване на информацията за връщане назад в „%s“\n"
" -p, --perf-report доклад-производителността към стандартната грешка\n"
" -s, --nodefault потискане на стандартното правило за извеждане на\n"
" текста, който не напасва\n"
" -T, --trace „%s“ да се изпълнява в режим на трасиране\n"
" -w, --nowarn без предупреждения\n"
" -v, --verbose доклад-статистика за анализатора към стандартния изход\n"
"\n"
"Файлове:\n"
" -o, --outfile=ФАЙЛ задаване на изходния ФАЙЛ\n"
" -S, --skel=ФАЙЛ задаване на ФАЙЛа-скеле\n"
" -t, --stdout извеждане на анализатора на стандартния изход, а\n"
" не в „%s“\n"
" --yyclass=ИМЕ ИМЕ на клас за C++\n"
" --header-file=ФАЙЛ създаване и на заглавен файл на Cr\n"
" --tables-file[=ФАЙЛ] извеждане на таблиците във ФАЙЛа\n"
"\n"
"Поведение на анализатора:\n"
" -7, --7bit анализатор за 7-битов вход\n"
" -8, --8bit анализатор за 8-битов вход\n"
" -B, --batch пакетен анализатор (обратното на „-I“)\n"
" -i, --case-insensitive без разлика между главни и малки знаци\n"
" -l, --lex-compat максимална съвместимост с оригиналния „lex“\n"
" -X, --posix-compat максимална съвместимост с „lex“ по POSIX\n"
" -I, --interactive интерактивен анализатор (обратното на „-B“)\n"
" --yylineno следене на броя на редовете чрез „yylineno“\n"
"\n"
"Генериран код:\n"
" -+, --c++ генериране на анализатор като клас на C++\n"
" -DМАКРОС[=ДЕФИНИЦИЯ] „#define МАКРОС ДЕФИНИЦИЯ“ (стандартно\n"
" ДЕФИНИЦИЯта е „1“)\n"
" -L, --noline без директиви „#line“ в анализатора\n"
" -P, --prefix=НИЗ използване на този НИЗ за префикс вместо обичайния „yy“\n"
" -R, --reentrant анализатор на C с възможност за повторно извикване\n"
" --bison-bridge допълнителна поддръжка за „bison“\n"
" --bison-locations поддръжка на „yylloc“\n"
" --stdinit първоначалните стойности на „yyin“ и „yyout“ да са\n"
" съответно стандартният вход и изход\n"
" --noansi-definitions\n"
" остаряло дефиниране на функциите на C (преди ANSI)\n"
" --noansi-prototypes празен списък с параметри в прототипите\n"
" --nounistd без ползване на „<unistd.h>“\n"
" --noФУНКЦИЯ без създаването на определена ФУНКЦИЯ\n"
"\n"
"Други:\n"
" -c опция по POSIX, която не прави нищо\n"
" -n опция по POSIX, която не прави нищо\n"
" -?\n"
" -h, --help извеждане на това помощно съобщение\n"
" -V, --version извеждане на версията на „%s“\n"
#: misc.c:65
msgid "allocation of sko_stack failed"
msgstr "неуспешно заделяне на памет за „sko_stack“"
#: misc.c:102 misc.c:128
#, c-format
msgid "name \"%s\" ridiculously long"
msgstr "прекалено дълго име: „%s“"
#: misc.c:177
msgid "memory allocation failed in allocate_array()"
msgstr "неуспешно заделяне на памет в „allocate_array()“"
#: misc.c:230
#, c-format
msgid "bad character '%s' detected in check_char()"
msgstr "„check_char()“ се натъкна на неправилен знак: „%s“"
#: misc.c:235
#, c-format
msgid "scanner requires -8 flag to use the character %s"
msgstr "опцията „-8“ е задължителна, за да ползвате знака „%s“ в анализатора"
#: misc.c:268
msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
msgstr "проблем с динамичната памет в „copy_string()“"
#: misc.c:367
#, c-format
msgid "%s: fatal internal error, %s\n"
msgstr "%s: фатална вътрешна грешка — %s\n"
#: misc.c:803
msgid "attempt to increase array size failed"
msgstr "неуспешен опит за увеличаване на размер на масив"
#: misc.c:930
msgid "bad line in skeleton file"
msgstr "неправилен файл във файл-скеле"
#: misc.c:979
msgid "memory allocation failed in yy_flex_xmalloc()"
msgstr "неуспешно заделяне на памет в „yy_flex_xmalloc()“"
#: nfa.c:104
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"********** beginning dump of nfa with start state %d\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"•••••••••• начало на извеждането на НКА с начално състояние %d\n"
#: nfa.c:115
#, c-format
msgid "state # %4d\t"
msgstr "състояние №%4d"
#: nfa.c:130
#, c-format
msgid "********** end of dump\n"
msgstr "•••••••••• край на извеждането\n"
#: nfa.c:174
msgid "empty machine in dupmachine()"
msgstr "празен автомат в „dupmachine()“"
#: nfa.c:240
#, c-format
msgid "Variable trailing context rule at line %d\n"
msgstr "Правило с последващ контекст, който не е константен, на ред %d\n"
#: nfa.c:364
msgid "bad state type in mark_beginning_as_normal()"
msgstr "неправилен вид състояние в „mark_beginning_as_normal()“"
#: nfa.c:609
#, c-format
msgid "input rules are too complicated (>= %d NFA states)"
msgstr "входните правила са прекалено сложни (≥ %d състояния на НКА)"
#: nfa.c:688
msgid "found too many transitions in mkxtion()"
msgstr "прекалено много преходи в „mkxtion()“"
#: nfa.c:714
#, c-format
msgid "too many rules (> %d)!"
msgstr "прекалено много правила (> %d)!"
#: parse.y:159
msgid "unknown error processing section 1"
msgstr "непозната грешка при обработка на 1ви раздел"
#: parse.y:184 parse.y:351
msgid "bad start condition list"
msgstr "неправилен списък на началните състояния"
#: parse.y:315
msgid "unrecognized rule"
msgstr "непознато правило"
#: parse.y:434 parse.y:447 parse.y:516
msgid "trailing context used twice"
msgstr "двукратно ползване на последващ контекст"
#: parse.y:552 parse.y:562 parse.y:635 parse.y:645
msgid "bad iteration values"
msgstr "неправилни стойности на итерация"
#: parse.y:580 parse.y:598 parse.y:663 parse.y:681
msgid "iteration value must be positive"
msgstr "стойността на итерацията трябва да е положителна"
#: parse.y:804 parse.y:814
#, c-format
msgid "the character range [%c-%c] is ambiguous in a case-insensitive scanner"
msgstr "диапазонът знаци [%c-%c] не е еднозначен при лексичен анализатор, който не прави разлика между главни и малки знаци"
#: parse.y:819
msgid "negative range in character class"
msgstr "изключващ диапазон в клас знаци"
#: parse.y:916
msgid "[:^lower:] is ambiguous in case insensitive scanner"
msgstr "диапазонът знаци [:^lower:] не е еднозначен при лексичен анализатор, който не прави разлика между главни и малки знаци"
#: parse.y:922
msgid "[:^upper:] ambiguous in case insensitive scanner"
msgstr "диапазонът знаци [:^upper:] не е еднозначен при лексичен анализатор, който не прави разлика между главни и малки знаци"
#: scan.l:75 scan.l:618 scan.l:676
msgid "Input line too long\n"
msgstr "Входният ред е твърде дълъг\n"
#: scan.l:161
#, c-format
msgid "malformed '%top' directive"
msgstr "неправилна директива „%top“"
#: scan.l:183
#, no-c-format
msgid "unrecognized '%' directive"
msgstr "непозната директива, започваща с „%“"
#: scan.l:192
msgid "Definition name too long\n"
msgstr "Името на дефиницията е твърде дълго\n"
#: scan.l:284
msgid "Unmatched '{'"
msgstr "„{“ без еш"
#: scan.l:300
#, c-format
msgid "Definition value for {%s} too long\n"
msgstr "Стойността на дефиницията „{%s}“ е твърде дълга\n"
#: scan.l:317
msgid "incomplete name definition"
msgstr "дефиниция с непълно име"
#: scan.l:443
msgid "Option line too long\n"
msgstr "Редът за опция е твърде дълъг\n"
#: scan.l:451
#, c-format
msgid "unrecognized %%option: %s"
msgstr "непозната опция „%%option“: „%s“"
#: scan.l:633 scan.l:800
msgid "bad character class"
msgstr "неправилен клас знаци"
#: scan.l:683
#, c-format
msgid "undefined definition {%s}"
msgstr "липсваща дефиниция „{%s}“"
#: scan.l:755
#, c-format
msgid "bad <start condition>: %s"
msgstr "лошо начално условие: „%s“"
#: scan.l:768
msgid "missing quote"
msgstr "липсваща кавичка"
#: scan.l:834
#, c-format
msgid "bad character class expression: %s"
msgstr "неправилен израз за клас от знаци: „%s“"
#: scan.l:856
msgid "bad character inside {}'s"
msgstr "неправилен знак между „{“ и „}“"
#: scan.l:862
msgid "missing }"
msgstr "липсва „}“"
#: scan.l:940
msgid "EOF encountered inside an action"
msgstr "край на файл в действие"
#: scan.l:945
msgid "EOF encountered inside pattern"
msgstr "край на файл в шаблон"
#: scan.l:967
#, c-format
msgid "bad character: %s"
msgstr "неправилен знак: %s"
#: scan.l:996
#, c-format
msgid "can't open %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
#: scanopt.c:291
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]...\n"
msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]…\n"
#: scanopt.c:564
#, c-format
msgid "option `%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "опцията „%s“ се използва без аргументи\n"
#: scanopt.c:569
#, c-format
msgid "option `%s' requires an argument\n"
msgstr "опцията „%s“ изисква аргумент\n"
#: scanopt.c:573
#, c-format
msgid "option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "опцията „%s“ не е еднозначна\n"
#: scanopt.c:577
#, c-format
msgid "Unrecognized option `%s'\n"
msgstr "непозната опция „%s“\n"
#: scanopt.c:581
#, c-format
msgid "Unknown error=(%d)\n"
msgstr "Неизвестна грешка=(%d)\n"
#: sym.c:100
msgid "symbol table memory allocation failed"
msgstr "неуспешно заделяне на памет за таблицата със символите"
#: sym.c:202
msgid "name defined twice"
msgstr "името е дефинирано двукратно"
#: sym.c:253
#, c-format
msgid "start condition %s declared twice"
msgstr "началното условие „%s“ е дефинирано двукратно"
#: yylex.c:56
msgid "premature EOF"
msgstr "преждевременен край (EOF)"
#: yylex.c:198
#, c-format
msgid "End Marker\n"
msgstr "Маркер за край\n"
#: yylex.c:204
#, c-format
msgid "*Something Weird* - tok: %d val: %d\n"
msgstr "•Нещо странно• — лекс.: %d ст-ст: %d\n"