blob: 8540a0d01cbb1b20c63cf26464d0a010df69cf9f [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
* erofs-utils/lib/compressor-lz4.c
*
* Copyright (C) 2018-2019 HUAWEI, Inc.
* http://www.huawei.com/
* Created by Gao Xiang <gaoxiang25@huawei.com>
*/
#include <lz4.h>
#include "erofs/internal.h"
#include "compressor.h"
static int lz4_compress_destsize(struct erofs_compress *c,
int compression_level,
void *src, unsigned int *srcsize,
void *dst, unsigned int dstsize)
{
int srcSize = (int)*srcsize;
int rc = LZ4_compress_destSize(src, dst, &srcSize, (int)dstsize);
if (!rc)
return -EFAULT;
*srcsize = srcSize;
return rc;
}
static int compressor_lz4_exit(struct erofs_compress *c)
{
return 0;
}
static int compressor_lz4_init(struct erofs_compress *c)
{
c->alg = &erofs_compressor_lz4;
return 0;
}
struct erofs_compressor erofs_compressor_lz4 = {
.name = "lz4",
.default_level = 0,
.best_level = 0,
.init = compressor_lz4_init,
.exit = compressor_lz4_exit,
.compress_destsize = lz4_compress_destsize,
};