Merge stage-aosp-master into pi-dev-plus-aosp
am: 401047c4a8

Change-Id: Ie23e3bea3db33df40b1d7e92685dd5c16fa339a9