blob: 4fd6b0825fb102943fb4d725f2a4c436b5965263 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for e2fsprogs.
# Copyright © 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 Theodore Tso (msgids)
# This file is distributed under the same license as the e2fsprogs package.
#
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016.
#
# $Revision: 1.87 $
#. The strings in e2fsck's problem.c can be very hard to translate,
#. since the strings are expanded in two different ways. First of all,
#. there is an @-expansion, where strings like "@i" are expanded to
#. "inode", and so on. In order to make it easier for translators, the
#. e2fsprogs po template file has been enhanced with comments that show
#. the @-expansion, for the strings in the problem.c file.
#.
#. Translators are free to use the @-expansion facility if they so
#. choose, by providing translations for strings in e2fsck/message.c.
#. These translation can completely replace an expansion; for example,
#. if "bblock" (which indicated that "@b" would be expanded to "block")
#. is translated as "ddatenverlust", then "@d" will be expanded to
#. "datenverlust". Alternatively, translators can simply not use the
#. @-expansion facility at all.
#.
#. The second expansion which is done for e2fsck's problem.c messages is
#. a dynamic %-expansion, which expands %i as an inode number, and so
#. on. A table of these expansions can be found below. Note that
#. %-expressions that begin with "%D" and "%I" are two-character
#. expansions; so for example, "%Iu" expands to the inode's user id
#. ownership field (inode->i_uid). Also the "%B" expansion is special:
#. it can expand to either the string "indirect block" (possibly preceded
#. by the word "double" or "triple"), or the string "block #" immediately
#. followed by an integer indicating a block sequence number.
#.
#. %b <blk> block number
#. %B "indirect block" | "block #"<blkcount> string | string+integer
#. %c <blk2> block number
#. %Di <dirent> -> ino inode number
#. %Dn <dirent> -> name string
#. %Dr <dirent> -> rec_len
#. %Dl <dirent> -> name_len
#. %Dt <dirent> -> filetype
#. %d <dir> inode number
#. %g <group> integer
#. %i <ino> inode number
#. %Is <inode> -> i_size
#. %IS <inode> -> i_extra_isize
#. %Ib <inode> -> i_blocks
#. %Il <inode> -> i_links_count
#. %Im <inode> -> i_mode
#. %IM <inode> -> i_mtime
#. %IF <inode> -> i_faddr
#. %If <inode> -> i_file_acl
#. %Id <inode> -> i_dir_acl
#. %Iu <inode> -> i_uid
#. %Ig <inode> -> i_gid
#. %It <str> file type
#. %j <ino2> inode number
#. %m <com_err error message>
#. %N <num>
#. %p ext2fs_get_pathname of directory <ino>
#. %P ext2fs_get_pathname of <dirent>->ino with <ino2> as
#. the containing directory. (If dirent is NULL
#. then return the pathname of directory <ino2>)
#. %q ext2fs_get_pathname of directory <dir>
#. %Q ext2fs_get_pathname of directory <ino> with <dir> as
#. the containing directory.
#. %s <str> miscellaneous string
#. %S backup superblock
#. %X <num> hexadecimal format
#.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: e2fsprogs 1.43.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tytso@alum.mit.edu\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-04 21:27-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-14 13:04+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: e2fsck/badblocks.c:23 misc/mke2fs.c:214
#, c-format
msgid "Bad block %u out of range; ignored.\n"
msgstr "Dåligt block %u utanför giltigt intervall; ignoreras.\n"
#: e2fsck/badblocks.c:46
msgid "while sanity checking the bad blocks inode"
msgstr "vid rimlighetskontroll av inoden för dåliga block"
#: e2fsck/badblocks.c:58
msgid "while reading the bad blocks inode"
msgstr "vid läsning av inoden för dåliga block"
#: e2fsck/badblocks.c:72 e2fsck/scantest.c:107 e2fsck/unix.c:1508
#: e2fsck/unix.c:1601 misc/badblocks.c:1242 misc/badblocks.c:1250
#: misc/badblocks.c:1264 misc/badblocks.c:1276 misc/dumpe2fs.c:689
#: misc/e2image.c:1400 misc/e2image.c:1584 misc/e2image.c:1605
#: misc/mke2fs.c:230 misc/tune2fs.c:2693 misc/tune2fs.c:2787 resize/main.c:413
#, c-format
msgid "while trying to open %s"
msgstr "vid försök att öppna %s"
#: e2fsck/badblocks.c:83
#, c-format
msgid "while trying popen '%s'"
msgstr "vid försök att använda popen ”%s”"
#: e2fsck/badblocks.c:94 misc/mke2fs.c:237
msgid "while reading in list of bad blocks from file"
msgstr "vid läsning i listan över dåliga block från fil"
#: e2fsck/badblocks.c:105
msgid "while updating bad block inode"
msgstr "vid uppdatering av inoden för dåliga block"
#: e2fsck/badblocks.c:133
#, c-format
msgid "Warning: illegal block %u found in bad block inode. Cleared.\n"
msgstr "Varning: otillåtet block %u hittat i inoden får dåliga block. Tömt.\n"
#: e2fsck/ehandler.c:55
#, c-format
msgid "Error reading block %lu (%s) while %s. "
msgstr "Fel vid läsning av block %lu (%s) vid %s. "
#: e2fsck/ehandler.c:58
#, c-format
msgid "Error reading block %lu (%s). "
msgstr "Fel vid läsning av block %lu (%s). "
#: e2fsck/ehandler.c:66 e2fsck/ehandler.c:115
msgid "Ignore error"
msgstr "Ignorera fel"
#: e2fsck/ehandler.c:67
msgid "Force rewrite"
msgstr "Framtvinga omskrivning"
#: e2fsck/ehandler.c:109
#, c-format
msgid "Error writing block %lu (%s) while %s. "
msgstr "Fel vid skrivning av block %lu (%s) vid %s. "
#: e2fsck/ehandler.c:112
#, c-format
msgid "Error writing block %lu (%s). "
msgstr "Fel vid skrivning av block %lu (%s). "
#: e2fsck/emptydir.c:57
msgid "empty dirblocks"
msgstr "tomma katalogblock"
#: e2fsck/emptydir.c:62
msgid "empty dir map"
msgstr "tom katalogkarta"
#: e2fsck/emptydir.c:98
#, c-format
msgid "Empty directory block %u (#%d) in inode %u\n"
msgstr "Tomt katalogblock %u (nr. %d) i inod %u\n"
#: e2fsck/extend.c:22
#, c-format
msgid "%s: %s filename nblocks blocksize\n"
msgstr "%s: %s filnamn nblock blockstorlek\n"
#: e2fsck/extend.c:44
#, c-format
msgid "Illegal number of blocks!\n"
msgstr "Otillåtet antal block!\n"
#: e2fsck/extend.c:50
#, c-format
msgid "Couldn't allocate block buffer (size=%d)\n"
msgstr "Kunde inte allokera blockbuffert (storlek=%d)\n"
#: e2fsck/extents.c:42
msgid "extent rebuild inode map"
msgstr "inodskarta över utsträckningsombyggnad"
#: e2fsck/flushb.c:35
#, c-format
msgid "Usage: %s disk\n"
msgstr "Användning: %s disk\n"
#: e2fsck/flushb.c:64
#, c-format
msgid "BLKFLSBUF ioctl not supported! Can't flush buffers.\n"
msgstr "BLKFLSBUF-ioctl stöds inte! Kan inte tömma buffertar.\n"
#: e2fsck/iscan.c:44
#, c-format
msgid "Usage: %s [-F] [-I inode_buffer_blocks] device\n"
msgstr "Användning: %s [-F] [-I inodbuffertblock] enhet\n"
#: e2fsck/iscan.c:81 e2fsck/unix.c:1033
#, c-format
msgid "while opening %s for flushing"
msgstr "vid öppning av %s för utskrivning"
#: e2fsck/iscan.c:86 e2fsck/unix.c:1039 resize/main.c:382
#, c-format
msgid "while trying to flush %s"
msgstr "vid försök att skriva ut %s"
#: e2fsck/iscan.c:110
#, c-format
msgid "while trying to open '%s'"
msgstr "vid försök att öppna ”%s”"
#: e2fsck/iscan.c:119 e2fsck/scantest.c:114 misc/e2image.c:1293
msgid "while opening inode scan"
msgstr "vid öppning av inodsökning"
#: e2fsck/iscan.c:127 misc/e2image.c:1312
msgid "while getting next inode"
msgstr "när nästa inod hämtades"
#: e2fsck/iscan.c:136
#, c-format
msgid "%u inodes scanned.\n"
msgstr "%u inoder genomsökta.\n"
#: e2fsck/journal.c:593
msgid "reading journal superblock\n"
msgstr "läser journalsuperblock\n"
#: e2fsck/journal.c:666
#, c-format
msgid "%s: no valid journal superblock found\n"
msgstr "%s: inget giltigt journalsuperblock hittades\n"
#: e2fsck/journal.c:675
#, c-format
msgid "%s: journal too short\n"
msgstr "%s: journalen för kort\n"
#: e2fsck/journal.c:968 misc/fuse2fs.c:3786
#, c-format
msgid "%s: recovering journal\n"
msgstr "%s: återhämtar journalen\n"
#: e2fsck/journal.c:970
#, c-format
msgid "%s: won't do journal recovery while read-only\n"
msgstr "%s: återhämtar inte journalen i skrivskyddat läge\n"
#: e2fsck/journal.c:997
#, c-format
msgid "while trying to re-open %s"
msgstr "vid försök att återöppna %s"
# Första bokstaven i detta och följande meddelanden är ett index som
# används som en förkortning i andra meddelanden, och inte skrivs ut.
# Uppslagningen sker på det ursprungliga meddelandet, så det spelar
# egentligen ingen roll vilket tecken som står först i den översatta
# strängen. Det viktiga är att det står någon platshållare där, första
# tecknet skrivs inte ut, vare sig i originalsträngen eller den översatta
# strängen. Jag tyckte det var bäst att behålla orginaltecknet.
#
# Jag har felrapporterat hela idén. Det innebär ju att man bygger ihop
# meningar från delar, och det brukar ju gå sönder i översättningar med
# olika genus och dylikt. Men författaren har en del bra argument om
# att förkortningssystemet är en fördel när man skall få plats med så
# mycket som möjligt på en räddningsdiskett. I det fallet är ändå
# knappast översättningar med. Så den bästa lösningen är nog att låta
# systemet som sådant finnas kvar, men inte använda det alls i översatta
# meddelanden.
#: e2fsck/message.c:113
msgid "aextended attribute"
msgstr "autökat attribut"
#: e2fsck/message.c:114
msgid "Aerror allocating"
msgstr "Afel vid allokering"
#: e2fsck/message.c:115
msgid "bblock"
msgstr "bblock"
#: e2fsck/message.c:116
msgid "Bbitmap"
msgstr "Bbitkarta"
#: e2fsck/message.c:117
msgid "ccompress"
msgstr "ckomprimera"
#: e2fsck/message.c:118
msgid "Cconflicts with some other fs @b"
msgstr "Ckonflikt med något annat fs @b"
#: e2fsck/message.c:119
msgid "ddirectory"
msgstr "dkatalog"
#: e2fsck/message.c:120
msgid "Ddeleted"
msgstr "Draderad"
#: e2fsck/message.c:121
msgid "eentry"
msgstr "epost"
#: e2fsck/message.c:122
msgid "E@e '%Dn' in %p (%i)"
msgstr "Epost ”%Dn” i %p (%i)"
#: e2fsck/message.c:123
msgid "ffilesystem"
msgstr "ffilsystem"
#: e2fsck/message.c:124
msgid "Ffor @i %i (%Q) is"
msgstr "Fför inod %i (%Q) är"
#: e2fsck/message.c:125
msgid "ggroup"
msgstr "ggrupp"
#: e2fsck/message.c:126
msgid "hHTREE @d @i"
msgstr "hHTREE katalog-inod"
#: e2fsck/message.c:127
msgid "iinode"
msgstr "iinod"
#: e2fsck/message.c:128
msgid "Iillegal"
msgstr "Iotillåten"
#: e2fsck/message.c:129
msgid "jjournal"
msgstr "jjournal"
#: e2fsck/message.c:130
msgid "llost+found"
msgstr "llost+found"
#: e2fsck/message.c:131
msgid "Lis a link"
msgstr "Lär en länk"
#: e2fsck/message.c:132
msgid "mmultiply-claimed"
msgstr "mflerfaldigt ianspråkstagna"
#: e2fsck/message.c:133
msgid "ninvalid"
msgstr "nogiltig"
#: e2fsck/message.c:134
msgid "oorphaned"
msgstr "oföräldralös"
#: e2fsck/message.c:135
msgid "pproblem in"
msgstr "pproblem i"
#: e2fsck/message.c:136
msgid "qquota"
msgstr "qkvot"
#: e2fsck/message.c:137
msgid "rroot @i"
msgstr "rrotinod"
#: e2fsck/message.c:138
msgid "sshould be"
msgstr "sskulle varit"
#: e2fsck/message.c:139
msgid "Ssuper@b"
msgstr "Ssuperblock"
#: e2fsck/message.c:140
msgid "uunattached"
msgstr "ulös"
#: e2fsck/message.c:141
msgid "vdevice"
msgstr "venhet"
#: e2fsck/message.c:142
msgid "xextent"
msgstr "xutsträckning"
#: e2fsck/message.c:143
msgid "zzero-length"
msgstr "znollängds"
#: e2fsck/message.c:154
msgid "<The NULL inode>"
msgstr "<Inod noll>"
#: e2fsck/message.c:155
msgid "<The bad blocks inode>"
msgstr "<Inoden för dåliga block>"
#: e2fsck/message.c:157
msgid "<The user quota inode>"
msgstr "<Inoden för användarkvoter>"
#: e2fsck/message.c:158
msgid "<The group quota inode>"
msgstr "<Inoden för gruppkvoter>"
#: e2fsck/message.c:159
msgid "<The boot loader inode>"
msgstr "<Uppstartsprograminoden>"
#: e2fsck/message.c:160
msgid "<The undelete directory inode>"
msgstr "<Inoden för återhämtning av borttagna kataloger>"
#: e2fsck/message.c:161
msgid "<The group descriptor inode>"
msgstr "<Gruppidentifierarinoden>"
#: e2fsck/message.c:162
msgid "<The journal inode>"
msgstr "<Journalinoden>"
#: e2fsck/message.c:163
msgid "<Reserved inode 9>"
msgstr "<Reserverad inod 9>"
#: e2fsck/message.c:164
msgid "<Reserved inode 10>"
msgstr "<Reserverad inod 10>"
#: e2fsck/message.c:333
msgid "regular file"
msgstr "normal fil"
#: e2fsck/message.c:335
msgid "directory"
msgstr "katalog"
#: e2fsck/message.c:337
msgid "character device"
msgstr "teckenenhet"
#: e2fsck/message.c:339
msgid "block device"
msgstr "blockenhet"
#: e2fsck/message.c:341
msgid "named pipe"
msgstr "namngivet rör"
#: e2fsck/message.c:343
msgid "symbolic link"
msgstr "symbolisk länk"
#: e2fsck/message.c:345 misc/uuidd.c:162
msgid "socket"
msgstr "uttag (socket)"
#: e2fsck/message.c:347
#, c-format
msgid "unknown file type with mode 0%o"
msgstr "okänd filtyp med typ 0%o"
#: e2fsck/message.c:422
msgid "indirect block"
msgstr "indirekt block"
#: e2fsck/message.c:424
msgid "double indirect block"
msgstr "dubbelt indirekt block"
#: e2fsck/message.c:426
msgid "triple indirect block"
msgstr "trippelt indirekt block"
#: e2fsck/message.c:428
msgid "translator block"
msgstr "översättningsblock"
#: e2fsck/message.c:430
msgid "block #"
msgstr "block nr."
#: e2fsck/pass1b.c:222
msgid "multiply claimed inode map"
msgstr "karta över flerfaldigt i anspråkstagna inoder"
#: e2fsck/pass1b.c:645 e2fsck/pass1b.c:793
#, c-format
msgid "internal error: can't find dup_blk for %llu\n"
msgstr "internt fel: kan inte hitta dup_blk för %llu\n"
#: e2fsck/pass1b.c:903
msgid "returned from clone_file_block"
msgstr "återvände från clone_file_block"
#: e2fsck/pass1b.c:927
#, c-format
msgid "internal error: couldn't lookup EA block record for %llu"
msgstr "internt fel: det gick inte att slå upp EA-blockpost för %llu"
#: e2fsck/pass1b.c:939
#, c-format
msgid "internal error: couldn't lookup EA inode record for %u"
msgstr "internt fel: det gick inte att slå upp EA-inodpost för %u"
#: e2fsck/pass1.c:666 e2fsck/pass2.c:970
msgid "reading directory block"
msgstr "läser katalogblock"
#: e2fsck/pass1.c:1111
msgid "in-use inode map"
msgstr "karta över använda inoder"
#: e2fsck/pass1.c:1122
msgid "directory inode map"
msgstr "kataloginodskarta"
#: e2fsck/pass1.c:1132
msgid "regular file inode map"
msgstr "inodskarta över reguljära filer"
#: e2fsck/pass1.c:1141 misc/e2image.c:1268
msgid "in-use block map"
msgstr "karta över använda block"
#: e2fsck/pass1.c:1150
msgid "metadata block map"
msgstr "blockkarta över metadata"
#: e2fsck/pass1.c:1209
msgid "opening inode scan"
msgstr "öppnar inodsökning"
#: e2fsck/pass1.c:1247
msgid "getting next inode from scan"
msgstr "hämtar nästa inod från sökning"
#: e2fsck/pass1.c:1933
msgid "Pass 1"
msgstr "Pass 1"
#: e2fsck/pass1.c:1994
#, c-format
msgid "reading indirect blocks of inode %u"
msgstr "läser indirektblock för inod %u"
#: e2fsck/pass1.c:2044
msgid "bad inode map"
msgstr "karta över dåliga inoder"
#: e2fsck/pass1.c:2084
msgid "inode in bad block map"
msgstr "inod i karta över dåliga block"
#: e2fsck/pass1.c:2104
msgid "imagic inode map"
msgstr "imagic inodskarta"
#: e2fsck/pass1.c:2131
msgid "multiply claimed block map"
msgstr "karta över flerfaldigt i anspråkstagna block"
#: e2fsck/pass1.c:2245
msgid "ext attr block map"
msgstr "karta över block för utökade attribut"
#: e2fsck/pass1.c:3412
#, c-format
msgid "%6lu(%c): expecting %6lu got phys %6lu (blkcnt %lld)\n"
msgstr "%6lu(%c): förväntade %6lu fick fys %6lu (blkant %lld)\n"
#: e2fsck/pass1.c:3827
msgid "block bitmap"
msgstr "blockbitkarta"
#: e2fsck/pass1.c:3833
msgid "inode bitmap"
msgstr "inodbitkarta"
#: e2fsck/pass1.c:3839
msgid "inode table"
msgstr "inodstabell"
#: e2fsck/pass2.c:287
msgid "Pass 2"
msgstr "Pass 2"
#: e2fsck/pass2.c:1042 e2fsck/pass2.c:1207
msgid "Can not continue."
msgstr "Kan inte fortsätta."
#: e2fsck/pass3.c:77
msgid "inode done bitmap"
msgstr "inod klar bitkarta"
#: e2fsck/pass3.c:86
msgid "Peak memory"
msgstr "Max minne"
#: e2fsck/pass3.c:149
msgid "Pass 3"
msgstr "Pass 3"
#: e2fsck/pass3.c:344
msgid "inode loop detection bitmap"
msgstr "bitkarta för upptäckt av inodsslingor"
#: e2fsck/pass4.c:207
msgid "Pass 4"
msgstr "Pass 4"
#: e2fsck/pass5.c:81
msgid "Pass 5"
msgstr "Pass 5"
#: e2fsck/pass5.c:104
msgid "check_inode_bitmap_checksum: Memory allocation error"
msgstr "check_inode_bitmap_checksum: Minnesallokeringsfel"
#: e2fsck/pass5.c:158
msgid "check_block_bitmap_checksum: Memory allocation error"
msgstr "check_block_bitmap_checksum: Minnesallokeringsfel"
#: e2fsck/problem.c:51
msgid "(no prompt)"
msgstr "(ingen prompt)"
#: e2fsck/problem.c:52
msgid "Fix"
msgstr "Fixa"
#: e2fsck/problem.c:53
msgid "Clear"
msgstr "Töm"
#: e2fsck/problem.c:54
msgid "Relocate"
msgstr "Relokera"
#: e2fsck/problem.c:55
msgid "Allocate"
msgstr "Allokera"
#: e2fsck/problem.c:56
msgid "Expand"
msgstr "Expandera"
#: e2fsck/problem.c:57
msgid "Connect to /lost+found"
msgstr "Koppla till /lost+found"
#: e2fsck/problem.c:58
msgid "Create"
msgstr "Skapa"
#: e2fsck/problem.c:59
msgid "Salvage"
msgstr "Rädda"
#: e2fsck/problem.c:60
msgid "Truncate"
msgstr "Kapa"
#: e2fsck/problem.c:61
msgid "Clear inode"
msgstr "Töm inod"
#: e2fsck/problem.c:62
msgid "Abort"
msgstr "Avbryt"
#: e2fsck/problem.c:63
msgid "Split"
msgstr "Dela"
#: e2fsck/problem.c:64
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"
#: e2fsck/problem.c:65
msgid "Clone multiply-claimed blocks"
msgstr "Klona flerfaldigt ianspråkstagna block"
#: e2fsck/problem.c:66
msgid "Delete file"
msgstr "Ta bort fil"
#: e2fsck/problem.c:67
msgid "Suppress messages"
msgstr "Undertryck meddelanden"
#: e2fsck/problem.c:68
msgid "Unlink"
msgstr "Avlänka"
#: e2fsck/problem.c:69
msgid "Clear HTree index"
msgstr "Töm HTree-index"
#: e2fsck/problem.c:70
msgid "Recreate"
msgstr "Återskapa"
#: e2fsck/problem.c:79
msgid "(NONE)"
msgstr "(INGET)"
#: e2fsck/problem.c:80
msgid "FIXED"
msgstr "FIXAT"
#: e2fsck/problem.c:81
msgid "CLEARED"
msgstr "TÖMD"
#: e2fsck/problem.c:82
msgid "RELOCATED"
msgstr "RELOKERAT"
#: e2fsck/problem.c:83
msgid "ALLOCATED"
msgstr "ALLOKERAT"
#: e2fsck/problem.c:84
msgid "EXPANDED"
msgstr "EXPANDERAD"
#: e2fsck/problem.c:85
msgid "RECONNECTED"
msgstr "ÅTERKOPPLAD"
#: e2fsck/problem.c:86
msgid "CREATED"
msgstr "SKAPAD"
#: e2fsck/problem.c:87
msgid "SALVAGED"
msgstr "RÄDDAD"
#: e2fsck/problem.c:88
msgid "TRUNCATED"
msgstr "KAPAT"
#: e2fsck/problem.c:89
msgid "INODE CLEARED"
msgstr "INOD TÖMD"
#: e2fsck/problem.c:90
msgid "ABORTED"
msgstr "AVBRUTET"
#: e2fsck/problem.c:91
msgid "SPLIT"
msgstr "DELAD"
#: e2fsck/problem.c:92
msgid "CONTINUING"
msgstr "FORTSÄTTER"
#: e2fsck/problem.c:93
msgid "MULTIPLY-CLAIMED BLOCKS CLONED"
msgstr "FLERFALDIG IANSPRÅKSTAGNA BLOCK KLONADE"
#: e2fsck/problem.c:94
msgid "FILE DELETED"
msgstr "FIL BORTTAGEN"
#: e2fsck/problem.c:95
msgid "SUPPRESSED"
msgstr "UNDERTRYCKT"
#: e2fsck/problem.c:96
msgid "UNLINKED"
msgstr "AVLÄNKAD"
#: e2fsck/problem.c:97
msgid "HTREE INDEX CLEARED"
msgstr "HTREE-INDEX TÖMT"
#: e2fsck/problem.c:98
msgid "WILL RECREATE"
msgstr "KOMMER ÅTERSKAPA"
#. @-expanded: block bitmap for group %g is not in group. (block %b)\n
#: e2fsck/problem.c:110
msgid "@b @B for @g %g is not in @g. (@b %b)\n"
msgstr "blockbitkarta för grupp %g är inte i gruppen. (block %b)\n"
#. @-expanded: inode bitmap for group %g is not in group. (block %b)\n
#: e2fsck/problem.c:114
msgid "@i @B for @g %g is not in @g. (@b %b)\n"
msgstr "inodsbitkarta för grupp %g är inte i gruppen. (block %b)\n"
#. @-expanded: inode table for group %g is not in group. (block %b)\n
#. @-expanded: WARNING: SEVERE DATA LOSS POSSIBLE.\n
#: e2fsck/problem.c:119
msgid ""
"@i table for @g %g is not in @g. (@b %b)\n"
"WARNING: SEVERE DATA LOSS POSSIBLE.\n"
msgstr ""
"inodtabell för grupp %g är inte i gruppen. (block %b)\n"
"VARNING: ALLVARLIG DATAFÖRLUST ÄR MÖJLIG.\n"
#. @-expanded: \n
#. @-expanded: The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4\n
#. @-expanded: filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4\n
#. @-expanded: filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock\n
#. @-expanded: is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:\n
#. @-expanded: e2fsck -b 8193 <device>\n
#. @-expanded: or\n
#. @-expanded: e2fsck -b 32768 <device>\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:125
msgid ""
"\n"
"The @S could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4\n"
"@f. If the @v is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4\n"
"@f (and not swap or ufs or something else), then the @S\n"
"is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate @S:\n"
" e2fsck -b 8193 <@v>\n"
" or\n"
" e2fsck -b 32768 <@v>\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Superblocket kunde inte läsas eller beskriver inte ett giltigt\n"
"ext2/ext3/ext4-filsystem. Om enheten är giltig och den verkligen innehåller "
"ett\n"
"ext2/ext3/ext4-filsystem (och inte växlingsutrymme eller ufs eller något "
"annat)\n"
"är superblocket trasigt, och du kan försöka köra med ett alternativt\n"
"superblock:\n"
" e2fsck -b 8193 <enhet>\n"
" eller\n"
" e2fsck -b 32768 <enhet>\n"
"\n"
#. @-expanded: The filesystem size (according to the superblock) is %b blocks\n
#. @-expanded: The physical size of the device is %c blocks\n
#. @-expanded: Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt!\n
#: e2fsck/problem.c:136
msgid ""
"The @f size (according to the @S) is %b @bs\n"
"The physical size of the @v is %c @bs\n"
"Either the @S or the partition table is likely to be corrupt!\n"
msgstr ""
"Filsystemsstorleken (enligt superblocket) är %b block\n"
"Den fysiska storleken på enheten är %c block\n"
"Superblocket eller partitionstabellen är förmodligen trasig!\n"
#. @-expanded: superblock block_size = %b, fragsize = %c.\n
#. @-expanded: This version of e2fsck does not support fragment sizes different\n
#. @-expanded: from the block size.\n
#: e2fsck/problem.c:143
msgid ""
"@S @b_size = %b, fragsize = %c.\n"
"This version of e2fsck does not support fragment sizes different\n"
"from the @b size.\n"
msgstr ""
"Superblockets blockstorlek = %b, fragmentstorlek = %c.\n"
"Denna version av e2fsck stödjer inte andra fragmentstorlekar än\n"
"blockstorleken.\n"
#. @-expanded: superblock blocks_per_group = %b, should have been %c\n
#: e2fsck/problem.c:150
msgid "@S @bs_per_group = %b, should have been %c\n"
msgstr "Superblockets block per grupp = %b, skulle ha varit %c\n"
#. @-expanded: superblock first_data_block = %b, should have been %c\n
#: e2fsck/problem.c:155
msgid "@S first_data_@b = %b, should have been %c\n"
msgstr "Superblockets första datablock = %b, skulle ha varit %c\n"
#. @-expanded: filesystem did not have a UUID; generating one.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:160
msgid ""
"@f did not have a UUID; generating one.\n"
"\n"
msgstr ""
"filsystemet hade ingen UUID; genererar en.\n"
"\n"
#: e2fsck/problem.c:165
#, c-format
msgid ""
"Note: if several inode or block bitmap blocks or part\n"
"of the inode table require relocation, you may wish to try\n"
"running e2fsck with the '-b %S' option first. The problem\n"
"may lie only with the primary block group descriptors, and\n"
"the backup block group descriptors may be OK.\n"
"\n"
msgstr ""
"Observera: om det är flera inod- eller blockbitkarteblock eller en del\n"
"av inodstabellen som måste flyttas, kanske du vill köra e2fsck med\n"
"flaggan ”-b %S” först. Problemet kan ligga bara i den primära\n"
"blockgruppbeskrivaren, och reservblockgruppbeskrivaren kan vara OK.\n"
"\n"
#. @-expanded: Corruption found in superblock. (%s = %N).\n
#: e2fsck/problem.c:174
msgid "Corruption found in @S. (%s = %N).\n"
msgstr "Skada hittad i superblock. (%s = %N).\n"
#. @-expanded: Error determining size of the physical device: %m\n
#: e2fsck/problem.c:179
#, c-format
msgid "Error determining size of the physical @v: %m\n"
msgstr "Fel vid bestämning av den fysiska enheten: %m\n"
#. @-expanded: inode count in superblock is %i, should be %j.\n
#: e2fsck/problem.c:184
msgid "@i count in @S is %i, @s %j.\n"
msgstr "inodsantal i superblock är %i, skall vara %j.\n"
#: e2fsck/problem.c:188
msgid "The Hurd does not support the filetype feature.\n"
msgstr "Hurd stödjer inte funktionen filtyp.\n"
#. @-expanded: superblock has an invalid journal (inode %i).\n
#: e2fsck/problem.c:193
#, c-format
msgid "@S has an @n @j (@i %i).\n"
msgstr "Superblock har en ogiltig journal (inod %i).\n"
#. @-expanded: External journal has multiple filesystem users (unsupported).\n
#: e2fsck/problem.c:198
msgid "External @j has multiple @f users (unsupported).\n"
msgstr "Extern journal har flera filsystemsanvändare (stödjs ej).\n"
#. @-expanded: Can't find external journal\n
#: e2fsck/problem.c:203
msgid "Can't find external @j\n"
msgstr "Kan inte hitta extern journal\n"
#. @-expanded: External journal has bad superblock\n
#: e2fsck/problem.c:208
msgid "External @j has bad @S\n"
msgstr "Extern journal har dåligt superblock\n"
#. @-expanded: External journal does not support this filesystem\n
#: e2fsck/problem.c:213
msgid "External @j does not support this @f\n"
msgstr "Extern journal stödjer inte detta filsystem\n"
#. @-expanded: filesystem journal superblock is unknown type %N (unsupported).\n
#. @-expanded: It is likely that your copy of e2fsck is old and/or doesn't support this journal
#. @-expanded: format.\n
#. @-expanded: It is also possible the journal superblock is corrupt.\n
#: e2fsck/problem.c:218
msgid ""
"@f @j @S is unknown type %N (unsupported).\n"
"It is likely that your copy of e2fsck is old and/or doesn't support this @j "
"format.\n"
"It is also possible the @j @S is corrupt.\n"
msgstr ""
"Filsystemsjournalsuperblock är av okänd typ %N (ej stött).\n"
"Det är troligt att ditt exemplar av e2fsck är gammalt och/eller inte\n"
"stödjer detta journalformat.\n"
"Det är också möjligt att journalsuperblocket är trasigt.\n"
#. @-expanded: journal superblock is corrupt.\n
#: e2fsck/problem.c:226
msgid "@j @S is corrupt.\n"
msgstr "Journalsuperblock är trasigt.\n"
#. @-expanded: superblock has_journal flag is clear, but a journal is present.\n
#: e2fsck/problem.c:231
msgid "@S has_@j flag is clear, but a @j is present.\n"
msgstr "Superblocksflaggan has_journal är nollställd, men en journal finns.\n"
#. @-expanded: superblock needs_recovery flag is set, but no journal is present.\n
#: e2fsck/problem.c:236
msgid "@S needs_recovery flag is set, but no @j is present.\n"
msgstr "Superblockflagga behöver_rättas är satt, men ingen journal finns.\n"
#. @-expanded: superblock needs_recovery flag is clear, but journal has data.\n
#: e2fsck/problem.c:241
msgid "@S needs_recovery flag is clear, but @j has data.\n"
msgstr ""
"Superblocksflagga behöver_rättas är nollställd, men journal har data.\n"
#. @-expanded: Clear journal
#: e2fsck/problem.c:246
msgid "Clear @j"
msgstr "Töm journal"
#. @-expanded: filesystem has feature flag(s) set, but is a revision 0 filesystem.
#: e2fsck/problem.c:251 e2fsck/problem.c:744
msgid "@f has feature flag(s) set, but is a revision 0 @f. "
msgstr ""
"filsystemet har funktionsflaggor satta, men är ett revision 0-filsystem. "
#. @-expanded: %s orphaned inode %i (uid=%Iu, gid=%Ig, mode=%Im, size=%Is)\n
#: e2fsck/problem.c:256
msgid "%s @o @i %i (uid=%Iu, gid=%Ig, mode=%Im, size=%Is)\n"
msgstr ""
"%s föräldralös inod %i (uid=%Iu, gid=%Ig, rättighet=%Im, storlek=%Is)\n"
#. @-expanded: illegal %B (%b) found in orphaned inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:261
msgid "@I %B (%b) found in @o @i %i.\n"
msgstr "Ogiltigt %B (%b) hittat i föräldralös inod %i.\n"
#. @-expanded: Already cleared %B (%b) found in orphaned inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:266
msgid "Already cleared %B (%b) found in @o @i %i.\n"
msgstr "Redan tömt %B (%b) hittat i föräldralös inod %i.\n"
#. @-expanded: illegal orphaned inode %i in superblock.\n
#: e2fsck/problem.c:271
#, c-format
msgid "@I @o @i %i in @S.\n"
msgstr "Ogiltig föräldralös inod %i i superblock.\n"
#. @-expanded: illegal inode %i in orphaned inode list.\n
#: e2fsck/problem.c:276
#, c-format
msgid "@I @i %i in @o @i list.\n"
msgstr "Ogiltig inod %i i föräldralös inodlista.\n"
#. @-expanded: journal superblock has an unknown read-only feature flag set.\n
#: e2fsck/problem.c:281
msgid "@j @S has an unknown read-only feature flag set.\n"
msgstr "Journalsuperblock har okänd skrivskyddad funktionsflagga satt.\n"
#. @-expanded: journal superblock has an unknown incompatible feature flag set.\n
#: e2fsck/problem.c:286
msgid "@j @S has an unknown incompatible feature flag set.\n"
msgstr "Journalsuperblock har okänd inkompatibel funktionsflagga satt.\n"
#. @-expanded: journal version not supported by this e2fsck.\n
#: e2fsck/problem.c:291
msgid "@j version not supported by this e2fsck.\n"
msgstr "Journalversion stöds inte av denna e2fsck.\n"
#. @-expanded: Moving journal from /%s to hidden inode.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:296
#, c-format
msgid ""
"Moving @j from /%s to hidden @i.\n"
"\n"
msgstr ""
"Flyttar journal från /%s till dold inod.\n"
"\n"
#. @-expanded: Error moving journal: %m\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:301
#, c-format
msgid ""
"Error moving @j: %m\n"
"\n"
msgstr ""
"Fel vid flyttning av journal: %m\n"
"\n"
#. @-expanded: Found invalid V2 journal superblock fields (from V1 journal).\n
#. @-expanded: Clearing fields beyond the V1 journal superblock...\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:306
msgid ""
"Found @n V2 @j @S fields (from V1 @j).\n"
"Clearing fields beyond the V1 @j @S...\n"
"\n"
msgstr ""
"Hittade ogiltiga V2-journalsuperblockfält (från V1-journal).\n"
"Tömmer fält efter V1-journalsuperblock ...\n"
"\n"
#. @-expanded: Run journal anyway
#: e2fsck/problem.c:312
msgid "Run @j anyway"
msgstr "Kör journal ändå"
#. @-expanded: Recovery flag not set in backup superblock, so running journal anyway.\n
#: e2fsck/problem.c:317
msgid "Recovery flag not set in backup @S, so running @j anyway.\n"
msgstr "Rättningsflagga inte satt i reservsuperblock, så kör journal ändå.\n"
#. @-expanded: Backing up journal inode block information.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:322
msgid ""
"Backing up @j @i @b information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Säkerhetskopierar blockinformation för journalinod.\n"
"\n"
#. @-expanded: filesystem does not have resize_inode enabled, but s_reserved_gdt_blocks\n
#. @-expanded: is %N; should be zero.
#: e2fsck/problem.c:327
msgid ""
"@f does not have resize_@i enabled, but s_reserved_gdt_@bs\n"
"is %N; @s zero. "
msgstr ""
"Filsystemet har inte resize_inode aktiverat, men r_reserved_gdt_blocks\n"
"är %N; skulle varit noll. "
#. @-expanded: Resize_inode not enabled, but the resize inode is non-zero.
#: e2fsck/problem.c:333
msgid "Resize_@i not enabled, but the resize @i is non-zero. "
msgstr ""
"Resize_inode är inte aktiverat, men storleksändringsinoden är inte noll. "
#. @-expanded: Resize inode not valid.
#: e2fsck/problem.c:338
msgid "Resize @i not valid. "
msgstr "Storleksändringsinod är inte giltig. "
#. @-expanded: superblock last mount time (%t,\n
#. @-expanded: \tnow = %T) is in the future.\n
#: e2fsck/problem.c:343
msgid ""
"@S last mount time (%t,\n"
"\tnow = %T) is in the future.\n"
msgstr ""
"Superblockets senaste monteringstid (%t,\n"
"\tnu = %T) är i framtiden.\n"
#. @-expanded: superblock last write time (%t,\n
#. @-expanded: \tnow = %T) is in the future.\n
#: e2fsck/problem.c:348
msgid ""
"@S last write time (%t,\n"
"\tnow = %T) is in the future.\n"
msgstr ""
"Superblockets senaste skrivningstid (%t,\n"
"\tnu = %T) är i framtiden.\n"
#. @-expanded: superblock hint for external superblock should be %X.
#: e2fsck/problem.c:352
#, c-format
msgid "@S hint for external superblock @s %X. "
msgstr "Superblocktips för externt superblock borde vara %X."
#. @-expanded: Adding dirhash hint to filesystem.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:357
msgid ""
"Adding dirhash hint to @f.\n"
"\n"
msgstr ""
"Lägger till dirhash-tips till filsystem.\n"
"\n"
#. @-expanded: group descriptor %g checksum is %04x, should be %04y.
#: e2fsck/problem.c:362
msgid "@g descriptor %g checksum is %04x, should be %04y. "
msgstr "kontrollsumma för gruppbeskrivare %g är %04x, skall vara %04y. "
#. @-expanded: group descriptor %g marked uninitialized without feature set.\n
#: e2fsck/problem.c:367
#, c-format
msgid "@g descriptor %g marked uninitialized without feature set.\n"
msgstr ""
"gruppbeskrivare %g är markerad oinitierad utan att egenskapen är satt.\n"
#. @-expanded: group descriptor %g has invalid unused inodes count %b.
#: e2fsck/problem.c:372
msgid "@g descriptor %g has invalid unused inodes count %b. "
msgstr "gruppbeskrivare %g har ogiltigt antal oanvända inoder %b. "
#. @-expanded: Last group block bitmap uninitialized.
#: e2fsck/problem.c:377
msgid "Last @g @b @B uninitialized. "
msgstr "Sista gruppblockbitkarta oinitierad. "
#: e2fsck/problem.c:382
#, c-format
msgid "Journal transaction %i was corrupt, replay was aborted.\n"
msgstr "Journaltransaktion %i var trasig, återuppspelningen avbröts.\n"
#: e2fsck/problem.c:386
msgid "The test_fs flag is set (and ext4 is available). "
msgstr "Flaggan test_fs är satt (och ext4 är tillgängligt). "
#. @-expanded: superblock last mount time is in the future.\n
#. @-expanded: \t(by less than a day, probably due to the hardware clock being incorrectly
#. @-expanded: set)\n
#: e2fsck/problem.c:391
msgid ""
"@S last mount time is in the future.\n"
"\t(by less than a day, probably due to the hardware clock being incorrectly "
"set)\n"
msgstr ""
"Superblockets senaste monteringstid ligger i framtiden.\n"
"\t(med mindre än en dag, förmodligen för att hårdvaruklockan går fel)\n"
#. @-expanded: superblock last write time is in the future.\n
#. @-expanded: \t(by less than a day, probably due to the hardware clock being incorrectly
#. @-expanded: set)\n
#: e2fsck/problem.c:397
msgid ""
"@S last write time is in the future.\n"
"\t(by less than a day, probably due to the hardware clock being incorrectly "
"set)\n"
msgstr ""
"Superblockets skrevs senast i framtiden.\n"
"\t(med mindre än en dag, förmodligen för att hårdvaruklockan går fel)\n"
#. @-expanded: One or more block group descriptor checksums are invalid.
#: e2fsck/problem.c:403
msgid "One or more @b @g descriptor checksums are invalid. "
msgstr "Kontrollsumma för en eller flera blockgruppbeskrivare är ogiltig. "
#. @-expanded: Setting free inodes count to %j (was %i)\n
#: e2fsck/problem.c:408
msgid "Setting free @is count to %j (was %i)\n"
msgstr "Sätter antalet fria inoder %j (var %i)\n"
#. @-expanded: Setting free blocks count to %c (was %b)\n
#: e2fsck/problem.c:413
msgid "Setting free @bs count to %c (was %b)\n"
msgstr "Sätter antalet fria block till %c (var %b)\n"
#. @-expanded: Making quota inode %i (%Q) hidden.\n
#: e2fsck/problem.c:418
msgid "Making @q @i %i (%Q) hidden.\n"
msgstr ""
"Gör kvotinod %i (%Q) dold.\n"
"\n"
#. @-expanded: superblock has invalid MMP block.
#: e2fsck/problem.c:423
msgid "@S has invalid MMP block. "
msgstr "superblocket har ett felaktigt MMP-block. "
#. @-expanded: superblock has invalid MMP magic.
#: e2fsck/problem.c:428
msgid "@S has invalid MMP magic. "
msgstr "superblocket har ogiltigt MMP-magiskt tal. "
#: e2fsck/problem.c:433
#, c-format
msgid "ext2fs_open2: %m\n"
msgstr "ext2fs_open2: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:438
#, c-format
msgid "ext2fs_check_desc: %m\n"
msgstr "ext2fs_check_desc: %m\n"
#. @-expanded: superblock metadata_csum supersedes uninit_bg; both feature bits cannot be set
#. @-expanded: simultaneously.
#: e2fsck/problem.c:446
msgid ""
"@S metadata_csum supersedes uninit_bg; both feature bits cannot be set "
"simultaneously."
msgstr ""
"superblockets metadata_csum ersätter uninit_bg; båda funktionsbitarna kan "
"inte vara satta samtidigt."
#. @-expanded: superblock MMP block checksum does not match MMP block.
#: e2fsck/problem.c:452
msgid "@S MMP block checksum does not match MMP block. "
msgstr "Kontrollsumman för super-MMP-blocket stämmer inte med MMP-blocket. "
#. @-expanded: superblock 64bit filesystems needs extents to access the whole disk.
#: e2fsck/problem.c:457
msgid "@S 64bit filesystems needs extents to access the whole disk. "
msgstr ""
"superblock på 64-bitars filsystem behöver utsträckningar för att komma åt "
"hela disken. "
#: e2fsck/problem.c:462
msgid "First_meta_bg is too big. (%N, max value %g). "
msgstr "First_meta_bg är för stort. (%N, maxvärde %g). "
#. @-expanded: External journal superblock checksum does not match superblock.
#: e2fsck/problem.c:467
msgid "External @j @S checksum does not match @S. "
msgstr ""
"Extern kontrollsumma för journalsuperblock stämmer inte med superblocket. "
#. @-expanded: superblock metadata_csum_seed is not necessary without metadata_csum.
#: e2fsck/problem.c:472
msgid "@S metadata_csum_seed is not necessary without metadata_csum."
msgstr ""
"superblockets metadata_csum_seed är inte nödvändigt utan metadata_csum."
#: e2fsck/problem.c:477
#, c-format
msgid "Error initializing quota context in support library: %m\n"
msgstr "Fel vid initiering av kvotkontext i stödbiblioteket: %m\n"
#. @-expanded: Bad required extra isize in superblock (%N).
#: e2fsck/problem.c:482
msgid "Bad required extra isize in @S (%N). "
msgstr ""
#. @-expanded: Bad desired extra isize in superblock (%N).
#: e2fsck/problem.c:487
msgid "Bad desired extra isize in @S (%N). "
msgstr ""
#. @-expanded: Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes\n
#: e2fsck/problem.c:494
msgid "Pass 1: Checking @is, @bs, and sizes\n"
msgstr "Pass 1: Kontrollerar inoder, block och storlekar\n"
#. @-expanded: root inode is not a directory.
#: e2fsck/problem.c:498
msgid "@r is not a @d. "
msgstr "Rotinod är inte en katalog. "
#. @-expanded: root inode has dtime set (probably due to old mke2fs).
#: e2fsck/problem.c:503
msgid "@r has dtime set (probably due to old mke2fs). "
msgstr "rotinod har dtid satt (förmodligen på grund av gammal mke2fs). "
#. @-expanded: Reserved inode %i (%Q) has invalid mode.
#: e2fsck/problem.c:508
msgid "Reserved @i %i (%Q) has @n mode. "
msgstr "Reserverad inod %i (%Q) har ogiltiga rättigheter. "
#. @-expanded: deleted inode %i has zero dtime.
#: e2fsck/problem.c:513
#, c-format
msgid "@D @i %i has zero dtime. "
msgstr "Raderad inod %i har dtid noll. "
#. @-expanded: inode %i is in use, but has dtime set.
#: e2fsck/problem.c:518
#, c-format
msgid "@i %i is in use, but has dtime set. "
msgstr "Inod %i används, men har dtid satt. "
#. @-expanded: inode %i is a zero-length directory.
#: e2fsck/problem.c:523
#, c-format
msgid "@i %i is a @z @d. "
msgstr "Inod %i är en nollängds katalog. "
#. @-expanded: group %g's block bitmap at %b conflicts with some other fs block.\n
#: e2fsck/problem.c:528
msgid "@g %g's @b @B at %b @C.\n"
msgstr ""
"Grupp %g:s blockbitkarta vid %b står i konflikt med annat filsystemblock.\n"
#. @-expanded: group %g's inode bitmap at %b conflicts with some other fs block.\n
#: e2fsck/problem.c:533
msgid "@g %g's @i @B at %b @C.\n"
msgstr ""
"Grupp %g:s inodbitkarta vid %b står i konflikt med annat filsystemblock.\n"
#. @-expanded: group %g's inode table at %b conflicts with some other fs block.\n
#: e2fsck/problem.c:538
msgid "@g %g's @i table at %b @C.\n"
msgstr ""
"Grupp %g:s inodtabell vid %b står i konflikt med annat filsystemblock.\n"
#. @-expanded: group %g's block bitmap (%b) is bad.
#: e2fsck/problem.c:543
msgid "@g %g's @b @B (%b) is bad. "
msgstr "Grupp %g:s blockbitkarta (%b) år felaktig. "
#. @-expanded: group %g's inode bitmap (%b) is bad.
#: e2fsck/problem.c:548
msgid "@g %g's @i @B (%b) is bad. "
msgstr "Grupp %g:s inodbitkarta (%b) är felaktig. "
#. @-expanded: inode %i, i_size is %Is, should be %N.
#: e2fsck/problem.c:553
msgid "@i %i, i_size is %Is, @s %N. "
msgstr "Inod %i, i_storlek är %Is, skulle varit %N. "
#. @-expanded: inode %i, i_blocks is %Ib, should be %N.
#: e2fsck/problem.c:558
msgid "@i %i, i_@bs is %Ib, @s %N. "
msgstr "Inod %i, i_block är %Ib, skulle varit %N. "
#. @-expanded: illegal %B (%b) in inode %i.
#: e2fsck/problem.c:563
msgid "@I %B (%b) in @i %i. "
msgstr "Ogiltigt %B (%b) i inod %i. "
#. @-expanded: %B (%b) overlaps filesystem metadata in inode %i.
#: e2fsck/problem.c:568
msgid "%B (%b) overlaps @f metadata in @i %i. "
msgstr "%B (%b) överlappar filsystemmetadata i inod %i. "
#. @-expanded: inode %i has illegal block(s).
#: e2fsck/problem.c:573
#, c-format
msgid "@i %i has illegal @b(s). "
msgstr "Inod %i har ogiltiga block. "
#. @-expanded: Too many illegal blocks in inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:578
#, c-format
msgid "Too many illegal @bs in @i %i.\n"
msgstr "För många ogiltiga block i inod %i.\n"
#. @-expanded: illegal %B (%b) in bad block inode.
#: e2fsck/problem.c:583
msgid "@I %B (%b) in bad @b @i. "
msgstr "Ogiltigt %B (%b) i inod för felaktiga block. "
#. @-expanded: Bad block inode has illegal block(s).
#: e2fsck/problem.c:588
msgid "Bad @b @i has illegal @b(s). "
msgstr "Inod för felaktiga block har ogiltiga block. "
#. @-expanded: Duplicate or bad block in use!\n
#: e2fsck/problem.c:593
msgid "Duplicate or bad @b in use!\n"
msgstr "Duplicerat eller felaktigt block används!\n"
#. @-expanded: Bad block %b used as bad block inode indirect block.
#: e2fsck/problem.c:598
msgid "Bad @b %b used as bad @b @i indirect @b. "
msgstr ""
"Felaktigt block %b använt som indirektblock för inod för dåliga block. "
#. @-expanded: \n
#. @-expanded: The bad block inode has probably been corrupted. You probably\n
#. @-expanded: should stop now and run e2fsck -c to scan for bad blocks\n
#. @-expanded: in the filesystem.\n
#: e2fsck/problem.c:603
msgid ""
"\n"
"The bad @b @i has probably been corrupted. You probably\n"
"should stop now and run e2fsck -c to scan for bad blocks\n"
"in the @f.\n"
msgstr ""
"\n"
"Inoden för dåliga block har antagligen blivit skadad. Du bör\n"
"antagligen sluta nu och köra e2fsck -c för att söka efter dåliga block\n"
"i filsystemet.\n"
#. @-expanded: \n
#. @-expanded: If the block is really bad, the filesystem can not be fixed.\n
#: e2fsck/problem.c:610
msgid ""
"\n"
"If the @b is really bad, the @f can not be fixed.\n"
msgstr ""
"\n"
"Om blocket verkligen är dåligt kan inte filsystemet lagas.\n"
#. @-expanded: You can remove this block from the bad block list and hope\n
#. @-expanded: that the block is really OK. But there are no guarantees.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:615
msgid ""
"You can remove this @b from the bad @b list and hope\n"
"that the @b is really OK. But there are no guarantees.\n"
"\n"
msgstr ""
"Du kan ta bort detta block från listan över dåliga block och hoppas\n"
"att blocket verkligen är OK. men det finns inga garantier.\n"
"\n"
#. @-expanded: The primary superblock (%b) is on the bad block list.\n
#: e2fsck/problem.c:621
msgid "The primary @S (%b) is on the bad @b list.\n"
msgstr "Det primära superblocket (%b) är på listan över dåliga block.\n"
#. @-expanded: Block %b in the primary group descriptors is on the bad block list\n
#: e2fsck/problem.c:626
msgid "Block %b in the primary @g descriptors is on the bad @b list\n"
msgstr ""
"Block %b i de primära gruppbeskrivarna är på listan över dåliga block\n"
#. @-expanded: Warning: Group %g's superblock (%b) is bad.\n
#: e2fsck/problem.c:632
msgid "Warning: Group %g's @S (%b) is bad.\n"
msgstr "Varning: Grupp %g:s superblock (%b) är dåligt.\n"
#. @-expanded: Warning: Group %g's copy of the group descriptors has a bad block (%b).\n
#: e2fsck/problem.c:637
msgid "Warning: Group %g's copy of the @g descriptors has a bad @b (%b).\n"
msgstr ""
"Varning: Grupp %g:s kopia av gruppbeskrivarna har ett dåligt block (%b).\n"
#. @-expanded: Programming error? block #%b claimed for no reason in process_bad_block.\n
#: e2fsck/problem.c:643
msgid "Programming error? @b #%b claimed for no reason in process_bad_@b.\n"
msgstr ""
"Programmeringsfel? Block nr. %b tas i anspråk utan anledning i "
"process_bad_block.\n"
#. @-expanded: error allocating %N contiguous block(s) in block group %g for %s: %m\n
#: e2fsck/problem.c:649
msgid "@A %N contiguous @b(s) in @b @g %g for %s: %m\n"
msgstr ""
"Fel vid allokering av %N konsekutiva block i blockgrupp %g för %s: %m\n"
#. @-expanded: error allocating block buffer for relocating %s\n
#: e2fsck/problem.c:654
#, c-format
msgid "@A @b buffer for relocating %s\n"
msgstr "Fil vid allokering av blockbuffert för relokering av %s\n"
#. @-expanded: Relocating group %g's %s from %b to %c...\n
#: e2fsck/problem.c:659
msgid "Relocating @g %g's %s from %b to %c...\n"
msgstr "Relokerar grupp %g:s %s från %b till %c ...\n"
#. @-expanded: Relocating group %g's %s to %c...\n
#: e2fsck/problem.c:664
#, c-format
msgid "Relocating @g %g's %s to %c...\n"
msgstr "Relokerar grupp %g:s %s till %c ...\n"
#. @-expanded: Warning: could not read block %b of %s: %m\n
#: e2fsck/problem.c:669
msgid "Warning: could not read @b %b of %s: %m\n"
msgstr "Varning: kunde inte läsa block %b av %s: %m\n"
#. @-expanded: Warning: could not write block %b for %s: %m\n
#: e2fsck/problem.c:674
msgid "Warning: could not write @b %b for %s: %m\n"
msgstr "Varning: kunde inte skriva block %b av %s: %m\n"
#. @-expanded: error allocating inode bitmap (%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:679 e2fsck/problem.c:1740
msgid "@A @i @B (%N): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av inodbitkarta (%N): %m\n"
#. @-expanded: error allocating block bitmap (%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:684
msgid "@A @b @B (%N): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av blockbitkarta (%N): %m\n"
#. @-expanded: error allocating icount link information: %m\n
#: e2fsck/problem.c:689
#, c-format
msgid "@A icount link information: %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av icount-länkinformation: %m\n"
#. @-expanded: error allocating directory block array: %m\n
#: e2fsck/problem.c:694
#, c-format
msgid "@A @d @b array: %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av katalogblockvektor: %m\n"
#. @-expanded: Error while scanning inodes (%i): %m\n
#: e2fsck/problem.c:699
#, c-format
msgid "Error while scanning @is (%i): %m\n"
msgstr "Fel vid genomsökning av inoder (%i): %m\n"
#. @-expanded: Error while iterating over blocks in inode %i: %m\n
#: e2fsck/problem.c:704
#, c-format
msgid "Error while iterating over @bs in @i %i: %m\n"
msgstr "Fel vid iterering över block i inod %i: %m\n"
#. @-expanded: Error storing inode count information (inode=%i, count=%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:709
msgid "Error storing @i count information (@i=%i, count=%N): %m\n"
msgstr "Fel vid lagring av inodsräknarinformation (inod=%i, antal=%N): %m\n"
#. @-expanded: Error storing directory block information (inode=%i, block=%b, num=%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:714
msgid "Error storing @d @b information (@i=%i, @b=%b, num=%N): %m\n"
msgstr ""
"Fel vid lagring av katalogblocksinformation (inod=%i, block=%b, antal=%N): "
"%m\n"
#. @-expanded: Error reading inode %i: %m\n
#: e2fsck/problem.c:720
#, c-format
msgid "Error reading @i %i: %m\n"
msgstr "Fel vid läsning av inod %i: %m\n"
#. @-expanded: inode %i has imagic flag set.
#: e2fsck/problem.c:728
#, c-format
msgid "@i %i has imagic flag set. "
msgstr "Inod %i har flaggan imagic satt. "
#. @-expanded: Special (device/socket/fifo/symlink) file (inode %i) has immutable\n
#. @-expanded: or append-only flag set.
#: e2fsck/problem.c:733
#, c-format
msgid ""
"Special (@v/socket/fifo/symlink) file (@i %i) has immutable\n"
"or append-only flag set. "
msgstr ""
"Specialfil (enhet/uttag (socket)/fifo/symlänk) (inod %i) har flaggan\n"
"oföränderlig eller endast tillägg satt."
#. @-expanded: Special (device/socket/fifo) inode %i has non-zero size.
#: e2fsck/problem.c:739
#, c-format
msgid "Special (@v/socket/fifo) @i %i has non-zero size. "
msgstr "Specialinod (enhet/uttag (socket)/fifo) %i har nollskild storlek. "
#. @-expanded: journal inode is not in use, but contains data.
#: e2fsck/problem.c:749
msgid "@j @i is not in use, but contains data. "
msgstr "Journalinod används, men innehåller data. "
#. @-expanded: journal is not regular file.
#: e2fsck/problem.c:754
msgid "@j is not regular file. "
msgstr "Journal är inte en vanlig fil. "
#. @-expanded: inode %i was part of the orphaned inode list.
#: e2fsck/problem.c:759
#, c-format
msgid "@i %i was part of the @o @i list. "
msgstr "Inod %i var med i listan över föräldralösa inoder. "
#. @-expanded: inodes that were part of a corrupted orphan linked list found.
#: e2fsck/problem.c:765
msgid "@is that were part of a corrupted orphan linked list found. "
msgstr "Inoder som var med i trasig lista över föräldralösa inoder hittad. "
#. @-expanded: error allocating refcount structure (%N): %m\n
#: e2fsck/problem.c:770
msgid "@A refcount structure (%N): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av referensräknarstruktur (%N): %m\n"
#. @-expanded: Error reading extended attribute block %b for inode %i.
#: e2fsck/problem.c:775
msgid "Error reading @a @b %b for @i %i. "
msgstr "Fel vid läsning av utökade attribut-block %b för inod %i. "
#. @-expanded: inode %i has a bad extended attribute block %b.
#: e2fsck/problem.c:780
msgid "@i %i has a bad @a @b %b. "
msgstr "Inod %i har ett felaktigt utökade attribut-block %b. "
#. @-expanded: Error reading extended attribute block %b (%m).
#: e2fsck/problem.c:785
msgid "Error reading @a @b %b (%m). "
msgstr "Fel vid läsning av utökade attribut-block %b (%m). "
#. @-expanded: extended attribute block %b has reference count %r, should be %N.
#: e2fsck/problem.c:790
msgid "@a @b %b has reference count %r, @s %N. "
msgstr "Utökade attribut-block %b har referensräknare %r, skall vara %N. "
#. @-expanded: Error writing extended attribute block %b (%m).
#: e2fsck/problem.c:795
msgid "Error writing @a @b %b (%m). "
msgstr "Fel vid skrivning av utökade attribut-block %b (%m). "
#. @-expanded: extended attribute block %b has h_blocks > 1.
#: e2fsck/problem.c:800
msgid "@a @b %b has h_@bs > 1. "
msgstr "Utökade attribut-block %b har h_blocks > 1. "
#. @-expanded: error allocating extended attribute region allocation structure.
#: e2fsck/problem.c:805
msgid "@A @a region allocation structure. "
msgstr "Fel vid allokering utökade attributs regionallokeringsstruktur. "
#. @-expanded: extended attribute block %b is corrupt (allocation collision).
#: e2fsck/problem.c:810
msgid "@a @b %b is corrupt (allocation collision). "
msgstr "Utökade attribut-block %b är trasigt (allokeringskollision). "
#. @-expanded: extended attribute block %b is corrupt (invalid name).
#: e2fsck/problem.c:815
msgid "@a @b %b is corrupt (@n name). "
msgstr "Utökade attribut-block %b är trasigt (ogiltigt namn). "
#. @-expanded: extended attribute block %b is corrupt (invalid value).
#: e2fsck/problem.c:820
msgid "@a @b %b is corrupt (@n value). "
msgstr "Utökade attribut-block %b är trasigt (ogiltigt värde). "
#. @-expanded: inode %i is too big.
#: e2fsck/problem.c:825
#, c-format
msgid "@i %i is too big. "
msgstr "Inod %i är för stor. "
#. @-expanded: %B (%b) causes directory to be too big.
#: e2fsck/problem.c:829
msgid "%B (%b) causes @d to be too big. "
msgstr "%B (%b) får katalog att bli för stor. "
#: e2fsck/problem.c:834
msgid "%B (%b) causes file to be too big. "
msgstr "%B (%b) får fil att bli för stor. "
#: e2fsck/problem.c:839
msgid "%B (%b) causes symlink to be too big. "
msgstr "%B (%b) får symlänk att bli för stor. "
#. @-expanded: inode %i has INDEX_FL flag set on filesystem without htree support.\n
#: e2fsck/problem.c:844
#, c-format
msgid "@i %i has INDEX_FL flag set on @f without htree support.\n"
msgstr "Inod %i har flagga INDEX_FL satt på filsystem utan stöd för htree.\n"
#. @-expanded: inode %i has INDEX_FL flag set but is not a directory.\n
#: e2fsck/problem.c:849
#, c-format
msgid "@i %i has INDEX_FL flag set but is not a @d.\n"
msgstr "Inod %i har flagga INDEX_FL satt men är inte en katalog.\n"
#. @-expanded: HTREE directory inode %i has an invalid root node.\n
#: e2fsck/problem.c:854
#, c-format
msgid "@h %i has an @n root node.\n"
msgstr "HTREE kataloginod %i har en ogiltig rotnod.\n"
#. @-expanded: HTREE directory inode %i has an unsupported hash version (%N)\n
#: e2fsck/problem.c:859
msgid "@h %i has an unsupported hash version (%N)\n"
msgstr "HTREE katalog-inod %i har en hashversion som inte stöds (%N)\n"
#. @-expanded: HTREE directory inode %i uses an incompatible htree root node flag.\n
#: e2fsck/problem.c:864
#, c-format
msgid "@h %i uses an incompatible htree root node flag.\n"
msgstr "HTREE katalog-inod %i använder en inkompatibel htree rotnodsflagga.\n"
#. @-expanded: HTREE directory inode %i has a tree depth (%N) which is too big\n
#: e2fsck/problem.c:869
msgid "@h %i has a tree depth (%N) which is too big\n"
msgstr "HTREE katalog-inod %i har ett träddjup (%N) som är för stort\n"
#. @-expanded: Bad block inode has an indirect block (%b) that conflicts with\n
#. @-expanded: filesystem metadata.
#: e2fsck/problem.c:874
msgid ""
"Bad @b @i has an indirect @b (%b) that conflicts with\n"
"@f metadata. "
msgstr ""
"Inoden för dåliga block har ett indirektblock (%b) som står i konflikt\n"
"med filsystemsmetadata. "
#. @-expanded: Resize inode (re)creation failed: %m.
#: e2fsck/problem.c:880
#, c-format
msgid "Resize @i (re)creation failed: %m."
msgstr "Misslyckades att återskapa storleksändringsinod: %m."
#. @-expanded: inode %i has a extra size (%IS) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:885
msgid "@i %i has a extra size (%IS) which is @n\n"
msgstr "Inod %i har en extra storlek (%IS) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a namelen (%N) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:890
msgid "@a in @i %i has a namelen (%N) which is @n\n"
msgstr "Utökat attribut i inod %i har ett namelen (%N) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a value offset (%N) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:895
msgid "@a in @i %i has a value offset (%N) which is @n\n"
msgstr "Utökat attribut i inod %i har en värdeposition (%N) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a value block (%N) which is invalid (must be 0)\n
#: e2fsck/problem.c:900
msgid "@a in @i %i has a value @b (%N) which is @n (must be 0)\n"
msgstr ""
"Utökat attribut i inod %i har ett värdeblock (%N) som är ogiltigt (måste "
"vara 0)\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a value size (%N) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:905
msgid "@a in @i %i has a value size (%N) which is @n\n"
msgstr "Utökat attribut i inod %i har ett värdestorlek (%N) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: extended attribute in inode %i has a hash (%N) which is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:910
msgid "@a in @i %i has a hash (%N) which is @n\n"
msgstr "Utökat attribut i inod %i har hash (%N) som är ogiltig\n"
#. @-expanded: inode %i is a %It but it looks like it is really a directory.\n
#: e2fsck/problem.c:915
msgid "@i %i is a %It but it looks like it is really a directory.\n"
msgstr "inod %i är en %It men det ser ut som det egentligen är en katalog.\n"
#. @-expanded: Error while reading over extent tree in inode %i: %m\n
#: e2fsck/problem.c:920
#, c-format
msgid "Error while reading over @x tree in @i %i: %m\n"
msgstr "Fel vid läsning över utsträckningsträd i inod %i: %m\n"
#. @-expanded: Failed to iterate extents in inode %i\n
#. @-expanded: \t(op %s, blk %b, lblk %c): %m\n
#: e2fsck/problem.c:925
msgid ""
"Failed to iterate extents in @i %i\n"
"\t(op %s, blk %b, lblk %c): %m\n"
msgstr ""
"Misslyckades att iterera över utsträckningar i inod %i\n"
"\t(op %s, blk %b, lblk %c): %m\n"
#. @-expanded: inode %i has an invalid extent\n
#. @-expanded: \t(logical block %c, invalid physical block %b, len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:931
msgid ""
"@i %i has an @n extent\n"
"\t(logical @b %c, @n physical @b %b, len %N)\n"
msgstr ""
"inod %i har en ogiltig utsträckning\n"
"\t(logiskt block %c, ogiltigt fysiskt block %b, längd %N)\n"
#. @-expanded: inode %i has an invalid extent\n
#. @-expanded: \t(logical block %c, physical block %b, invalid len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:936
msgid ""
"@i %i has an @n extent\n"
"\t(logical @b %c, physical @b %b, @n len %N)\n"
msgstr ""
"inod %i har en ogiltig utsträckning\n"
"\t(logiskt block %c, fysiskt block %b, ogiltig längd %N)\n"
#. @-expanded: inode %i has EXTENTS_FL flag set on filesystem without extents support.\n
#: e2fsck/problem.c:941
#, c-format
msgid "@i %i has EXTENTS_FL flag set on @f without extents support.\n"
msgstr ""
"Inod %i har flaggan EXTENTS_FL satt på filsystemet utan stöd för "
"utsträckningar.\n"
#. @-expanded: inode %i is in extent format, but superblock is missing EXTENTS feature\n
#: e2fsck/problem.c:946
#, c-format
msgid "@i %i is in extent format, but @S is missing EXTENTS feature\n"
msgstr ""
"inod %i är i utsträckningsformat, men superblocket saknar egenskapen "
"EXTENTS\n"
#. @-expanded: inode %i missing EXTENT_FL, but is in extents format\n
#: e2fsck/problem.c:951
#, c-format
msgid "@i %i missing EXTENT_FL, but is in extents format\n"
msgstr "inod %i saknar EXTENT_FL, men är i utsträckningsformat\n"
#: e2fsck/problem.c:956
#, c-format
msgid "Fast symlink %i has EXTENT_FL set. "
msgstr "Snabb symlänk %i har EXTENT_FL satt. "
#. @-expanded: inode %i has out of order extents\n
#. @-expanded: \t(invalid logical block %c, physical block %b, len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:961
msgid ""
"@i %i has out of order extents\n"
"\t(@n logical @b %c, physical @b %b, len %N)\n"
msgstr ""
"inod %i har utsträckningar i oordning\n"
"\t(ogiltigt logiskt block %c, fysiskt block %b, längd %N)\n"
#. @-expanded: inode %i has an invalid extent node (blk %b, lblk %c)\n
#: e2fsck/problem.c:965
msgid "@i %i has an invalid extent node (blk %b, lblk %c)\n"
msgstr "inod %i har en ogiltig utsträckningsnod (blk %b, lblk %c)\n"
#. @-expanded: Error converting subcluster block bitmap: %m\n
#: e2fsck/problem.c:970
#, c-format
msgid "Error converting subcluster @b @B: %m\n"
msgstr "Fel vid konvertering av blockbitkarta över subkluster: %m\n"
#. @-expanded: quota inode is not regular file.
#: e2fsck/problem.c:975
msgid "@q @i is not regular file. "
msgstr "Kvotinoden är inte en vanlig fil. "
#. @-expanded: quota inode is not in use, but contains data.
#: e2fsck/problem.c:980
msgid "@q @i is not in use, but contains data. "
msgstr "Kvotinoden används inte, men innehåller data. "
#. @-expanded: quota inode is visible to the user.
#: e2fsck/problem.c:985
msgid "@q @i is visible to the user. "
msgstr "Kvotinoden är synlig för användaren. "
#. @-expanded: The bad block inode looks invalid.
#: e2fsck/problem.c:990
msgid "The bad @b @i looks @n. "
msgstr "Inoden för dåliga block verkar felaktig. "
#. @-expanded: inode %i has zero length extent\n
#. @-expanded: \t(invalid logical block %c, physical block %b)\n
#: e2fsck/problem.c:995
msgid ""
"@i %i has zero length extent\n"
"\t(@n logical @b %c, physical @b %b)\n"
msgstr ""
"inod %i har en utsträckning med noll längd\n"
"\t(ogiltigt logiskt block %c, fysiskt block %b)\n"
#. @-expanded: inode %i seems to contain garbage.
#: e2fsck/problem.c:1000
#, c-format
msgid "@i %i seems to contain garbage. "
msgstr "Inod %i verkar innehålla skräp. "
#. @-expanded: inode %i passes checks, but checksum does not match inode.
#: e2fsck/problem.c:1005
#, c-format
msgid "@i %i passes checks, but checksum does not match @i. "
msgstr ""
"Inod %i klarar kontroller, men kontrollsumman stämmer inte med inoden. "
#. @-expanded: inode %i extended attribute is corrupt (allocation collision).
#: e2fsck/problem.c:1010
#, c-format
msgid "@i %i @a is corrupt (allocation collision). "
msgstr "De utökade attributen för inod %i är trasiga (allokeringskollision). "
#. @-expanded: inode %i extent block passes checks, but checksum does not match extent\n
#. @-expanded: \t(logical block %c, physical block %b, len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:1018
msgid ""
"@i %i extent block passes checks, but checksum does not match extent\n"
"\t(logical @b %c, physical @b %b, len %N)\n"
msgstr ""
"Utsträckningsblocken för inod %i klarar kontroller, men kontrollsumman "
"stämmer inte med utsträckningarna\n"
"\t(logiskt block %c, fysiskt block %b, längd %N)\n"
#. @-expanded: inode %i extended attribute block %b passes checks, but checksum does not match block.
#: e2fsck/problem.c:1027
msgid "@i %i @a @b %b passes checks, but checksum does not match @b. "
msgstr ""
"inod %i:s utökade attributblock %b passerar kontrollerna, men kontrollsumman "
"stämmer inte med blocket. "
#. @-expanded: Interior extent node level %N of inode %i:\n
#. @-expanded: Logical start %b does not match logical start %c at next level.
#: e2fsck/problem.c:1034
msgid ""
"Interior @x node level %N of @i %i:\n"
"Logical start %b does not match logical start %c at next level. "
msgstr ""
"Intern utsträckningsnod på nivå %N av inod %i:\n"
"Logisk start %b stämmer inte med logisk start %c på nästa nivå. "
#. @-expanded: inode %i, end of extent exceeds allowed value\n
#. @-expanded: \t(logical block %c, physical block %b, len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:1040
msgid ""
"@i %i, end of extent exceeds allowed value\n"
"\t(logical @b %c, physical @b %b, len %N)\n"
msgstr ""
"inod %i, slutet på utsträckningen överskrider tillåtet värde\n"
"\t(logiskt block %c, fysiskt block %b, längd %N)\n"
#. @-expanded: inode %i has inline data, but superblock is missing INLINE_DATA feature\n
#: e2fsck/problem.c:1045
#, c-format
msgid "@i %i has inline data, but @S is missing INLINE_DATA feature\n"
msgstr ""
"Inod %i har inline-data, men superblocket saknar egenskapen INLINE_DATA\n"
#. @-expanded: inode %i has INLINE_DATA_FL flag on filesystem without inline data support.\n
#: e2fsck/problem.c:1050
#, c-format
msgid "@i %i has INLINE_DATA_FL flag on @f without inline data support.\n"
msgstr ""
"Inod %i har flaggan INLINE_DATA_FL satt på filsystem utan stöd för inline-"
"data.\n"
#. @-expanded: inode %i block %b conflicts with critical metadata, skipping block checks.\n
#: e2fsck/problem.c:1058
msgid ""
"@i %i block %b conflicts with critical metadata, skipping block checks.\n"
msgstr ""
"inod %i block %b står i konflikt med kritisk metadata, hoppar över "
"blockkontroller.\n"
#. @-expanded: directory inode %i block %b should be at block %c.
#: e2fsck/problem.c:1063
msgid "@d @i %i @b %b should be at @b %c. "
msgstr "Kataloginod %i block %b skulle varit vid %c. "
#. @-expanded: directory inode %i has extent marked uninitialized at block %c.
#: e2fsck/problem.c:1068
#, c-format
msgid "@d @i %i has @x marked uninitialized at @b %c. "
msgstr "Kataloginod %i en utsträckning markerad oinitierad vid block %c. "
#. @-expanded: inode %i logical block %b (physical block %c) violates cluster allocation rules.\n
#. @-expanded: Will fix in pass 1B.\n
#: e2fsck/problem.c:1073
msgid ""
"@i %i logical @b %b (physical @b %c) violates cluster allocation rules.\n"
"Will fix in pass 1B.\n"
msgstr ""
"inod %i logiskt block %b (fysiskt block %c) bryter mot "
"klusterallokeringsregler.\n"
"Kommer fixa i pass 1B.\n"
#. @-expanded: inode %i has INLINE_DATA_FL flag but extended attribute not found.
#: e2fsck/problem.c:1078
#, c-format
msgid "@i %i has INLINE_DATA_FL flag but @a not found. "
msgstr ""
"Inod %i har flaggan INLINE_DATA_FL satt men utökade attribut finns inte. "
#. @-expanded: Special (device/socket/fifo) file (inode %i) has extents\n
#. @-expanded: or inline-data flag set.
#: e2fsck/problem.c:1083
#, c-format
msgid ""
"Special (@v/socket/fifo) file (@i %i) has extents\n"
"or inline-data flag set. "
msgstr ""
"Specialfil (enhet/uttag (socket)/fifo) (inod %i) har utsträcknings-\n"
"eller inline-data-flaggan satt. "
#. @-expanded: inode %i has extent header but inline data flag is set.\n
#: e2fsck/problem.c:1089
#, c-format
msgid "@i %i has @x header but inline data flag is set.\n"
msgstr "inod %i has utsträckningshuvud men inline-dataflaggan satt.\n"
#. @-expanded: inode %i seems to have inline data but extent flag is set.\n
#: e2fsck/problem.c:1094
#, c-format
msgid "@i %i seems to have inline data but @x flag is set.\n"
msgstr "inod %i verkar ha inline-data men utsträckningsflaggan är satt.\n"
#. @-expanded: inode %i seems to have block map but inline data and extent flags set.\n
#: e2fsck/problem.c:1099
#, c-format
msgid "@i %i seems to have @b map but inline data and @x flags set.\n"
msgstr ""
"inod %i verkar ha blockkarta men inline-data och utsträckningsflaggor "
"satta.\n"
#. @-expanded: inode %i has inline data and extent flags set but i_block contains junk.\n
#: e2fsck/problem.c:1104
#, c-format
msgid "@i %i has inline data and @x flags set but i_block contains junk.\n"
msgstr ""
"inod %i har inline-data och utsträckningsflaggor satta men i_block "
"innehåller skräp.\n"
#. @-expanded: Bad block list says the bad block list inode is bad.
#: e2fsck/problem.c:1109
msgid "Bad block list says the bad block list @i is bad. "
msgstr ""
"Trasig-block-lista säger att inoden för listan över trasiga block är "
"trasig. "
#. @-expanded: error allocating extent region allocation structure.
#: e2fsck/problem.c:1114
msgid "@A @x region allocation structure. "
msgstr "Fel vid allokering utsträckningars regionallokeringsstruktur. "
#. @-expanded: inode %i has a duplicate extent mapping\n
#. @-expanded: \t(logical block %c, invalid physical block %b, len %N)\n
#: e2fsck/problem.c:1119
msgid ""
"@i %i has a duplicate @x mapping\n"
"\t(logical @b %c, @n physical @b %b, len %N)\n"
msgstr ""
"Inod %i har dubblerad utsträckningmappning\n"
"\t(logiskt block %c, ogiltigt fysiskt block %b, längd %N)\n"
#. @-expanded: error allocating memory for encrypted directory list\n
#: e2fsck/problem.c:1124
msgid "@A memory for encrypted @d list\n"
msgstr "fel vid allokering av minne för krypterad kataloglista\n"
#. @-expanded: inode %i extent tree could be more shallow (%b; could be <= %c)\n
#: e2fsck/problem.c:1129
msgid "@i %i @x tree could be more shallow (%b; could be <= %c)\n"
msgstr ""
"inod %i:s utsträckningsträd kunde vara grundare (%b; kunde vara ≤ %c)\n"
#. @-expanded: inode %i on bigalloc filesystem cannot be block mapped.
#: e2fsck/problem.c:1134
#, c-format
msgid "@i %i on bigalloc @f cannot be @b mapped. "
msgstr "inod %i på ett bigalloc-filsystem kan inte vara blockkartestyrd. "
#. @-expanded: inode %i has corrupt extent header.
#: e2fsck/problem.c:1139
#, c-format
msgid "@i %i has corrupt @x header. "
msgstr "Inod %i har trasigt utsträckningshuvud. "
#. @-expanded: Timestamp(s) on inode %i beyond 2310-04-04 are likely pre-1970.\n
#: e2fsck/problem.c:1144
#, c-format
msgid "Timestamp(s) on @i %i beyond 2310-04-04 are likely pre-1970.\n"
msgstr "Tidsstämplar på inod %i bortom 2310-04-04 är sannolikt före 1970.\n"
#. @-expanded: \n
#. @-expanded: Running additional passes to resolve blocks claimed by more than one inode...\n
#. @-expanded: Pass 1B: Rescanning for multiply-claimed blocks\n
#: e2fsck/problem.c:1151
msgid ""
"\n"
"Running additional passes to resolve @bs claimed by more than one @i...\n"
"Pass 1B: Rescanning for @m @bs\n"
msgstr ""
"\n"
"Kör ytterligare pass för att lösa upp block som används av mer än en "
"inod ...\n"
"Pass 1B: Söker igen efter block som används flera gånger\n"
#. @-expanded: multiply-claimed block(s) in inode %i:
#: e2fsck/problem.c:1157
#, c-format
msgid "@m @b(s) in @i %i:"
msgstr "Flerfaldigt ianspråkstagna block i inod %i:"
#: e2fsck/problem.c:1172
#, c-format
msgid "Error while scanning inodes (%i): %m\n"
msgstr "Fel vid genomsökning av inoder (%i): %m\n"
#. @-expanded: error allocating inode bitmap (inode_dup_map): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1177
#, c-format
msgid "@A @i @B (@i_dup_map): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av inodbitkarta (inode_dup_map): %m\n"
#. @-expanded: Error while iterating over blocks in inode %i (%s): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1182
#, c-format
msgid "Error while iterating over @bs in @i %i (%s): %m\n"
msgstr "Fel vid iterering över block i inod %i (%s): %m\n"
#. @-expanded: Error adjusting refcount for extended attribute block %b (inode %i): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1187 e2fsck/problem.c:1549
msgid "Error adjusting refcount for @a @b %b (@i %i): %m\n"
msgstr ""
"Fel vid justering av referensräknare för externa attribut-block %b (inod "
"%i): %m\n"
#. @-expanded: Pass 1C: Scanning directories for inodes with multiply-claimed blocks\n
#: e2fsck/problem.c:1197
msgid "Pass 1C: Scanning directories for @is with @m @bs\n"
msgstr ""
"Pass 1C: Söker kataloger efter inoder med flerfaldigt ianspråkstagna block\n"
#. @-expanded: Pass 1D: Reconciling multiply-claimed blocks\n
#: e2fsck/problem.c:1203
msgid "Pass 1D: Reconciling @m @bs\n"
msgstr "Pass 1D: Förlikar flerfaldigt ianspråkstagna block\n"
#. @-expanded: File %Q (inode #%i, mod time %IM) \n
#. @-expanded: has %r multiply-claimed block(s), shared with %N file(s):\n
#: e2fsck/problem.c:1208
msgid ""
"File %Q (@i #%i, mod time %IM) \n"
" has %r @m @b(s), shared with %N file(s):\n"
msgstr ""
"Fil %Q (inod nr. %i, modifieringstid %IM) \n"
" har %r flerfaldigt ianspråkstagna block, delade med %N filer:\n"
#. @-expanded: \t%Q (inode #%i, mod time %IM)\n
#: e2fsck/problem.c:1214
msgid "\t%Q (@i #%i, mod time %IM)\n"
msgstr "\t%Q (inod nr. %i, modifieringstid %IM)\n"
#. @-expanded: \t<filesystem metadata>\n
#: e2fsck/problem.c:1219
msgid "\t<@f metadata>\n"
msgstr "\t<filsystemsmetadata>\n"
#. @-expanded: (There are %N inodes containing multiply-claimed blocks.)\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1224
msgid ""
"(There are %N @is containing @m @bs.)\n"
"\n"
msgstr ""
"(Det finns %N inoder som innehåller flerfaldigt ianspråkstagna block.)\n"
"\n"
#. @-expanded: multiply-claimed blocks already reassigned or cloned.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1229
msgid ""
"@m @bs already reassigned or cloned.\n"
"\n"
msgstr ""
"Flerfaldig ianspråkstagna block redan överlåtna eller klonade.\n"
"\n"
#: e2fsck/problem.c:1242
#, c-format
msgid "Couldn't clone file: %m\n"
msgstr "Kunde inte klona fil: %m\n"
#. @-expanded: Pass 1E: Optimizing extent trees\n
#: e2fsck/problem.c:1248
msgid "Pass 1E: Optimizing @x trees\n"
msgstr "Pass 1E: Optimerar utsträckningsträd\n"
#. @-expanded: Failed to optimize extent tree %p (%i): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1253
#, c-format
msgid "Failed to optimize @x tree %p (%i): %m\n"
msgstr "Misslyckades att optimera utsträckningsträd %p (%i): %m\n"
#. @-expanded: Optimizing extent trees:
#: e2fsck/problem.c:1258
msgid "Optimizing @x trees: "
msgstr "Optimerar utsträckningsträd: "
#: e2fsck/problem.c:1273
msgid "Internal error: max extent tree depth too large (%b; expected=%c).\n"
msgstr ""
"Internt fel: max djup på utsträckningsträd är för stort (%b; förväntat=%c).\n"
#. @-expanded: inode %i extent tree (at level %b) could be shorter.
#: e2fsck/problem.c:1278
msgid "@i %i @x tree (at level %b) could be shorter. "
msgstr "inod %i:s utsträckningsträd (på nivå %b) kunde vara kortare. "
#. @-expanded: inode %i extent tree (at level %b) could be narrower.
#: e2fsck/problem.c:1283
msgid "@i %i @x tree (at level %b) could be narrower. "
msgstr "inod %i:s utsträckningsträd (på nivå %b) kunde vara smalare. "
#. @-expanded: Pass 2: Checking directory structure\n
#: e2fsck/problem.c:1290
msgid "Pass 2: Checking @d structure\n"
msgstr "Pass 2: Kontrollerar katalogstruktur\n"
#. @-expanded: invalid inode number for '.' in directory inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:1295
#, c-format
msgid "@n @i number for '.' in @d @i %i.\n"
msgstr "Ogiltigt inodsnummer för ”.” i kataloginod %i.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has invalid inode #: %Di.\n
#: e2fsck/problem.c:1300
msgid "@E has @n @i #: %Di.\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) har ogiltigt inodsnummer: %Di.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has deleted/unused inode %Di.
#: e2fsck/problem.c:1305
msgid "@E has @D/unused @i %Di. "
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) har raderad/oanvänd inod %Di. "
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is a link to '.'
#: e2fsck/problem.c:1310
msgid "@E @L to '.' "
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) är en länk till ”.” "
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) points to inode (%Di) located in a bad block.\n
#: e2fsck/problem.c:1315
msgid "@E points to @i (%Di) located in a bad @b.\n"
msgstr ""
"Post ”%Dn” i %p (%i) pekar på inod (%Di) som finns i ett trasigt block.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is a link to directory %P (%Di).\n
#: e2fsck/problem.c:1320
msgid "@E @L to @d %P (%Di).\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) är en länk till katalog %P (%Di).\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is a link to the root inode.\n
#: e2fsck/problem.c:1325
msgid "@E @L to the @r.\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) är en länk till rotinoden.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has illegal characters in its name.\n
#: e2fsck/problem.c:1330
msgid "@E has illegal characters in its name.\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) har ogiltiga tecken i namnet.\n"
#. @-expanded: Missing '.' in directory inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:1335
#, c-format
msgid "Missing '.' in @d @i %i.\n"
msgstr "”.” saknas i kataloginod %i.\n"
#. @-expanded: Missing '..' in directory inode %i.\n
#: e2fsck/problem.c:1340
#, c-format
msgid "Missing '..' in @d @i %i.\n"
msgstr "”..” saknas i kataloginod %i.\n"
#. @-expanded: First entry '%Dn' (inode=%Di) in directory inode %i (%p) should be '.'\n
#: e2fsck/problem.c:1345
msgid "First @e '%Dn' (@i=%Di) in @d @i %i (%p) @s '.'\n"
msgstr "Första post ”%Dn” (inod=%Di) i kataloginod %i (%p) skulle varit ”.”\n"
#. @-expanded: Second entry '%Dn' (inode=%Di) in directory inode %i should be '..'\n
#: e2fsck/problem.c:1350
msgid "Second @e '%Dn' (@i=%Di) in @d @i %i @s '..'\n"
msgstr "Andra post ”%Dn” (inod=%Di) i kataloginod %i skulle varit ”..”\n"
#. @-expanded: i_faddr for inode %i (%Q) is %IF, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1355
msgid "i_faddr @F %IF, @s zero.\n"
msgstr "i_faddr för inod %i (%Q) är %IF, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: i_file_acl for inode %i (%Q) is %If, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1360
msgid "i_file_acl @F %If, @s zero.\n"
msgstr "i_file_acl för inod %i (%Q) är %If, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: i_dir_acl for inode %i (%Q) is %Id, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1365
msgid "i_dir_acl @F %Id, @s zero.\n"
msgstr "i_dir_acl för inod %i (%Q) är %Id, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: i_frag for inode %i (%Q) is %N, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1370
msgid "i_frag @F %N, @s zero.\n"
msgstr "i_frag för inod %i (%Q) är %N, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: i_fsize for inode %i (%Q) is %N, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1375
msgid "i_fsize @F %N, @s zero.\n"
msgstr "i_fsize för inod %i (%Q) är %N, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) has invalid mode (%Im).\n
#: e2fsck/problem.c:1380
msgid "@i %i (%Q) has @n mode (%Im).\n"
msgstr "Inod %i (%Q) har ogiltiga rättigheter (%Im).\n"
#. @-expanded: directory inode %i, %B, offset %N: directory corrupted\n
#: e2fsck/problem.c:1385
msgid "@d @i %i, %B, offset %N: @d corrupted\n"
msgstr "Kataloginod %i, %B, position %N: katalogen trasig\n"
#. @-expanded: directory inode %i, %B, offset %N: filename too long\n
#: e2fsck/problem.c:1390
msgid "@d @i %i, %B, offset %N: filename too long\n"
msgstr "Kataloginod %i, %B, position %N: för långt filnamn\n"
#. @-expanded: directory inode %i has an unallocated %B.
#: e2fsck/problem.c:1395
msgid "@d @i %i has an unallocated %B. "
msgstr "Kataloginod %i har ett oallokerat %B. "
#. @-expanded: '.' directory entry in directory inode %i is not NULL terminated\n
#: e2fsck/problem.c:1400
#, c-format
msgid "'.' @d @e in @d @i %i is not NULL terminated\n"
msgstr "Katalogposten ”.” i kataloginod %i är inte nollterminerad\n"
#. @-expanded: '..' directory entry in directory inode %i is not NULL terminated\n
#: e2fsck/problem.c:1405
#, c-format
msgid "'..' @d @e in @d @i %i is not NULL terminated\n"
msgstr "Katalogposten ”..” i kataloginod %i är inte nollterminerad\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) is an illegal character device.\n
#: e2fsck/problem.c:1410
msgid "@i %i (%Q) is an @I character @v.\n"
msgstr "Inod %i (%Q) är en ogiltig teckenenhet.\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) is an illegal block device.\n
#: e2fsck/problem.c:1415
msgid "@i %i (%Q) is an @I @b @v.\n"
msgstr "Inod %i (TQ är en ogiltig blockenhet.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is duplicate '.' entry.\n
#: e2fsck/problem.c:1420
msgid "@E is duplicate '.' @e.\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) är duplicerad ”.”-post.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) is duplicate '..' entry.\n
#: e2fsck/problem.c:1425
msgid "@E is duplicate '..' @e.\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) är duplicerad ”..”-post.\n"
#: e2fsck/problem.c:1430 e2fsck/problem.c:1765
#, c-format
msgid "Internal error: couldn't find dir_info for %i.\n"
msgstr "Internt fel: kunde inte hitta dir_info för %i.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has rec_len of %Dr, should be %N.\n
#: e2fsck/problem.c:1435
msgid "@E has rec_len of %Dr, @s %N.\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) har rec_len %Dr, skulle varit %N.\n"
#. @-expanded: error allocating icount structure: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1440
#, c-format
msgid "@A icount structure: %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av icount-struktur: %m\n"
#. @-expanded: Error iterating over directory blocks: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1445
#, c-format
msgid "Error iterating over @d @bs: %m\n"
msgstr "Fel vid iterering över katalogblock: %m\n"
#. @-expanded: Error reading directory block %b (inode %i): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1450
msgid "Error reading @d @b %b (@i %i): %m\n"
msgstr "Fel vid läsning av katalogblock %b (inod %i): %m\n"
#. @-expanded: Error writing directory block %b (inode %i): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1455
msgid "Error writing @d @b %b (@i %i): %m\n"
msgstr "Fel vid skrivning av katalogblock %b (inod %i): %m\n"
#. @-expanded: error allocating new directory block for inode %i (%s): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1460
#, c-format
msgid "@A new @d @b for @i %i (%s): %m\n"
msgstr "Fel vid allokering av nytt katalogblock för inod %i (%s): %m\n"
#. @-expanded: Error deallocating inode %i: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1465
#, c-format
msgid "Error deallocating @i %i: %m\n"
msgstr "Fel vid deallokering av inod %i: %m\n"
#. @-expanded: directory entry for '.' in %p (%i) is big.\n
#: e2fsck/problem.c:1470
#, c-format
msgid "@d @e for '.' in %p (%i) is big.\n"
msgstr "Katalogpost för ”.” i %p (%i) är stor.\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) is an illegal FIFO.\n
#: e2fsck/problem.c:1475
msgid "@i %i (%Q) is an @I FIFO.\n"
msgstr "Inod %i (%Q) är en ogiltig FIFO.\n"
#. @-expanded: inode %i (%Q) is an illegal socket.\n
#: e2fsck/problem.c:1480
msgid "@i %i (%Q) is an @I socket.\n"
msgstr "Inod %i (%Q) är ett ogiltigt uttag (socket).\n"
#. @-expanded: Setting filetype for entry '%Dn' in %p (%i) to %N.\n
#: e2fsck/problem.c:1485
msgid "Setting filetype for @E to %N.\n"
msgstr "Sätter filtyp för post ”%Dn” i %p (%i) till %N.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has an incorrect filetype (was %Dt, should be %N).\n
#: e2fsck/problem.c:1490
msgid "@E has an incorrect filetype (was %Dt, @s %N).\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) har felaktig filtyp (var %Dt, skulle varit %N).\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has filetype set.\n
#: e2fsck/problem.c:1495
msgid "@E has filetype set.\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) har filtyp satt.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has a zero-length name.\n
#: e2fsck/problem.c:1500
msgid "@E has a @z name.\n"
msgstr "Post ”%Dn” i %p (%i) har nollängdsnamn.\n"
#. @-expanded: Symlink %Q (inode #%i) is invalid.\n
#: e2fsck/problem.c:1505
msgid "Symlink %Q (@i #%i) is @n.\n"
msgstr "Symlänk %Q (inod nr. %i) är ogiltig.\n"
#. @-expanded: extended attribute block for inode %i (%Q) is invalid (%If).\n
#: e2fsck/problem.c:1510
msgid "@a @b @F @n (%If).\n"
msgstr "Utökat attribut-block för inod %i (%Q) är ogiltigt (%If).\n"
#. @-expanded: filesystem contains large files, but lacks LARGE_FILE flag in superblock.\n
#: e2fsck/problem.c:1515
msgid "@f contains large files, but lacks LARGE_FILE flag in @S.\n"
msgstr ""
"Filsystem innehåller stora filer, men saknar flaggan LARGE_FILE i "
"superblock.\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B not referenced\n
#: e2fsck/problem.c:1520
msgid "@p @h %d: %B not referenced\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B inte refererad\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B referenced twice\n
#: e2fsck/problem.c:1525
msgid "@p @h %d: %B referenced twice\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B refererat två gånger\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has bad min hash\n
#: e2fsck/problem.c:1530
msgid "@p @h %d: %B has bad min hash\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har felaktig min-hash\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has bad max hash\n
#: e2fsck/problem.c:1535
msgid "@p @h %d: %B has bad max hash\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har felaktig max-hash\n"
#. @-expanded: invalid HTREE directory inode %d (%q).
#: e2fsck/problem.c:1540
msgid "@n @h %d (%q). "
msgstr "Ogiltig HTREE-kataloginod %d (%q). "
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d (%q): bad block number %b.\n
#: e2fsck/problem.c:1544
msgid "@p @h %d (%q): bad @b number %b.\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d (%q): felaktigt blocknummer %b.\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: root node is invalid\n
#: e2fsck/problem.c:1554
#, c-format
msgid "@p @h %d: root node is @n\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: ogiltig rotnod.\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has invalid limit (%N)\n
#: e2fsck/problem.c:1559
msgid "@p @h %d: %B has @n limit (%N)\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har ogiltig gräns (%N)\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has invalid count (%N)\n
#: e2fsck/problem.c:1564
msgid "@p @h %d: %B has @n count (%N)\n"
msgstr ""
"Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har ogiltigt antal (%N)\n"
"\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has an unordered hash table\n
#: e2fsck/problem.c:1569
msgid "@p @h %d: %B has an unordered hash table\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har en oordnad hash-tabell\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: %B has invalid depth (%N)\n
#: e2fsck/problem.c:1574
msgid "@p @h %d: %B has @n depth (%N)\n"
msgstr "Problem i HTREE-kataloginod %d: %B har ogiltigt djup (%N)\n"
#. @-expanded: Duplicate entry '%Dn' in %p (%i) found.
#: e2fsck/problem.c:1579
msgid "Duplicate @E found. "
msgstr "Duplicerad post ”%Dn” i %p (%i) hittad. "
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) has a non-unique filename.\n
#. @-expanded: Rename to %s
#: e2fsck/problem.c:1584
#, no-c-format
msgid ""
"@E has a non-unique filename.\n"
"Rename to %s"
msgstr ""
"Post ”%Dn” i %p (%i) har ett icke unikt filnamn.\n"
"Byt namn till %s"
#. @-expanded: Duplicate entry '%Dn' found.\n
#. @-expanded: \tMarking %p (%i) to be rebuilt.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1589
msgid ""
"Duplicate @e '%Dn' found.\n"
"\tMarking %p (%i) to be rebuilt.\n"
"\n"
msgstr ""
"Duplicerad post ”%Dn” hittad.\n"
"\tMarkerar %p (%i) för ombyggnad.\n"
"\n"
#. @-expanded: i_blocks_hi for inode %i (%Q) is %N, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1594
msgid "i_blocks_hi @F %N, @s zero.\n"
msgstr "i_blocks_hi för inod %i (%Q) är %N, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: Unexpected block in HTREE directory inode %d (%q).\n
#: e2fsck/problem.c:1599
msgid "Unexpected @b in @h %d (%q).\n"
msgstr "Oväntat block i HTREE-katalog %d (%q).\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) references inode %Di in group %g where _INODE_UNINIT is set.\n
#: e2fsck/problem.c:1603
msgid "@E references @i %Di in @g %g where _INODE_UNINIT is set.\n"
msgstr ""
"Post ”%Dn” i %p (%i) refererar inod %Di i grupp %g där _INODE_UNINIT är "
"satt.\n"
#. @-expanded: entry '%Dn' in %p (%i) references inode %Di found in group %g's unused inodes area.\n
#: e2fsck/problem.c:1608
msgid "@E references @i %Di found in @g %g's unused inodes area.\n"
msgstr ""
"Post ”%Dn” i %p (%i) refererar inod %Di funnen i oanvänt inodsområde i grupp "
"%g.\n"
#. @-expanded: i_file_acl_hi for inode %i (%Q) is %N, should be zero.\n
#: e2fsck/problem.c:1613
msgid "i_file_acl_hi @F %N, @s zero.\n"
msgstr "i_file_acl_hi för inod %i (%Q) är %N, skulle varit noll.\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: root node fails checksum.\n
#: e2fsck/problem.c:1618
#, c-format
msgid "@p @h %d: root node fails checksum.\n"
msgstr ""
"Problem i HTREE-kataloginod %d: rotnoden stämmer inte med kontrollsumman.\n"
#. @-expanded: problem in HTREE directory inode %d: internal node fails checksum.\n
#: e2fsck/problem.c:1623
#, c-format
msgid "@p @h %d: internal node fails checksum.\n"
msgstr ""
"Problem i HTREE-kataloginod %d: intern nod har inte rätt kontrollsumma.\n"
#. @-expanded: directory inode %i, %B, offset %N: directory has no checksum.\n
#: e2fsck/problem.c:1628
msgid "@d @i %i, %B, offset %N: @d has no checksum.\n"
msgstr "Kataloginod %i, %B, position %N: katalogen har ingen kontrollsumma.\n"
#. @-expanded: directory inode %i, %B: directory passes checks but fails checksum.\n
#: e2fsck/problem.c:1633
msgid "@d @i %i, %B: @d passes checks but fails checksum.\n"
msgstr ""
"kataloginod %i, %B: katalogen passerar kontrollerna men kontrollsumman "
"stämmer inte.\n"
#. @-expanded: Inline directory inode %i size (%N) must be a multiple of 4.\n
#: e2fsck/problem.c:1638
msgid "Inline @d @i %i size (%N) must be a multiple of 4.\n"
msgstr "Inline-kataloginod %i:s storlek (%N) måste vara en multipel av 4.\n"
#. @-expanded: Fixing size of inline directory inode %i failed.\n
#: e2fsck/problem.c:1643
#, c-format
msgid "Fixing size of inline @d @i %i failed.\n"
msgstr "Att rätta storleken på inline-kataloginod %i misslyckades.\n"
#. @-expanded: Encrypted entry '%Dn' in %p (%i) is too short.\n
#: e2fsck/problem.c:1648
msgid "Encrypted @E is too short.\n"
msgstr "Krypterad post ”%Dn” i %p (%i) är för kort.\n"
#. @-expanded: Pass 3: Checking directory connectivity\n
#: e2fsck/problem.c:1655
msgid "Pass 3: Checking @d connectivity\n"
msgstr "Pass 3: Kontrollerar katalogförbindelser\n"
#. @-expanded: root inode not allocated.
#: e2fsck/problem.c:1660
msgid "@r not allocated. "
msgstr "Rotinod inte allokerad. "
#. @-expanded: No room in lost+found directory.
#: e2fsck/problem.c:1665
msgid "No room in @l @d. "
msgstr "Ingen plats i lost+found-katalog. "
#. @-expanded: Unconnected directory inode %i (%p)\n
#: e2fsck/problem.c:1670
#, c-format
msgid "Unconnected @d @i %i (%p)\n"
msgstr "Oförbunden kataloginod %i (%p)\n"
#. @-expanded: /lost+found not found.
#: e2fsck/problem.c:1675
msgid "/@l not found. "
msgstr "/lost+found inte funnen. "
#. @-expanded: '..' in %Q (%i) is %P (%j), should be %q (%d).\n
#: e2fsck/problem.c:1680
msgid "'..' in %Q (%i) is %P (%j), @s %q (%d).\n"
msgstr "”..” i %Q (%i) är %P (%j), skulle varit %q (%d).\n"
#. @-expanded: Bad or non-existent /lost+found. Cannot reconnect.\n
#: e2fsck/problem.c:1685
msgid "Bad or non-existent /@l. Cannot reconnect.\n"
msgstr "Felaktig eller ej existerande /lost+found. Kan inte återansluta.\n"
#. @-expanded: Could not expand /lost+found: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1690
#, c-format
msgid "Could not expand /@l: %m\n"
msgstr "Kunde inte expandera /lost+found: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:1695
#, c-format
msgid "Could not reconnect %i: %m\n"
msgstr "Kunde inte återförbinda %i: %m\n"
#. @-expanded: Error while trying to find /lost+found: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1700
#, c-format
msgid "Error while trying to find /@l: %m\n"
msgstr "Fel vid försök att hitta /lost+found: %m\n"
#. @-expanded: ext2fs_new_block: %m while trying to create /lost+found directory\n
#: e2fsck/problem.c:1705
#, c-format
msgid "ext2fs_new_@b: %m while trying to create /@l @d\n"
msgstr "ext2fs_new_block: %m ved försök att skapa /lost+found-katalog\n"
#. @-expanded: ext2fs_new_inode: %m while trying to create /lost+found directory\n
#: e2fsck/problem.c:1710
#, c-format
msgid "ext2fs_new_@i: %m while trying to create /@l @d\n"
msgstr "ext2fs_new_inode: %m vid försök att skapa /lost+found-katalog\n"
#. @-expanded: ext2fs_new_dir_block: %m while creating new directory block\n
#: e2fsck/problem.c:1715
#, c-format
msgid "ext2fs_new_dir_@b: %m while creating new @d @b\n"
msgstr "ext2fs_new_dir_block: %m när nytt katalogblock skapades\n"
#. @-expanded: ext2fs_write_dir_block: %m while writing the directory block for /lost+found\n
#: e2fsck/problem.c:1720
#, c-format
msgid "ext2fs_write_dir_@b: %m while writing the @d @b for /@l\n"
msgstr ""
"ext2fs_write_dir_block: %m vid skrivning av katalogblocket för /lost+found\n"
#. @-expanded: Error while adjusting inode count on inode %i\n
#: e2fsck/problem.c:1725
#, c-format
msgid "Error while adjusting @i count on @i %i\n"
msgstr "Fel vid justering av inodräknare på inod %i\n"
#. @-expanded: Couldn't fix parent of inode %i: %m\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1730
#, c-format
msgid ""
"Couldn't fix parent of @i %i: %m\n"
"\n"
msgstr ""
"Kunde inte rätta förälder till inod %i: %m\n"
"\n"
#. @-expanded: Couldn't fix parent of inode %i: Couldn't find parent directory entry\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1735
#, c-format
msgid ""
"Couldn't fix parent of @i %i: Couldn't find parent @d @e\n"
"\n"
msgstr ""
"Kunde inte rätta förälder till inod %i: Kunde inte hitta "
"föräldrakatalogpost\n"
"\n"
#. @-expanded: Error creating root directory (%s): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1745
#, c-format
msgid "Error creating root @d (%s): %m\n"
msgstr "Fel vid skapande av rotkatalog (%s): %m\n"
#. @-expanded: Error creating /lost+found directory (%s): %m\n
#: e2fsck/problem.c:1750
#, c-format
msgid "Error creating /@l @d (%s): %m\n"
msgstr "Fel vid skapande av /lost+found-katalog (%s): %m\n"
#. @-expanded: root inode is not a directory; aborting.\n
#: e2fsck/problem.c:1755
msgid "@r is not a @d; aborting.\n"
msgstr "Rotinod är inte en katalog; avbryter.\n"
#. @-expanded: Cannot proceed without a root inode.\n
#: e2fsck/problem.c:1760
msgid "Cannot proceed without a @r.\n"
msgstr "Kan inte fortsätta utan en rotinod.\n"
#. @-expanded: /lost+found is not a directory (ino=%i)\n
#: e2fsck/problem.c:1770
#, c-format
msgid "/@l is not a @d (ino=%i)\n"
msgstr "/lost+found är inte en katalog (ino=%i)\n"
#. @-expanded: /lost+found has inline data\n
#: e2fsck/problem.c:1775
msgid "/@l has inline data\n"
msgstr "/lost+found har inline-data\n"
#. @-expanded: Cannot allocate space for /lost+found.\n
#. @-expanded: Place lost files in root directory instead
#: e2fsck/problem.c:1780
msgid ""
"Cannot allocate space for /@l.\n"
"Place lost files in root directory instead"
msgstr ""
"Kan inte allokera utrymme för /lost+found.\n"
"Placera borttappade filer i rotkatalogen istället"
#. @-expanded: Insufficient space to recover lost files!\n
#. @-expanded: Move data off the filesystem and re-run e2fsck.\n
#. @-expanded: \n
#: e2fsck/problem.c:1785
msgid ""
"Insufficient space to recover lost files!\n"
"Move data off the @f and re-run e2fsck.\n"
"\n"
msgstr ""
"Otillräckligt utrymme för att återhämta förlorade filer!\n"
"Flytta data från filsystemet och kör om e2fsck.\n"
"\n"
#. @-expanded: /lost+found is encrypted\n
#: e2fsck/problem.c:1790
msgid "/@l is encrypted\n"
msgstr "/lost+found är krypterad\n"
#: e2fsck/problem.c:1797
msgid "Pass 3A: Optimizing directories\n"
msgstr "Pass 3A: Optimerar kataloger\n"
#: e2fsck/problem.c:1802
#, c-format
msgid "Failed to create dirs_to_hash iterator: %m\n"
msgstr "Misslyckades att skapa dirs_to_hash-iterator: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:1807
msgid "Failed to optimize directory %q (%d): %m\n"
msgstr "Misslyckades att optimera katalog %q (%d): %m\n"
#: e2fsck/problem.c:1812
msgid "Optimizing directories: "
msgstr "Optimerar kataloger: "
#: e2fsck/problem.c:1829
msgid "Pass 4: Checking reference counts\n"
msgstr "Pass 4: Kontrollerar referensräknare\n"
#. @-expanded: unattached zero-length inode %i.
#: e2fsck/problem.c:1834
#, c-format
msgid "@u @z @i %i. "
msgstr "Lös nollängdsinod %i. "
#. @-expanded: unattached inode %i\n
#: e2fsck/problem.c:1839
#, c-format
msgid "@u @i %i\n"
msgstr "lös inod %i\n"
#. @-expanded: inode %i ref count is %Il, should be %N.
#: e2fsck/problem.c:1844
msgid "@i %i ref count is %Il, @s %N. "
msgstr "Inod %i referensräknare är %Il, skulle varit %N. "
#. @-expanded: WARNING: PROGRAMMING BUG IN E2FSCK!\n
#. @-expanded: \tOR SOME BONEHEAD (YOU) IS CHECKING A MOUNTED (LIVE) FILESYSTEM.\n
#. @-expanded: inode_link_info[%i] is %N, inode.i_links_count is %Il. They should be the same!\n
#: e2fsck/problem.c:1848
msgid ""
"WARNING: PROGRAMMING BUG IN E2FSCK!\n"
"\tOR SOME BONEHEAD (YOU) IS CHECKING A MOUNTED (LIVE) FILESYSTEM.\n"
"@i_link_info[%i] is %N, @i.i_links_count is %Il. They @s the same!\n"
msgstr ""
"VARNING: PROGRAMMERINGSFEL I E2FSCK!\n"
"\tELLER NÅGON KLANTSKALLE (DU) KONTROLLERAR ETT MONTERAT (AKTIVT) "
"FILSYSTEM.\n"
"inod_link_info[%i] är %N, inod.i_links_count är %Il. De skulle vara samma!\n"
#. @-expanded: Pass 5: Checking group summary information\n
#: e2fsck/problem.c:1858
msgid "Pass 5: Checking @g summary information\n"
msgstr "Pass 5: Kontrollerar gruppsammanfattningsinformation\n"
#. @-expanded: Padding at end of inode bitmap is not set.
#: e2fsck/problem.c:1863
msgid "Padding at end of @i @B is not set. "
msgstr "Utfyllnad vid slutet av inodsbitkarta är inte satt. "
#. @-expanded: Padding at end of block bitmap is not set.
#: e2fsck/problem.c:1868
msgid "Padding at end of @b @B is not set. "
msgstr "Utfyllnad vid slutet av blockbitkarta är inte satt. "
#. @-expanded: block bitmap differences:
#: e2fsck/problem.c:1873
msgid "@b @B differences: "
msgstr "Blockbitkarteskillnader: "
#. @-expanded: inode bitmap differences:
#: e2fsck/problem.c:1893
msgid "@i @B differences: "
msgstr "Inodsbitkarteskillnader: "
#. @-expanded: Free inodes count wrong for group #%g (%i, counted=%j).\n
#: e2fsck/problem.c:1913
msgid "Free @is count wrong for @g #%g (%i, counted=%j).\n"
msgstr "Antal fria inoder är fel för grupp nr. %g (%i, räknade=%j).\n"
#. @-expanded: Directories count wrong for group #%g (%i, counted=%j).\n
#: e2fsck/problem.c:1918
msgid "Directories count wrong for @g #%g (%i, counted=%j).\n"
msgstr "Katalogantal fel för grupp nr. %g (%i, räknade=%j).\n"
#. @-expanded: Free inodes count wrong (%i, counted=%j).\n
#: e2fsck/problem.c:1923
msgid "Free @is count wrong (%i, counted=%j).\n"
msgstr "Antal fria inoder är fel (%i, räknade=%j).\n"
#. @-expanded: Free blocks count wrong for group #%g (%b, counted=%c).\n
#: e2fsck/problem.c:1928
msgid "Free @bs count wrong for @g #%g (%b, counted=%c).\n"
msgstr "Antal fria block är fel för grupp nr. %g (%b, räknade=%c).\n"
#. @-expanded: Free blocks count wrong (%b, counted=%c).\n
#: e2fsck/problem.c:1933
msgid "Free @bs count wrong (%b, counted=%c).\n"
msgstr "Antal fria block är fel (%b, räknade=%c).\n"
#. @-expanded: PROGRAMMING ERROR: filesystem (#%N) bitmap endpoints (%b, %c) don't match calculated bitmap
#. @-expanded: endpoints (%i, %j)\n
#: e2fsck/problem.c:1938
msgid ""
"PROGRAMMING ERROR: @f (#%N) @B endpoints (%b, %c) don't match calculated @B "
"endpoints (%i, %j)\n"
msgstr ""
"PROGRAMMERINGSFEL: filsystem (nr. %N) bitkartas ändpunkter (%b, %c) stämmer\n"
"inte med beräknade bitkarteändpunkter (%i, %j)\n"
#: e2fsck/problem.c:1944
msgid "Internal error: fudging end of bitmap (%N)\n"
msgstr "Internt fel: fuskar till slut på bitkarta (%N)\n"
#. @-expanded: Error copying in replacement inode bitmap: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1949
#, c-format
msgid "Error copying in replacement @i @B: %m\n"
msgstr "Fel vid kopiering av ersättningsinodskarta: %m\n"
#. @-expanded: Error copying in replacement block bitmap: %m\n
#: e2fsck/problem.c:1954
#, c-format
msgid "Error copying in replacement @b @B: %m\n"
msgstr "Fel vid inkopiering av ersättningsbitkarta: %m\n"
#. @-expanded: group %g block(s) in use but group is marked BLOCK_UNINIT\n
#: e2fsck/problem.c:1979
#, c-format
msgid "@g %g @b(s) in use but @g is marked BLOCK_UNINIT\n"
msgstr "block i grupp %g används men gruppen är markerad BLOCK_UNINIT\n"
#. @-expanded: group %g inode(s) in use but group is marked INODE_UNINIT\n
#: e2fsck/problem.c:1984
#, c-format
msgid "@g %g @i(s) in use but @g is marked INODE_UNINIT\n"
msgstr "inoder i grupp %g används men gruppen är markerad INODE_UNINIT\n"
#. @-expanded: group %g inode bitmap does not match checksum.\n
#: e2fsck/problem.c:1989
#, c-format
msgid "@g %g @i @B does not match checksum.\n"
msgstr "grupp %g:s inodsbitkarta stämmer inte med kontrollsumman.\n"
#. @-expanded: group %g block bitmap does not match checksum.\n
#: e2fsck/problem.c:1994
#, c-format
msgid "@g %g @b @B does not match checksum.\n"
msgstr "grupp %g:s blockbitkarta stämmer inte med kontrollsumman.\n"
#. @-expanded: Recreate journal
#: e2fsck/problem.c:2001
msgid "Recreate @j"
msgstr "Återskapa journal"
#: e2fsck/problem.c:2006
msgid "Update quota info for quota type %N"
msgstr "Uppdatera kvotinformation för kvottyp %N"
#. @-expanded: Error setting block group checksum info: %m\n
#: e2fsck/problem.c:2011
#, c-format
msgid "Error setting @b @g checksum info: %m\n"
msgstr "Fel när kontrollsummeinformation för blockgrupp sattes: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:2016
#, c-format
msgid "Error writing file system info: %m\n"
msgstr "Fel vid skrivning av filsystemsinformation: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:2021
#, c-format
msgid "Error flushing writes to storage device: %m\n"
msgstr "Fel när skrivningar tömdes till lagringsenheten: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:2026
msgid "Error writing quota info for quota type %N: %m\n"
msgstr "Fel när kvotinformation skrevs för kvottyp %N: %m\n"
#: e2fsck/problem.c:2147
#, c-format
msgid "Unhandled error code (0x%x)!\n"
msgstr "Ej hanterad felkod (0x%x)!\n"
#: e2fsck/problem.c:2272 e2fsck/problem.c:2276
msgid "IGNORED"
msgstr "IGNORERAT"
#: e2fsck/quota.c:33 e2fsck/quota.c:46
msgid "in move_quota_inode"
msgstr "i move_quota_inode"
#: e2fsck/scantest.c:79
#, c-format
msgid "Memory used: %d, elapsed time: %6.3f/%6.3f/%6.3f\n"
msgstr "Använt minne: %d, förlupen tid: %6.3f/%6.3f/%6.3f\n"
#: e2fsck/scantest.c:98
#, c-format
msgid "size of inode=%d\n"
msgstr "storlek på inod=%d\n"
#: e2fsck/scantest.c:119
msgid "while starting inode scan"
msgstr "vid start av inodsgenomsökning"
#: e2fsck/scantest.c:130
msgid "while doing inode scan"
msgstr "vid inodsgenomsökning"
#: e2fsck/super.c:190
#, c-format
msgid "while calling ext2fs_block_iterate for inode %d"
msgstr "vid anrop av ext2fs_block_iterate för inod %d"
#: e2fsck/super.c:213
#, c-format
msgid "while calling ext2fs_adjust_ea_refcount2 for inode %d"
msgstr "vid anrop av ext2fs_adjust_ea_refcount2 för inod %d"
#: e2fsck/super.c:274
msgid "Truncating"
msgstr "Kapar"
#: e2fsck/super.c:275
msgid "Clearing"
msgstr "Tömmer"
#: e2fsck/unix.c:77
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-panyrcdfktvDFV] [-b superblock] [-B blocksize]\n"
"\t\t[-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j external_journal]\n"
"\t\t[-E extended-options] [-z undo_file] device\n"
msgstr ""
"Användning: %s [-panyrcdfktvDFV] [-b superblock] [-B blockstorlek]\n"
"\t\t[-l|-L dåliga_block_fil] [-C fd] [-j extern_journal]\n"
"\t\t[-E utökade-flaggor] [-z gör_ogjort_fil] enhet\n"
#: e2fsck/unix.c:82
msgid ""
"\n"
"Emergency help:\n"
" -p Automatic repair (no questions)\n"
" -n Make no changes to the filesystem\n"
" -y Assume \"yes\" to all questions\n"
" -c Check for bad blocks and add them to the badblock "
"list\n"
" -f Force checking even if filesystem is marked clean\n"
msgstr ""
"\n"
"Nödhjälp:\n"
" -p Reparera automatiskt (inga frågor)\n"
" -n Gör inga förändringar av filsystemet\n"
" -y Anta ”ja” som svar på alla frågor\n"
" -c Leta efter dåliga block och lägg till dem i listan\n"
" -f Framtvinga kontroll även om filsystemet är markerat "
"rent\n"
#: e2fsck/unix.c:88
msgid ""
" -v Be verbose\n"
" -b superblock Use alternative superblock\n"
" -B blocksize Force blocksize when looking for superblock\n"
" -j external_journal Set location of the external journal\n"
" -l bad_blocks_file Add to badblocks list\n"
" -L bad_blocks_file Set badblocks list\n"
" -z undo_file Create an undo file\n"
msgstr ""
" -v Var utförlig\n"
" -b superblock Använd alternativt superblock\n"
" -B blockstorlek Framtvinga blockstorlek vid sökande efter superblock\n"
" -j extern_journal Bestäm plats för den externa journalen\n"
" -l dåliga_block_fil Lägg till till listan över dåliga block\n"
" -L dåliga_block_fil Ange lista över dåliga block\n"
" -z gör_ogjort_fil Skapa en gör-ogjort-fil\n"
#: e2fsck/unix.c:134
#, c-format
msgid "%s: %u/%u files (%0d.%d%% non-contiguous), %llu/%llu blocks\n"
msgstr "%s: %u/%u filer (%0d.%d%% ej sammanhängande), %llu/%llu block\n"
#: e2fsck/unix.c:160
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%12u inode used (%2.2f%%, out of %u)\n"
msgid_plural ""
"\n"
"%12u inodes used (%2.2f%%, out of %u)\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"%12u inod använd (%2.2f %%, av %u)\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"%12u inoder använda (%2.2f %%, av %u)\n"
#: e2fsck/unix.c:164
#, c-format
msgid "%12u non-contiguous file (%0d.%d%%)\n"
msgid_plural "%12u non-contiguous files (%0d.%d%%)\n"
msgstr[0] "%12u ej konsekutiv fil (%0d.%d %%)\n"
msgstr[1] "%12u ej konsekutiva filer (%0d.%d %%)\n"
#: e2fsck/unix.c:169
#, c-format
msgid "%12u non-contiguous directory (%0d.%d%%)\n"
msgid_plural "%12u non-contiguous directories (%0d.%d%%)\n"
msgstr[0] "%12u ej konsekutiv katalog (%0d.%d %%)\n"
msgstr[1] "%12u ej konsekutiva kataloger (%0d.%d %%)\n"
#: e2fsck/unix.c:174
#, c-format
msgid " # of inodes with ind/dind/tind blocks: %u/%u/%u\n"
msgstr " antal inoder med ind/dind/tind-block: %u/%u/%u\n"
#: e2fsck/unix.c:182
msgid " Extent depth histogram: "
msgstr " Histogram över utsträckningars djup: "
#: e2fsck/unix.c:191
#, c-format
msgid "%12llu block used (%2.2f%%, out of %llu)\n"
msgid_plural "%12llu blocks used (%2.2f%%, out of %llu)\n"
msgstr[0] "%12llu använt block (%2.2f %%, av %llu)\n"
msgstr[1] "%12llu använda block (%2.2f %%, av %llu)\n"
#: e2fsck/unix.c:195
#, c-format
msgid "%12u bad block\n"
msgid_plural "%12u bad blocks\n"
msgstr[0] "%12u dåligt block\n"
msgstr[1] "%12u dåliga block\n"
#: e2fsck/unix.c:197
#, c-format
msgid "%12u large file\n"
msgid_plural "%12u large files\n"
msgstr[0] "%12u stor fil\n"
msgstr[1] "%12u stora filer\n"
#: e2fsck/unix.c:199
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%12u regular file\n"
msgid_plural ""
"\n"
"%12u regular files\n"
msgstr[0] ""
"\n"
"%12u normal fil\n"
msgstr[1] ""
"\n"
"%12u normala filer\n"
#: e2fsck/unix.c:201
#, c-format
msgid "%12u directory\n"
msgid_plural "%12u directories\n"
msgstr[0] "%12u katalog\n"
msgstr[1] "%12u kataloger\n"
#: e2fsck/unix.c:203
#, c-format
msgid "%12u character device file\n"
msgid_plural "%12u character device files\n"
msgstr[0] "%12u teckenenhetsfil\n"
msgstr[1] "%12u teckenenhetsfiler\n"
#: e2fsck/unix.c:206
#, c-format
msgid "%12u block device file\n"
msgid_plural "%12u block device files\n"
msgstr[0] "%12u blockenhetsfil\n"
msgstr[1] "%12u blockenhetsfiler\n"
#: e2fsck/unix.c:208
#, c-format
msgid "%12u fifo\n"
msgid_plural "%12u fifos\n"
msgstr[0] "%12u fifo\n"
msgstr[1] "%12u fifon\n"
#: e2fsck/unix.c:210
#, c-format
msgid "%12u link\n"
msgid_plural "%12u links\n"
msgstr[0] "%12u länk\n"
msgstr[1] "%12u länkar\n"
#: e2fsck/unix.c:212
#, c-format
msgid "%12u symbolic link"
msgid_plural "%12u symbolic links"
msgstr[0] "%12u symbolisk länk"
msgstr[1] "%12u symboliska länkar"
#: e2fsck/unix.c:214
#, c-format
msgid " (%u fast symbolic link)\n"
msgid_plural " (%u fast symbolic links)\n"
msgstr[0] " (%u snabb symbolisk länk)\n"
msgstr[1] " (%u snabba symboliska länkar)\n"
#: e2fsck/unix.c:218
#, c-format
msgid "%12u socket\n"
msgid_plural "%12u sockets\n"
msgstr[0] "%12u uttag (socket)\n"
msgstr[1] "%12u uttag (sockets)\n"
#: e2fsck/unix.c:222
#, c-format
msgid "%12u file\n"
msgid_plural "%12u files\n"
msgstr[0] "%12u fil\n"
msgstr[1] "%12u filer\n"
#: e2fsck/unix.c:235 misc/badblocks.c:993 misc/tune2fs.c:2878 misc/util.c:126
#: resize/main.c:353
#, c-format
msgid "while determining whether %s is mounted."
msgstr "när det avgjordes om %s är monterat."
#: e2fsck/unix.c:256
#, c-format
msgid "Warning! %s is mounted.\n"
msgstr "Varning! %s är monterat.\n"
#: e2fsck/unix.c:259
#, c-format
msgid "Warning! %s is in use.\n"
msgstr "Varning! %s används.\n"
#: e2fsck/unix.c:265
#, c-format
msgid "%s is mounted.\n"
msgstr "%s är monterat.\n"
#: e2fsck/unix.c:267
#, c-format
msgid "%s is in use.\n"
msgstr "%s används.\n"
#: e2fsck/unix.c:269
msgid ""
"Cannot continue, aborting.\n"
"\n"
msgstr ""
"Kan inte fortsätta, avbryter.\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:271
msgid ""
"\n"
"\n"
"WARNING!!! The filesystem is mounted. If you continue you ***WILL***\n"
"cause ***SEVERE*** filesystem damage.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"VARNING!!! Filsystemet är monterat. Om du fortsätter ***KOMMER***\n"
"du att orsaka ***ALLVARLIG*** skada på filsystemet.\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:276
msgid "Do you really want to continue"
msgstr "Vill du verkligen fortsätta"
#: e2fsck/unix.c:278
msgid "check aborted.\n"
msgstr "kontroll avbruten.\n"
#: e2fsck/unix.c:371
msgid " contains a file system with errors"
msgstr " innehåller ett filsystem med fel"
#: e2fsck/unix.c:373
msgid " was not cleanly unmounted"
msgstr " var inte fläckfritt avmonterat"
#: e2fsck/unix.c:375
msgid " primary superblock features different from backup"
msgstr " det primära superblockets egenskaper skiljer från reservens"
#: e2fsck/unix.c:379
#, c-format
msgid " has been mounted %u times without being checked"
msgstr " har monterats %u gånger utan att kontrolleras"
#: e2fsck/unix.c:386
msgid " has filesystem last checked time in the future"
msgstr " har tidpunkten för senaste filsystemskontroll i framtiden"
#: e2fsck/unix.c:392
#, c-format
msgid " has gone %u days without being checked"
msgstr " har inte kontrollerats på %u dagar"
#: e2fsck/unix.c:401
msgid ", check forced.\n"
msgstr ", kontroll framtvingad.\n"
#: e2fsck/unix.c:434
#, c-format
msgid "%s: clean, %u/%u files, %llu/%llu blocks"
msgstr "%s: rent, %u/%u filer, %llu/%llu block"
#: e2fsck/unix.c:454
msgid " (check deferred; on battery)"
msgstr " (kontroll senarelagd; på batteri)"
#: e2fsck/unix.c:457
msgid " (check after next mount)"
msgstr " (kontrollera efter nästa montering)"
#: e2fsck/unix.c:459
#, c-format
msgid " (check in %ld mounts)"
msgstr " (kontrollera om %ld monteringar)"
#: e2fsck/unix.c:609
#, c-format
msgid "ERROR: Couldn't open /dev/null (%s)\n"
msgstr "FEL: Kunde inte öppna /dev/null (%s)\n"
#: e2fsck/unix.c:679
msgid "Invalid EA version.\n"
msgstr "Ogiltig EA-version.\n"
#: e2fsck/unix.c:692
msgid "Invalid readahead buffer size.\n"
msgstr "Ogiltig buffertstorlek för förhandsläsning.\n"
#: e2fsck/unix.c:725
#, c-format
msgid "Unknown extended option: %s\n"
msgstr "Okänd utökad flagga: %s\n"
#: e2fsck/unix.c:752
#, c-format
msgid ""
"Syntax error in e2fsck config file (%s, line #%d)\n"
"\t%s\n"
msgstr ""
"Syntaxfel i e2fsck:s konfigurationsfil (%s, rad nr %d)\n"
"\t%s\n"
#: e2fsck/unix.c:825
#, c-format
msgid "Error validating file descriptor %d: %s\n"
msgstr "Fel vid validering av filidentifierare %d: %s\n"
#: e2fsck/unix.c:829
msgid "Invalid completion information file descriptor"
msgstr "Ogiltig filidentifierare för förloppsinformation"
#: e2fsck/unix.c:844
msgid "Only one of the options -p/-a, -n or -y may be specified."
msgstr "Endast en av flaggorna -p/-a, -n eller -y kan anges."
#: e2fsck/unix.c:865
#, c-format
msgid "The -t option is not supported on this version of e2fsck.\n"
msgstr "Flaggan -t stödjs inte i denna version av e2fsck.\n"
#: e2fsck/unix.c:896 e2fsck/unix.c:973 misc/e2initrd_helper.c:330
#: misc/tune2fs.c:1598 misc/tune2fs.c:1893 misc/tune2fs.c:1911
#, c-format
msgid "Unable to resolve '%s'"
msgstr "Kan inte hitta ”%s”"
#: e2fsck/unix.c:952
msgid "The -n and -D options are incompatible."
msgstr "Flaggorna -n och -D är inkompatibla."
#: e2fsck/unix.c:957
msgid "The -n and -c options are incompatible."
msgstr "Flaggorna -n och -c är inkompatibla."
#: e2fsck/unix.c:962
msgid "The -n and -l/-L options are incompatible."
msgstr "Flaggorna -n och -l/-L är inkompatibla."
#: e2fsck/unix.c:986
msgid "The -D and -E fixes_only options are incompatible."
msgstr "Flaggorna -D och -E fixes_only är inkompatibla."
#: e2fsck/unix.c:992
msgid "The -E bmap2extent and fixes_only options are incompatible."
msgstr "Flaggorna -E bmap2extent och fixes_only är inkompatibla."
#: e2fsck/unix.c:1046
msgid "The -c and the -l/-L options may not be both used at the same time.\n"
msgstr "Flaggorna -c och -l/-L kan inte båda användas på samma gång.\n"
#: e2fsck/unix.c:1093
#, c-format
msgid ""
"E2FSCK_JBD_DEBUG \"%s\" not an integer\n"
"\n"
msgstr ""
"E2FSCK_JBD_DEBUG ”%s” är inte ett heltal\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:1102
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Invalid non-numeric argument to -%c (\"%s\")\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Ogiltigt ickenumeriskt argument till -%c (”%s”)\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:1193
#, c-format
msgid ""
"MMP interval is %u seconds and total wait time is %u seconds. Please "
"wait...\n"
msgstr ""
"MMP-intervall är %u sekunder och den totala väntetiden är %u sekunder. Var "
"god dröj ...\n"
#: e2fsck/unix.c:1210 e2fsck/unix.c:1215
msgid "while checking MMP block"
msgstr "vid uppsättning av MMP-block"
#: e2fsck/unix.c:1217 misc/tune2fs.c:2792
msgid ""
"If you are sure the filesystem is not in use on any node, run:\n"
"'tune2fs -f -E clear_mmp {device}'\n"
msgstr ""
"Om du är säker på att filsystemet inte används på någon nod, kör:\n"
"”tune2fs-f-E clear_mmp {enhet}”\n"
#: e2fsck/unix.c:1232
msgid "while reading MMP block"
msgstr "vid läsning av MMP-block"
#: e2fsck/unix.c:1252 e2fsck/unix.c:1304 misc/e2undo.c:230 misc/e2undo.c:275
#: misc/mke2fs.c:2541 misc/mke2fs.c:2592 misc/tune2fs.c:2610
#: misc/tune2fs.c:2655 resize/main.c:187 resize/main.c:232
#, c-format
msgid ""
"Overwriting existing filesystem; this can be undone using the command:\n"
" e2undo %s %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Skriver över existerande filsystem, detta kan göras ogjort med kommandot:\n"
" e2undo %s %s\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:1293 misc/e2undo.c:264 misc/mke2fs.c:2581 misc/tune2fs.c:2644
#: resize/main.c:221
#, c-format
msgid "while trying to delete %s"
msgstr "vid försök att ta bort %s"
#: e2fsck/unix.c:1319 misc/mke2fs.c:2607 resize/main.c:242
msgid "while trying to setup undo file\n"
msgstr "vid försök att skapa en gör-ogjort-fil\n"
#: e2fsck/unix.c:1363
msgid "Error: ext2fs library version out of date!\n"
msgstr "Fel: ext2fs-biblioteksversion inaktuell!\n"
#: e2fsck/unix.c:1370
msgid "while trying to initialize program"
msgstr "vid försök att initiera program"
#: e2fsck/unix.c:1393
#, c-format
msgid "\tUsing %s, %s\n"
msgstr "\tAnvänder %s, %s\n"
#: e2fsck/unix.c:1405
msgid "need terminal for interactive repairs"
msgstr "behöver terminal för interaktiva reparationer"
#: e2fsck/unix.c:1466
#, c-format
msgid "%s: %s trying backup blocks...\n"
msgstr "%s: %s försöker med reservblock ...\n"
#: e2fsck/unix.c:1468
msgid "Superblock invalid,"
msgstr "Superblocket är ogiltigt,"
#: e2fsck/unix.c:1469
msgid "Group descriptors look bad..."
msgstr "Gruppbeskrivarna ser trasiga ut ..."
#: e2fsck/unix.c:1479
#, c-format
msgid "%s: %s while using the backup blocks"
msgstr "%s: %s när reservblocken användes"
#: e2fsck/unix.c:1483
#, c-format
msgid "%s: going back to original superblock\n"
msgstr "%s: går tillbaka till originalsuperblock\n"
#: e2fsck/unix.c:1512
msgid ""
"The filesystem revision is apparently too high for this version of e2fsck.\n"
"(Or the filesystem superblock is corrupt)\n"
"\n"
msgstr ""
"Filsystemsrevisionen är uppenbarligen för hög för denna version av e2fsck.\n"
"(Eller så är filsystemets superblock trasigt)\n"
"\n"
#: e2fsck/unix.c:1519
msgid "Could this be a zero-length partition?\n"
msgstr "Kan detta vara en nollängdspartition?\n"
#: e2fsck/unix.c:1521
#, c-format
msgid "You must have %s access to the filesystem or be root\n"
msgstr "Du måste ha %s-åtkomst till filsystemet eller vara root\n"
#: e2fsck/unix.c:1527
msgid "Possibly non-existent or swap device?\n"
msgstr "Kanske inte existerar eller växlingsenhet?\n"
#: e2fsck/unix.c:1529
msgid "Filesystem mounted or opened exclusively by another program?\n"
msgstr "Filsystemet monterat eller öppnat exklusivt av ett annat program?\n"
#: e2fsck/unix.c:1533
msgid "Possibly non-existent device?\n"
msgstr "Kanske en enhet som inte existerar?\n"
#: e2fsck/unix.c:1536
msgid ""
"Disk write-protected; use the -n option to do a read-only\n"
"check of the device.\n"
msgstr ""
"Skrivskyddad disk; använd flaggan -n för att göra en läsningskontroll\n"
"av enheten.\n"
#: e2fsck/unix.c:1604
msgid "Get a newer version of e2fsck!"
msgstr "Hämta en nyare version av e2fsck!"
#: e2fsck/unix.c:1648
#, c-format
msgid "while checking journal for %s"
msgstr "vid kontroll av journal för %s"
#: e2fsck/unix.c:1651
msgid "Cannot proceed with file system check"
msgstr "Kan inte fortsätta med filsystemskontrollen"
#: e2fsck/unix.c:1662
msgid ""
"Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem "
"check.\n"
msgstr ""
"Varning: hoppar över journalåterhämtning eftersom en läsningskontroll av "
"filsystem görs.\n"