Adding METADATA file to e2fsprogs

Test: TreeHugger
Change-Id: Iefd48e3c50ce6d402624e2acaf650c6ef594cd64
1 file changed