blob: accaa603ac0537e10742cb62f4c220e082471e97 [file] [log] [blame]
# translation of pl.po to polski
# Polish translations for dnsmasq package.
# This file is put in the public domain.
#
# Tomasz Sochañski <nerdhero@gmail.com>, 2005.
# Jan Psota <jasiu@belsznica.pl>, 2008, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-10 20:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-02 20:30+0200\n"
"Last-Translator: Jan Psota <jasiu@belsznica.pl>\n"
"Language-Team: Polish <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"X-Language: pl_PL\n"
#: cache.c:764
#, c-format
msgid "failed to load names from %s: %s"
msgstr "nie potrafiê wczytaæ nazw z %s: %s"
#: cache.c:798 dhcp.c:785
#, c-format
msgid "bad address at %s line %d"
msgstr "b³êdny adres w pliku %s, w linii %d"
#: cache.c:856 dhcp.c:801
#, c-format
msgid "bad name at %s line %d"
msgstr "b³êdna nazwa w pliku %s, w linii %d"
#: cache.c:863 dhcp.c:875
#, c-format
msgid "read %s - %d addresses"
msgstr "wczyta³em %s - %d adresów"
#: cache.c:902
msgid "cleared cache"
msgstr "wyczyszczono pamiêæ podrêczn±"
#: cache.c:933 option.c:1055
#, c-format
msgid "cannot access directory %s: %s"
msgstr "brak dostêpu do katalogu %s: %s"
#: cache.c:1052
#, c-format
msgid "not giving name %s to the DHCP lease of %s because the name exists in %s with address %s"
msgstr "nazwa %s nie zosta³a nadana dzier¿awie DHCP %s,poniewa¿ nazwa istnieje w %s i ma ju¿ adres %s"
#: cache.c:1129
#, c-format
msgid "time %lu"
msgstr "czas %lu"
#: cache.c:1130
#, c-format
msgid "cache size %d, %d/%d cache insertions re-used unexpired cache entries."
msgstr "wielko¶æ pamiêci podrêcznej: %d; %d z %d miejsc aktualnych wpisów u¿yto ponownie."
#: cache.c:1132
#, c-format
msgid "queries forwarded %u, queries answered locally %u"
msgstr "%u zapytañ przes³anych dalej, %u odpowiedzi udzielonych samodzielnie"
#: cache.c:1155
#, c-format
msgid "server %s#%d: queries sent %u, retried or failed %u"
msgstr "serwer %s#%d: %u zapytañ wys³anych, %u ponowionych lub nieudanych"
#: util.c:59
#, c-format
msgid "failed to seed the random number generator: %s"
msgstr "brak mo¿liwo¶ci u¿ycia generatora liczb losowych: %s"
#: util.c:191
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "nie uda³o siê przydzieliæ pamiêci"
#: util.c:229 option.c:548
msgid "could not get memory"
msgstr "nie mo¿na dostaæ pamiêci"
#: util.c:239
#, c-format
msgid "cannot create pipe: %s"
msgstr "b³±d podczas próby utworzenia potoku: %s"
#: util.c:247
#, c-format
msgid "failed to allocate %d bytes"
msgstr "niemo¿liwo¶æ przydzielenia %d bajtów pamiêci"
#: util.c:352
#, c-format
msgid "infinite"
msgstr "nieskoñczona"
#: option.c:228
msgid "Specify local address(es) to listen on."
msgstr "Wskazanie adresów, na których nale¿y nas³uchiwaæ."
#: option.c:229
msgid "Return ipaddr for all hosts in specified domains."
msgstr "Zwracanie adresu IP dla wszystkich hostów we wskazanych domenach."
#: option.c:230
msgid "Fake reverse lookups for RFC1918 private address ranges."
msgstr "Wy³±czenie przekazywania zapytañ odwrotnych dla prywatnych zakresów IP."
#: option.c:231
msgid "Treat ipaddr as NXDOMAIN (defeats Verisign wildcard)."
msgstr "Traktowanie adresu IP jako NXDOMAIN (uniewa¿nia ,,Verisign wildcard'')."
#: option.c:232
#, c-format
msgid "Specify the size of the cache in entries (defaults to %s)."
msgstr "Wskazanie wielko¶ci pamiêci podrêcznej (domy¶lnie: %s miejsc)."
#: option.c:233
#, c-format
msgid "Specify configuration file (defaults to %s)."
msgstr "Wskazanie pliku konfiguracyjnego (domy¶lnie: %s)."
#: option.c:234
msgid "Do NOT fork into the background: run in debug mode."
msgstr "NIE twórz procesu potomnego w tle: dzia³anie w trybie debugowania."
#: option.c:235
msgid "Do NOT forward queries with no domain part."
msgstr "Wy³±czenie przekazywania zapytañ bez podanej czê¶ci domenowej."
#: option.c:236
msgid "Return self-pointing MX records for local hosts."
msgstr "Zwracanie samowskazuj±cego rekordu MX dla lokalnych hostów."
#: option.c:237
msgid "Expand simple names in /etc/hosts with domain-suffix."
msgstr "Rozwijanie prostych nazw z /etc/hosts przyrostkiem domenowym."
#: option.c:238
msgid "Don't forward spurious DNS requests from Windows hosts."
msgstr "Wy³±czenie przekazywania pozornych zapytañ DNS z komputerów dzia³aj±cych pod Windows."
#: option.c:239
msgid "Enable DHCP in the range given with lease duration."
msgstr "W³±czenie serwera DHCP dla wskazanego zakresu adresów."
#: option.c:240
#, c-format
msgid "Change to this group after startup (defaults to %s)."
msgstr "Po uruchomieniu zmiana grupy procesu na podan± (domy¶lnie: %s)."
#: option.c:241
msgid "Set address or hostname for a specified machine."
msgstr "Ustawienie adresu lub nazwy dla wskazanego komputera."
#: option.c:242
msgid "Read DHCP host specs from file"
msgstr "Wczytanie z podanego pliku opisu maszyn na potrzeby DHCP."
#: option.c:243
msgid "Read DHCP option specs from file"
msgstr "Wczytanie z podanego pliku warto¶ci opcji DHCP."
#: option.c:244
#, c-format
msgid "Do NOT load %s file."
msgstr "Nie wczytywanie pliku %s."
#: option.c:245
#, c-format
msgid "Specify a hosts file to be read in addition to %s."
msgstr "Wskazanie dodatkowego pliku 'hosts' oprócz %s."
#: option.c:246
msgid "Specify interface(s) to listen on."
msgstr "Interfejsy, na których nas³uchiwaæ."
#: option.c:247
msgid "Specify interface(s) NOT to listen on."
msgstr "Interfejsy, na których NIE nas³uchiwaæ."
#: option.c:248
msgid "Map DHCP user class to tag."
msgstr "Przyporz±dkowanie znacznika w zale¿no¶ci od klasy u¿ytkownika DHCP."
#: option.c:249
msgid "Map RFC3046 circuit-id to tag."
msgstr "Przyporz±dkowanie znacznika w zale¿no¶ci od numeru obwodu (w rozumieniu RFC3046)."
#: option.c:250
msgid "Map RFC3046 remote-id to tag."
msgstr "Przyporz±dkowanie znacznika w zale¿no¶ci od numeru agenta (w rozumieniu RFC3046)."
#: option.c:251
msgid "Map RFC3993 subscriber-id to tag."
msgstr "Przyporz±dkowanie znacznika w zale¿no¶ci od numeru subskrybenta (w rozumieniu RFC3993)."
#: option.c:252
msgid "Don't do DHCP for hosts with tag set."
msgstr "Wy³±czenie DHCP dla hostów z okre¶lonym znacznikiem."
#: option.c:253
msgid "Force broadcast replies for hosts with tag set."
msgstr "Wymuszenie odpowiedzi w trybie rozg³oszeniowym dla hostów z okre¶lonym znacznikiem."
#: option.c:254
msgid "Do NOT fork into the background, do NOT run in debug mode."
msgstr "NIE twórz procesu potomnego w tle i NIE w³±czaj trybu debugowania."
#: option.c:255
msgid "Assume we are the only DHCP server on the local network."
msgstr "Zak³adanie, ¿e jeste¶my jedynym serwerem DHCP w sieci lokalnej."
#: option.c:256
#, c-format
msgid "Specify where to store DHCP leases (defaults to %s)."
msgstr "¦cie¿ka przechowywania pliku dzier¿aw DHCP (domy¶lnie: %s)."
#: option.c:257
msgid "Return MX records for local hosts."
msgstr "W³±czenie zwracania rekordu MX dla hostów lokalnych."
#: option.c:258
msgid "Specify an MX record."
msgstr "Specyfikacja rekordu MX."
#: option.c:259
msgid "Specify BOOTP options to DHCP server."
msgstr "Okre¶lenie opcji BOOTP serwera DHCP."
#: option.c:260
#, c-format
msgid "Do NOT poll %s file, reload only on SIGHUP."
msgstr "Wy³±czenie obserwacji pliku %s, ponowne odczytywanie tylko po odebraniu sygna³u SIGHUP."
#: option.c:261
msgid "Do NOT cache failed search results."
msgstr "Wy³±czenie przechowywania w pamiêci podrêcznej wyników nieudanych wyszukiwañ."
#: option.c:262
#, c-format
msgid "Use nameservers strictly in the order given in %s."
msgstr "Odpytywanie serwerów nazw w kolejno¶ci ich wyst±pienia w %s."
#: option.c:263
msgid "Specify options to be sent to DHCP clients."
msgstr "Specyfikacja opcji wysy³anej do klientów DHCP."
#: option.c:264
msgid "DHCP option sent even if the client does not request it."
msgstr "Opcja DHCP wysy³ana nawet je¿eli klient o ni± nie prosi."
#: option.c:265
msgid "Specify port to listen for DNS requests on (defaults to 53)."
msgstr "Wskazanie portu do nas³uchiwania zapytañ DNS (domy¶lnie: 53)."
#: option.c:266
#, c-format
msgid "Maximum supported UDP packet size for EDNS.0 (defaults to %s)."
msgstr "Maksymalna obs³ugiwana wielko¶æ pakietu EDNS.0 (domy¶lnie: %s)."
#: option.c:267
msgid "Log DNS queries."
msgstr "W³±czenie spisywania zapytañ DNS do logu."
#: option.c:268
msgid "Force the originating port for upstream DNS queries."
msgstr "Wymuszenie u¿ycia wskazanego portu UDP do odpytywania nadrzêdnych serwerów DNS i odbierania od nich odpowiedzi."
#: option.c:269
msgid "Do NOT read resolv.conf."
msgstr "Wy³±czenie czytania pliku resolv.conf."
#: option.c:270
#, c-format
msgid "Specify path to resolv.conf (defaults to %s)."
msgstr "Wskazanie po³o¿enia pliku resolv.conf (domy¶lnie: %s)."
#: option.c:271
msgid "Specify address(es) of upstream servers with optional domains."
msgstr "Wskazywanie adresów serwerów nazw, opcjonalnie z przypisaniem do domeny."
#: option.c:272
msgid "Never forward queries to specified domains."
msgstr "Wy³±czenie przekazywania zapytañ do wskazanych domen."
#: option.c:273
msgid "Specify the domain to be assigned in DHCP leases."
msgstr "Wskazanie domeny dla serwera DHCP."
#: option.c:274
msgid "Specify default target in an MX record."
msgstr "Okre¶lenie domy¶lnego celu w rekordzie MX."
#: option.c:275
msgid "Specify time-to-live in seconds for replies from /etc/hosts."
msgstr "Okre¶lenie (w sekundach) czasu wa¿no¶ci odpowiedzi udzielonych na podstawie /etc/hosts (domy¶lnie 0)."
#: option.c:276
msgid "Specify time-to-live in seconds for negative caching."
msgstr "Okre¶lenie (w sekundach) czasu wa¿no¶ci negatywnych odpowiedzi."
#: option.c:277
#, c-format
msgid "Change to this user after startup. (defaults to %s)."
msgstr "Zmiana u¿ytkownika procesu na wskazanego (po uruchomieniu, domy¶lnie: %s)."
#: option.c:278
msgid "Map DHCP vendor class to tag."
msgstr "Przyporz±dkowanie znacznika w zale¿no¶ci od typu klienta DHCP."
#: option.c:279
msgid "Display dnsmasq version and copyright information."
msgstr "Wydrukowanie informacji o programie i ochronie praw autorskich."
#: option.c:280
msgid "Translate IPv4 addresses from upstream servers."
msgstr "T³umaczenie adresów IPv4 z serwerów nadrzêdnych."
#: option.c:281
msgid "Specify a SRV record."
msgstr "Okre¶lenie rekordu SRV."
#: option.c:282
msgid "Display this message. Use --help dhcp for known DHCP options."
msgstr "Wy¶wietla ten komunikat. U¿yj '--help dhcp' chc±c przejrzeæ listê opcji DHCP (dhcp-option=xxx,...)."
#: option.c:283
#, c-format
msgid "Specify path of PID file (defaults to %s)."
msgstr "Okre¶lenie ¶cie¿ki do pliku PID (domy¶lnie: %s)."
#: option.c:284
#, c-format
msgid "Specify maximum number of DHCP leases (defaults to %s)."
msgstr "Maksymalna liczba dzier¿aw DHCP (domy¶lnie: %s)."
#: option.c:285
msgid "Answer DNS queries based on the interface a query was sent to."
msgstr "Uzale¿nienie odpowiedzi DNS od interfejsu, na którym odebrano zapytanie (wygodne dla serwerów kilku podsieci z ró¿nymi adresami w /etc/hosts)."
#: option.c:286
msgid "Specify TXT DNS record."
msgstr "Specyfikacja rekordu DNS TXT."
#: option.c:287
msgid "Specify PTR DNS record."
msgstr "Specyfikacja rekordu DNS PTR."
#: option.c:288
msgid "Give DNS name to IPv4 address of interface."
msgstr "Zwraca nazwê domenow± powi±zan± z adresem interfejsu sieciowego."
#: option.c:289
msgid "Bind only to interfaces in use."
msgstr "Nas³uchiwanie tylko na wykorzystywanych interfejsach (umo¿liwia uruchomienie osobnych serwerów dla ró¿nych kart)."
#: option.c:290
#, c-format
msgid "Read DHCP static host information from %s."
msgstr "Wczytanie przyporz±dkowañ adresów z %s."
#: option.c:291
msgid "Enable the DBus interface for setting upstream servers, etc."
msgstr "W³±czenie u¿ywania interfejsu DBus do informowania o zmianach konfiguracji."
#: option.c:292
msgid "Do not provide DHCP on this interface, only provide DNS."
msgstr "Uruchomienie na wskazanym interfejsie tylko DNS-a, bez us³ug DHCP i TFTP."
#: option.c:293
msgid "Enable dynamic address allocation for bootp."
msgstr "W³±czenie dynamicznego przydzielania adresów dla klientów BOOTP."
#: option.c:294
msgid "Map MAC address (with wildcards) to option set."
msgstr "Przyporz±dkowanie znacznika w zale¿no¶ci od adresu MAC (mo¿na u¿ywaæ uogólnieñ: *)."
#: option.c:295
msgid "Treat DHCP requests on aliases as arriving from interface."
msgstr "Traktowanie ¿±dañ DHCP odebranych na interfejsach alias, ..., jako odebranych na iface."
#: option.c:296
msgid "Disable ICMP echo address checking in the DHCP server."
msgstr "Pominiêcie sprawdzania za pomoc± ICMP niezajêto¶ci adresu przed jego wydzier¿awieniem."
#: option.c:297
msgid "Script to run on DHCP lease creation and destruction."
msgstr "Wskazanie skryptu uruchamianego w przypadku wydzier¿awienia adresu lub wyga¶niêcia dzier¿awy."
#: option.c:298
msgid "Read configuration from all the files in this directory."
msgstr "Wczytanie wszystkich plików ze wskazanego katalogu jako konfiguracyjnych."
#: option.c:299
msgid "Log to this syslog facility or file. (defaults to DAEMON)"
msgstr "Wskazanie kana³u syslog-a do którego maj± trafiaæ komunikaty (domy¶lnie: DAEMON)"
#: option.c:300
msgid "Do not use leasefile."
msgstr "Nieu¿ywanie bazy dzier¿aw."
#: option.c:301
#, c-format
msgid "Maximum number of concurrent DNS queries. (defaults to %s)"
msgstr "Maksymalna liczba jednocze¶nie obs³ugiwanych zapytañ DNS (domy¶lnie: %s)"
#: option.c:302
#, c-format
msgid "Clear DNS cache when reloading %s."
msgstr "Czyszczenie pamiêci podrêcznej serwera nazw w przypadku ponownego odczytu %s."
#: option.c:303
msgid "Ignore hostnames provided by DHCP clients."
msgstr "Nie zwracanie uwagi na nazwê podawan± przez klienta w przypadku dopasowania wszystkich wymienionych znaczników."
#: option.c:304
msgid "Do NOT reuse filename and server fields for extra DHCP options."
msgstr "Wy³±czenie oszczêdzania miejsca w pakiecie DHCP przez przesuwanie pól servername i filename do opcji DHCP. Wymusza prostszy tryb budowy pakietu rozwi±zuj±c problemy z nieprzystosowanymi klientami DHCP."
#: option.c:305
msgid "Enable integrated read-only TFTP server."
msgstr "W³±czenie wbudowanego serwera TFTP (tylko do wysy³ania)."
#: option.c:306
msgid "Export files by TFTP only from the specified subtree."
msgstr "Ograniczenie dzia³ania serwera TFTP do wskazanego katalogu i podkatalogów. Nazwy z .. s± odrzucane, / odnosi siê do wskazanego katalogu."
#: option.c:307
msgid "Add client IP address to tftp-root."
msgstr "Doklejanie adresu IP klienta do g³ównego katalogu TFTP. Je¿eli wynikowy katalog nie istnieje, nadal wykorzystuje siê tftp-root."
#: option.c:308
msgid "Allow access only to files owned by the user running dnsmasq."
msgstr "Ograniczenie dostêpu do plików przez TFTP do tych, których w³a¶cicielem jest u¿ytkownik uruchamiaj±cy dnsmasq-a."
#: option.c:309
#, c-format
msgid "Maximum number of conncurrent TFTP transfers (defaults to %s)."
msgstr "Maksymalna liczba jednocze¶nie obs³ugiwanych po³±czeñ TFTP (domy¶lnie %s)."
#: option.c:310
msgid "Disable the TFTP blocksize extension."
msgstr "Wy³±czenie mo¿liwo¶ci negocjowania wielko¶ci bloku dla przesy³ów przez TFTP."
#: option.c:311
msgid "Ephemeral port range for use by TFTP transfers."
msgstr "Wskazanie zakresu portów do u¿ytku TFTP."
#: option.c:312
msgid "Extra logging for DHCP."
msgstr "W³±czenie spisywania w logu operacji DHCP."
#: option.c:313
msgid "Enable async. logging; optionally set queue length."
msgstr "W³±czenie asynchronicznego zapisywania do logu z ewentualnym wskazaniem d³ugo¶ci kolejki."
#: option.c:314
msgid "Stop DNS rebinding. Filter private IP ranges when resolving."
msgstr "Odfiltrowywanie adresów wskazuj±cych na komputery w sieciach wewnêtrznych spo¶ród odpowiedzi od zewnêtrznych serwerów DNS."
#: option.c:315
msgid "Always perform DNS queries to all servers."
msgstr "Jednoczesne odpytywanie wszystkich serwerów nadrzêdnych; klientowi przekazywana jest pierwsza odpowied¼."
#: option.c:316
msgid "Set tag if client includes matching option in request."
msgstr "Ustawienie znacznika je¿eli w ¿±daniu DHCP pojawi siê wskazana opcja, ewentualnie o konkretnej warto¶ci."
#: option.c:317
msgid "Use alternative ports for DHCP."
msgstr "U¿ycie alternatywnych portów dla us³ugi DHCP."
#: option.c:318
msgid "Run lease-change script as this user."
msgstr "Uruchamianie skryptu dhcp-script jako wskazany u¿ytkownik."
#: option.c:319
msgid "Specify NAPTR DNS record."
msgstr "Specyfikacja rekordu DNS NAPTR."
#: option.c:320
msgid "Specify lowest port available for DNS query transmission."
msgstr "Ustawienie dolnej granicy numerów portów do przesy³ania zapytañ DNS."
#: option.c:321
msgid "Use only fully qualified domain names for DHCP clients."
msgstr "Przechowywanie w serwerze DNS dnsmasq-a tylko w pe³ni kwalifikowanych nazw zg³aszanych przez klientów DHCP."
#: option.c:322
msgid "Specify alias name for LOCAL DNS name."
msgstr "Wskazanie synonimu nazwy komputera lokalnego - znanego z /etc/hosts albo z DHCP."
#: option.c:323
msgid "Prompt to send to PXE clients."
msgstr "Zg³oszenie wysy³ane klientom PXE."
#: option.c:324
msgid "Boot service for PXE menu."
msgstr "Sk³adnik menu PXE (--> man)."
#: option.c:325
msgid "Check configuration syntax."
msgstr "Sprawd¼ sk³adniê."
#: option.c:613
#, c-format
msgid ""
"Usage: dnsmasq [options]\n"
"\n"
msgstr ""
"U¿ycie: dnsmasq [opcje]\n"
"\n"
#: option.c:615
#, c-format
msgid "Use short options only on the command line.\n"
msgstr "W tym systemie w linii poleceñ mo¿na u¿ywaæ wy³±cznie jednoliterowych opcji.\n"
#: option.c:617
#, c-format
msgid "Valid options are:\n"
msgstr "Dostêpne opcje:\n"
#: option.c:658
#, c-format
msgid "Known DHCP options:\n"
msgstr "Znane opcje DHCP:\n"
#: option.c:735
msgid "bad dhcp-option"
msgstr "b³±d w dhcp-option"
#: option.c:792
msgid "bad IP address"
msgstr "z³y adres IP"
#: option.c:891
msgid "bad domain in dhcp-option"
msgstr "nieprawid³owa nazwa domeny w dhcp-option"
#: option.c:950
msgid "dhcp-option too long"
msgstr "zbyt d³uga dhcp-option (>255 znaków)"
#: option.c:959
msgid "illegal dhcp-match"
msgstr "niedopuszczalne dhcp-match"
#: option.c:995
msgid "illegal repeated flag"
msgstr "wielokrotne u¿ycie opcji niedozwolone (pojawi³a siê wcze¶niej w linii poleceñ)"
#: option.c:1003
msgid "illegal repeated keyword"
msgstr "wielokrotne u¿ycie opcji niedozwolone (pojawi³a siê wsze¶niej w pliku konfiguracyjnym)"
#: option.c:1086 tftp.c:359
#, c-format
msgid "cannot access %s: %s"
msgstr "brak dostêpu do %s: %s"
#: option.c:1131
msgid "only one dhcp-hostsfile allowed"
msgstr "mo¿na wskazaæ tylko jeden plik dhcp-hostsfile"
#: option.c:1138
msgid "only one dhcp-optsfile allowed"
msgstr "mo¿na wskazaæ tylko jeden plik dhcp-optsfile"
#: option.c:1183
msgid "bad MX preference"
msgstr "nieprawid³owa warto¶æ preferencji MX"
#: option.c:1188
msgid "bad MX name"
msgstr "nieprawid³owa nazwa MX"
#: option.c:1202
msgid "bad MX target"
msgstr "nieprawid³owa warto¶æ celu MX"
#: option.c:1212
msgid "cannot run scripts under uClinux"
msgstr "w uClinuksie nie ma mo¿liwo¶ci uruchamiania skryptów"
#: option.c:1214
msgid "recompile with HAVE_SCRIPT defined to enable lease-change scripts"
msgstr "¿eby mieæ mo¿liwo¶æ u¿ywania skryptów wywo³ywanych przy zmianie dzier¿awy, przekompiluj dnsmasq-a z w³±czon± flag± HAVE_SCRIPT"
#: option.c:1442 option.c:1446
msgid "bad port"
msgstr "nieprawid³owy numer portu"
#: option.c:1465 option.c:1490
msgid "interface binding not supported"
msgstr "nie ma mo¿liwo¶ci dowi±zywania do interfejsu"
#: option.c:1611
msgid "bad port range"
msgstr "nieprawid³owy zakres numerów portów"
#: option.c:1628
msgid "bad bridge-interface"
msgstr "nieprawid³owa nazwa urz±dzenia w bridge-interface"
#: option.c:1669
msgid "bad dhcp-range"
msgstr "nieprawid³owy zakres dhcp-range"
#: option.c:1695
msgid "only one netid tag allowed"
msgstr "mo¿na wskazaæ tylko jeden znacznik sieci"
#: option.c:1740
msgid "inconsistent DHCP range"
msgstr "niespójny zakres adresów DHCP"
#: option.c:1912
msgid "bad DHCP host name"
msgstr "niedopuszczalna nazwa komputera w dhcp-host"
#: option.c:2201 option.c:2481
msgid "invalid port number"
msgstr "nieprawid³owy numer portu"
#: option.c:2284
msgid "invalid alias range"
msgstr "nieprawid³owy zakres adresów w --alias"
#: option.c:2297
msgid "bad interface name"
msgstr "nieprawid³owa nazwa interfejsu"
#: option.c:2322
msgid "bad CNAME"
msgstr "z³a CNAME"
#: option.c:2327
msgid "duplicate CNAME"
msgstr "powtórzona CNAME"
#: option.c:2347
msgid "bad PTR record"
msgstr "nieprawid³owy zapis rekordu PTR"
#: option.c:2378
msgid "bad NAPTR record"
msgstr "nieprawid³owy zapis rekordu NAPTR"
#: option.c:2403
msgid "TXT record string too long"
msgstr "zbyt d³ugi rekord TXT"
#: option.c:2451
msgid "bad TXT record"
msgstr "nieprawid³owy zapis rekordu TXT"
#: option.c:2467
msgid "bad SRV record"
msgstr "nieprawid³owy zapis rekordu SRV"
#: option.c:2474
msgid "bad SRV target"
msgstr "nieprawid³owa warto¶æ celu SRV"
#: option.c:2488
msgid "invalid priority"
msgstr "nieprawid³owy priorytet"
#: option.c:2495
msgid "invalid weight"
msgstr "nieprawid³owa waga"
#: option.c:2514
msgid "unsupported option (check that dnsmasq was compiled with DHCP/TFTP/DBus support)"
msgstr "nieobs³ugiwana opcja (sprawd¼, czy obs³uga DHCP/TFTP/DBus zosta³a wkompilowana)"
#: option.c:2557
#, c-format
msgid "files nested too deep in %s"
msgstr "zbyt du¿e zag³êbienie plików w %s"
#: option.c:2565 tftp.c:513
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "b³±d odczytu z pliku %s: %s"
#: option.c:2626
msgid "missing \""
msgstr "brakuje \""
#: option.c:2673
msgid "bad option"
msgstr "nieprawid³owa opcja"
#: option.c:2675
msgid "extraneous parameter"
msgstr "nadwy¿kowy parametr"
#: option.c:2677
msgid "missing parameter"
msgstr "brak parametru"
#: option.c:2685
msgid "error"
msgstr "b³±d"
#: option.c:2691
#, c-format
msgid "%s at line %d of %%s"
msgstr "%s w linii %d pliku %%s"
#: option.c:2740 option.c:2771
#, c-format
msgid "read %s"
msgstr "przeczyta³em %s"
#: option.c:2843
#, c-format
msgid "Dnsmasq version %s %s\n"
msgstr "Dnsmasq, wersja %s %s\n"
#: option.c:2844
#, c-format
msgid ""
"Compile time options %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Wkompilowane opcje %s\n"
"\n"
#: option.c:2845
#, c-format
msgid "This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
msgstr "Autor nie daje ¯ADNYCH GWARANCJI egzekwowalnych prawnie.\n"
#: option.c:2846
#, c-format
msgid "Dnsmasq is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
msgstr "Dnsmasq jest wolnym oprogramowaniem, mo¿esz go rozprowadzaæ\n"
#: option.c:2847
#, c-format
msgid "under the terms of the GNU General Public License, version 2 or 3.\n"
msgstr "na warunkach okre¶lonych w GNU General Public Licence, w wersji 2 lub 3.\n"
#: option.c:2858
msgid "try --help"
msgstr "spróbuj: --help"
#: option.c:2860
msgid "try -w"
msgstr "spróbuj: -w"
#: option.c:2863
#, c-format
msgid "bad command line options: %s"
msgstr "nieprawid³owa opcja w linii poleceñ %s"
#: option.c:2904
#, c-format
msgid "cannot get host-name: %s"
msgstr "nie mo¿na pobraæ nazwy hosta: %s"
#: option.c:2932
msgid "only one resolv.conf file allowed in no-poll mode."
msgstr "w trybie no-poll mo¿na wskazaæ najwy¿ej jeden plik resolv.conf."
#: option.c:2942
msgid "must have exactly one resolv.conf to read domain from."
msgstr "musisz mieæ dok³adnie jeden plik resolv.conf do odczytu domen."
#: option.c:2945 network.c:754 dhcp.c:734
#, c-format
msgid "failed to read %s: %s"
msgstr "nie uda³o siê odczytaæ %s: %s"
#: option.c:2962
#, c-format
msgid "no search directive found in %s"
msgstr "brak wytycznych wyszukiwania w %s"
#: option.c:2983
msgid "there must be a default domain when --dhcp-fqdn is set"
msgstr "w przypadku u¿ywania --dhcp-fqdn trzeba wskazaæ domy¶ln± domenê"
#: option.c:2987
msgid "syntax check OK"
msgstr "sk³adnia sprawdzona, jest prawid³owa"
#: forward.c:409
#, c-format
msgid "nameserver %s refused to do a recursive query"
msgstr "serwer nazw %s odmawia wykonania zapytania rekurencyjnego"
#: forward.c:437
msgid "possible DNS-rebind attack detected"
msgstr "prawdopodobnie wykryto atak DNS-rebind"
#: network.c:73
#, c-format
msgid "unknown interface %s in bridge-interface"
msgstr "nieznany interfejs %s w bridge-u"
#: network.c:417 dnsmasq.c:189
#, c-format
msgid "failed to create listening socket: %s"
msgstr "b³±d podczas tworzenia gniazda: %s"
#: network.c:424
#, c-format
msgid "failed to set IPV6 options on listening socket: %s"
msgstr "b³±d ustawiania opcji IPV6 na nas³uchuj±cym gnie¼dzie: %s"
#: network.c:450
#, c-format
msgid "failed to bind listening socket for %s: %s"
msgstr "b³±d przy przyznawaniu nazwy gniazdu %s: %s"
#: network.c:455
#, c-format
msgid "failed to listen on socket: %s"
msgstr "b³±d przy w³±czaniu nas³uchu na gnie¼dzie: %s"
#: network.c:467
#, c-format
msgid "failed to create TFTP socket: %s"
msgstr "nie powiod³o siê otwieranie gniazda dla us³ugi TFTP: %s"
#: network.c:661
#, c-format
msgid "failed to bind server socket for %s: %s"
msgstr "b³±d przy przyznawaniu nazwy gniazdu serwera %s: %s"
#: network.c:694
#, c-format
msgid "ignoring nameserver %s - local interface"
msgstr "ignorowanie serwera nazw %s - interfejs lokalny"
#: network.c:705
#, c-format
msgid "ignoring nameserver %s - cannot make/bind socket: %s"
msgstr "ignorowanie serwera nazw %s - nie mo¿na utworzyæ/dowi±zaæ gniazda: %s"
#: network.c:720
msgid "unqualified"
msgstr "niekwalifikowane(-a)"
#: network.c:720
msgid "names"
msgstr "nazwy"
#: network.c:722
msgid "default"
msgstr "domy¶lne"
#: network.c:724
msgid "domain"
msgstr "domeny"
#: network.c:727
#, c-format
msgid "using local addresses only for %s %s"
msgstr "u¿ywam adresów lokalnych tylko dla %s %s"
#: network.c:729
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d for %s %s"
msgstr "u¿ywam serwera nazw %s#%d dla %s %s"
#: network.c:732
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d(via %s)"
msgstr "u¿ywam serwera nazw %s#%d (przez %s)"
#: network.c:734
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d"
msgstr "u¿ywam serwera nazw %s#%d"
#: dnsmasq.c:146
msgid "TFTP server not available: set HAVE_TFTP in src/config.h"
msgstr "Serwer TFTP nie zosta³ wkompilowany -- ustaw HAVE_TFTP w src/config.h"
#: dnsmasq.c:151
msgid "asychronous logging is not available under Solaris"
msgstr "zapis do logów w trybie asynchronicznym nie jest dostêpny w Solarisie"
#: dnsmasq.c:170
#, c-format
msgid "failed to find list of interfaces: %s"
msgstr "b³±d podczas tworzenia listy interfejsów sieciowych: %s"
#: dnsmasq.c:178
#, c-format
msgid "unknown interface %s"
msgstr "nieznany interfejs %s"
#: dnsmasq.c:184
#, c-format
msgid "no interface with address %s"
msgstr "brak interfejsu z adresem %s"
#: dnsmasq.c:201 dnsmasq.c:665
#, c-format
msgid "DBus error: %s"
msgstr "b³±d DBus: %s"
#: dnsmasq.c:204
msgid "DBus not available: set HAVE_DBUS in src/config.h"
msgstr "Obs³uga DBus nie zosta³a wkompilowana -- ustaw HAVE_DBUS w src/config.h"
#: dnsmasq.c:230
#, c-format
msgid "unknown user or group: %s"
msgstr "nieznany u¿ytkownik lub grupa: %s"
#: dnsmasq.c:287
#, c-format
msgid "cannot chdir to filesystem root: %s"
msgstr "nie potrafiê wej¶æ do g³ównego katalogu: %s"
#: dnsmasq.c:448
#, c-format
msgid "started, version %s DNS disabled"
msgstr "uruchomiony, wersja %s, DNS wy³±czony"
#: dnsmasq.c:450
#, c-format
msgid "started, version %s cachesize %d"
msgstr "uruchomiony, wersja %s, %d miejsc w pamiêci podrêcznej"
#: dnsmasq.c:452
#, c-format
msgid "started, version %s cache disabled"
msgstr "uruchomiony, wersja %s, pamiêæ podrêczna wy³±czona"
#: dnsmasq.c:454
#, c-format
msgid "compile time options: %s"
msgstr "opcje kompilacji: %s"
#: dnsmasq.c:460
msgid "DBus support enabled: connected to system bus"
msgstr "obs³uga DBus w³±czona, pod³±czono do serwera DBus"
#: dnsmasq.c:462
msgid "DBus support enabled: bus connection pending"
msgstr "obs³uga DBus w³±czona, trwa pod³±czanie do serwera DBus"
#: dnsmasq.c:467
#, c-format
msgid "warning: failed to change owner of %s: %s"
msgstr "UWAGA! Nie uda³o siê zmieniæ u¿ytkownika pliku %s: %s"
#: dnsmasq.c:471
msgid "setting --bind-interfaces option because of OS limitations"
msgstr "ustawiam --bind-interfaces z powodu ograniczeñ systemu operacyjnego"
#: dnsmasq.c:476
#, c-format
msgid "warning: interface %s does not currently exist"
msgstr "uwaga: interfejs %s nie jest w³±czony"
#: dnsmasq.c:481
msgid "warning: ignoring resolv-file flag because no-resolv is set"
msgstr "uwaga: ignorujê opcjê resolv-file, poniewa¿ wybrano tryb no-resolv"
#: dnsmasq.c:484
msgid "warning: no upstream servers configured"
msgstr "uwaga: nie wskazano nadrzêdnych serwerów DNS"
#: dnsmasq.c:488
#, c-format
msgid "asynchronous logging enabled, queue limit is %d messages"
msgstr "w³±czono asynchroniczny tryb zapisu do logów z kolejk± na %d komunikatów"
#: dnsmasq.c:501
#, c-format
msgid "DHCP, static leases only on %.0s%s, lease time %s"
msgstr "DHCP: tylko statyczne dzier¿awy na %.0s%s, czas dzier¿awy %s"
#: dnsmasq.c:503
#, c-format
msgid "DHCP, proxy on subnet %.0s%s%.0s"
msgstr "DHCP: po¶rednik na podsieci %.0s%s%.0s"
#: dnsmasq.c:504
#, c-format
msgid "DHCP, IP range %s -- %s, lease time %s"
msgstr "DHCP: zakres IP %s -- %s, czas dzier¿awy %s"
#: dnsmasq.c:519
msgid "root is "
msgstr "z g³ównym katalogiem w "
#: dnsmasq.c:519
msgid "enabled"
msgstr "w³±czony"
#: dnsmasq.c:521
msgid "secure mode"
msgstr "w trybie bezpiecznym"
#: dnsmasq.c:547
#, c-format
msgid "restricting maximum simultaneous TFTP transfers to %d"
msgstr "ograniczam ilo¶æ jednoczesnych przes³añ TFTP do %d"
#: dnsmasq.c:667
msgid "connected to system DBus"
msgstr "pod³±czono do DBus-a"
#: dnsmasq.c:757
#, c-format
msgid "cannot fork into background: %s"
msgstr "nie potrafiê prze³±czyæ siê do pracy w tle: %s"
#: dnsmasq.c:760
#, c-format
msgid "failed to create helper: %s"
msgstr "nie uda³o siê utworzyæ procesu pomocniczego: %s"
#: dnsmasq.c:763
#, c-format
msgid "setting capabilities failed: %s"
msgstr "nie powiod³o siê ustawianie ograniczeñ (capabilities): %s"
#: dnsmasq.c:767
#, c-format
msgid "failed to change user-id to %s: %s"
msgstr "nie uda³o siê zmieniæ u¿ytkownika procesu na %s: %s"
#: dnsmasq.c:772
#, c-format
msgid "failed to change group-id to %s: %s"
msgstr "nie uda³o siê zmieniæ grupy procesu na %s: %s"
#: dnsmasq.c:775
#, c-format
msgid "failed to open pidfile %s: %s"
msgstr "nie uda³o siê otworzyæ pliku z PID-em %s: %s"
#: dnsmasq.c:778
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s"
#: dnsmasq.c:833
#, c-format
msgid "child process killed by signal %d"
msgstr "proces potomny zabity sygna³em %d"
#: dnsmasq.c:837
#, c-format
msgid "child process exited with status %d"
msgstr "proces potomny zakoñczy³ siê z kodem powrotu %d"
#: dnsmasq.c:841
#, c-format
msgid "failed to execute %s: %s"
msgstr "nie uda³o siê uruchomiæ %s: %s"
#: dnsmasq.c:885
msgid "exiting on receipt of SIGTERM"
msgstr "zakoñczy³em dzia³anie z powodu odebrania SIGTERM"
#: dnsmasq.c:903
#, c-format
msgid "failed to access %s: %s"
msgstr "brak dostêpu do %s: %s"
#: dnsmasq.c:925
#, c-format
msgid "reading %s"
msgstr "czytanie %s"
#: dnsmasq.c:936
#, c-format
msgid "no servers found in %s, will retry"
msgstr "w %s nie znalaz³em serwerów, spróbujê ponownie pó¼niej"
#: dhcp.c:40
#, c-format
msgid "cannot create DHCP socket: %s"
msgstr "nie uda³o siê utworzyæ gniazda dla DHCP: %s"
#: dhcp.c:52
#, c-format
msgid "failed to set options on DHCP socket: %s"
msgstr "b³±d podczas ustawiania opcji gniazda DHCP: %s"
#: dhcp.c:65
#, c-format
msgid "failed to set SO_REUSE{ADDR|PORT} on DHCP socket: %s"
msgstr "nie uda³o siê ustawiæ SO_REUSE{ADDR|PORT} gniazda DHCP: %s"
#: dhcp.c:77
#, c-format
msgid "failed to bind DHCP server socket: %s"
msgstr "b³±d przy przyznawaniu nazwy gniazdu serwera DHCP: %s"
#: dhcp.c:90
#, c-format
msgid "cannot create ICMP raw socket: %s."
msgstr "nie uda³o siê utworzyæ surowego gniazda ICMP: %s."
#: dhcp.c:226
#, c-format
msgid "DHCP packet received on %s which has no address"
msgstr "¿±danie DHCP odebrano na interfejsie %s, który nie ma adresu"
#: dhcp.c:385
#, c-format
msgid "DHCP range %s -- %s is not consistent with netmask %s"
msgstr "zakres adresów DHCP %s -- %s jest niespójny z mask± sieci %s"
#: dhcp.c:772
#, c-format
msgid "bad line at %s line %d"
msgstr "z³a zawarto¶æ pliku %s, w linii %d"
#: dhcp.c:815
#, c-format
msgid "ignoring %s line %d, duplicate name or IP address"
msgstr "w %s pomijam liniê %d -- powtórzona nazwa lub adres IP"
#: dhcp.c:897
#, c-format
msgid "duplicate IP address %s in dhcp-config directive."
msgstr "powtórzony adres IP (%s) w parametrze dhcp-config"
#: dhcp.c:900
#, c-format
msgid "duplicate IP address %s in %s."
msgstr "powtórzony adres IP (%s) w pliku %s"
#: dhcp.c:943
#, c-format
msgid "%s has more than one address in hostsfile, using %s for DHCP"
msgstr "do komputera o nazwie %s pasuje wiêcej ni¿ jeden adres, w odpowiedzi DHCP wysy³am %s"
#: dhcp.c:948
#, c-format
msgid "duplicate IP address %s (%s) in dhcp-config directive"
msgstr "powtórzenie adresu IP %s (%s) w opcji dhcp-config"
#: lease.c:66
#, c-format
msgid "cannot open or create lease file %s: %s"
msgstr "nie potrafiê otworzyæ albo utworzyæ pliku dzier¿aw %s: %s"
#: lease.c:92
msgid "too many stored leases"
msgstr "zbyt du¿a ilo¶æ zapisanych dzier¿aw"
#: lease.c:128
#, c-format
msgid "cannot run lease-init script %s: %s"
msgstr "nie potrafiê uruchomiæ skryptu %s: %s"
#: lease.c:134
#, c-format
msgid "lease-init script returned exit code %s"
msgstr "skrypt zakoñczy³ siê z kodem powrotu %s"
#: lease.c:234
#, c-format
msgid "failed to write %s: %s (retry in %us)"
msgstr "b³±d zapisu do %s: %s (spróbujê ponownie za %us)"
#: rfc2131.c:336
#, c-format
msgid "no address range available for DHCP request %s %s"
msgstr "nie zdefiniowano zakresu adresów odpowiedniego dla ¿±dania %s %s"
#: rfc2131.c:337
msgid "with subnet selector"
msgstr "z wyborem podsieci"
#: rfc2131.c:337
msgid "via"
msgstr "przez"
#: rfc2131.c:352
#, c-format
msgid "%u Available DHCP subnet: %s/%s"
msgstr "%u Dostêpna podsieæ DHCP: %s/%s"
#: rfc2131.c:355
#, c-format
msgid "%u Available DHCP range: %s -- %s"
msgstr "%u zakres adresów na u¿ytek DHCP: %s -- %s"
#: rfc2131.c:384
msgid "disabled"
msgstr "wy³±czony(a)"
#: rfc2131.c:418 rfc2131.c:883 rfc2131.c:1242
msgid "ignored"
msgstr "ignorujê"
#: rfc2131.c:433 rfc2131.c:1100
msgid "address in use"
msgstr "adres jest w u¿yciu"
#: rfc2131.c:447 rfc2131.c:937
msgid "no address available"
msgstr "brak dostêpnego adresu"
#: rfc2131.c:454 rfc2131.c:1063
msgid "wrong network"
msgstr "nieprawid³owa sieæ"
#: rfc2131.c:467
msgid "no address configured"
msgstr "brak skonfigurowanego adresu"
#: rfc2131.c:473 rfc2131.c:1113
msgid "no leases left"
msgstr "brak wolnych dzier¿aw"
#: rfc2131.c:558
#, c-format
msgid "%u client provides name: %s"
msgstr "klient %u przedstawia siê jako %s"
#: rfc2131.c:696
#, c-format
msgid "%u Vendor class: %s"
msgstr "%u klasa klienta: %s"
#: rfc2131.c:698
#, c-format
msgid "%u User class: %s"
msgstr "%u Klasa u¿ytkownika: %s"
#: rfc2131.c:737
msgid "PXE BIS not supported"
msgstr "PXE BIS nie jest obs³ugiwane"
#: rfc2131.c:853
#, c-format
msgid "disabling DHCP static address %s for %s"
msgstr "wy³±czam statyczne przypisanie adresu %s dla %s"
#: rfc2131.c:874
msgid "unknown lease"
msgstr "nieznana dzier¿awa"
#: rfc2131.c:906
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it is leased to %s"
msgstr "nie proponujê zak³adanego w konfiguracji adresu %s, bo jest on ju¿ wydzier¿awiony komputerowi %s"
#: rfc2131.c:916
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it is in use by the server or relay"
msgstr "nie proponujê zak³adanego w konfiguracji adresu %s, bo u¿ywa go który¶ z serwerów"
#: rfc2131.c:919
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it was previously declined"
msgstr "nie proponujê zak³adanego w konfiguracji adresu %s, bo ju¿ poprzednio zosta³ odrzucony"
#: rfc2131.c:935 rfc2131.c:1106
msgid "no unique-id"
msgstr "brak unikalnego id"
#: rfc2131.c:1003
msgid "wrong server-ID"
msgstr "nieprawid³owy identyfikator serwera (server-ID)"
#: rfc2131.c:1022
msgid "wrong address"
msgstr "b³êdny adres"
#: rfc2131.c:1039
msgid "lease not found"
msgstr "dzier¿awa nieznaleziona"
#: rfc2131.c:1071
msgid "address not available"
msgstr "adres niedostêpny"
#: rfc2131.c:1082
msgid "static lease available"
msgstr "dostêpna statyczna dzier¿awa"
#: rfc2131.c:1086
msgid "address reserved"
msgstr "adres zarezerwowany"
#: rfc2131.c:1094
#, c-format
msgid "abandoning lease to %s of %s"
msgstr "porzucam przypisanie do %s nazwy %s"
#: rfc2131.c:1583
#, c-format
msgid "%u tags: %s"
msgstr "%u cechy: %s"
#: rfc2131.c:1596
#, c-format
msgid "%u bootfile name: %s"
msgstr "%u nazwa pliku bootowania: %s"
#: rfc2131.c:1605
#, c-format
msgid "%u server name: %s"
msgstr "%u nazwa serwera: %s"
#: rfc2131.c:1613
#, c-format
msgid "%u next server: %s"
msgstr "%u nastêpny serwer: %s"
#: rfc2131.c:1680
#, c-format
msgid "cannot send DHCP/BOOTP option %d: no space left in packet"
msgstr "nie mam mo¿liwo¶ci wys³ania opcji %d DHCP/BOOTP: niedostateczna ilo¶æ miejsca w pakiecie"
#: rfc2131.c:1919
msgid "PXE menu too large"
msgstr "menu PXE zbyt du¿e"
#: rfc2131.c:2034
#, c-format
msgid "Ignoring domain %s for DHCP host name %s"
msgstr "Nie uwzglêdniam czê¶ci domenowej (%s) dla komputera %s"
#: rfc2131.c:2052
#, c-format
msgid "%u requested options: %s"
msgstr "%u wskazane opcje: %s"
#: netlink.c:66
#, c-format
msgid "cannot create netlink socket: %s"
msgstr "nie potrafiê utworzyæ po³±czenia netlink %s"
#: netlink.c:265
#, c-format
msgid "netlink returns error: %s"
msgstr "wyst±pi³ b³±d w po³±czeniu netlink %s"
#: dbus.c:150
msgid "attempt to set an IPv6 server address via DBus - no IPv6 support"
msgstr "próba ustawienia adresu IPv6 serwera przez DBus, ale brak obs³ugi IPv6"
#: dbus.c:286
msgid "setting upstream servers from DBus"
msgstr "ustawiam adresy serwerów nadrzêdnych na podstawie informacji odebranych z DBus"
#: dbus.c:324
msgid "could not register a DBus message handler"
msgstr "nie mo¿na zarejestrowaæ uchwytu DBus"
#: bpf.c:150
#, c-format
msgid "cannot create DHCP BPF socket: %s"
msgstr "nie potrafiê utworzyæ gniazda DHCP BPF: %s"
#: bpf.c:178
#, c-format
msgid "DHCP request for unsupported hardware type (%d) received on %s"
msgstr "¿±danie DHCP od urz±dzenia nieobs³ugiwanego typu (%d) odebrano na %s"
#: tftp.c:179
msgid "unable to get free port for TFTP"
msgstr "brak wolnego portu dla us³ugi TFTP"
#: tftp.c:194
#, c-format
msgid "unsupported request from %s"
msgstr "nieobs³ugiwane ¿±danie od komputera %s"
#: tftp.c:282
#, c-format
msgid "TFTP sent %s to %s"
msgstr "plik %s przes³ano za pomoc± TFTP do %s"
#: tftp.c:305
#, c-format
msgid "file %s not found"
msgstr "plik %s nie zosta³ znaleziony"
#: tftp.c:416
#, c-format
msgid "TFTP error %d %s received from %s"
msgstr "b³±d TFTP: %d bajtów odebrano (%s) z %s"
#: tftp.c:447
#, c-format
msgid "TFTP failed sending %s to %s"
msgstr "b³±d wysy³ania przez TFTP pliku %s do komputera %s"
#: log.c:169
#, c-format
msgid "overflow: %d log entries lost"
msgstr "przepe³nienie: stracono %d wpisów do logów"
#: log.c:246
#, c-format
msgid "log failed: %s"
msgstr "nie uda³o siê zapisaæ komunikatów do %s"
#: log.c:415
msgid "FAILED to start up"
msgstr "B£¡D: nie uda³o siê uruchomiæ dnsmasq-a"