blob: 268b5d469f4a455e7d3398b2dad25b570dba441d [file] [log] [blame]
# Swedish translation for cryptsetup.
# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the cryptsetup package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cryptsetup 1.1.0-rc4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dm-crypt@saout.de\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-30 20:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-08 11:37+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: lib/libdevmapper.c:48
msgid "Cannot initialize device-mapper. Is dm_mod kernel module loaded?\n"
msgstr "Kan inte initiera device-mapper. Är kärnmodulen dm_mod inläst?\n"
#: lib/libdevmapper.c:304
#, c-format
msgid "DM-UUID for device %s was truncated.\n"
msgstr "DM-UUID för enheten %s förkortades.\n"
#: lib/setup.c:103
#, c-format
msgid "Cannot not read %d bytes from key file %s.\n"
msgstr "Kan inte läsa %d byte från nyckelfilen %s.\n"
#: lib/setup.c:115
msgid "Key processing error.\n"
msgstr "Fel vid nyckelbehandling.\n"
#: lib/setup.c:169
msgid "All key slots full.\n"
msgstr "Alla nyckelplatser är upptagna.\n"
#: lib/setup.c:176 lib/setup.c:304 lib/setup.c:778
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid, please select between 0 and %d.\n"
msgstr "Nyckelplats %d är ogiltig. Välj mellan 0 och %d.\n"
#: lib/setup.c:182
#, c-format
msgid "Key slot %d is full, please select another one.\n"
msgstr "Nyckelplats %d är full. Välj en annan.\n"
#: lib/setup.c:201
msgid "Enter any remaining LUKS passphrase: "
msgstr "Ange eventuell återstående LUKS-lösenfras: "
#: lib/setup.c:222
#, c-format
msgid "Key slot %d verified.\n"
msgstr "Nyckelplats %d har verifierats.\n"
#: lib/setup.c:257
#, c-format
msgid "Cannot get info about device %s.\n"
msgstr "Kan inte hämta information om enheten %s.\n"
#: lib/setup.c:264
#, c-format
msgid "Device %s has zero size.\n"
msgstr "Enheten %s har noll storlek.\n"
#: lib/setup.c:268
#, c-format
msgid "Device %s is too small.\n"
msgstr "Enheten %s är för liten.\n"
#: lib/setup.c:293
msgid "Enter LUKS passphrase to be deleted: "
msgstr "Ange LUKS-lösenfras att ta bort: "
#: lib/setup.c:299
#, c-format
msgid "key slot %d selected for deletion.\n"
msgstr "nyckeplats %d markerad för borttagning.\n"
#: lib/setup.c:310
#, c-format
msgid "Key %d not active. Can't wipe.\n"
msgstr "Nyckel %d är inte aktiv. Kan inte rensa.\n"
#: lib/setup.c:316
msgid "This is the last keyslot. Device will become unusable after purging this key."
msgstr "Detta är sista nyckelplatsen. Enheten kommer att bli oanvändbar efter att denna nyckel tagits bort."
#: lib/setup.c:364 lib/setup.c:1651 lib/setup.c:1704 lib/setup.c:1761
#, c-format
msgid "Device %s already exists.\n"
msgstr "Enheten %s finns redan.\n"
#: lib/setup.c:369
#, c-format
msgid "Invalid key size %d.\n"
msgstr "Ogiltig nyckelstorlek %d.\n"
#: lib/setup.c:471 lib/setup.c:1656
#, c-format
msgid "Enter passphrase for %s: "
msgstr "Ange lösenfras för %s: "
#: lib/setup.c:600 lib/setup.c:628 lib/setup.c:1365 lib/setup.c:1712
msgid "Enter passphrase: "
msgstr "Ange lösenfras: "
#: lib/setup.c:661 lib/setup.c:1040 lib/setup.c:1803
#, c-format
msgid "Device %s is not active.\n"
msgstr "Enheten %s är inte aktiv.\n"
#: lib/setup.c:770
msgid "No known cipher specification pattern detected.\n"
msgstr "Inget känt chifferspecifikationsmönster kunde identifieras.\n"
#: lib/setup.c:784
msgid "Enter LUKS passphrase: "
msgstr "Ange LUKS-lösenfras: "
#: lib/setup.c:1060
msgid "Invalid plain crypt parameters.\n"
msgstr "Ogiltiga parametrar för vanlig kryptering.\n"
#: lib/setup.c:1065
msgid "Invalid key size.\n"
msgstr "Ogiltig nyckelstorlek.\n"
#: lib/setup.c:1097
msgid "Can't format LUKS without device.\n"
msgstr "Kan inte formatera LUKS utan enhet.\n"
#: lib/setup.c:1112
#, c-format
msgid "Can't wipe header on device %s.\n"
msgstr "Kan inte rensa huvudet på enheten %s.\n"
#: lib/setup.c:1154
#, c-format
msgid "Unknown crypt device type %s requested.\n"
msgstr "Okänd typ av krypteringsenhet %s begärd.\n"
#: lib/setup.c:1187
msgid "Cannot initialize crypto backend.\n"
msgstr "Kan inte initiera krypteringsbakände.\n"
#: lib/setup.c:1261
#, c-format
msgid "Volume %s is not active.\n"
msgstr "Volymen %s är inte aktiv.\n"
#: lib/setup.c:1274
#, c-format
msgid "Volume %s is already suspended.\n"
msgstr "Volymen %s är redan i vänteläge.\n"
#: lib/setup.c:1300 lib/setup.c:1347 lib/setup.c:1406 lib/setup.c:1484
#: lib/setup.c:1556 lib/setup.c:1601 lib/setup.c:1695 lib/setup.c:1752
#: lib/setup.c:1873 lib/setup.c:1956 lib/setup.c:2056
msgid "This operation is supported only for LUKS device.\n"
msgstr "Denna åtgärd stöds endast för LUKS-enheter.\n"
#: lib/setup.c:1311 lib/setup.c:1358
#, c-format
msgid "Volume %s is not suspended.\n"
msgstr "Volymen %s är inte i vänteläge.\n"
#: lib/setup.c:1420 lib/setup.c:1498
msgid "Cannot add key slot, all slots disabled and no volume key provided.\n"
msgstr "Kan inte lägga till nyckelplats. Alla platser är inaktiverade och ingen volymnyckel har angivits.\n"
#: lib/setup.c:1429 lib/setup.c:1504 lib/setup.c:1507
msgid "Enter any passphrase: "
msgstr "Ange valfri lösenfras: "
#: lib/setup.c:1448 lib/setup.c:1522 lib/setup.c:1526 lib/setup.c:1579
msgid "Enter new passphrase for key slot: "
msgstr "Ange ny lösenfras för nyckelplats: "
#: lib/setup.c:1570 lib/setup.c:1772 lib/setup.c:1884
msgid "Volume key does not match the volume.\n"
msgstr "Volymnyckeln stämmer inte överens med volymen.\n"
#: lib/setup.c:1607
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid.\n"
msgstr "Nyckelplats %d är ogiltig.\n"
#: lib/setup.c:1612
#, c-format
msgid "Key slot %d is not used.\n"
msgstr "Nyckelplats %d används inte.\n"
#: lib/setup.c:1799
#, c-format
msgid "Device %s is busy.\n"
msgstr "Enheten %s är upptagen.\n"
#: lib/setup.c:1807
#, c-format
msgid "Invalid device %s.\n"
msgstr "Ogiltig enhet %s.\n"
#: lib/setup.c:1831
msgid "Volume key buffer too small.\n"
msgstr "Buffert för volymnyckel är för liten.\n"
#: lib/setup.c:1839
msgid "Cannot retrieve volume key for plain device.\n"
msgstr "Kan inte hämta volymnyckel för vanlig enhet.\n"
#: lib/setup.c:1861
#, c-format
msgid "This operation is not supported for %s crypt device.\n"
msgstr "Denna åtgärd stöds inte för krypteringsenheter av typen %s.\n"
#: lib/utils.c:416
#, c-format
msgid "Failed to open key file %s.\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna nyckelfilen %s.\n"
#: lib/utils.c:436
msgid "Error reading passphrase from terminal.\n"
msgstr "Fel vid läsning av lösenfras från terminal.\n"
#: lib/utils.c:441
msgid "Verify passphrase: "
msgstr "Verifiera lösenfras: "
#: lib/utils.c:443
msgid "Passphrases do not match.\n"
msgstr "Lösenfraserna stämmer inte överens.\n"
#: lib/utils.c:458
msgid "Can't do passphrase verification on non-tty inputs.\n"
msgstr "Kan inte verifiera lösenfras på icke-tty-ingångar.\n"
#: lib/utils.c:471
#, c-format
msgid "Failed to stat key file %s.\n"
msgstr "Misslyckades med att ta status på nyckelfilen %s.\n"
#: lib/utils.c:475
#, c-format
msgid "Warning: exhausting read requested, but key file %s is not a regular file, function might never return.\n"
msgstr "Varning: utförlig läsning begärd men nyckelfilen %s är inte en vanlig fil, funktionen kanske aldrig avslutas.\n"
#: lib/utils.c:487
msgid "Out of memory while reading passphrase.\n"
msgstr "Slut på minne vid läsning av lösenfras.\n"
#: lib/utils.c:494
msgid "Error reading passphrase.\n"
msgstr "Fel vid läsning av lösenfras.\n"
#: lib/utils.c:531
#, c-format
msgid "Device %s doesn't exist or access denied.\n"
msgstr "Enheten %s finns inte eller åtkomst nekas.\n"
#: lib/utils.c:538
#, c-format
msgid "Cannot open device %s for %s%s access.\n"
msgstr "Kan inte öppna enheten %s för %s%s åtkomst.\n"
#: lib/utils.c:539
msgid "exclusive "
msgstr "exklusiv"
#: lib/utils.c:540
msgid "writable"
msgstr "skrivbar"
#: lib/utils.c:540
msgid "read-only"
msgstr "skrivskyddad"
#: lib/utils.c:547
#, c-format
msgid "Cannot read device %s.\n"
msgstr "Kan inte läsa enheten %s.\n"
#: lib/utils.c:577
#, c-format
msgid "Cannot open device: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna enheten: %s\n"
#: lib/utils.c:587
#, c-format
msgid "BLKROGET failed on device %s.\n"
msgstr "BLKROGET misslyckades på enheten %s.\n"
#: lib/utils.c:612
#, c-format
msgid "BLKGETSIZE failed on device %s.\n"
msgstr "BLKGETSIZE misslyckades på enheten %s.\n"
#: lib/utils.c:660
msgid "WARNING!!! Possibly insecure memory. Are you root?\n"
msgstr "VARNING!!! Potentiellt osäkert minne. Är du root?\n"
#: lib/utils.c:666
msgid "Cannot get process priority.\n"
msgstr "Kan inte få processprioritet.\n"
#: lib/utils.c:669 lib/utils.c:682
#, c-format
msgid "setpriority %u failed: %s"
msgstr "setpriority %u misslyckades: %s"
#: lib/utils.c:680
msgid "Cannot unlock memory."
msgstr "Kan inte låsa upp minne."
#: luks/keyencryption.c:68
#, c-format
msgid "Unable to obtain sector size for %s"
msgstr "Kunde inte läsa av sektorstorlek för %s"
#: luks/keyencryption.c:137
msgid "Failed to obtain device mapper directory."
msgstr "Misslyckades med att läsa av katalog för enhetsmappning."
#: luks/keyencryption.c:153
#, c-format
msgid ""
"Failed to setup dm-crypt key mapping for device %s.\n"
"Check that kernel supports %s cipher (check syslog for more info).\n"
"%s"
msgstr ""
"Misslyckades med att konfigurera nyckelmappning för dm-crypt för\n"
"enheten %s. Kontrollera att kärnan har stöd för chiffret %s\n"
"(kontrollera syslog för mer information).\n"
"%s"
#: luks/keyencryption.c:163
msgid "Failed to open temporary keystore device.\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna temporär nyckellagringsenhet.\n"
#: luks/keyencryption.c:170
msgid "Failed to access temporary keystore device.\n"
msgstr "Misslyckades med att komma åt temporär nyckellagringsenhet.\n"
#: luks/keymanage.c:91
#, c-format
msgid "Requested file %s already exist.\n"
msgstr "Begärda filen %s finns redan.\n"
#: luks/keymanage.c:111
#, c-format
msgid "Device %s is not LUKS device.\n"
msgstr "Enheten %s är inte en LUKS-enhet.\n"
#: luks/keymanage.c:131
#, c-format
msgid "Cannot write header backup file %s.\n"
msgstr "Kan inte skriva säkerhetskopia för huvud %s.\n"
#: luks/keymanage.c:158
#, c-format
msgid "Backup file %s doesn't exist.\n"
msgstr "Säkerhetskopian %s finns inte.\n"
#: luks/keymanage.c:166
msgid "Backup file do not contain valid LUKS header.\n"
msgstr "Säkerhetskopian innehåller inte något giltigt LUKS-huvud.\n"
#: luks/keymanage.c:179
#, c-format
msgid "Cannot open header backup file %s.\n"
msgstr "Kan inte öppna säkerhetskopia för huvud %s.\n"
#: luks/keymanage.c:185
#, c-format
msgid "Cannot read header backup file %s.\n"
msgstr "Kan inte läsa säkerhetskopia för huvud %s.\n"
#: luks/keymanage.c:196
msgid "Data offset or key size differs on device and backup, restore failed.\n"
msgstr "Dataoffset eller nyckelstorlek skiljer sig på enhet och säkerhetskopia. Återställningen misslyckades.\n"
#: luks/keymanage.c:204
#, c-format
msgid "Device %s %s%s"
msgstr "Enhet %s %s%s"
#: luks/keymanage.c:205
msgid "does not contain LUKS header. Replacing header can destroy data on that device."
msgstr "innehåller inget LUKS-huvud. Ersättning av huvud kan förstöra data på enheten."
#: luks/keymanage.c:206
msgid "already contains LUKS header. Replacing header will destroy existing keyslots."
msgstr "innehåller redan LUKS-huvud. Ersättningen av huvud kommer att förstöra befintliga nyckelplatser."
#: luks/keymanage.c:207
msgid ""
"\n"
"WARNING: real device header has different UUID than backup!"
msgstr ""
"\n"
"VARNING: verkligt enhetshuvud har annat UUID än säkerhetskopian!"
#: luks/keymanage.c:222 luks/keymanage.c:319 luks/keymanage.c:354
#, c-format
msgid "Cannot open device %s.\n"
msgstr "Kan inte öppna enheten %s.\n"
#: luks/keymanage.c:254
#, c-format
msgid "%s is not LUKS device.\n"
msgstr "%s är inte en LUKS-enhet.\n"
#: luks/keymanage.c:256
#, c-format
msgid "%s is not LUKS device."
msgstr "%s är inte en LUKS-enhet."
#: luks/keymanage.c:259
#, c-format
msgid "Unsupported LUKS version %d.\n"
msgstr "LUKS-versionen %d stöds inte.\n"
#: luks/keymanage.c:262
#, c-format
msgid "Requested LUKS hash %s is not supported.\n"
msgstr "Begärd LUKS-hash %s stöds inte.\n"
#: luks/keymanage.c:293
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan inte öppna filen %s.\n"
#: luks/keymanage.c:331
#, c-format
msgid "LUKS header detected but device %s is too small.\n"
msgstr "LUKS-huvud identifierat men enheten %s är för liten.\n"
#: luks/keymanage.c:375
#, c-format
msgid "Error during update of LUKS header on device %s.\n"
msgstr "Fel vid uppdatering av LUKS-huvud på enheten %s.\n"
#: luks/keymanage.c:382
#, c-format
msgid "Error re-reading LUKS header after update on device %s.\n"
msgstr "Fel vid omläsning av LUKS-huvud efter uppdatering på enheten %s.\n"
#: luks/keymanage.c:394
#, c-format
msgid "Not compatible PBKDF2 options (using hash algorithm %s)."
msgstr "Ej kompatibla PBKDF2-flaggor (använder hash-algoritmen %s)."
#: luks/keymanage.c:439
msgid "Cannot create LUKS header: reading random salt failed.\n"
msgstr "Kan inte skapa LUKS-huvud: läsning av slumpmässigt salt misslyckades.\n"
#: luks/keymanage.c:456
#, c-format
msgid "Cannot create LUKS header: header digest failed (using hash %s).\n"
msgstr "Kan inte skapa LUKS-huvud: huvudsammanfattning misslyckades (använder hashen %s).\n"
#: luks/keymanage.c:473
msgid "Wrong UUID format provided, generating new one.\n"
msgstr "Felaktigt UUID-format angavs, genererar ny.\n"
#: luks/keymanage.c:500
#, c-format
msgid "Key slot %d active, purge first.\n"
msgstr "Nyckelplats %d är aktiv, rensa först.\n"
#: luks/keymanage.c:505
#, c-format
msgid "Key slot %d material includes too few stripes. Header manipulation?\n"
msgstr "Nyckelplats %d material inkluderar för få stripes. Har huvudet manipulerats?\n"
#: luks/keymanage.c:564
msgid "Failed to write to key storage.\n"
msgstr "Misslyckades med att skriva till nyckellagring.\n"
#: luks/keymanage.c:641
msgid "Failed to read from key storage.\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa från nyckellagring.\n"
#: luks/keymanage.c:650
#, c-format
msgid "Key slot %d unlocked.\n"
msgstr "Nyckelplats %d är upplåst.\n"
#: luks/keymanage.c:683
msgid "No key available with this passphrase.\n"
msgstr "Ingen nyckel finns tillgänglig med denna lösenfras.\n"
#: luks/keymanage.c:760
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid, please select keyslot between 0 and %d.\n"
msgstr "Nyckelplats %d är ogiltig. Välj en nyckelplats mellan 0 och %d.\n"
#: luks/keymanage.c:772
#, c-format
msgid "Cannot wipe device %s.\n"
msgstr "Kan inte rensa enheten %s.\n"
#: src/cryptsetup.c:71 src/cryptsetup.c:89
msgid "<name> <device>"
msgstr "<namn> <enhet>"
#: src/cryptsetup.c:71
msgid "create device"
msgstr "skapa enhet"
#: src/cryptsetup.c:72 src/cryptsetup.c:73 src/cryptsetup.c:74
#: src/cryptsetup.c:82
msgid "<name>"
msgstr "<namn>"
#: src/cryptsetup.c:72
msgid "remove device"
msgstr "ta bort enhet"
#: src/cryptsetup.c:73
msgid "resize active device"
msgstr "ändra storlek på aktiv enhet"
#: src/cryptsetup.c:74
msgid "show device status"
msgstr "visa enhetsstatus"
#: src/cryptsetup.c:75 src/cryptsetup.c:77
msgid "<device> [<new key file>]"
msgstr "<enhet> [<ny nyckelfil>]"
#: src/cryptsetup.c:75
msgid "formats a LUKS device"
msgstr "formaterar en LUKS-enhet"
#: src/cryptsetup.c:76
msgid "<device> <name> "
msgstr "<enhet> <namn> "
#: src/cryptsetup.c:76
msgid "open LUKS device as mapping <name>"
msgstr "öppna LUKS-enhet som mappning <namn>"
#: src/cryptsetup.c:77
msgid "add key to LUKS device"
msgstr "lägg till nyckel till LUKS-enhet"
#: src/cryptsetup.c:78
msgid "<device> [<key file>]"
msgstr "<enhet> [<nyckelfil>]"
#: src/cryptsetup.c:78
msgid "removes supplied key or key file from LUKS device"
msgstr "tar bort angiven nyckel eller nyckelfil från LUKS-enhet"
#: src/cryptsetup.c:79 src/cryptsetup.c:88
msgid "<device> <key slot>"
msgstr "<enhet> <nyckelplats>"
#: src/cryptsetup.c:79
msgid "wipes key with number <key slot> from LUKS device"
msgstr "rensar nyckeln med nummer <nyckelplats> från LUKS-enhet"
#: src/cryptsetup.c:80 src/cryptsetup.c:81 src/cryptsetup.c:83
#: src/cryptsetup.c:84 src/cryptsetup.c:85 src/cryptsetup.c:86
#: src/cryptsetup.c:87
msgid "<device>"
msgstr "<enhet>"
#: src/cryptsetup.c:80
msgid "print UUID of LUKS device"
msgstr "skriv ut UUID för LUKS-enhet"
#: src/cryptsetup.c:81
msgid "tests <device> for LUKS partition header"
msgstr "testar <enhet> för LUKS-partitionshuvud"
#: src/cryptsetup.c:82
msgid "remove LUKS mapping"
msgstr "ta bort LUKS-mappning"
#: src/cryptsetup.c:83
msgid "dump LUKS partition information"
msgstr "skriver ut information om LUKS-partition"
#: src/cryptsetup.c:84
msgid "Suspend LUKS device and wipe key (all IOs are frozen)."
msgstr "Försätt LUKS-enhet i vänteläge och rensa nyckel (alla in-/ut-åtgärder är frusna)."
#: src/cryptsetup.c:85
msgid "Resume suspended LUKS device."
msgstr "Återuppta LUKS-enhet i vänteläge."
#: src/cryptsetup.c:86
msgid "Backup LUKS device header and keyslots"
msgstr "Säkerhetskopiera huvud och nyckelplatser från LUKS-enhet"
#: src/cryptsetup.c:87
msgid "Restore LUKS device header and keyslots"
msgstr "Återställ huvud och nyckelplatser för LUKS-enhet"
#: src/cryptsetup.c:88
msgid "identical to luksKillSlot - DEPRECATED - see man page"
msgstr "identisk med luksKillSlot - FÖRÅLDRAD - se manualsida"
#: src/cryptsetup.c:89
msgid "modify active device - DEPRECATED - see man page"
msgstr "ändra aktiv enhet - FÖRÅLDRAD - se manualsida"
#: src/cryptsetup.c:180
msgid "Command successful.\n"
msgstr "Kommandot lyckades.\n"
#: src/cryptsetup.c:194
#, c-format
msgid "Command failed with code %i"
msgstr "Kommandot misslyckades med kod %i"
#: src/cryptsetup.c:222
msgid ""
"The reload action is deprecated. Please use \"dmsetup reload\" in case you really need this functionality.\n"
"WARNING: do not use reload to touch LUKS devices. If that is the case, hit Ctrl-C now.\n"
msgstr ""
"Omläsningsåtgärden är föråldrad. Använd \"dmsetup reload\" om du verkligen behöver denna funktion.\n"
"VARNING: använd inte omläsning för \"touch\" på LUKS-enheter. Om så är fallet, tryck Ctrl-C nu.\n"
#: src/cryptsetup.c:390
#, c-format
msgid "This will overwrite data on %s irrevocably."
msgstr "Detta kommer att skriva över data på %s och går inte att ångra."
#: src/cryptsetup.c:391
msgid "memory allocation error in action_luksFormat"
msgstr "minnesallokeringsfel i action_luksFormat"
#: src/cryptsetup.c:421
msgid "Obsolete option --non-exclusive is ignored.\n"
msgstr "Föråldrad flagga --non-exclusive ignoreras.\n"
#: src/cryptsetup.c:581 src/cryptsetup.c:603
msgid "Option --header-backup-file is required.\n"
msgstr "Flaggan --header-backup-file krävs.\n"
#: src/cryptsetup.c:637
msgid ""
"\n"
"<action> is one of:\n"
msgstr ""
"\n"
"<åtgärd> är en av:\n"
#: src/cryptsetup.c:643
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<name> is the device to create under %s\n"
"<device> is the encrypted device\n"
"<key slot> is the LUKS key slot number to modify\n"
"<key file> optional key file for the new key for luksAddKey action\n"
msgstr ""
"\n"
"<namn> är enheten att skapa under %s\n"
"<enhet> är den krypterade enheten\n"
"<nyckelplats> är numret för LUKS-nyckelplatsen att ändra\n"
"<nyckelfil> valfri nyckelfil för den nya nyckeln för luksAddKey-åtgärden\n"
#: src/cryptsetup.c:650
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in device cipher parameters:\n"
"\tplain: %s, Key: %d bits, Password hashing: %s\n"
"\tLUKS1: %s, Key: %d bits, LUKS header hashing: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Inkompilerade standardchifferparametrar för enheter:\n"
"\tplain: %s, Nyckel: %d bitar, Lösenordshashning: %s\n"
"\tLUKS1: %s, Nyckel: %d bitar, LUKS header-hashning: %s\n"
#: src/cryptsetup.c:697
msgid "Show this help message"
msgstr "Visa detta hjälpmeddelande"
#: src/cryptsetup.c:698
msgid "Display brief usage"
msgstr "Visa kort information om användning"
#: src/cryptsetup.c:702
msgid "Help options:"
msgstr "Hjälpflaggor:"
#: src/cryptsetup.c:703
msgid "Shows more detailed error messages"
msgstr "Visar mer detaljerade felmeddelanden"
#: src/cryptsetup.c:704
msgid "Show debug messages"
msgstr "Visa felsökningsmeddelanden"
#: src/cryptsetup.c:705
msgid "The cipher used to encrypt the disk (see /proc/crypto)"
msgstr "Chiffret som används för att kryptera disken (se /proc/crypto)"
#: src/cryptsetup.c:706
msgid "The hash used to create the encryption key from the passphrase"
msgstr "Hashen som används för att skapa krypteringsnyckel från lösenfras"
#: src/cryptsetup.c:707
msgid "Verifies the passphrase by asking for it twice"
msgstr "Verifierar lösenfrasen genom att fråga efter den två gånger"
#: src/cryptsetup.c:708
msgid "Read the key from a file (can be /dev/random)"
msgstr "Läs nyckeln från en fil (kan vara /dev/random)"
#: src/cryptsetup.c:709
msgid "Read the volume (master) key from file."
msgstr "Läs volymnyckeln (master) från fil."
#: src/cryptsetup.c:710
msgid "The size of the encryption key"
msgstr "Storleken för krypteringsnyckeln"
#: src/cryptsetup.c:710
msgid "BITS"
msgstr "BITAR"
#: src/cryptsetup.c:711
msgid "Slot number for new key (default is first free)"
msgstr "Platsnummer för ny nyckel (standard är första lediga)"
#: src/cryptsetup.c:712
msgid "The size of the device"
msgstr "Storleken för enheten"
#: src/cryptsetup.c:712 src/cryptsetup.c:713 src/cryptsetup.c:714
#: src/cryptsetup.c:722
msgid "SECTORS"
msgstr "SEKTORER"
#: src/cryptsetup.c:713
msgid "The start offset in the backend device"
msgstr "Startoffset i bakändesenheten"
#: src/cryptsetup.c:714
msgid "How many sectors of the encrypted data to skip at the beginning"
msgstr "Hur många sektorer av krypterat data som ska hoppas över i början"
#: src/cryptsetup.c:715
msgid "Create a readonly mapping"
msgstr "Skapa en skrivskyddad mappning"
#: src/cryptsetup.c:716
msgid "PBKDF2 iteration time for LUKS (in ms)"
msgstr "PBKDF2-iterationstid för LUKS (i ms)"
#: src/cryptsetup.c:717
msgid "msecs"
msgstr "ms"
#: src/cryptsetup.c:718
msgid "Do not ask for confirmation"
msgstr "Fråga inte efter bekräftelse"
#: src/cryptsetup.c:719
msgid "Print package version"
msgstr "Skriv ut paketversion"
#: src/cryptsetup.c:720
msgid "Timeout for interactive passphrase prompt (in seconds)"
msgstr "Tidsgräns för interaktiv lösenfrasprompt (i sekunder)"
#: src/cryptsetup.c:720
msgid "secs"
msgstr "s"
#: src/cryptsetup.c:721
msgid "How often the input of the passphrase can be retried"
msgstr "Hur många inmatningsförsök av lösenfrasen som kan göras"
#: src/cryptsetup.c:722
msgid "Align payload at <n> sector boundaries - for luksFormat"
msgstr "Justera nyttolast i <n> sektorgränser - för luksFormat"
#: src/cryptsetup.c:723
msgid "(Obsoleted, see man page.)"
msgstr "(Föråldrad, se manualsida)"
#: src/cryptsetup.c:724
msgid "File with LUKS header and keyslots backup."
msgstr "Fil med säkerhetskopior av LUKS-huvud och nyckelplatser."
#: src/cryptsetup.c:742
msgid "[OPTION...] <action> <action-specific>]"
msgstr "[FLAGGA...] <åtgärd> <åtgärdsspecifik>]"
#: src/cryptsetup.c:778
msgid "Key size must be a multiple of 8 bits"
msgstr "Nyckelstorlek måste vara en multipel av 8 bitar"
#: src/cryptsetup.c:782
msgid "Argument <action> missing."
msgstr "Argumentet <åtgärd> saknas."
#: src/cryptsetup.c:788
msgid "Unknown action."
msgstr "Okänd åtgärd."
#: src/cryptsetup.c:803
#, c-format
msgid "%s: requires %s as arguments"
msgstr "%s: kräver %s som argument"