[ms-inline asm] Base class AsmStmt implements these.

git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/cfe/trunk@162693 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8
diff --git a/include/clang/AST/Stmt.h b/include/clang/AST/Stmt.h
index 048f1ae..b327e36 100644
--- a/include/clang/AST/Stmt.h
+++ b/include/clang/AST/Stmt.h
@@ -1553,19 +1553,6 @@
 
  //===--- Input operands ---===//
 
- unsigned getNumInputs() const { return NumInputs; }
-
- IdentifierInfo *getInputIdentifier(unsigned i) const {
-  return Names[i + NumOutputs];
- }
-
- StringRef getInputName(unsigned i) const {
-  if (IdentifierInfo *II = getInputIdentifier(i))
-   return II->getName();
-
-  return StringRef();
- }
-
  /// getInputConstraint - Return the specified input constraint. Unlike output
  /// constraints, these can be empty.
  StringRef getInputConstraint(unsigned i) const;
@@ -1708,19 +1695,6 @@
 
  //===--- Input operands ---===//
 
- unsigned getNumInputs() const { return NumInputs; }
-
- IdentifierInfo *getInputIdentifier(unsigned i) const {
-  return Names[i + NumOutputs];
- }
-
- StringRef getInputName(unsigned i) const {
-  if (IdentifierInfo *II = getInputIdentifier(i))
-   return II->getName();
-
-  return StringRef();
- }
-
  Expr *getInputExpr(unsigned i);
  void setInputExpr(unsigned i, Expr *E);