blob: 88851d07ada06200f0a0cdb60fe60ff446e230b4 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="he">
<translation id="1109244393487346293"><ph name="SHARE"/>%%</translation>
<translation id="1160115729576918586">כותרות התגובה</translation>
<translation id="124758223932734674">הפסקת הפעלת סקריפטים.</translation>
<translation id="1292985518572542272">אירעה שגיאה בעת הניסיון\nלקרוא מהטבלה “<ph name="TABLE_NAME"/>”.</translation>
<translation id="1311367388993416646"><ph name="DURATION"/> מ״ש</translation>
<translation id="1324319449713370867"><ph name="LATENCY"/> השהיה</translation>
<translation id="1434836903656932448">הצגת משאב הסקריפט הבא.</translation>
<translation id="1634828734222219955">סה״כ</translation>
<translation id="1653705052218729891">(רווח)</translation>
<translation id="1745154242849680575">שימוש בשורות משאבים גדולות.</translation>
<translation id="1752354630032595359">''' (<ph name="COUNT"/>)</translation>
<translation id="1762939828961535338">המשאב מפוענח בתור <ph name="REAL_TYPE"/> אך הועבר עם סוג ה־MIME‏ <ph name="SPECIFIED_TYPE"/>.</translation>
<translation id="1803799720926799756">גודל הקובץ</translation>
<translation id="1859436107025556606">מעבר לקריאת הפונקציה הבאה.</translation>
<translation id="1874452619567281280">תוכן</translation>
<translation id="1892670850488572691">(תכנית)</translation>
<translation id="2034493627456664629">אין נקודות עצירה</translation>
<translation id="2098305189700762159">לא נמצאה</translation>
<translation id="2170606215056882663">הצג זמנים מסוכמים וזמנים עצמאיים באחוזים.</translation>
<translation id="2215182539621589286"><ph name="ERRORS_COUNT"/> שגיאות, <ph name="WARNINGS_COUNT"/> אזהרות</translation>
<translation id="2288623059494346417">מאפיינים</translation>
<translation id="2315805297948832311">הפרדת הפונקציה הנבחרת.</translation>
<translation id="2410571395242951301">מחסנית הקריאות</translation>
<translation id="2488465568347178276"><ph name="ERRORS_COUNT"/> שגיאות, אזהרה <ph name="WARNING_COUNT"/></translation>
<translation id="2567995391681385086"><ph name="RESOURCE_NAME"/> (מהמטמון)</translation>
<translation id="2729392955572924879"><ph name="DURATION"/> של הורדה</translation>
<translation id="2780759174263229709">הצמדה לחלון הראשי.</translation>
<translation id="2841013758207633010">זמן</translation>
<translation id="2846666084687668646">תכונת סגנון</translation>
<translation id="2900068182947574679">סקריפטים</translation>
<translation id="2939595221367222327">אירעה שגיאה בלתי צפויה <ph name="ERROR"/>.</translation>
<translation id="2961528883763048394"><ph name="SIZE"/> ב׳</translation>
<translation id="3023854106275684118"><ph name="COUNT"/> תוצאות</translation>
<translation id="3050804907885004462">רכיבים</translation>
<translation id="3240349416483245756"><ph name="COUNT"/> אזהרות</translation>
<translation id="3273684076686342968">עצמי</translation>
<translation id="328338094624349422">ניפוי השגיאות הופעל. יש ללחוץ כדי לנטרל.</translation>
<translation id="3306820506605346690">מסגרת</translation>
<translation id="3408014864900061151">סגירה</translation>
<translation id="3473709147360468837">באמצעות החוקר</translation>
<translation id="3517236167311284147">שימוש בשורות משאבים קטנות.</translation>
<translation id="3543040637346969821">(פונקציה אנונימית)</translation>
<translation id="3569512916300900704">ממוצע</translation>
<translation id="3610823808308150080">קריאות</translation>
<translation id="3642708027166879471">עם מקטע</translation>
<translation id="3763833523253651468">הפעלת ניפוי השגיאות תאט את פעולת הסקריפטים.</translation>
<translation id="3918112406363308010">גיליון סגנון לסוכן משתמש</translation>
<translation id="3963618988176388718">שגיאה <ph name="ERROR_COUNT"/>, <ph name="WARNINGS_COUNT"/> אזהרות</translation>
<translation id="3966786746991005676">ריפוד</translation>
<translation id="4055382958952474184">עליך להפעיל את יצירת הפרופילים לפני שתהיה באפשרות להשתמש בלוח הפרופילים.</translation>
<translation id="4099406352255031826">כבדים (מלמטה למעלה)</translation>
<translation id="425628773400471017">גיליונות סגנון</translation>
<translation id="432618627140366105">אין מאפיינים</translation>
<translation id="4396696223935496135">משתני הטווח</translation>
<translation id="4433565421006717573">מסמך האירוע</translation>
<translation id="449008897280577727">לאתר זה אין עוגיות.</translation>
<translation id="4502033053502977298">הפעלת ניפוי שגיאות</translation>
<translation id="450506832420206463">פוקנציה</translation>
<translation id="4572454232487432965">שורה <ph name="LINE_NUMBER"/></translation>
<translation id="4572868319785220114">הצגת משאב הסקריפט הקודם.</translation>
<translation id="4715576570634390683">(טקסט)</translation>
<translation id="4818927033622169470">הסתרת המסוף.</translation>
<translation id="4874397001527753800">אין משתנים</translation>
<translation id="5092170909307382438">התמקדות על הפונקציה הנבחרת.</translation>
<translation id="5140856809934367371">מיקום</translation>
<translation id="5256025534735579369">תוצאה אחת</translation>
<translation id="5414194289396326660">הפעלת <ph name="ID"/></translation>
<translation id="5469356755393980622">הצגת סך הכול מוחלט וזמנים עצמיים.</translation>
<translation id="5484396522446324950">סגנונות</translation>
<translation id="5532223876348815659">כללי</translation>
<translation id="5552689477187388058">הטבלה “<ph name="TABLE_NAME"/>”\n ריקה.</translation>
<translation id="5573705484394179258">הצגת מסוף.</translation>
<translation id="5601873005887400645">התחלה ביצירת פרופילים.</translation>
<translation id="5637935970607846190">הפרדה לחלון נפרד.</translation>
<translation id="5699439099859319182">עצירת יצירת הפרופילים.</translation>
<translation id="5762198733092870020">פרופיל <ph name="ID"/></translation>
<translation id="5807427080183870259">מקומי</translation>
<translation id="5832813618714645810">פרופילים</translation>
<translation id="5881074719061379456">נקודות עצירה</translation>
<translation id="6066146739703818767">שול</translation>
<translation id="6067229871081430792">הפעלת יצירת פרופילים</translation>
<translation id="6201377048834849301">עליך להפעיל ניפוי שגיאות לפני שתהיה באפשרות להשתמש בלוח הסקריפטים.</translation>
<translation id="6329062639984188203">התקדמות בצעדים</translation>
<translation id="6396927299617527067"><ph name="DURATION"/> דק׳</translation>
<translation id="6432288217488890111"><ph name="DURATION"/> שע׳</translation>
<translation id="6433504320956018887"><ph name="COUNT"/> שגיאות</translation>
<translation id="6447842834002726250">עוגיות</translation>
<translation id="6468485451923838994">גופנים</translation>
<translation id="6566488272465388941">יעד האירוע</translation>
<translation id="67576730271671014">יציאה משגרת הפונקציה הנוכחית.</translation>
<translation id="6759710362319508545">משאבים</translation>
<translation id="677312220884732323">גיליון סגנון של המשתמש</translation>
<translation id="680983167891198932">מפתח</translation>
<translation id="7033834123989403367">כותרות הבקשה</translation>
<translation id="7109444055018722651">סגנון מחושב</translation>
<translation id="7111517757503482031">הצגת מורישים</translation>
<translation id="7120215616451987333">לא מושהית</translation>
<translation id="7138678301420049075">אחר</translation>
<translation id="7145562333585011566">מחיקת יומן השינויים.</translation>
<translation id="7180611975245234373">רענון</translation>
<translation id="7189035924647792555"><ph name="COUNT"/> שינויים בסגנון</translation>
<translation id="7206534800115400428">XHR</translation>
<translation id="7265280299889418926"><ph name="LATENCY"/> עיכוב, <ph name="DURATION"/> הורדה (<ph name="TOTAL"/> סה״כ)</translation>
<translation id="7346033118437719424">יש להפעיל למופע תקשורת זה בלבד</translation>
<translation id="7362683762076840054">יצירת הפרופילים נוטרלה. יש ללחוץ כדי להפעיל.</translation>
<translation id="7453034581123145052"><ph name="DURATION"/> ימים</translation>
<translation id="7535087603100972091">ערך</translation>
<translation id="756738664276087144">יש לבחור רכיב בעמוד כדי לחקור אותו.</translation>
<translation id="7607002721634913082">מושהה</translation>
<translation id="7641538395862942689"><ph name="SIZE"/> ק״ב</translation>
<translation id="7651327354758086553">מסדי נתונים</translation>
<translation id="7875267067932555019">ניפוי השגיאות נוטרל. יש ללחוץ כדי להפעיל.</translation>
<translation id="7919210519031517829"><ph name="DURATION"/> ש׳</translation>
<translation id="7987557150405983049"><ph name="WIDTH"/> ‏× <ph name="HEIGHT"/></translation>
<translation id="8019846316555056879">מעבר לתוך הקריאה הבאה לפונקציה.</translation>
<translation id="8028993641010258682">גודל</translation>
<translation id="8076715171404191890">הסתרת תצוגת השינויים.</translation>
<translation id="813361715505592573">להפעיל תמיד</translation>
<translation id="8250920743982581267">מסמכים</translation>
<translation id="8261506727792406068">מחיקה</translation>
<translation id="8286576418058998064">מחיקת יומן המסוף.</translation>
<translation id="8288684835677215072">שחזור כל הפונקציות.</translation>
<translation id="8299077322261820096">גדלים</translation>
<translation id="8395901698320285466">ממדים</translation>
<translation id="853687717053682837">שגיאה <ph name="ERROR_COUNT"/>, אזהרה <ph name="WARNING_COUNT"/></translation>
<translation id="8544987658639170981">אזהרה <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="8640569549673874036">הצגת תצוגת השינויים.</translation>
<translation id="8654553929226337279">יצירת פרופילים הופעלה. יש ללחוץ כדי לנטרל.</translation>
<translation id="8690806637353630859">מושהה</translation>
<translation id="8792910813325174775">למסד הנתונים אין עוד את הגרסה הצפויה.</translation>
<translation id="8910814431610153472">באפשרותך לחסוך ברוחב פס על ידי דחיסת העברה זו על ידי השרת ב־gzip או zlib.</translation>
<translation id="8918885108183816626">חיפוש <ph name="STRING"/></translation>
<translation id="9001035236599590379">סוג MIME</translation>
<translation id="9024433186021205539">עץ (מלמעלה למטה)</translation>
<translation id="9052189679896731945">הפעלת יצירת פרופילים גורמת להרצת הסקריפטים להאט.</translation>
<translation id="9162230117499798906">שינוי <ph name="COUNT"/> בסגנון</translation>
<translation id="9219103736887031265">תמונות</translation>
<translation id="964811242908289581">שגיאה <ph name="COUNT"/></translation>
<translation id="1015536732094484178"><ph name="EVENT"/> - פרטים</translation>
<translation id="1062798188241579840">צבעים הקסדצימליים</translation>
<translation id="1169028494908542778">שחזור לגרסה הזו</translation>
<translation id="1215014271600658849">הצגת ספירות וגדלים כאחוזים.</translation>
<translation id="1272268244580491898">הפעלת נקודות עצירה</translation>
<translation id="137671950541962857">נאסף</translation>
<translation id="1383876407941801731">חיפוש</translation>
<translation id="1451049628911401385">שורה הקודמת/הבאה</translation>
<translation id="1507648903387903382">כלל עיצוב חדש</translation>
<translation id="1521283072525575706">מערכת קבצים אינה זמינה.</translation>
<translation id="1639239467298939599">בטעינה</translation>
<translation id="1644861063548770358">מחיקת רכיב</translation>
<translation id="1654944857563611006">קוד מצב</translation>
<translation id="1768404365792104093">פקודה הבאה/הקודמת</translation>
<translation id="1801042861827795142">סיום הטעינה</translation>
<translation id="1823768272150895732">גופן</translation>
<translation id="1927081658806650620">הרכיב הנבחר בלבד</translation>
<translation id="1970347183234422155">מטען בקשה</translation>
<translation id="2071167425364270751">&lt;המקור אינו זמין&gt;</translation>
<translation id="2161656808144014275">טקסט</translation>
<translation id="2187217037175158938">אין מאזינים לאירועים</translation>
</translationbundle>