blob: 73ce275961f259905cd849c538d95081b92714e5 [file] [log] [blame]
# Polish translations for GNU Bison package.
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the bison package.
# Wojciech Polak <polak@gnu.org>, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bison 2.6.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-bison@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-12 16:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-10 19:24+0100\n"
"Last-Translator: Wojciech Polak <polak@gnu.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: src/complain.c:120 src/complain.c:131 src/complain.c:140 src/complain.c:188
#: src/complain.c:198
msgid "warning"
msgstr "ostrzeżenie"
#: src/complain.c:151 src/complain.c:160 src/complain.c:167
msgid "error"
msgstr "błąd"
#: src/complain.c:208 src/complain.c:215
msgid "fatal error"
msgstr "fatalny błąd"
#: src/conflicts.c:77
#, c-format
msgid " Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
msgstr ""
" Konflikt pomiędzy regułą %d i symbolem leksykalnym %s rozwiązany jako "
"przesunięcie"
#: src/conflicts.c:86
#, c-format
msgid " Conflict between rule %d and token %s resolved as reduce"
msgstr ""
" Konflikt pomiędzy regułą %d i symbolem leksykalnym %s rozwiązany jako "
"redukcja"
#: src/conflicts.c:94
#, c-format
msgid " Conflict between rule %d and token %s resolved as an error"
msgstr ""
" Konflikt pomiędzy regułą %d i symbolem leksykalnym %s rozwiązany jako "
"błąd"
#: src/conflicts.c:492
#, c-format
msgid "conflicts: %d shift/reduce, %d reduce/reduce\n"
msgstr "konflikty: %d przesunięcie/redukcja, %d redukcja/redukcja\n"
#: src/conflicts.c:495
#, c-format
msgid "conflicts: %d shift/reduce\n"
msgstr "konflikty: %d przesunięcie/redukcja\n"
#: src/conflicts.c:497
#, c-format
msgid "conflicts: %d reduce/reduce\n"
msgstr "konflikty: %d redukcja/redukcja\n"
#: src/conflicts.c:515
#, c-format
msgid "State %d "
msgstr "Stan %d "
#: src/conflicts.c:582
#, c-format
msgid "%%expect-rr applies only to GLR parsers"
msgstr "%%expect-rr odnosi się tylko do analizatorów składni GLR"
#: src/conflicts.c:616
#, c-format
msgid "expected %d shift/reduce conflict"
msgid_plural "expected %d shift/reduce conflicts"
msgstr[0] "spodziewano się %d konfliktu przesunięcie/redukcja"
msgstr[1] "spodziewano się %d konfliktów przesunięcie/redukcja"
msgstr[2] "spodziewano się %d konfliktów przesunięcie/redukcja"
#: src/conflicts.c:621
#, c-format
msgid "expected %d reduce/reduce conflict"
msgid_plural "expected %d reduce/reduce conflicts"
msgstr[0] "spodziewano się %d konfliktu redukcja/redukcja"
msgstr[1] "spodziewano się %d konfliktów redukcja/redukcja"
msgstr[2] "spodziewano się %d konfliktów redukcja/redukcja"
#: src/files.c:114
#, c-format
msgid "%s: cannot open"
msgstr "%s: nie można otworzyć"
#: src/files.c:130
#, c-format
msgid "input/output error"
msgstr "błąd wejścia/wyjścia"
#: src/files.c:133
#, c-format
msgid "cannot close file"
msgstr "nie można zamknąć pliku"
#: src/files.c:352
#, c-format
msgid "refusing to overwrite the input file %s"
msgstr "odmowa nadpisania pliku wejściowego %s"
#: src/files.c:362
#, c-format
msgid "conflicting outputs to file %s"
msgstr "konflikt wyjść do pliku %s"
#: src/getargs.c:292
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Spróbuj `%s --help' aby uzyskać więcej informacji.\n"
#: src/getargs.c:301
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE\n"
msgstr "Użycie: %s [OPCJA]... PLIK\n"
#: src/getargs.c:302
msgid ""
"Generate a deterministic LR or generalized LR (GLR) parser employing\n"
"LALR(1), IELR(1), or canonical LR(1) parser tables. IELR(1) and\n"
"canonical LR(1) support is experimental.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tworzy deterministyczny analizator składni LR lub uogólniony LR (GLR)\n"
"używając tablic LALR(1), IELR(1) lub kanonicznej LR(1).\n"
"Wsparcie dla IELR(1) i kanonicznego LR(1) jest eksperymentalne.\n"
"\n"
#: src/getargs.c:309
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr ""
"Obowiązkowe argumenty dla długich opcji są obowiązkowe również dla krótkich "
"opcji.\n"
#: src/getargs.c:312
msgid "The same is true for optional arguments.\n"
msgstr "To samo dotyczy argumentów opcjonalnych.\n"
#: src/getargs.c:316
msgid ""
"\n"
"Operation modes:\n"
" -h, --help display this help and exit\n"
" -V, --version output version information and exit\n"
" --print-localedir output directory containing locale-dependent "
"data\n"
" --print-datadir output directory containing skeletons and XSLT\n"
" -y, --yacc emulate POSIX Yacc\n"
" -W, --warnings[=CATEGORY] report the warnings falling in CATEGORY\n"
" -f, --feature[=FEATURE] activate miscellaneous features\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tryby działania:\n"
" -h, --help wyświetla pomoc i kończy pracę\n"
" -V, --version wyświetla informacje o wersji i kończy pracę\n"
" --print-localedir wyświetla katalog z danymi dotyczącymi "
"lokalizacji\n"
" --print-datadir wyświetla katalog zawierający szkielety i XSLT\n"
" -y, --yacc emuluje POSIX Yacc\n"
" -W, --warnings[=KATEGORIA] zgłasza ostrzeżenia dotyczące danej kategorii\n"
" -f, --feature[=FUNKCJA] aktywuje różne funkcje programu\n"
"\n"
#: src/getargs.c:329
#, c-format
msgid ""
"Parser:\n"
" -L, --language=LANGUAGE specify the output programming language\n"
" -S, --skeleton=FILE specify the skeleton to use\n"
" -t, --debug instrument the parser for debugging\n"
" --locations enable location support\n"
" -D, --define=NAME[=VALUE] similar to '%define NAME \"VALUE\"'\n"
" -F, --force-define=NAME[=VALUE] override '%define NAME \"VALUE\"'\n"
" -p, --name-prefix=PREFIX prepend PREFIX to the external symbols\n"
" deprecated by '-Dapi.prefix=PREFIX'\n"
" -l, --no-lines don't generate '#line' directives\n"
" -k, --token-table include a table of token names\n"
msgstr ""
"Analizator składni:\n"
" -L, --language=JĘZYK używa wyjściowy język programowania\n"
" -S, --skeleton=PLIK używa podanego szkieletu\n"
" -t, --debug produkuje analizator zdolny do odpluskwiania\n"
" --locations włącza obliczanie lokacji\n"
" -D, --define=NAZWA[=WARTOŚĆ] podobnie jak `%define NAZWA \"WARTOŚĆ\"'\n"
" -F, --force-define=NAZWA[=WARTOŚC] nadpisuje `%define NAZWA \"WARTOŚĆ\"'\n"
" -p, --name-prefix=PREFIKS dopisuje początkowy PREFIKS do zewnętrznych "
"symboli\n"
" zastąpione przez '-Dapi.prefix=PREFIKS'\n"
" -l, --no-lines zabrania tworzenia dyrektyw `#line'\n"
" -k, --token-table dołącza tablicę nazw symboli leksykalnych\n"
#: src/getargs.c:346
msgid ""
"Output:\n"
" --defines[=FILE] also produce a header file\n"
" -d likewise but cannot specify FILE (for POSIX "
"Yacc)\n"
" -r, --report=THINGS also produce details on the automaton\n"
" --report-file=FILE write report to FILE\n"
" -v, --verbose same as `--report=state'\n"
" -b, --file-prefix=PREFIX specify a PREFIX for output files\n"
" -o, --output=FILE leave output to FILE\n"
" -g, --graph[=FILE] also output a graph of the automaton\n"
" -x, --xml[=FILE] also output an XML report of the automaton\n"
" (the XML schema is experimental)\n"
msgstr ""
"Wyjście:\n"
" --defines[=PLIK] produkuje także plik nagłówkowy\n"
" -d podobnie, ale bez podania PLIKU (dla POSIX "
"Yacc)\n"
" -r, --report=LISTA produkuje także szczegóły na temat automatu\n"
" --report-file=PLIK zapisuje raport do PLIKU\n"
" -v, --verbose to samo co `--report=state'\n"
" -b, --file-prefix=PREFIKS ustaw PREFIKS dla plików wyjściowych\n"
" -o, --output=PLIK przekierowuje wyjście do PLIKU\n"
" -g, --graph[=PLIK] produkuje także graf automatu\n"
" -x, --xml[=PLIK] produkuje także raport XML na temat automatu\n"
" (schemat XML jest eksperymentalny)\n"
#: src/getargs.c:361
msgid ""
"Warning categories include:\n"
" `midrule-values' unset or unused midrule values\n"
" `yacc' incompatibilities with POSIX Yacc\n"
" `conflicts-sr' S/R conflicts (enabled by default)\n"
" `conflicts-rr' R/R conflicts (enabled by default)\n"
" `deprecated' obsolete constructs\n"
" `other' all other warnings (enabled by default)\n"
" `all' all the warnings\n"
" `no-CATEGORY' turn off warnings in CATEGORY\n"
" `none' turn off all the warnings\n"
" `error' treat warnings as errors\n"
msgstr ""
"Kategorie ostrzeżeń:\n"
" `midrule-values' nieustawione lub nieużywane wartości reguł\n"
" `yacc' niekompatybilności z POSIX Yacc\n"
" `conflicts-sr' konflikty przesunięcie/redukcja (domyślnie włączone)\n"
" `conflicts-rr' konflikty redukcja/redukcja (domyślnie włączone)\n"
" `deprecated' przestrzałe konstrukcje\n"
" `other' wszystkie inne ostrzeżenia (domyślnie włączone)\n"
" `all' wszystkie ostrzeżenia\n"
" `no-KATEGORIA' wyłącza ostrzeżenia w KATEGORII\n"
" `none' wyłącza wszystkie ostrzeżenia\n"
" `error' traktuje ostrzeżenia jako błędy\n"
#: src/getargs.c:376
msgid ""
"THINGS is a list of comma separated words that can include:\n"
" `state' describe the states\n"
" `itemset' complete the core item sets with their closure\n"
" `lookahead' explicitly associate lookahead tokens to items\n"
" `solved' describe shift/reduce conflicts solving\n"
" `all' include all the above information\n"
" `none' disable the report\n"
msgstr ""
"LISTA stanowi słowa przedzielone przecinkami. Dopuszczalne są następujące "
"słowa:\n"
" `state' opisuje stany\n"
" `itemset' dodaje symbole pochodne do listy symboli podstawowych\n"
" `look-ahead' drukuje listę możliwych w każdej pozycji symboli-następców\n"
" `solved' opisuje rozwiązanie konfliktów przesunięcie/redukcja\n"
" `all' dołącza wszystkie powyższe informacje\n"
" `none' wyłącza raport\n"
#: src/getargs.c:387
msgid ""
"FEATURE is a list of comma separated words that can include:\n"
" `caret' show errors with carets\n"
" `all' all of the above\n"
" `none' disable all of the above\n"
" "
msgstr ""
"FUNKCJA stanowi słowa przedzielone przecinkami. Dopuszczalne są następujące "
"słowa:\n"
" `caret' pokazuje błędy przy użyciu karety (symbol ^)\n"
" `all' wszystkie powyższe\n"
" `none' żadne z powyższych\n"
" "
#: src/getargs.c:395
#, c-format
msgid "Report bugs to <%s>.\n"
msgstr "O błędach programu poinformuj <%s>.\n"
#: src/getargs.c:396
#, c-format
msgid "%s home page: <%s>.\n"
msgstr "strona domowa %s: <%s>.\n"
#: src/getargs.c:397
msgid "General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>.\n"
msgstr "Pomoc w używaniu oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>.\n"
#. TRANSLATORS: Replace LANG_CODE in this URL with your language
#. code <http://translationproject.org/team/LANG_CODE.html> to
#. form one of the URLs at http://translationproject.org/team/.
#. Otherwise, replace the entire URL with your translation team's
#. email address.
#: src/getargs.c:410
msgid "Report translation bugs to <http://translationproject.org/team/>.\n"
msgstr ""
"O błędach tłumaczenia poinformuj <translation-team-pl@lists.sourceforge."
"net>.\n"
#: src/getargs.c:412
msgid "For complete documentation, run: info bison.\n"
msgstr "Dla pełnej dokumentacji, uruchom: info bison\n"
#: src/getargs.c:428
#, c-format
msgid "bison (GNU Bison) %s"
msgstr "bison (GNU Bison) %s"
#: src/getargs.c:430
msgid "Written by Robert Corbett and Richard Stallman.\n"
msgstr "Napisany przez Roberta Corbetta i Richarda Stallmana.\n"
#: src/getargs.c:434
#, c-format
msgid "Copyright (C) %d Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright (C) %d Free Software Foundation, Inc.\n"
#: src/getargs.c:437
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; warunki kopiowania są "
"opisane\n"
"w źródłach. Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji\n"
"PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.\n"
#: src/getargs.c:458
#, c-format
msgid "multiple skeleton declarations are invalid"
msgstr "wielokrotne deklaracje szkieletu są nieprawidłowe"
#: src/getargs.c:476
#, c-format
msgid "%s: invalid language"
msgstr "%s: nieprawidłowy język"
#: src/getargs.c:479
msgid "multiple language declarations are invalid"
msgstr "wielokrotne deklaracje językowe są nieprawidłowe"
#: src/getargs.c:747
#, c-format
msgid "%s: missing operand"
msgstr "%s: brakujący argument"
#: src/getargs.c:749
#, c-format
msgid "extra operand %s"
msgstr "dodatkowy argument %s"
#: src/gram.c:112
msgid "empty"
msgstr "pusta"
#: src/gram.c:201
msgid "Grammar"
msgstr "Gramatyka"
#: src/graphviz.c:45
#, c-format
msgid ""
"// Generated by %s.\n"
"// Report bugs to <%s>.\n"
"// Home page: <%s>.\n"
"\n"
msgstr ""
"// Utworzone przez %s.\n"
"// Błędy proszę zgłaszać na adres <%s>.\n"
"// Strona domowa: <%s>.\n"
"\n"
#: src/location.c:93 src/scan-gram.l:859
#, c-format
msgid "line number overflow"
msgstr "przepełnienie numeru linii"
#: src/location.c:95
#, c-format
msgid "column number overflow"
msgstr "przepełnienie numeru kolumny"
#: src/main.c:146
msgid "rule useless in parser due to conflicts"
msgstr "bezużyteczna reguła w analizatorze z powodu konfliktów"
#: src/muscle-tab.c:450
#, c-format
msgid "%%define variable %s redefined"
msgstr "zredefiniowana zmienna %%define %s"
#: src/muscle-tab.c:453
msgid "previous definition"
msgstr "poprzednia definicja"
#: src/muscle-tab.c:490 src/muscle-tab.c:504 src/muscle-tab.c:556
#: src/muscle-tab.c:624
#, c-format
msgid "%s: undefined %%define variable %s"
msgstr "%s: niezdefiniowana zmienna %%define %s"
#: src/muscle-tab.c:550
#, c-format
msgid "invalid value for %%define Boolean variable %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość dla boole'owskiej zmiennej %%define %s"
#: src/muscle-tab.c:609
#, c-format
msgid "invalid value for %%define variable %s: %s"
msgstr "nieprawidłowa wartość dla zmiennej %%define %s: %s"
#: src/muscle-tab.c:613
#, c-format
msgid "accepted value: %s"
msgstr "zaakceptowana wartość: %s"
#: src/parse-gram.y:747
#, c-format
msgid "missing identifier in parameter declaration"
msgstr "brakujący identyfikator w deklaracji parametrów"
#: src/print.c:47
#, c-format
msgid " type %d is %s\n"
msgstr " typ %d jest %s\n"
#: src/print.c:164
#, c-format
msgid "shift, and go to state %d\n"
msgstr "przesunięcie, i przejście do stanu %d\n"
#: src/print.c:166
#, c-format
msgid "go to state %d\n"
msgstr "przejście do stanu %d\n"
#: src/print.c:203
msgid "error (nonassociative)\n"
msgstr "błąd (symbol niełączący się)\n"
#: src/print.c:226
#, c-format
msgid "reduce using rule %d (%s)"
msgstr "redukcja przy użyciu reguły %d (%s)"
#: src/print.c:228
#, c-format
msgid "accept"
msgstr "akceptowanie"
#: src/print.c:264 src/print.c:338
msgid "$default"
msgstr "$domyślnie"
#: src/print.c:373 src/print_graph.c:78
#, c-format
msgid "State %d"
msgstr "Stan %d"
#: src/print.c:409
msgid "Terminals, with rules where they appear"
msgstr "Symbole terminalne i reguły, w których występują"
#: src/print.c:436
msgid "Nonterminals, with rules where they appear"
msgstr "Symbole nieterminalne i reguły, w których występują"
#: src/print.c:465
#, c-format
msgid " on left:"
msgstr " po lewej:"
#: src/print.c:482
#, c-format
msgid " on right:"
msgstr " po prawej:"
#: src/print.c:510
msgid "Rules useless in parser due to conflicts"
msgstr "Bezużyteczne reguły w analizatorze z powodu konfliktów"
#: src/reader.c:62
#, c-format
msgid "multiple %s declarations"
msgstr "wielokrotne deklaracje %s"
#: src/reader.c:133
#, c-format
msgid "result type clash on merge function %s: <%s> != <%s>"
msgstr "niezgodność typów powrotu przy połączeniu funkcji %s: <%s> != <%s>"
#: src/reader.c:139 src/symtab.c:156 src/symtab.c:166 src/symtab.c:938
#: src/symtab.c:953 src/symtab.c:968 src/symtab.c:983
msgid "previous declaration"
msgstr "poprzednia deklaracja"
#: src/reader.c:205
#, c-format
msgid "duplicated symbol name for %s ignored"
msgstr "zignorowano powtórzoną nazwę symbolu dla %s"
#: src/reader.c:249
#, c-format
msgid "rule given for %s, which is a token"
msgstr "reguła dana dla symbolu leksykalnego %s"
#: src/reader.c:304
#, c-format
msgid "type clash on default action: <%s> != <%s>"
msgstr "konflikt typu w domyślnej akcji: <%s> != <%s>"
#: src/reader.c:310
#, c-format
msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
msgstr ""
"pusta reguła i brak akcji dla symbolu nieterminalnego z określeniem typu"
#: src/reader.c:328
#, c-format
msgid "unused value: $%d"
msgstr "nieużywana wartość: $%d"
#: src/reader.c:330
msgid "unset value: $$"
msgstr "nieustawiona wartość: $$"
#: src/reader.c:341
#, c-format
msgid "token for %%prec is not defined: %s"
msgstr "symbol leksykalny dla %%prec nie jest zdefiniowany: %s"
#: src/reader.c:431 src/reader.c:445 src/reader.c:458
#, c-format
msgid "only one %s allowed per rule"
msgstr "tylko jedno %s dozwolone na jedną regułę"
#: src/reader.c:441 src/reader.c:456
#, c-format
msgid "%s affects only GLR parsers"
msgstr "%s wpływa tylko na analizatory składni GLR"
#: src/reader.c:443
#, c-format
msgid "%s must be followed by positive number"
msgstr "za %s musi być umieszczona liczba dodatnia"
#: src/reader.c:554
#, c-format
msgid "rule is too long"
msgstr "zbyt długa reguła"
#: src/reader.c:672
#, c-format
msgid "no rules in the input grammar"
msgstr "brak reguł w gramatyce wejściowej"
#: src/reduce.c:241
msgid "rule useless in grammar"
msgstr "reguła bezużyteczna w gramatyce"
#: src/reduce.c:302
#, c-format
msgid "nonterminal useless in grammar: %s"
msgstr "Symbol nieterminalny bezużyteczny w gramatyce: %s"
#: src/reduce.c:350
msgid "Nonterminals useless in grammar"
msgstr "Symbole nieterminalne bezużyteczne w gramatyce"
#: src/reduce.c:363
msgid "Terminals unused in grammar"
msgstr "Nieużywane symbole terminalne w gramatyce"
#: src/reduce.c:372
msgid "Rules useless in grammar"
msgstr "Bezużyteczne reguły w gramatyce"
#: src/reduce.c:385
#, c-format
msgid "%d nonterminal useless in grammar"
msgid_plural "%d nonterminals useless in grammar"
msgstr[0] "%d bezużyteczny symbol nieterminalny w gramatyce"
msgstr[1] "%d bezużyteczne symbole nieterminalne w gramatyce"
msgstr[2] "%d bezużytecznych symboli nieterminalnych w gramatyce"
#: src/reduce.c:390
#, c-format
msgid "%d rule useless in grammar"
msgid_plural "%d rules useless in grammar"
msgstr[0] "%d bezużyteczna reguła w gramatyce"
msgstr[1] "%d bezużyteczne reguły w gramatyce"
msgstr[2] "%d bezużytecznych reguł w gramatyce"
#: src/reduce.c:419
#, c-format
msgid "start symbol %s does not derive any sentence"
msgstr "początkowy symbol %s nie dziedziczy żadnego zdania"
#: src/scan-code.l:188
#, c-format
msgid "stray '%s'"
msgstr "zabłąkany '%s'"
#: src/scan-code.l:229
msgid "a ';' might be needed at the end of action code"
msgstr "znak ';' może być konieczny na końcu kodu akcji"
#: src/scan-code.l:232
msgid "future versions of Bison will not add the ';'"
msgstr "przyszłe wersje Bisona nie będą dodawać znaku ';'"
#: src/scan-code.l:254
#, c-format
msgid "use of YYFAIL, which is deprecated and will be removed"
msgstr "użycie YYFAIL, które jest przestarzałe i będzie usunięte"
#: src/scan-code.l:431 src/scan-code.l:434
#, c-format
msgid "refers to: %c%s at %s"
msgstr "odnosi się do: %c%s w %s"
#: src/scan-code.l:450
#, c-format
msgid "possibly meant: %c"
msgstr "może chodziło o: %c"
#: src/scan-code.l:459
#, c-format
msgid ", hiding %c"
msgstr ", ukrywanie %c"
#: src/scan-code.l:467
#, c-format
msgid " at %s"
msgstr " w %s"
#: src/scan-code.l:472
#, c-format
msgid ", cannot be accessed from mid-rule action at $%d"
msgstr ", nie jest dostępne z akcji mid-rule w $%d"
#: src/scan-code.l:521 src/scan-gram.l:783
#, c-format
msgid "integer out of range: %s"
msgstr "liczba całkowita poza zakresem: %s"
#: src/scan-code.l:610
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "nieprawidłowe odwołanie: %s"
#: src/scan-code.l:619
#, c-format
msgid "syntax error after '%c', expecting integer, letter, '_', '[', or '$'"
msgstr ""
"błąd składni za znakiem '%c', spodziewano się liczby, litery, '_', '[', lub "
"'$'"
#: src/scan-code.l:626
#, c-format
msgid "symbol not found in production before $%d: %.*s"
msgstr "nie znaleziono symbolu w produkcji przed $%d: %.*s"
#: src/scan-code.l:633
#, c-format
msgid "symbol not found in production: %.*s"
msgstr "nie znaleziono symbolu w produkcji: %.*s"
#: src/scan-code.l:648
#, c-format
msgid "misleading reference: %s"
msgstr "mylące odniesienie: %s"
#: src/scan-code.l:663
#, c-format
msgid "ambiguous reference: %s"
msgstr "niejednoznaczne odniesienie: %s"
#: src/scan-code.l:700
#, c-format
msgid "explicit type given in untyped grammar"
msgstr "jawny typ w gramatyce beztypowej"
#: src/scan-code.l:759
#, c-format
msgid "$$ for the midrule at $%d of %s has no declared type"
msgstr ""
"$$ w pozycji $%d należący do pośredniej reguły %s nie posiada "
"zadeklarowanego typu"
#: src/scan-code.l:764
#, c-format
msgid "$$ of %s has no declared type"
msgstr "$$ należący do %s nie posiada zadeklarowanego typu"
#: src/scan-code.l:786
#, c-format
msgid "$%s of %s has no declared type"
msgstr "$%s należący do %s nie posiada zadeklarowanego typu"
#: src/scan-gram.l:149
#, c-format
msgid "stray ',' treated as white space"
msgstr "zabłąkany znak ',' potraktowany jako biały znak"
#: src/scan-gram.l:222
#, c-format
msgid "invalid directive: %s"
msgstr "nieprawidłowa dyrektywa: %s"
#: src/scan-gram.l:250
#, c-format
msgid "invalid identifier: %s"
msgstr "nieprawidłowy identyfikator: %s"
#: src/scan-gram.l:295
msgid "invalid character"
msgid_plural "invalid characters"
msgstr[0] "nieprawidłowy znak"
msgstr[1] "nieprawidłowe znaki"
msgstr[2] "nieprawidłowych znaków"
#: src/scan-gram.l:354
#, c-format
msgid "unexpected identifier in bracketed name: %s"
msgstr "niespodziewany identyfikator w nazwie: %s"
#: src/scan-gram.l:376
#, c-format
msgid "an identifier expected"
msgstr "oczekiwano identyfikatora"
#: src/scan-gram.l:381
msgid "invalid character in bracketed name"
msgid_plural "invalid characters in bracketed name"
msgstr[0] "nieprawidłowy znak w nazwie"
msgstr[1] "nieprawidłowe znaki w nazwie"
msgstr[2] "nieprawidłowych znaków w nazwie"
#: src/scan-gram.l:481 src/scan-gram.l:502
#, c-format
msgid "empty character literal"
msgstr "pusty literalny znak"
#: src/scan-gram.l:486 src/scan-gram.l:507
#, c-format
msgid "extra characters in character literal"
msgstr "dodatkowe znaki w literalnym znaku"
#: src/scan-gram.l:518
#, c-format
msgid "invalid null character"
msgstr "nieprawidłowy pusty znak"
#: src/scan-gram.l:531 src/scan-gram.l:541 src/scan-gram.l:561
#, c-format
msgid "invalid number after \\-escape: %s"
msgstr "nieprawidłowa liczba po \\-escape: %s"
#: src/scan-gram.l:573
#, c-format
msgid "invalid character after \\-escape: %s"
msgstr "nieprawidłowy znak po \\-escape: %s"
#: src/scan-gram.l:901
#, c-format
msgid "missing %s at end of file"
msgstr "brakujący %s na końcu pliku"
#: src/scan-gram.l:912
#, c-format
msgid "missing %s at end of line"
msgstr "brakujący %s na końcu linii"
#: src/scan-skel.l:146
#, c-format
msgid "unclosed %s directive in skeleton"
msgstr "niedomknięta dyrektywa %s w szkielecie"
#: src/scan-skel.l:291
#, c-format
msgid "too few arguments for %s directive in skeleton"
msgstr "za mało argumentów dla dyrektywy %s w szkielecie"
#: src/scan-skel.l:298
#, c-format
msgid "too many arguments for %s directive in skeleton"
msgstr "za dużo argumentów dla dyrektywy %s w szkielecie"
#: src/symlist.c:211
#, c-format
msgid "invalid $ value: $%d"
msgstr "nieprawidłowa wartość $: $%d"
#: src/symtab.c:71
#, c-format
msgid "POSIX Yacc forbids dashes in symbol names: %s"
msgstr "POSIX Yacc zabrania myślników w nazwach symboli: %s"
#: src/symtab.c:91
#, c-format
msgid "too many symbols in input grammar (limit is %d)"
msgstr "zbyt dużo symboli w gramatyce wejściowej (limit wynosi %d)"
#: src/symtab.c:154
#, c-format
msgid "%s redeclaration for %s"
msgstr "%s redeklaracja dla %s"
#: src/symtab.c:164
#, c-format
msgid "%s redeclaration for <%s>"
msgstr "%s redeklaracja dla <%s>"
#: src/symtab.c:332
#, c-format
msgid "symbol %s redefined"
msgstr "zredefiniowany symbol %s"
#: src/symtab.c:346
#, c-format
msgid "symbol %s redeclared"
msgstr "zredefiniowany symbol %s"
#: src/symtab.c:367
#, c-format
msgid "redefining user token number of %s"
msgstr "przedefiniowanie numeru symbolu leksykalnego %s"
#: src/symtab.c:395
#, c-format
msgid "symbol %s is used, but is not defined as a token and has no rules"
msgstr ""
"użyty symbol %s nie jest zdefiniowany jako symbol leksykalny i nie posiada "
"reguł"
#: src/symtab.c:415
#, c-format
msgid "symbol %s used more than once as a literal string"
msgstr "symbol %s użyty więcej niż jeden raz jako łańcuch literalny"
#: src/symtab.c:418
#, c-format
msgid "symbol %s given more than one literal string"
msgstr "symbol %s podany więcej niż jeden łańcuch literalny"
#: src/symtab.c:535
#, c-format
msgid "user token number %d redeclaration for %s"
msgstr "redeklaracja numeru symbolu leksykalnego %d dla %s"
#: src/symtab.c:539
#, c-format
msgid "previous declaration for %s"
msgstr "poprzednia deklaracja dla %s"
#: src/symtab.c:915
#, c-format
msgid "the start symbol %s is undefined"
msgstr "symbol początkowy %s jest niezdefiniowany"
#: src/symtab.c:919
#, c-format
msgid "the start symbol %s is a token"
msgstr "symbol początkowy %s jest symbolem leksykalnym"
#: src/symtab.c:935
#, c-format
msgid "redeclaration for default tagged %%destructor"
msgstr "domyślny oznaczony %%destructor deklarowany ponownie"
#: src/symtab.c:950
#, c-format
msgid "redeclaration for default tagless %%destructor"
msgstr "domyślny nieoznaczony %%destructor deklarowany ponownie"
#: src/symtab.c:965
#, c-format
msgid "redeclaration for default tagged %%printer"
msgstr "domyślny oznaczony %%printer deklarowany ponownie"
#: src/symtab.c:980
#, c-format
msgid "redeclaration for default tagless %%printer"
msgstr "domyślny nieoznaczony %%printer deklarowany ponownie"
#: djgpp/subpipe.c:63 djgpp/subpipe.c:286 djgpp/subpipe.c:288
#, c-format
msgid "removing of '%s' failed"
msgstr "usuwanie '%s' nie powiodło się"
#: djgpp/subpipe.c:85 djgpp/subpipe.c:92
#, c-format
msgid "creation of a temporary file failed"
msgstr "utworzenie tymczasowego pliku nie powiodło się"
#: djgpp/subpipe.c:127
#, c-format
msgid "saving stdin failed"
msgstr "zapisanie standardowego wejścia nie powiodło się"
#: djgpp/subpipe.c:131
#, c-format
msgid "saving stdout failed"
msgstr "zapisanie standardowego wyjścia nie powiodło się"
#: djgpp/subpipe.c:153 djgpp/subpipe.c:197 djgpp/subpipe.c:258
#, c-format
msgid "opening of tmpfile failed"
msgstr "otwarcie tmpfile nie powiodło się"
#: djgpp/subpipe.c:157
#, c-format
msgid "redirecting bison's stdout to the temporary file failed"
msgstr "nie powiodło się przekierowanie stdout bisona do tymczasowego pliku"
#: djgpp/subpipe.c:201
#, c-format
msgid "redirecting m4's stdin from the temporary file failed"
msgstr "nie powiodło się przekierowanie stdin m4 z tymczasowego pliku"
#: djgpp/subpipe.c:212
#, c-format
msgid "opening of a temporary file failed"
msgstr "otwarcie tymczasowego pliku nie powiodło się"
#: djgpp/subpipe.c:218
#, c-format
msgid "redirecting m4's stdout to a temporary file failed"
msgstr "nie powiodło się przekierowanie stdout m4 do tymczasowego pliku"
#: djgpp/subpipe.c:234
#, c-format
msgid "subsidiary program '%s' interrupted"
msgstr "dodatkowy program '%s' przerwany"
#: djgpp/subpipe.c:241
#, c-format
msgid "subsidiary program '%s' not found"
msgstr "dodatkowy program '%s' nie znaleziony"
#: djgpp/subpipe.c:265
#, c-format
msgid "redirecting bison's stdin from the temporary file failed"
msgstr "nie powiodło się przekierowanie stdin bisona z tymczasowego pliku"
#: lib/argmatch.c:133
#, c-format
msgid "invalid argument %s for %s"
msgstr "nieprawidłowy argument %s dla %s"
#: lib/argmatch.c:134
#, c-format
msgid "ambiguous argument %s for %s"
msgstr "niejednoznaczny argument %s dla %s"
#: lib/argmatch.c:153
msgid "Valid arguments are:"
msgstr "Prawidłowe argumenty to:"
#: lib/bitset_stats.c:177
#, c-format
msgid "%u bitset_allocs, %u freed (%.2f%%).\n"
msgstr "%u bitset_allocs, %u zwolnione (%.2f%%).\n"
#: lib/bitset_stats.c:180
#, c-format
msgid "%u bitset_sets, %u cached (%.2f%%)\n"
msgstr "%u bitset_sets, %u zapamiętane (%.2f%%)\n"
#: lib/bitset_stats.c:183
#, c-format
msgid "%u bitset_resets, %u cached (%.2f%%)\n"
msgstr "%u bitset_resets, %u zapamiętane (%.2f%%)\n"
#: lib/bitset_stats.c:186
#, c-format
msgid "%u bitset_tests, %u cached (%.2f%%)\n"
msgstr "%u bitset_tests, %u zapamiętane (%.2f%%)\n"
#: lib/bitset_stats.c:190
#, c-format
msgid "%u bitset_lists\n"
msgstr "%u bitset_lists\n"
#: lib/bitset_stats.c:192
msgid "count log histogram\n"
msgstr "histogram rejestru zliczeń\n"
#: lib/bitset_stats.c:195
msgid "size log histogram\n"
msgstr "histogram rejestru wielkości\n"
#: lib/bitset_stats.c:198
msgid "density histogram\n"
msgstr "histogram gęstości\n"
#: lib/bitset_stats.c:212
#, c-format
msgid ""
"Bitset statistics:\n"
"\n"
msgstr ""
"Statystyki bitset:\n"
"\n"
#: lib/bitset_stats.c:215
#, c-format
msgid "Accumulated runs = %u\n"
msgstr "Zakumulowane przebiegi = %u\n"
#: lib/bitset_stats.c:259 lib/bitset_stats.c:264
msgid "cannot read stats file"
msgstr "nie można odczytać pliku statystyk"
#: lib/bitset_stats.c:261
#, c-format
msgid "bad stats file size\n"
msgstr "zły rozmiar pliku statystyk\n"
#: lib/bitset_stats.c:287 lib/bitset_stats.c:289
msgid "cannot write stats file"
msgstr "nie można zapisać pliku statystyk"
#: lib/bitset_stats.c:292
msgid "cannot open stats file for writing"
msgstr "nie można otworzyć pliku statystyk do zapisu"
#: lib/closeout.c:112
msgid "write error"
msgstr "błąd zapisu"
#: lib/error.c:188
msgid "Unknown system error"
msgstr "Nieznany błąd systemu"
#: lib/getopt.c:547 lib/getopt.c:576
#, c-format
msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: opcja '%s' jest niejednoznaczna; możliwości:"
#: lib/getopt.c:624 lib/getopt.c:628
#, c-format
msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja '--%s' nie może mieć argumentów\n"
#: lib/getopt.c:637 lib/getopt.c:642
#, c-format
msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja '%c%s' nie może mieć argumentów\n"
#: lib/getopt.c:685 lib/getopt.c:704
#, c-format
msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: opcja '--%s' wymaga argumentu\n"
#: lib/getopt.c:742 lib/getopt.c:745
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
msgstr "%s: nieznana opcja '--%s'\n"
#: lib/getopt.c:753 lib/getopt.c:756
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
msgstr "%s: nieznana opcja '%c%s'\n"
#: lib/getopt.c:805 lib/getopt.c:808
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
msgstr "%s: błędna opcja -- '%c'\n"
#: lib/getopt.c:861 lib/getopt.c:878 lib/getopt.c:1088 lib/getopt.c:1106
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- '%c'\n"
#: lib/getopt.c:934 lib/getopt.c:950
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja '-W %s' jest niejednoznaczna\n"
#: lib/getopt.c:974 lib/getopt.c:992
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja '-W %s' nie może mieć argumentów\n"
#: lib/getopt.c:1013 lib/getopt.c:1031
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
msgstr "%s: opcja '-W %s' wymaga argumentu\n"
#: lib/obstack.c:413 lib/obstack.c:415 lib/xalloc-die.c:34
msgid "memory exhausted"
msgstr "pamięć wyczerpana"
#: lib/spawn-pipe.c:140 lib/spawn-pipe.c:143 lib/spawn-pipe.c:264
#: lib/spawn-pipe.c:267
#, c-format
msgid "cannot create pipe"
msgstr "nie można utworzyć potoku"
#: lib/spawn-pipe.c:234 lib/spawn-pipe.c:348 lib/wait-process.c:282
#: lib/wait-process.c:356
#, c-format
msgid "%s subprocess failed"
msgstr "podproces %s nie powiódł się"
#. TRANSLATORS:
#. Get translations for open and closing quotation marks.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". For example, a French Unicode local should translate
#. these to U+00AB (LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE
#. QUOTATION MARK), and U+00BB (RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE
#. QUOTATION MARK), respectively.
#.
#. If the catalog has no translation, we will try to
#. use Unicode U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. Unicode U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK). If the
#. current locale is not Unicode, locale_quoting_style
#. will quote 'like this', and clocale_quoting_style will
#. quote "like this". You should always include translations
#. for "`" and "'" even if U+2018 and U+2019 are appropriate
#. for your locale.
#.
#. If you don't know what to put here, please see
#. <http://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_marks_in_other_languages>
#. and use glyphs suitable for your language.
#: lib/quotearg.c:312
msgid "`"
msgstr "`"
#: lib/quotearg.c:313
msgid "'"
msgstr "'"
#: lib/timevar.c:475
msgid ""
"\n"
"Execution times (seconds)\n"
msgstr ""
"\n"
"Czas wykonania (w sekundach)\n"
#: lib/timevar.c:525
msgid " TOTAL :"
msgstr " CAŁKOWITY :"
#: lib/timevar.c:561
#, c-format
msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
msgstr "czas w %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
#: lib/w32spawn.h:43
#, c-format
msgid "_open_osfhandle failed"
msgstr "_open_osfhandle nie powiodło się"
#: lib/w32spawn.h:84
#, c-format
msgid "cannot restore fd %d: dup2 failed"
msgstr "nie można odzyskać fd %d: wywołanie dup2 nie powiodło się"
#: lib/wait-process.c:223 lib/wait-process.c:255 lib/wait-process.c:317
#, c-format
msgid "%s subprocess"
msgstr "podproces %s"
#: lib/wait-process.c:274 lib/wait-process.c:346
#, c-format
msgid "%s subprocess got fatal signal %d"
msgstr "podproces %s otrzymał nieprawidłowy sygnał %d"
#~ msgid "state %d"
#~ msgstr "stan %d"
#~ msgid "stray '@'"
#~ msgstr "zabłąkany '@'"
#~ msgid ""
#~ "undefined %%define variable `%s' passed to muscle_percent_define_get_loc"
#~ msgstr ""
#~ "niezdefiniowana zmienna %%define `%s' przekazana do "
#~ "muscle_percent_define_get_loc"
#~ msgid ""
#~ "undefined %%define variable `%s' passed to "
#~ "muscle_percent_define_get_syncline"
#~ msgstr ""
#~ "niezdefiniowana zmienna %%define `%s' przekazana do "
#~ "muscle_percent_define_get_syncline"
#~ msgid ""
#~ "undefined %%define variable `%s' passed to muscle_percent_define_flag_if"
#~ msgstr ""
#~ "niezdefiniowana zmienna %%define `%s' przekazana do "
#~ "muscle_percent_define_flag_if"
#~ msgid ""
#~ "undefined %%define variable `%s' passed to "
#~ "muscle_percent_define_check_values"
#~ msgstr ""
#~ "niezdefiniowana zmienna %%define `%s' przekazana do "
#~ "muscle_percent_define_check_values"
#~ msgid ""
#~ "Generate LALR(1) and GLR parsers.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "GNU Bison tworzy analizatory składni LALR(1) i GLR.\n"
#~ "\n"
#~ msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
#~ msgstr "oba symbole leksykalne %s i %s mają przypisaną wartość %d"
#~ msgid "subsidiary program `%s' could not be invoked"
#~ msgstr "dodatkowy program `%s' nie mógł być wywołany"
#~ msgid "invalid escape sequence: %s"
#~ msgstr "nieprawidłowa sekwencja ucieczki: %s"
#~ msgid "unrecognized escape sequence: %s"
#~ msgstr "nierozpoznana sekwencja ucieczki: %s"
#~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
#~ msgstr "%s: niewłaściwa opcja -- %c\n"
#~ msgid "%d nonterminal"
#~ msgid_plural "%d nonterminals"
#~ msgstr[0] "%d nieterminal"
#~ msgstr[1] "%d nieterminale"
#~ msgstr[2] "%d nieterminali"
#~ msgid " and "
#~ msgstr " i "
#~ msgid "%d rule"
#~ msgid_plural "%d rules"
#~ msgstr[0] "%d reguła"
#~ msgstr[1] "%d reguły"
#~ msgstr[2] "%d reguł"
#~ msgid ""
#~ "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
#~ "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Jeśli długa opcja posiada obowiązkowy argument, to wtedy obowiązkowy "
#~ "jest\n"
#~ "on także dla równoważnej jej opcji krótkiej. Podobnie jest dla "
#~ "argumentów\n"
#~ "opcjonalnych.\n"
#~ msgid "Rules never reduced"
#~ msgstr "Reguły nieredukowalne"
#~ msgid "useless rule"
#~ msgstr "bezużyteczna reguła"
#~ msgid "useless nonterminal: %s"
#~ msgstr "bezużyteczny symbol nieterminalny: %s"
#~ msgid "Useless nonterminals"
#~ msgstr "Bezużyteczne symbole nieterminalne"
#~ msgid "Terminals which are not used"
#~ msgstr "Symbole terminalne, które nie są użyte"
#~ msgid "Useless rules"
#~ msgstr "Bezużyteczne reguły"
#~ msgid "%d rule never reduced\n"
#~ msgid_plural "%d rules never reduced\n"
#~ msgstr[0] "%d nieredukowalna reguła\n"
#~ msgstr[1] "%d nieredukowalne reguły\n"
#~ msgstr[2] "%d nieredukowalnych reguł\n"
#~ msgid "warning: "
#~ msgstr "ostrzeżenie: "
#~ msgid "missing `{' in %s"
#~ msgstr "brakuje `{' w %s"
#~ msgid "subsidiary program `%s' failed (exit status %d)"
#~ msgstr "dodatkowy program `%s' nie powiódł się (kod wyjścia %d)"
#~ msgid "syntax error: cannot back up"
#~ msgstr "błąd składni: nie można cofnąć przesunięcia symbolu leksykalnego"
#~ msgid "Stack now"
#~ msgstr "Stos obecnie"
#~ msgid "Reducing stack by rule %d (line %u), "
#~ msgstr "Redukcja stosu poprzez regułę %d (linia %u), "
#~ msgid "parser stack overflow"
#~ msgstr "przepełnienie stosu analizatora"
#~ msgid "Stack size increased to %lu\n"
#~ msgstr "Rozmiar stosu zwiększony do %lu\n"
#~ msgid "Entering state %d\n"
#~ msgstr "Wejście w stan %d\n"
#~ msgid "Reading a token: "
#~ msgstr "Odczyt symbolu leksykalnego: "
#~ msgid "Now at end of input.\n"
#~ msgstr "Teraz na końcu wejścia.\n"
#~ msgid "Next token is"
#~ msgstr "Następny symbol leksykalny to"
#~ msgid "Shifting"
#~ msgstr "Przesunięcie"
#~ msgid "POSIX forbids declarations in the grammar"
#~ msgstr "POSIX zabrania deklaracji w gramatyce"
#~ msgid "syntax error, unexpected %s"
#~ msgstr "błąd składni, niespodziewany symbol %s"
#~ msgid "syntax error, unexpected %s, expecting %s"
#~ msgstr "błąd składni, niespodziewany symbol %s, oczekiwano %s"
#~ msgid "syntax error, unexpected %s, expecting %s or %s"
#~ msgstr "błąd składni, niespodziewany symbol %s, oczekiwano %s lub %s"
#~ msgid "syntax error, unexpected %s, expecting %s or %s or %s"
#~ msgstr "błąd składni, niespodziewany %s, oczekiwano %s lub %s lub %s"
#~ msgid "syntax error, unexpected %s, expecting %s or %s or %s or %s"
#~ msgstr ""
#~ "błąd składni, niespodziewany symbol %s, oczekiwano %s lub %s lub %s lub %s"
#~ msgid "syntax error; also memory exhausted"
#~ msgstr "błąd składni; ponadto wyczerpana pamięć"
#~ msgid "syntax error"
#~ msgstr "błąd składni"
#~ msgid "Error: discarding"
#~ msgstr "Błąd: odrzucenie"
#~ msgid "Error: popping"
#~ msgstr "Błąd: zdejmowanie"
#~ msgid "Error: discarding lookahead"
#~ msgstr "Błąd: odrzucenie symbolu-następcy"
#~ msgid "invalid $ value"
#~ msgstr "nieprawidłowa wartość $"
#~ msgid "conflicting precedences for %s and %s"
#~ msgstr "konflikt pierwszeństw dla %s i %s"
#~ msgid "conflicting associativities for %s (%s) and %s (%s)"
#~ msgstr "konflikt łączności operatorów dla %s (%s) i %s (%s)"