release-request-05263112-375a-4b1f-a657-a14bb2a5c5a3-for-git_oc-mr1-release-4185249 snap-temp-L63000000082739046

Change-Id: I5b3a3813bf9cd76252139e7c6505ff5b49f7bf8e