media: add flexYUV statistics methods to CodecUtils

Bug: 19179288
Change-Id: Ib4826b483e86e65b3869c095d330470eb52ad857
2 files changed