am a7d3e174: am 4aec9501: am 1b11a123: am 2cc9d8ad: am 79ac1323: am 29264208: Modify testHLS URL to refer v2 server stream

* commit 'a7d3e174547b83a3492745a02b5b8791a26aeb44':
  Modify testHLS URL to refer v2 server stream