blob: 35e2ec1f3fd1f2944ec7d54f7b8b3ea8c2518a70 [file] [log] [blame]
# 0xC0000000 - 0xFFFFFFFF Kernel
# 0xB0100000 - 0xBFFFFFFF Thread 0 Stack
# 0xB0000000 - 0xB00FFFFF Linker
# 0xA0000000 - 0xBFFFFFFF Prelinked System Libraries
# 0x90000000 - 0x9FFFFFFF Prelinked App Libraries
# 0x80000000 - 0x8FFFFFFF Non-prelinked Libraries
# 0x40000000 - 0x7FFFFFFF mmap'd stuff
# 0x10000000 - 0x3FFFFFFF Thread Stacks
# 0x00000000 - 0x0FFFFFFF .text / .data / heap
# core system libraries
libdl.so 0xAFF00000
libc.so 0xAFE00000
libstdc++.so 0xAFD00000
libm.so 0xAFC00000
liblog.so 0xAFBC0000
libcutils.so 0xAFB00000
libthread_db.so 0xAFA00000
libz.so 0xAF900000
libevent.so 0xAF800000
libssl.so 0xAF700000
libcrypto.so 0xAF500000
libsysutils.so 0xAF400000
# bluetooth
liba2dp.so 0xAEE00000
audio.so 0xAED00000
input.so 0xAEC00000
libhcid.so 0xAEB00000
libbluedroid.so 0xAEA00000
libbluetooth.so 0xAE900000
libdbus.so 0xAE800000
# extended system libraries
libril.so 0xAE400000
libreference-ril.so 0xAE000000
libwpa_client.so 0xADC00000
libnetutils.so 0xADB00000
# core dalvik runtime support
libandroid_servers.so 0xAD900000
#libicudata.so 0xAD600000
libicuuc.so 0xAD500000
libicui18n.so 0xAD400000
libandroid_runtime.so 0xAD300000
libnativehelper.so 0xAD200000
libdvm-ARM.so 0xAD100000
libdvm.so 0xAD000000
# graphics
libpixelflinger.so 0xACF00000
libcorecg.so 0xACE00000
libsurfaceflinger.so 0xACD00000
libagl.so 0xACC00000
libGLESv1_CM.so 0xACB00000
libGLESv2.so 0xACA00000
libOpenVG_CM.so 0xAC900000
libOpenVGU_CM.so 0xAC800000
libEGL.so 0xAC700000
libexif.so 0xAC500000
libui.so 0xAC400000
libsgl.so 0xAC000000
# audio
libspeech.so 0xAB800000
libaudio.so 0xAB700000
libsonivox.so 0xAB600000
libsoundpool.so 0xAB500000
libvorbisidec.so 0xAB400000
libmedia_jni.so 0xAB300000
libmediaplayerservice.so 0xAB280000
libmedia.so 0xAB200000
libFFTEm.so 0xAB100000
libaudioflinger.so 0xAB000000
# assorted system libraries
libsqlite.so 0xAAC00000
libexpat.so 0xAAB00000
libwebcore.so 0xAA000000
libutils.so 0xA9D00000
libcameraservice.so 0xA9C80000
libhardware.so 0xA9C70000
libhardware_legacy.so 0xA9C00000
libapp_process.so 0xA9B00000
libsystem_server.so 0xA9A00000
libime.so 0xA9800000
libgps.so 0xA9700000
libcamera.so 0xA9680000
libqcamera.so 0xA9400000
# pv libraries
libpvasf.so 0xA7C26000
libpvasfreg.so 0xA7C00000
libomx_sharedlibrary.so 0xA7BA0000
libopencore_download.so 0xA7B40000
libopencore_downloadreg.so 0xA7B00000
libopencore_net_support.so 0xA7A00000
libopencore_rtsp.so 0xA7900000
libopencore_rtspreg.so 0xA7890000
libopencore_author.so 0xA7800000
libomx_aacdec_sharedlibrary.so 0xA7700000
libomx_amrdec_sharedlibrary.so 0xA76A0000
libomx_amrenc_sharedlibrary.so 0xA7680000
libomx_avcdec_sharedlibrary.so 0xA7660000
libomx_m4vdec_sharedlibrary.so 0xA75C0000
libomx_m4venc_sharedlibrary.so 0xA7590000
libomx_mp3dec_sharedlibrary.so 0xA7450000
libopencore_mp4local.so 0xA7400000
libopencore_mp4localreg.so 0xA7300000
libopencore_player.so 0xA7000000
# opencore hardware support
libmm-adspsvc.so 0xA6FFD000
libOmxCore.so 0xA6FF0000
libOmxMpeg4Dec.so 0xA6FC0000
libOmxH264Dec.so 0xA6F90000
libOmxVidEnc.so 0xA6F60000
libopencorehw.so 0xA6F50000
# pv libraries
libopencore_common.so 0xA6000000
libqcomm_omx.so 0xA5A00000
# libraries for specific apps or temporary libraries
libcam_ipl.so 0x9F000000
libwbxml.so 0x9E800000
libwbxml_jni.so 0x9E400000
libxml2wbxml.so 0x9E000000
libaes.so 0x9DC00000
libdrm1.so 0x9D800000
libdrm1_jni.so 0x9D400000
libwapcore.so 0x9D000000
libstreetview.so 0x9CC00000
libwapbrowsertest.so 0x9C800000
libminiglobe.so 0x9C400000
libearth.so 0x9C000000
libembunit.so 0x9BC00000
libneon.so 0x9B800000
libjni_example.so 0x9B400000
libjni_load_test.so 0x9B000000
libjni_lib_test.so 0x9AC00000
librunperf.so 0x9A800000
libctest.so 0x9A700000
libUAPI_jni.so 0x9A500000
librpc.so 0x9A400000
libtrace_test.so 0x9A300000
libsrec_jni.so 0x9A200000
libcerttool_jni.so 0x9A100000