blob: 79e9c8be9007cbe97645f78987d52fea2dca4147 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (C) 2011 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#include "dex_file_verifier.h"
#include <zlib.h>
#include <functional>
#include <memory>
#include <android-base/logging.h>
#include "base/bit_utils.h"
#include "base/leb128.h"
#include "base/macros.h"
#include "base64_test_util.h"
#include "class_accessor-inl.h"
#include "descriptors_names.h"
#include "dex_file-inl.h"
#include "dex_file_loader.h"
#include "dex_file_types.h"
#include "gtest/gtest.h"
#include "standard_dex_file.h"
namespace art {
static constexpr char kLocationString[] = "dex_file_location";
// Make the Dex file version 37.
static void MakeDexVersion37(DexFile* dex_file) {
size_t offset = OFFSETOF_MEMBER(DexFile::Header, magic_) + 6;
CHECK_EQ(*(dex_file->Begin() + offset), '5');
*(const_cast<uint8_t*>(dex_file->Begin()) + offset) = '7';
}
static void FixUpChecksum(uint8_t* dex_file) {
DexFile::Header* header = reinterpret_cast<DexFile::Header*>(dex_file);
uint32_t expected_size = header->file_size_;
uint32_t adler_checksum = adler32(0L, Z_NULL, 0);
const uint32_t non_sum = sizeof(DexFile::Header::magic_) + sizeof(DexFile::Header::checksum_);
const uint8_t* non_sum_ptr = dex_file + non_sum;
adler_checksum = adler32(adler_checksum, non_sum_ptr, expected_size - non_sum);
header->checksum_ = adler_checksum;
}
class DexFileVerifierTest : public testing::Test {
protected:
DexFile* GetDexFile(const uint8_t* dex_bytes, size_t length) {
return new StandardDexFile(dex_bytes, length, "tmp", 0, nullptr, nullptr);
}
void VerifyModification(const char* dex_file_base64_content,
const char* location,
const std::function<void(DexFile*)>& f,
const char* expected_error) {
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(dex_file_base64_content, &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
f(dex_file.get());
FixUpChecksum(const_cast<uint8_t*>(dex_file->Begin()));
static constexpr bool kVerifyChecksum = true;
std::string error_msg;
bool success = dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
location,
kVerifyChecksum,
&error_msg);
if (expected_error == nullptr) {
EXPECT_TRUE(success) << error_msg;
} else {
EXPECT_FALSE(success) << "Expected " << expected_error;
if (!success) {
EXPECT_NE(error_msg.find(expected_error), std::string::npos) << error_msg;
}
}
}
};
static std::unique_ptr<const DexFile> OpenDexFileBase64(const char* base64,
const char* location,
std::string* error_msg) {
// decode base64
CHECK(base64 != nullptr);
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(base64, &length));
CHECK(dex_bytes.get() != nullptr);
// read dex
std::vector<std::unique_ptr<const DexFile>> tmp;
const DexFileLoader dex_file_loader;
DexFileLoaderErrorCode error_code;
bool success = dex_file_loader.OpenAll(dex_bytes.get(),
length,
location,
/* verify= */ true,
/* verify_checksum= */ true,
&error_code,
error_msg,
&tmp);
CHECK(success) << *error_msg;
EXPECT_EQ(1U, tmp.size());
std::unique_ptr<const DexFile> dex_file = std::move(tmp[0]);
return dex_file;
}
// To generate a base64 encoded Dex file (such as kGoodTestDex, below)
// from Smali files, use:
//
// smali assemble -o classes.dex class1.smali [class2.smali ...]
// base64 classes.dex >classes.dex.base64
// For reference.
static const char kGoodTestDex[] =
"ZGV4CjAzNQDrVbyVkxX1HljTznNf95AglkUAhQuFtmKkAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAAQCAAAN"
"AAAAcAAAAAYAAACkAAAAAgAAALwAAAABAAAA1AAAAAQAAADcAAAAAQAAAPwAAACIAQAAHAEAAFoB"
"AABiAQAAagEAAIEBAACVAQAAqQEAAL0BAADDAQAAzgEAANEBAADVAQAA2gEAAN8BAAABAAAAAgAA"
"AAMAAAAEAAAABQAAAAgAAAAIAAAABQAAAAAAAAAJAAAABQAAAFQBAAAEAAEACwAAAAAAAAAAAAAA"
"AAAAAAoAAAABAAEADAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAAAAAAcAAAAAAAAA8wEAAAAAAAAB"
"AAEAAQAAAOgBAAAEAAAAcBADAAAADgACAAAAAgAAAO0BAAAIAAAAYgAAABoBBgBuIAIAEAAOAAEA"
"AAADAAY8aW5pdD4ABkxUZXN0OwAVTGphdmEvaW8vUHJpbnRTdHJlYW07ABJMamF2YS9sYW5nL09i"
"amVjdDsAEkxqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOwASTGphdmEvbGFuZy9TeXN0ZW07AARUZXN0AAlUZXN0"
"LmphdmEAAVYAAlZMAANmb28AA291dAAHcHJpbnRsbgABAAcOAAMABw54AAAAAgAAgYAEnAIBCbQC"
"AAAADQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAANAAAAcAAAAAIAAAAGAAAApAAAAAMAAAACAAAAvAAAAAQA"
"AAABAAAA1AAAAAUAAAAEAAAA3AAAAAYAAAABAAAA/AAAAAEgAAACAAAAHAEAAAEQAAABAAAAVAEA"
"AAIgAAANAAAAWgEAAAMgAAACAAAA6AEAAAAgAAABAAAA8wEAAAAQAAABAAAABAIAAA==";
TEST_F(DexFileVerifierTest, GoodDex) {
std::string error_msg;
std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kGoodTestDex,
kLocationString,
&error_msg));
ASSERT_TRUE(raw.get() != nullptr) << error_msg;
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, MethodId) {
// Class idx error.
VerifyModification(
kGoodTestDex,
"method_id_class_idx",
[](DexFile* dex_file) {
dex::MethodId* method_id = const_cast<dex::MethodId*>(&dex_file->GetMethodId(0));
method_id->class_idx_ = dex::TypeIndex(0xFF);
},
"Bad index for method_id.class");
// Proto idx error.
VerifyModification(
kGoodTestDex,
"method_id_proto_idx",
[](DexFile* dex_file) {
dex::MethodId* method_id = const_cast<dex::MethodId*>(&dex_file->GetMethodId(0));
method_id->proto_idx_ = dex::ProtoIndex(0xFF);
},
"Bad index for method_id.proto");
// Name idx error.
VerifyModification(
kGoodTestDex,
"method_id_name_idx",
[](DexFile* dex_file) {
dex::MethodId* method_id = const_cast<dex::MethodId*>(&dex_file->GetMethodId(0));
method_id->name_idx_ = dex::StringIndex(0xFF);
},
"Bad index for method_id.name");
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, InitCachingWithUnicode) {
static const char kInitWithUnicode[] =
"ZGV4CjAzNQDhN60rgMnSK13MoRscTuD+NZe7f6rIkHAAAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAGwBAAAJ"
"AAAAcAAAAAMAAACUAAAAAQAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAIAAACsAAAAAQAAALwAAAAkAQAA3AAAANwA"
"AADgAAAA5gAAAO4AAAD1AAAAAQEAABUBAAAgAQAAIwEAAAQAAAAFAAAABwAAAAcAAAACAAAAAAAA"
"AAAAAAACAAAAAQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAABgAAAAAAAABgAQAAAAAAAAHAgAACwIDA"
"gAAGPGluaXQ+AAVIZWxsbwAKTFRlc3RTeW5jOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AAlNYWluLmph"
"dmEAAVYABVdvcmxkAAAAAAAAAAYABw4AAAAACgABAAEAAAAwAQAADAAAAHAQAQAJABoBAwAaAggA"
"GgMAABoEAQAOAAAAAQAAgIAEuAIAAAwAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAACQAAAHAAAAACAAAAAwAA"
"AJQAAAADAAAAAQAAAKAAAAAFAAAAAgAAAKwAAAAGAAAAAQAAALwAAAACIAAACQAAANwAAAADEAAA"
"AQAAACwBAAADIAAAAQAAADABAAABIAAAAQAAADgBAAAAIAAAAQAAAGABAAAAEAAAAQAAAGwBAAA=";
// Just ensure it verifies w/o modification.
VerifyModification(kInitWithUnicode, "init_with_unicode", [](DexFile*) {}, nullptr);
}
// Method flags test class generated from the following smali code. The declared-synchronized
// flags are there to enforce a 3-byte uLEB128 encoding so we don't have to relayout
// the code, but we need to remove them before doing tests.
//
// .class public LMethodFlags;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .method public static constructor <clinit>()V
// .registers 1
// return-void
// .end method
//
// .method public constructor <init>()V
// .registers 1
// return-void
// .end method
//
// .method private declared-synchronized foo()V
// .registers 1
// return-void
// .end method
//
// .method public declared-synchronized bar()V
// .registers 1
// return-void
// .end method
static const char kMethodFlagsTestDex[] =
"ZGV4CjAzNQCyOQrJaDBwiIWv5MIuYKXhxlLLsQcx5SwgAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAJgBAAAH"
"AAAAcAAAAAMAAACMAAAAAQAAAJgAAAAAAAAAAAAAAAQAAACkAAAAAQAAAMQAAAA8AQAA5AAAAOQA"
"AADuAAAA9gAAAAUBAAAZAQAAHAEAACEBAAACAAAAAwAAAAQAAAAEAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"AAAAAAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAABgAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAD/////AAAAAHoBAAAAAAAA"
"CDxjbGluaXQ+AAY8aW5pdD4ADUxNZXRob2RGbGFnczsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwABVgAD"
"YmFyAANmb28AAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAA4AAAABAAEAAAAAAAAAAAABAAAADgAAAAEA"
"AQAAAAAAAAAAAAEAAAAOAAAAAQABAAAAAAAAAAAAAQAAAA4AAAADAQCJgASsAgGBgATAAgKCgAjU"
"AgKBgAjoAgAACwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAHAAAAcAAAAAIAAAADAAAAjAAAAAMAAAABAAAA"
"mAAAAAUAAAAEAAAApAAAAAYAAAABAAAAxAAAAAIgAAAHAAAA5AAAAAMQAAABAAAAKAEAAAEgAAAE"
"AAAALAEAAAAgAAABAAAAegEAAAAQAAABAAAAmAEAAA==";
// Find the method data for the first method with the given name (from class 0). Note: the pointer
// is to the access flags, so that the caller doesn't have to handle the leb128-encoded method-index
// delta.
static const uint8_t* FindMethodData(const DexFile* dex_file,
const char* name,
/*out*/ uint32_t* method_idx = nullptr) {
ClassAccessor accessor(*dex_file, dex_file->GetClassDef(0));
for (const ClassAccessor::Method& method : accessor.GetMethods()) {
uint32_t method_index = method.GetIndex();
dex::StringIndex name_index = dex_file->GetMethodId(method_index).name_idx_;
const dex::StringId& string_id = dex_file->GetStringId(name_index);
const char* str = dex_file->GetStringData(string_id);
if (strcmp(name, str) == 0) {
if (method_idx != nullptr) {
*method_idx = method_index;
}
// Go back 2 lebs to the access flags.
const uint8_t* trailing = ReverseSearchUnsignedLeb128(method.GetDataPointer());
trailing = ReverseSearchUnsignedLeb128(trailing);
return trailing;
}
}
return nullptr;
}
// Set the method flags to the given value.
static void SetMethodFlags(DexFile* dex_file, const char* method, uint32_t mask) {
uint8_t* method_flags_ptr = const_cast<uint8_t*>(FindMethodData(dex_file, method));
CHECK(method_flags_ptr != nullptr) << method;
// Unroll this, as we only have three bytes, anyways.
uint8_t base1 = static_cast<uint8_t>(mask & 0x7F);
*(method_flags_ptr++) = (base1 | 0x80);
mask >>= 7;
uint8_t base2 = static_cast<uint8_t>(mask & 0x7F);
*(method_flags_ptr++) = (base2 | 0x80);
mask >>= 7;
uint8_t base3 = static_cast<uint8_t>(mask & 0x7F);
*method_flags_ptr = base3;
}
static uint32_t GetMethodFlags(DexFile* dex_file, const char* method) {
const uint8_t* method_flags_ptr = const_cast<uint8_t*>(FindMethodData(dex_file, method));
CHECK(method_flags_ptr != nullptr) << method;
return DecodeUnsignedLeb128(&method_flags_ptr);
}
// Apply the given mask to method flags.
static void ApplyMaskToMethodFlags(DexFile* dex_file, const char* method, uint32_t mask) {
uint32_t value = GetMethodFlags(dex_file, method);
value &= mask;
SetMethodFlags(dex_file, method, value);
}
// Apply the given mask to method flags.
static void OrMaskToMethodFlags(DexFile* dex_file, const char* method, uint32_t mask) {
uint32_t value = GetMethodFlags(dex_file, method);
value |= mask;
SetMethodFlags(dex_file, method, value);
}
// Set code_off to 0 for the method.
static void RemoveCode(DexFile* dex_file, const char* method) {
const uint8_t* ptr = FindMethodData(dex_file, method);
// Next is flags, pass.
DecodeUnsignedLeb128(&ptr);
// Figure out how many bytes the code_off is.
const uint8_t* tmp = ptr;
DecodeUnsignedLeb128(&tmp);
size_t bytes = tmp - ptr;
uint8_t* mod = const_cast<uint8_t*>(ptr);
for (size_t i = 1; i < bytes; ++i) {
*(mod++) = 0x80;
}
*mod = 0x00;
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, MethodAccessFlagsBase) {
// Check that it's OK when the wrong declared-synchronized flag is removed from "foo."
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_ok",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
},
nullptr);
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, MethodAccessFlagsConstructors) {
// Make sure we still accept constructors without their flags.
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_missing_constructor_tag_ok",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "<init>", ~kAccConstructor);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "<clinit>", ~kAccConstructor);
},
nullptr);
constexpr const char* kConstructors[] = { "<clinit>", "<init>"};
for (size_t i = 0; i < 2; ++i) {
// Constructor with code marked native.
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_constructor_native",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kConstructors[i], kAccNative);
},
"has code, but is marked native or abstract");
// Constructor with code marked abstract.
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_constructor_abstract",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kConstructors[i], kAccAbstract);
},
"has code, but is marked native or abstract");
// Constructor as-is without code.
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_constructor_nocode",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
RemoveCode(dex_file, kConstructors[i]);
},
"has no code, but is not marked native or abstract");
// Constructor without code marked native.
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_constructor_native_nocode",
[&](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kConstructors[i], kAccNative);
RemoveCode(dex_file, kConstructors[i]);
},
"must not be abstract or native");
// Constructor without code marked abstract.
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_constructor_abstract_nocode",
[&](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kConstructors[i], kAccAbstract);
RemoveCode(dex_file, kConstructors[i]);
},
"must not be abstract or native");
}
// <init> may only have (modulo ignored):
// kAccPrivate | kAccProtected | kAccPublic | kAccStrict | kAccVarargs | kAccSynthetic
static constexpr uint32_t kInitAllowed[] = {
0,
kAccPrivate,
kAccProtected,
kAccPublic,
kAccStrict,
kAccVarargs,
kAccSynthetic
};
for (size_t i = 0; i < arraysize(kInitAllowed); ++i) {
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"init_allowed_flags",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "<init>", ~kAccPublic);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "<init>", kInitAllowed[i]);
},
nullptr);
}
// Only one of public-private-protected.
for (size_t i = 1; i < 8; ++i) {
if (POPCOUNT(i) < 2) {
continue;
}
// Technically the flags match, but just be defensive here.
uint32_t mask = ((i & 1) != 0 ? kAccPrivate : 0) |
((i & 2) != 0 ? kAccProtected : 0) |
((i & 4) != 0 ? kAccPublic : 0);
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"init_one_of_ppp",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "<init>", ~kAccPublic);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "<init>", mask);
},
"Method may have only one of public/protected/private");
}
// <init> doesn't allow
// kAccStatic | kAccFinal | kAccSynchronized | kAccBridge
// Need to handle static separately as it has its own error message.
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"init_not_allowed_flags",
[&](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "<init>", ~kAccPublic);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "<init>", kAccStatic);
},
"Constructor 1(LMethodFlags;.<init>) is not flagged correctly wrt/ static");
static constexpr uint32_t kInitNotAllowed[] = {
kAccFinal,
kAccSynchronized,
kAccBridge
};
for (size_t i = 0; i < arraysize(kInitNotAllowed); ++i) {
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"init_not_allowed_flags",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "<init>", ~kAccPublic);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "<init>", kInitNotAllowed[i]);
},
"Constructor 1(LMethodFlags;.<init>) flagged inappropriately");
}
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, MethodAccessFlagsMethods) {
constexpr const char* kMethods[] = { "foo", "bar"};
for (size_t i = 0; i < arraysize(kMethods); ++i) {
// Make sure we reject non-constructors marked as constructors.
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_non_constructor",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kMethods[i], kAccConstructor);
},
"is marked constructor, but doesn't match name");
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_native_with_code",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kMethods[i], kAccNative);
},
"has code, but is marked native or abstract");
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_abstract_with_code",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kMethods[i], kAccAbstract);
},
"has code, but is marked native or abstract");
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_non_abstract_native_no_code",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
RemoveCode(dex_file, kMethods[i]);
},
"has no code, but is not marked native or abstract");
// Abstract methods may not have the following flags.
constexpr uint32_t kAbstractDisallowed[] = {
kAccPrivate,
kAccStatic,
kAccFinal,
kAccNative,
kAccStrict,
kAccSynchronized,
};
for (size_t j = 0; j < arraysize(kAbstractDisallowed); ++j) {
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_abstract_and_disallowed_no_code",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
RemoveCode(dex_file, kMethods[i]);
// Can't check private and static with foo, as it's in the virtual list and gives a
// different error.
if (((GetMethodFlags(dex_file, kMethods[i]) & kAccPublic) != 0) &&
((kAbstractDisallowed[j] & (kAccPrivate | kAccStatic)) != 0)) {
// Use another breaking flag.
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kMethods[i], kAccAbstract | kAccFinal);
} else {
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kMethods[i], kAccAbstract | kAbstractDisallowed[j]);
}
},
"has disallowed access flags");
}
// Only one of public-private-protected.
for (size_t j = 1; j < 8; ++j) {
if (POPCOUNT(j) < 2) {
continue;
}
// Technically the flags match, but just be defensive here.
uint32_t mask = ((j & 1) != 0 ? kAccPrivate : 0) |
((j & 2) != 0 ? kAccProtected : 0) |
((j & 4) != 0 ? kAccPublic : 0);
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_one_of_ppp",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, kMethods[i], ~kAccPublic);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kMethods[i], mask);
},
"Method may have only one of public/protected/private");
}
}
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, MethodAccessFlagsIgnoredOK) {
constexpr const char* kMethods[] = { "<clinit>", "<init>", "foo", "bar"};
for (size_t i = 0; i < arraysize(kMethods); ++i) {
// All interesting method flags, other flags are to be ignored.
constexpr uint32_t kAllMethodFlags =
kAccPublic |
kAccPrivate |
kAccProtected |
kAccStatic |
kAccFinal |
kAccSynchronized |
kAccBridge |
kAccVarargs |
kAccNative |
kAccAbstract |
kAccStrict |
kAccSynthetic;
constexpr uint32_t kIgnoredMask = ~kAllMethodFlags & 0xFFFF;
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"method_flags_ignored",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, kMethods[i], kIgnoredMask);
},
nullptr);
}
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, B28552165) {
// Regression test for bad error string retrieval in different situations.
// Using invalid access flags to trigger the error.
VerifyModification(
kMethodFlagsTestDex,
"b28552165",
[](DexFile* dex_file) {
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", kAccPublic | kAccProtected);
},
"Method may have only one of public/protected/private, LMethodFlags;.foo");
}
// Set of dex files for interface method tests. As it's not as easy to mutate method names, it's
// just easier to break up bad cases.
// Standard interface. Use declared-synchronized again for 3B encoding.
//
// .class public interface LInterfaceMethodFlags;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .method public static constructor <clinit>()V
// .registers 1
// return-void
// .end method
//
// .method public abstract declared-synchronized foo()V
// .end method
static const char kMethodFlagsInterface[] =
"ZGV4CjAzNQCOM0odZ5bws1d9GSmumXaK5iE/7XxFpOm8AQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAADQBAAAF"
"AAAAcAAAAAMAAACEAAAAAQAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAIAAACcAAAAAQAAAKwAAADwAAAAzAAAAMwA"
"AADWAAAA7gAAAAIBAAAFAQAAAQAAAAIAAAADAAAAAwAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAA"
"AAAAAAABAgAAAQAAAAAAAAD/////AAAAACIBAAAAAAAACDxjbGluaXQ+ABZMSW50ZXJmYWNlTWV0"
"aG9kRmxhZ3M7ABJMamF2YS9sYW5nL09iamVjdDsAAVYAA2ZvbwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAB"
"AAAADgAAAAEBAImABJACAYGICAAAAAALAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAUAAABwAAAAAgAAAAMA"
"AACEAAAAAwAAAAEAAACQAAAABQAAAAIAAACcAAAABgAAAAEAAACsAAAAAiAAAAUAAADMAAAAAxAA"
"AAEAAAAMAQAAASAAAAEAAAAQAQAAACAAAAEAAAAiAQAAABAAAAEAAAA0AQAA";
// To simplify generation of interesting "sub-states" of src_value, allow a "simple" mask to apply
// to a src_value, such that mask bit 0 applies to the lowest set bit in src_value, and so on.
static uint32_t ApplyMaskShifted(uint32_t src_value, uint32_t mask) {
uint32_t result = 0;
uint32_t mask_index = 0;
while (src_value != 0) {
uint32_t index = CTZ(src_value);
if (((src_value & (1 << index)) != 0) &&
((mask & (1 << mask_index)) != 0)) {
result |= (1 << index);
}
src_value &= ~(1 << index);
mask_index++;
}
return result;
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, MethodAccessFlagsInterfaces) {
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_ok",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
},
nullptr);
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_ok37",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
},
nullptr);
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_non_public",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
},
nullptr); // Should be allowed in older dex versions for backwards compatibility.
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_non_public",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
},
"Interface virtual method 1(LInterfaceMethodFlags;.foo) is not public");
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_non_abstract",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccAbstract);
},
"Method 1(LInterfaceMethodFlags;.foo) has no code, but is not marked native or abstract");
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_static",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", kAccStatic);
},
"Direct/virtual method 1(LInterfaceMethodFlags;.foo) not in expected list 0");
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_private",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", kAccPrivate);
},
"Direct/virtual method 1(LInterfaceMethodFlags;.foo) not in expected list 0");
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_non_public",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
},
nullptr); // Should be allowed in older dex versions for backwards compatibility.
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_non_public",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
},
"Interface virtual method 1(LInterfaceMethodFlags;.foo) is not public");
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_protected",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", kAccProtected);
},
nullptr); // Should be allowed in older dex versions for backwards compatibility.
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_protected",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", kAccProtected);
},
"Interface virtual method 1(LInterfaceMethodFlags;.foo) is not public");
constexpr uint32_t kAllMethodFlags =
kAccPublic |
kAccPrivate |
kAccProtected |
kAccStatic |
kAccFinal |
kAccSynchronized |
kAccBridge |
kAccVarargs |
kAccNative |
kAccAbstract |
kAccStrict |
kAccSynthetic;
constexpr uint32_t kInterfaceMethodFlags =
kAccPublic | kAccAbstract | kAccVarargs | kAccBridge | kAccSynthetic;
constexpr uint32_t kInterfaceDisallowed = kAllMethodFlags &
~kInterfaceMethodFlags &
// Already tested, needed to be separate.
~kAccStatic &
~kAccPrivate &
~kAccProtected;
static_assert(kInterfaceDisallowed != 0, "There should be disallowed flags.");
uint32_t bits = POPCOUNT(kInterfaceDisallowed);
for (uint32_t i = 1; i < (1u << bits); ++i) {
VerifyModification(
kMethodFlagsInterface,
"method_flags_interface_non_abstract",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
uint32_t mask = ApplyMaskShifted(kInterfaceDisallowed, i);
if ((mask & kAccProtected) != 0) {
mask &= ~kAccProtected;
ApplyMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
}
OrMaskToMethodFlags(dex_file, "foo", mask);
},
"Abstract method 1(LInterfaceMethodFlags;.foo) has disallowed access flags");
}
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////
// Field flags.
// Find the method data for the first method with the given name (from class 0). Note: the pointer
// is to the access flags, so that the caller doesn't have to handle the leb128-encoded method-index
// delta.
static const uint8_t* FindFieldData(const DexFile* dex_file, const char* name) {
ClassAccessor accessor(*dex_file, dex_file->GetClassDef(0));
for (const ClassAccessor::Field& field : accessor.GetFields()) {
uint32_t field_index = field.GetIndex();
dex::StringIndex name_index = dex_file->GetFieldId(field_index).name_idx_;
const dex::StringId& string_id = dex_file->GetStringId(name_index);
const char* str = dex_file->GetStringData(string_id);
if (strcmp(name, str) == 0) {
// Go to the back of the access flags.
return ReverseSearchUnsignedLeb128(field.GetDataPointer());
}
}
return nullptr;
}
// Set the method flags to the given value.
static void SetFieldFlags(DexFile* dex_file, const char* field, uint32_t mask) {
uint8_t* field_flags_ptr = const_cast<uint8_t*>(FindFieldData(dex_file, field));
CHECK(field_flags_ptr != nullptr) << field;
// Unroll this, as we only have three bytes, anyways.
uint8_t base1 = static_cast<uint8_t>(mask & 0x7F);
*(field_flags_ptr++) = (base1 | 0x80);
mask >>= 7;
uint8_t base2 = static_cast<uint8_t>(mask & 0x7F);
*(field_flags_ptr++) = (base2 | 0x80);
mask >>= 7;
uint8_t base3 = static_cast<uint8_t>(mask & 0x7F);
*field_flags_ptr = base3;
}
static uint32_t GetFieldFlags(DexFile* dex_file, const char* field) {
const uint8_t* field_flags_ptr = const_cast<uint8_t*>(FindFieldData(dex_file, field));
CHECK(field_flags_ptr != nullptr) << field;
return DecodeUnsignedLeb128(&field_flags_ptr);
}
// Apply the given mask to method flags.
static void ApplyMaskToFieldFlags(DexFile* dex_file, const char* field, uint32_t mask) {
uint32_t value = GetFieldFlags(dex_file, field);
value &= mask;
SetFieldFlags(dex_file, field, value);
}
// Apply the given mask to method flags.
static void OrMaskToFieldFlags(DexFile* dex_file, const char* field, uint32_t mask) {
uint32_t value = GetFieldFlags(dex_file, field);
value |= mask;
SetFieldFlags(dex_file, field, value);
}
// Standard class. Use declared-synchronized again for 3B encoding.
//
// .class public LFieldFlags;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .field declared-synchronized public foo:I
//
// .field declared-synchronized public static bar:I
static const char kFieldFlagsTestDex[] =
"ZGV4CjAzNQBtLw7hydbfv4TdXidZyzAB70W7w3vnYJRwAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAAABAAAF"
"AAAAcAAAAAMAAACEAAAAAAAAAAAAAAACAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAKAAAACwAAAAwAAAAMAA"
"AADDAAAA0QAAAOUAAADqAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAQAAAAMAAAABAAAABAAAAAEAAAABAAAAAgAA"
"AAAAAAD/////AAAAAPQAAAAAAAAAAUkADExGaWVsZEZsYWdzOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7"
"AANiYXIAA2ZvbwAAAAAAAAEBAAAAiYAIAYGACAkAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAABQAAAHAAAAAC"
"AAAAAwAAAIQAAAAEAAAAAgAAAJAAAAAGAAAAAQAAAKAAAAACIAAABQAAAMAAAAADEAAAAQAAAPAA"
"AAAAIAAAAQAAAPQAAAAAEAAAAQAAAAABAAA=";
TEST_F(DexFileVerifierTest, FieldAccessFlagsBase) {
// Check that it's OK when the wrong declared-synchronized flag is removed from "foo."
VerifyModification(
kFieldFlagsTestDex,
"field_flags_ok",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
},
nullptr);
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, FieldAccessFlagsWrongList) {
// Mark the field so that it should appear in the opposite list (instance vs static).
VerifyModification(
kFieldFlagsTestDex,
"field_flags_wrong_list",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", kAccStatic);
},
"Static/instance field not in expected list");
VerifyModification(
kFieldFlagsTestDex,
"field_flags_wrong_list",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "bar", ~kAccStatic);
},
"Static/instance field not in expected list");
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, FieldAccessFlagsPPP) {
static const char* kFields[] = { "foo", "bar" };
for (size_t i = 0; i < arraysize(kFields); ++i) {
// Should be OK to remove public.
VerifyModification(
kFieldFlagsTestDex,
"field_flags_non_public",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, kFields[i], ~kAccPublic);
},
nullptr);
constexpr uint32_t kAccFlags = kAccPublic | kAccPrivate | kAccProtected;
uint32_t bits = POPCOUNT(kAccFlags);
for (uint32_t j = 1; j < (1u << bits); ++j) {
if (POPCOUNT(j) < 2) {
continue;
}
VerifyModification(
kFieldFlagsTestDex,
"field_flags_ppp",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, kFields[i], ~kAccPublic);
uint32_t mask = ApplyMaskShifted(kAccFlags, j);
OrMaskToFieldFlags(dex_file, kFields[i], mask);
},
"Field may have only one of public/protected/private");
}
}
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, FieldAccessFlagsIgnoredOK) {
constexpr const char* kFields[] = { "foo", "bar"};
for (size_t i = 0; i < arraysize(kFields); ++i) {
// All interesting method flags, other flags are to be ignored.
constexpr uint32_t kAllFieldFlags =
kAccPublic |
kAccPrivate |
kAccProtected |
kAccStatic |
kAccFinal |
kAccVolatile |
kAccTransient |
kAccSynthetic |
kAccEnum;
constexpr uint32_t kIgnoredMask = ~kAllFieldFlags & 0xFFFF;
VerifyModification(
kFieldFlagsTestDex,
"field_flags_ignored",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToFieldFlags(dex_file, kFields[i], kIgnoredMask);
},
nullptr);
}
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, FieldAccessFlagsVolatileFinal) {
constexpr const char* kFields[] = { "foo", "bar"};
for (size_t i = 0; i < arraysize(kFields); ++i) {
VerifyModification(
kFieldFlagsTestDex,
"field_flags_final_and_volatile",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "bar", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToFieldFlags(dex_file, kFields[i], kAccVolatile | kAccFinal);
},
"Fields may not be volatile and final");
}
}
// Standard interface. Needs to be separate from class as interfaces do not allow instance fields.
// Use declared-synchronized again for 3B encoding.
//
// .class public interface LInterfaceFieldFlags;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .field declared-synchronized public static final foo:I
static const char kFieldFlagsInterfaceTestDex[] =
"ZGV4CjAzNQCVMHfEimR1zZPk6hl6O9GPAYqkl3u0umFkAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAPQAAAAE"
"AAAAcAAAAAMAAACAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAjAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAJQAAACwAAAAtAAAALQA"
"AAC3AAAAzgAAAOIAAAAAAAAAAQAAAAIAAAABAAAAAwAAAAEAAAABAgAAAgAAAAAAAAD/////AAAA"
"AOwAAAAAAAAAAUkAFUxJbnRlcmZhY2VGaWVsZEZsYWdzOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AANm"
"b28AAAAAAAABAAAAAJmACAkAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAABAAAAHAAAAACAAAAAwAAAIAAAAAE"
"AAAAAQAAAIwAAAAGAAAAAQAAAJQAAAACIAAABAAAALQAAAADEAAAAQAAAOgAAAAAIAAAAQAAAOwA"
"AAAAEAAAAQAAAPQAAAA=";
TEST_F(DexFileVerifierTest, FieldAccessFlagsInterface) {
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
},
nullptr);
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
},
nullptr);
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_non_public",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
},
nullptr); // Should be allowed in older dex versions for backwards compatibility.
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_non_public",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
},
"Interface field is not public final static");
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_non_final",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccFinal);
},
nullptr); // Should be allowed in older dex versions for backwards compatibility.
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_non_final",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccFinal);
},
"Interface field is not public final static");
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_protected",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
OrMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", kAccProtected);
},
nullptr); // Should be allowed in older dex versions for backwards compatibility.
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_protected",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
OrMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", kAccProtected);
},
"Interface field is not public final static");
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_private",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
OrMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", kAccPrivate);
},
nullptr); // Should be allowed in older dex versions for backwards compatibility.
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_private",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
OrMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", kAccPrivate);
},
"Interface field is not public final static");
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_synthetic",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
OrMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", kAccSynthetic);
},
nullptr);
constexpr uint32_t kAllFieldFlags =
kAccPublic |
kAccPrivate |
kAccProtected |
kAccStatic |
kAccFinal |
kAccVolatile |
kAccTransient |
kAccSynthetic |
kAccEnum;
constexpr uint32_t kInterfaceFieldFlags = kAccPublic | kAccStatic | kAccFinal | kAccSynthetic;
constexpr uint32_t kInterfaceDisallowed = kAllFieldFlags &
~kInterfaceFieldFlags &
~kAccProtected &
~kAccPrivate;
static_assert(kInterfaceDisallowed != 0, "There should be disallowed flags.");
uint32_t bits = POPCOUNT(kInterfaceDisallowed);
for (uint32_t i = 1; i < (1u << bits); ++i) {
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_disallowed",
[&](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
uint32_t mask = ApplyMaskShifted(kInterfaceDisallowed, i);
if ((mask & kAccProtected) != 0) {
mask &= ~kAccProtected;
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
}
OrMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", mask);
},
nullptr); // Should be allowed in older dex versions for backwards compatibility.
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceTestDex,
"field_flags_interface_disallowed",
[&](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
uint32_t mask = ApplyMaskShifted(kInterfaceDisallowed, i);
if ((mask & kAccProtected) != 0) {
mask &= ~kAccProtected;
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccPublic);
}
OrMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", mask);
},
"Interface field has disallowed flag");
}
}
// Standard bad interface. Needs to be separate from class as interfaces do not allow instance
// fields. Use declared-synchronized again for 3B encoding.
//
// .class public interface LInterfaceFieldFlags;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .field declared-synchronized public final foo:I
static const char kFieldFlagsInterfaceBadTestDex[] =
"ZGV4CjAzNQByMUnqYKHBkUpvvNp+9CnZ2VyDkKnRN6VkAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAPQAAAAE"
"AAAAcAAAAAMAAACAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAjAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAJQAAACwAAAAtAAAALQA"
"AAC3AAAAzgAAAOIAAAAAAAAAAQAAAAIAAAABAAAAAwAAAAEAAAABAgAAAgAAAAAAAAD/////AAAA"
"AOwAAAAAAAAAAUkAFUxJbnRlcmZhY2VGaWVsZEZsYWdzOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AANm"
"b28AAAAAAAAAAQAAAJGACAkAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAABAAAAHAAAAACAAAAAwAAAIAAAAAE"
"AAAAAQAAAIwAAAAGAAAAAQAAAJQAAAACIAAABAAAALQAAAADEAAAAQAAAOgAAAAAIAAAAQAAAOwA"
"AAAAEAAAAQAAAPQAAAA=";
TEST_F(DexFileVerifierTest, FieldAccessFlagsInterfaceNonStatic) {
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceBadTestDex,
"field_flags_interface_non_static",
[](DexFile* dex_file) {
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
},
nullptr); // Should be allowed in older dex versions for backwards compatibility.
VerifyModification(
kFieldFlagsInterfaceBadTestDex,
"field_flags_interface_non_static",
[](DexFile* dex_file) {
MakeDexVersion37(dex_file);
ApplyMaskToFieldFlags(dex_file, "foo", ~kAccDeclaredSynchronized);
},
"Interface field is not public final static");
}
// Generated from:
//
// .class public LTest;
// .super Ljava/lang/Object;
// .source "Test.java"
//
// .method public constructor <init>()V
// .registers 1
//
// .prologue
// .line 1
// invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
//
// return-void
// .end method
//
// .method public static main()V
// .registers 2
//
// const-string v0, "a"
// const-string v0, "b"
// const-string v0, "c"
// const-string v0, "d"
// const-string v0, "e"
// const-string v0, "f"
// const-string v0, "g"
// const-string v0, "h"
// const-string v0, "i"
// const-string v0, "j"
// const-string v0, "k"
//
// .local v1, "local_var":Ljava/lang/String;
// const-string v1, "test"
// .end method
static const char kDebugInfoTestDex[] =
"ZGV4CjAzNQCHRkHix2eIMQgvLD/0VGrlllZLo0Rb6VyUAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAAwCAAAU"
"AAAAcAAAAAQAAADAAAAAAQAAANAAAAAAAAAAAAAAAAMAAADcAAAAAQAAAPQAAACAAQAAFAEAABQB"
"AAAcAQAAJAEAADgBAABMAQAAVwEAAFoBAABdAQAAYAEAAGMBAABmAQAAaQEAAGwBAABvAQAAcgEA"
"AHUBAAB4AQAAewEAAIYBAACMAQAAAQAAAAIAAAADAAAABQAAAAUAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"AAAAABIAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAEAAAAAAAAAPwBAAAAAAAABjxpbml0PgAG"
"TFRlc3Q7ABJMamF2YS9sYW5nL09iamVjdDsAEkxqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOwAJVGVzdC5qYXZh"
"AAFWAAFhAAFiAAFjAAFkAAFlAAFmAAFnAAFoAAFpAAFqAAFrAAlsb2NhbF92YXIABG1haW4ABHRl"
"c3QAAAABAAcOAAAAARYDARIDAAAAAQABAAEAAACUAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAgAAAAAAAACZAQAA"
"GAAAABoABgAaAAcAGgAIABoACQAaAAoAGgALABoADAAaAA0AGgAOABoADwAaABAAGgETAAAAAgAA"
"gYAEpAMBCbwDAAALAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAABQAAABwAAAAAgAAAAQAAADAAAAAAwAAAAEA"
"AADQAAAABQAAAAMAAADcAAAABgAAAAEAAAD0AAAAAiAAABQAAAAUAQAAAyAAAAIAAACUAQAAASAA"
"AAIAAACkAQAAACAAAAEAAAD8AQAAABAAAAEAAAAMAgAA";
TEST_F(DexFileVerifierTest, DebugInfoTypeIdxTest) {
{
// The input dex file should be good before modification.
std::string error_msg;
std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kDebugInfoTestDex,
kLocationString,
&error_msg));
ASSERT_TRUE(raw.get() != nullptr) << error_msg;
}
// Modify the debug information entry.
VerifyModification(
kDebugInfoTestDex,
"debug_start_type_idx",
[](DexFile* dex_file) {
*(const_cast<uint8_t*>(dex_file->Begin()) + 416) = 0x14U;
},
"DBG_START_LOCAL type_idx");
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, SectionAlignment) {
{
// The input dex file should be good before modification. Any file is fine, as long as it
// uses all sections.
std::string error_msg;
std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kGoodTestDex,
kLocationString,
&error_msg));
ASSERT_TRUE(raw.get() != nullptr) << error_msg;
}
// Modify all section offsets to be unaligned.
constexpr size_t kSections = 7;
for (size_t i = 0; i < kSections; ++i) {
VerifyModification(
kGoodTestDex,
"section_align",
[&](DexFile* dex_file) {
DexFile::Header* header = const_cast<DexFile::Header*>(
reinterpret_cast<const DexFile::Header*>(dex_file->Begin()));
uint32_t* off_ptr;
switch (i) {
case 0:
off_ptr = &header->map_off_;
break;
case 1:
off_ptr = &header->string_ids_off_;
break;
case 2:
off_ptr = &header->type_ids_off_;
break;
case 3:
off_ptr = &header->proto_ids_off_;
break;
case 4:
off_ptr = &header->field_ids_off_;
break;
case 5:
off_ptr = &header->method_ids_off_;
break;
case 6:
off_ptr = &header->class_defs_off_;
break;
static_assert(kSections == 7, "kSections is wrong");
default:
LOG(FATAL) << "Unexpected section";
UNREACHABLE();
}
ASSERT_TRUE(off_ptr != nullptr);
ASSERT_NE(*off_ptr, 0U) << i; // Should already contain a value (in use).
(*off_ptr)++; // Add one, which should misalign it (all the sections
// above are aligned by 4).
},
"should be aligned by 4 for");
}
}
// Generated from
//
// .class LOverloading;
//
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .method public static foo()V
// .registers 1
// return-void
// .end method
//
// .method public static foo(I)V
// .registers 1
// return-void
// .end method
static const char kProtoOrderingTestDex[] =
"ZGV4CjAzNQA1L+ABE6voQ9Lr4Ci//efB53oGnDr5PinsAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAFgBAAAG"
"AAAAcAAAAAQAAACIAAAAAgAAAJgAAAAAAAAAAAAAAAIAAACwAAAAAQAAAMAAAAAMAQAA4AAAAOAA"
"AADjAAAA8gAAAAYBAAAJAQAADQEAAAAAAAABAAAAAgAAAAMAAAADAAAAAwAAAAAAAAAEAAAAAwAA"
"ABQBAAABAAAABQAAAAEAAQAFAAAAAQAAAAAAAAACAAAAAAAAAP////8AAAAASgEAAAAAAAABSQAN"
"TE92ZXJsb2FkaW5nOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AAFWAAJWSQADZm9vAAAAAQAAAAAAAAAA"
"AAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAOAAAAAQABAAAAAAAAAAAAAQAAAA4AAAACAAAJpAIBCbgC"
"AAAMAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAYAAABwAAAAAgAAAAQAAACIAAAAAwAAAAIAAACYAAAABQAA"
"AAIAAACwAAAABgAAAAEAAADAAAAAAiAAAAYAAADgAAAAARAAAAEAAAAUAQAAAxAAAAIAAAAcAQAA"
"ASAAAAIAAAAkAQAAACAAAAEAAABKAQAAABAAAAEAAABYAQAA";
TEST_F(DexFileVerifierTest, ProtoOrdering) {
{
// The input dex file should be good before modification.
std::string error_msg;
std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kProtoOrderingTestDex,
kLocationString,
&error_msg));
ASSERT_TRUE(raw.get() != nullptr) << error_msg;
}
// Modify the order of the ProtoIds for two overloads of "foo" with the
// same return type and one having longer parameter list than the other.
for (size_t i = 0; i != 2; ++i) {
VerifyModification(
kProtoOrderingTestDex,
"proto_ordering",
[i](DexFile* dex_file) {
uint32_t method_idx;
const uint8_t* data = FindMethodData(dex_file, "foo", &method_idx);
CHECK(data != nullptr);
// There should be 2 methods called "foo".
CHECK_LT(method_idx + 1u, dex_file->NumMethodIds());
CHECK_EQ(dex_file->GetMethodId(method_idx).name_idx_,
dex_file->GetMethodId(method_idx + 1).name_idx_);
CHECK_EQ(dex_file->GetMethodId(method_idx).proto_idx_.index_ + 1u,
dex_file->GetMethodId(method_idx + 1).proto_idx_.index_);
// Their return types should be the same.
dex::ProtoIndex proto1_idx = dex_file->GetMethodId(method_idx).proto_idx_;
const dex::ProtoId& proto1 = dex_file->GetProtoId(proto1_idx);
dex::ProtoIndex proto2_idx(proto1_idx.index_ + 1u);
const dex::ProtoId& proto2 = dex_file->GetProtoId(proto2_idx);
CHECK_EQ(proto1.return_type_idx_, proto2.return_type_idx_);
// And the first should not have any parameters while the second should have some.
CHECK(!DexFileParameterIterator(*dex_file, proto1).HasNext());
CHECK(DexFileParameterIterator(*dex_file, proto2).HasNext());
if (i == 0) {
// Swap the proto parameters and shorties to break the ordering.
std::swap(const_cast<uint32_t&>(proto1.parameters_off_),
const_cast<uint32_t&>(proto2.parameters_off_));
std::swap(const_cast<dex::StringIndex&>(proto1.shorty_idx_),
const_cast<dex::StringIndex&>(proto2.shorty_idx_));
} else {
// Copy the proto parameters and shorty to create duplicate proto id.
const_cast<uint32_t&>(proto1.parameters_off_) = proto2.parameters_off_;
const_cast<dex::StringIndex&>(proto1.shorty_idx_) = proto2.shorty_idx_;
}
},
"Out-of-order proto_id arguments");
}
}
// To generate a base64 encoded Dex file version 037 from Smali files, use:
//
// smali assemble --api 24 -o classes.dex class1.smali [class2.smali ...]
// base64 classes.dex >classes.dex.base64
// Dex file version 037 generated from:
//
// .class public LB28685551;
// .super LB28685551;
static const char kClassExtendsItselfTestDex[] =
"ZGV4CjAzNwDeGbgRg1kb6swszpcTWrrOAALB++F4OPT0AAAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAKgAAAAB"
"AAAAcAAAAAEAAAB0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAHgAAABcAAAAmAAAAJgA"
"AAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAALTEIyODY4NTU1MTsAAAAABgAA"
"AAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAABAAAAcAAAAAIAAAABAAAAdAAAAAYAAAABAAAAeAAAAAIgAAABAAAA"
"mAAAAAAQAAABAAAAqAAAAA==";
TEST_F(DexFileVerifierTest, ClassExtendsItself) {
VerifyModification(
kClassExtendsItselfTestDex,
"class_extends_itself",
[](DexFile* dex_file ATTRIBUTE_UNUSED) { /* empty */ },
"Class with same type idx as its superclass: '0'");
}
// Dex file version 037 generated from:
//
// .class public LFoo;
// .super LBar;
//
// and:
//
// .class public LBar;
// .super LFoo;
static const char kClassesExtendOneAnotherTestDex[] =
"ZGV4CjAzNwBXHSrwpDMwRBkg+L+JeQCuFNRLhQ86duEcAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAANAAAAAC"
"AAAAcAAAAAIAAAB4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAIAAAABcAAAAwAAAAMAA"
"AADHAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA/////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAA"
"AAAAAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAABUxCYXI7AAVMRm9vOwAAAAYAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAA"
"AgAAAHAAAAACAAAAAgAAAHgAAAAGAAAAAgAAAIAAAAACIAAAAgAAAMAAAAAAEAAAAQAAANAAAAA=";
TEST_F(DexFileVerifierTest, ClassesExtendOneAnother) {
VerifyModification(
kClassesExtendOneAnotherTestDex,
"classes_extend_one_another",
[](DexFile* dex_file ATTRIBUTE_UNUSED) { /* empty */ },
"Invalid class definition ordering: class with type idx: '1' defined before"
" superclass with type idx: '0'");
}
// Dex file version 037 generated from:
//
// .class public LAll;
// .super LYour;
//
// and:
//
// .class public LYour;
// .super LBase;
//
// and:
//
// .class public LBase;
// .super LAll;
static const char kCircularClassInheritanceTestDex[] =
"ZGV4CjAzNwBMJxgP0SJz6oLXnKfl+J7lSEORLRwF5LNMAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAAABAAAD"
"AAAAcAAAAAMAAAB8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAIgAAABkAAAA6AAAAOgA"
"AADvAAAA9wAAAAAAAAABAAAAAgAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAAAgAA"
"AAEAAAABAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAAAAAAAA/////wAAAAAAAAAA"
"AAAAAAVMQWxsOwAGTEJhc2U7AAZMWW91cjsAAAYAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAwAAAHAAAAAC"
"AAAAAwAAAHwAAAAGAAAAAwAAAIgAAAACIAAAAwAAAOgAAAAAEAAAAQAAAAABAAA=";
TEST_F(DexFileVerifierTest, CircularClassInheritance) {
VerifyModification(
kCircularClassInheritanceTestDex,
"circular_class_inheritance",
[](DexFile* dex_file ATTRIBUTE_UNUSED) { /* empty */ },
"Invalid class definition ordering: class with type idx: '1' defined before"
" superclass with type idx: '0'");
}
// Dex file version 037 generated from:
//
// .class public abstract interface LInterfaceImplementsItself;
// .super Ljava/lang/Object;
// .implements LInterfaceImplementsItself;
static const char kInterfaceImplementsItselfTestDex[] =
"ZGV4CjAzNwCKKrjatp8XbXl5S/bEVJnqaBhjZkQY4440AQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAANwAAAAC"
"AAAAcAAAAAIAAAB4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAIAAAACUAAAAoAAAAKAA"
"AAC9AAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQYAAAEAAADUAAAA/////wAAAAAAAAAAAAAAABtMSW50ZXJmYWNl"
"SW1wbGVtZW50c0l0c2VsZjsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwAAAAABAAAAAAAAAAcAAAAAAAAA"
"AQAAAAAAAAABAAAAAgAAAHAAAAACAAAAAgAAAHgAAAAGAAAAAQAAAIAAAAACIAAAAgAAAKAAAAAB"
"EAAAAQAAANQAAAAAEAAAAQAAANwAAAA=";
TEST_F(DexFileVerifierTest, InterfaceImplementsItself) {
VerifyModification(
kInterfaceImplementsItselfTestDex,
"interface_implements_itself",
[](DexFile* dex_file ATTRIBUTE_UNUSED) { /* empty */ },
"Class with same type idx as implemented interface: '0'");
}
// Dex file version 037 generated from:
//
// .class public abstract interface LPing;
// .super Ljava/lang/Object;
// .implements LPong;
//
// and:
//
// .class public abstract interface LPong;
// .super Ljava/lang/Object;
// .implements LPing;
static const char kInterfacesImplementOneAnotherTestDex[] =
"ZGV4CjAzNwD0Kk9sxlYdg3Dy1Cff0gQCuJAQfEP6ohZUAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAPwAAAAD"
"AAAAcAAAAAMAAAB8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAIgAAACMAAAAyAAAAMgA"
"AADQAAAA2AAAAAAAAAABAAAAAgAAAAEAAAABBgAAAgAAAOwAAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"AAEGAAACAAAA9AAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAGTFBpbmc7AAZMUG9uZzsAEkxqYXZhL2xhbmcv"
"T2JqZWN0OwABAAAAAAAAAAEAAAABAAAABwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAADAAAAcAAAAAIAAAAD"
"AAAAfAAAAAYAAAACAAAAiAAAAAIgAAADAAAAyAAAAAEQAAACAAAA7AAAAAAQAAABAAAA/AAAAA==";
TEST_F(DexFileVerifierTest, InterfacesImplementOneAnother) {
VerifyModification(
kInterfacesImplementOneAnotherTestDex,
"interfaces_implement_one_another",
[](DexFile* dex_file ATTRIBUTE_UNUSED) { /* empty */ },
"Invalid class definition ordering: class with type idx: '1' defined before"
" implemented interface with type idx: '0'");
}
// Dex file version 037 generated from:
//
// .class public abstract interface LA;
// .super Ljava/lang/Object;
// .implements LB;
//
// and:
//
// .class public abstract interface LB;
// .super Ljava/lang/Object;
// .implements LC;
//
// and:
//
// .class public abstract interface LC;
// .super Ljava/lang/Object;
// .implements LA;
static const char kCircularInterfaceImplementationTestDex[] =
"ZGV4CjAzNwCzKmD5Fol6XAU6ichYHcUTIP7Z7MdTcEmEAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAACwBAAAE"
"AAAAcAAAAAQAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAJAAAACUAAAA8AAAAPAA"
"AAD1AAAA+gAAAP8AAAAAAAAAAQAAAAIAAAADAAAAAgAAAAEGAAADAAAAHAEAAP////8AAAAAAAAA"
"AAAAAAABAAAAAQYAAAMAAAAUAQAA/////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBgAAAwAAACQBAAD/////"
"AAAAAAAAAAAAAAAAA0xBOwADTEI7AANMQzsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwAAAQAAAAIAAAAB"
"AAAAAAAAAAEAAAABAAAABwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAEAAAAcAAAAAIAAAAEAAAAgAAAAAYA"
"AAADAAAAkAAAAAIgAAAEAAAA8AAAAAEQAAADAAAAFAEAAAAQAAABAAAALAEAAA==";
TEST_F(DexFileVerifierTest, CircularInterfaceImplementation) {
VerifyModification(
kCircularInterfaceImplementationTestDex,
"circular_interface_implementation",
[](DexFile* dex_file ATTRIBUTE_UNUSED) { /* empty */ },
"Invalid class definition ordering: class with type idx: '2' defined before"
" implemented interface with type idx: '0'");
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, Checksum) {
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kGoodTestDex, &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
std::string error_msg;
// Good checksum: all pass.
EXPECT_TRUE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"good checksum, no verify",
/*verify_checksum=*/ false,
&error_msg));
EXPECT_TRUE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"good checksum, verify",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
// Bad checksum: !verify_checksum passes verify_checksum fails.
DexFile::Header* header = reinterpret_cast<DexFile::Header*>(
const_cast<uint8_t*>(dex_file->Begin()));
header->checksum_ = 0;
EXPECT_TRUE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"bad checksum, no verify",
/*verify_checksum=*/ false,
&error_msg));
EXPECT_FALSE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"bad checksum, verify",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
EXPECT_NE(error_msg.find("Bad checksum"), std::string::npos) << error_msg;
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, BadStaticMethodName) {
// Generated DEX file version (037) from:
//
// .class public LBadName;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .method public static <bad_name> (II)V
// .registers 2
// .prologue
// return-void
// .end method
//
// .method public constructor <init>()V
// .registers 1
// .prologue
// .line 1
// invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
// return-void
// .end method
//
static const char kDexBase64[] =
"ZGV4CjAzNwC2NYlwyxEc/h6hv+hMeUVQPtiX6MQBcfgwAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAJABAAAI"
"AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAABAAQAA8AAAAPAA"
"AAD8AAAABAEAABIBAAAVAQAAIAEAADQBAAA3AQAAAwAAAAQAAAAFAAAABgAAAAYAAAADAAAAAAAA"
"AAcAAAADAAAAPAEAAAEAAQAAAAAAAQAAAAEAAAACAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAgAAAAAAAAACAAAA"
"AAAAAIABAAAAAAAACjxiYWRfbmFtZT4ABjxpbml0PgAMQmFkTmFtZS5qYXZhAAFJAAlMQmFkTmFt"
"ZTsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwABVgADVklJAAIAAAAAAAAAAAAAAAACAAAHAAEABw4AAAIA"
"AgAAAAAASAEAAAEAAAAOAAAAAQABAAEAAABOAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAAACAAAJ1AIBgYAE6AIA"
"AA0AAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAACAAAAHAAAAACAAAABAAAAJAAAAADAAAAAgAAAKAAAAAFAAAA"
"AwAAALgAAAAGAAAAAQAAANAAAAACIAAACAAAAPAAAAABEAAAAQAAADwBAAADEAAAAQAAAEQBAAAD"
"IAAAAgAAAEgBAAABIAAAAgAAAFQBAAAAIAAAAQAAAIABAAAAEAAAAQAAAJABAAA=";
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kDexBase64, &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
std::string error_msg;
EXPECT_FALSE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"bad static method name",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, BadVirtualMethodName) {
// Generated DEX file version (037) from:
//
// .class public LBadVirtualName;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .method public <bad_name> (II)V
// .registers 2
// return-void
// .end method
//
// .method public constructor <init>()V
// .registers 1
// invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
// return-void
// .end method
//
static const char kDexBase64[] =
"ZGV4CjAzNwDcPC8B2E7kYTZmeHX2u2IqrpWV9EXBHpE8AgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAJwBAAAI"
"AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAABMAQAA8AAAAPAA"
"AAD8AAAABAEAABkBAAAcAQAALgEAAEIBAABFAQAAAwAAAAQAAAAFAAAABgAAAAYAAAADAAAAAAAA"
"AAcAAAADAAAATAEAAAEAAQAAAAAAAQAAAAEAAAACAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAgAAAAAAAAACAAAA"
"AAAAAI4BAAAAAAAACjxiYWRfbmFtZT4ABjxpbml0PgATQmFkVmlydHVhbE5hbWUuamF2YQABSQAQ"
"TEJhZFZpcnR1YWxOYW1lOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AAFWAANWSUkAAAACAAAAAAAAAAAA"
"AAABAAcOAAACAAAHAAABAAEAAQAAAFgBAAAEAAAAcBACAAAADgADAAMAAAAAAF0BAAABAAAADgAA"
"AAEBAYGABOQCAAH8Ag0AAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAACAAAAHAAAAACAAAABAAAAJAAAAADAAAA"
"AgAAAKAAAAAFAAAAAwAAALgAAAAGAAAAAQAAANAAAAACIAAACAAAAPAAAAABEAAAAQAAAEwBAAAD"
"EAAAAQAAAFQBAAADIAAAAgAAAFgBAAABIAAAAgAAAGQBAAAAIAAAAQAAAI4BAAAAEAAAAQAAAJwB"
"AAA=";
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kDexBase64, &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
std::string error_msg;
EXPECT_FALSE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"bad virtual method name",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, BadClinitSignature) {
// Generated DEX file version (037) from:
//
// .class public LOneClinitBadSig;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .method public static constructor <clinit>(II)V
// .registers 2
// return-void
// .end method
//
// .method public constructor <init>()V
// .registers 1
// invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
// return-void
// .end method
//
static const char kDexBase64[] =
"ZGV4CjAzNwBNOwTbfJmWq5eMOlxUY4EICGiEGJMVg8RAAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAKABAAAI"
"AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAABQAQAA8AAAAPAA"
"AAD6AAAAAgEAAAUBAAAYAQAALAEAAEIBAABFAQAAAgAAAAMAAAAEAAAABgAAAAYAAAADAAAAAAAA"
"AAcAAAADAAAATAEAAAEAAQAAAAAAAQAAAAEAAAACAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAgAAAAAAAAAFAAAA"
"AAAAAJABAAAAAAAACDxjbGluaXQ+AAY8aW5pdD4AAUkAEUxPbmVDbGluaXRCYWRTaWc7ABJMamF2"
"YS9sYW5nL09iamVjdDsAFE9uZUNsaW5pdEJhZFNpZy5qYXZhAAFWAANWSUkAAAACAAAAAAAAAAAA"
"AAAAAgAABwABAAcOAAACAAIAAAAAAFgBAAABAAAADgAAAAEAAQABAAAAXgEAAAQAAABwEAIAAAAO"
"AAAAAgAAiYAE5AIBgYAE+AINAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAgAAABwAAAAAgAAAAQAAACQAAAA"
"AwAAAAIAAACgAAAABQAAAAMAAAC4AAAABgAAAAEAAADQAAAAAiAAAAgAAADwAAAAARAAAAEAAABM"
"AQAAAxAAAAEAAABUAQAAAyAAAAIAAABYAQAAASAAAAIAAABkAQAAACAAAAEAAACQAQAAABAAAAEA"
"AACgAQAA";
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kDexBase64, &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
std::string error_msg;
EXPECT_FALSE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"bad clinit signature",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, BadClinitSignatureAgain) {
// Generated DEX file version (037) from:
//
// .class public LOneClinitBadSigAgain;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .method public static constructor <clinit>()I
// .registers 1
// const/4 v0, 1
// return v0
// .end method
//
// .method public constructor <init>()V
// .registers 1
// invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
// return-void
// .end method
//
static const char kDexBase64[] =
"ZGV4CjAzNwBfPcPu5NVwKUqZIu/YR8xqVlVD5UzTk0gEAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAIgBAAAH"
"AAAAcAAAAAQAAACMAAAAAgAAAJwAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC0AAAAAQAAAMwAAAAYAQAA7AAAAOwA"
"AAD2AAAA/gAAAAEBAAAZAQAALQEAAEgBAAACAAAAAwAAAAQAAAAGAAAAAgAAAAAAAAAAAAAABgAA"
"AAMAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAEAAQAAAAIAAQABAAAAAQAAAAEAAAACAAAAAAAAAAUAAAAAAAAA"
"eAEAAAAAAAAIPGNsaW5pdD4ABjxpbml0PgABSQAWTE9uZUNsaW5pdEJhZFNpZ0FnYWluOwASTGph"
"dmEvbGFuZy9PYmplY3Q7ABlPbmVDbGluaXRCYWRTaWdBZ2Fpbi5qYXZhAAFWAAABAAAAAAAAAAAA"
"AAACAAAAEhAPAAEAAQABAAAAAAAAAAQAAABwEAIAAAAOAAAAAgAAiYAEzAIBgYAE4AIKAAAAAAAA"
"AAEAAAAAAAAAAQAAAAcAAABwAAAAAgAAAAQAAACMAAAAAwAAAAIAAACcAAAABQAAAAMAAAC0AAAA"
"BgAAAAEAAADMAAAAAiAAAAcAAADsAAAAASAAAAIAAABMAQAAACAAAAEAAAB4AQAAABAAAAEAAACI"
"AQAA";
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kDexBase64, &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
std::string error_msg;
EXPECT_FALSE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"bad clinit signature",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, BadInitSignature) {
// Generated DEX file version (037) from:
//
// .class public LBadInitSig;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// .method public constructor <init>()I
// .registers 1
// invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
// const v0, 1
// return v0
// .end method
//
static const char kDexBase64[] =
"ZGV4CjAzNwCdMdeh1KoHWamF2Prq32LF39YZ78fV7q+wAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAADQBAAAF"
"AAAAcAAAAAQAAACEAAAAAgAAAJQAAAAAAAAAAAAAAAIAAACsAAAAAQAAALwAAADUAAAA3AAAANwA"
"AADkAAAA5wAAAPUAAAAJAQAAAQAAAAIAAAADAAAABAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAQAAAADAAAAAAAA"
"AAEAAAAAAAAAAgABAAAAAAABAAAAAQAAAAIAAAAAAAAA/////wAAAAAqAQAAAAAAAAY8aW5pdD4A"
"AUkADExCYWRJbml0U2lnOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AAFWAAEAAQABAAAAAAAAAAcAAABw"
"EAEAAAAUAAEAAAAPAAAAAQAAgYAEjAIKAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAUAAABwAAAAAgAAAAQA"
"AACEAAAAAwAAAAIAAACUAAAABQAAAAIAAACsAAAABgAAAAEAAAC8AAAAAiAAAAUAAADcAAAAASAA"
"AAEAAAAMAQAAACAAAAEAAAAqAQAAABAAAAEAAAA0AQAA";
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kDexBase64, &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
std::string error_msg;
EXPECT_FALSE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"bad init signature",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
}
static const char* kInvokeCustomDexFiles[] = {
// TODO(oth): Revisit this test when we have smali / dx support.
// https://cs.corp.google.com/android/toolchain/jack/jack-tests/tests/com/android/jack/java7/invokecustom/test001/Tests.java
"ZGV4CjAzOAAEj12s/acmmdGuDL92SWSBh6iLBjxgomWkCAAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAALwHAAAx"
"AAAAcAAAABYAAAA0AQAACQAAAIwBAAADAAAA+AEAAAsAAAAQAgAAAQAAAHACAAAMBgAAmAIAAMID"
"AADKAwAAzQMAANIDAADhAwAA5AMAAOoDAAAfBAAAUgQAAIMEAAC4BAAA1AQAAOsEAAD+BAAAEgUA"
"ACYFAAA6BQAAUQUAAG4FAACTBQAAtAUAAN0FAAD/BQAAHgYAADgGAABKBgAAVgYAAFkGAABdBgAA"
"YgYAAGYGAAB7BgAAgAYAAI8GAACdBgAAtAYAAMMGAADSBgAA3gYAAPIGAAD4BgAABgcAAA4HAAAU"
"BwAAGgcAAB8HAAAoBwAANAcAADoHAAABAAAABgAAAAcAAAAIAAAACQAAAAoAAAALAAAADAAAAA0A"
"AAAOAAAADwAAABAAAAARAAAAEgAAABMAAAAUAAAAFQAAABYAAAAXAAAAGAAAABoAAAAeAAAAAgAA"
"AAAAAACMAwAABQAAAAwAAACUAwAABQAAAA4AAACgAwAABAAAAA8AAAAAAAAAGgAAABQAAAAAAAAA"
"GwAAABQAAACsAwAAHAAAABQAAACMAwAAHQAAABQAAAC0AwAAHQAAABQAAAC8AwAAAwADAAMAAAAE"
"AAwAJAAAAAoABgAsAAAABAAEAAAAAAAEAAAAHwAAAAQAAQAoAAAABAAIACoAAAAEAAQALwAAAAYA"
"BQAtAAAACAAEAAAAAAANAAcAAAAAAA8AAgAlAAAAEAADACkAAAASAAYAIQAAAJYHAACWBwAABAAA"
"AAEAAAAIAAAAAAAAABkAAABkAwAAnQcAAAAAAAAEAAAAAgAAAAEAAABjBwAAAQAAAIsHAAACAAAA"
"iwcAAJMHAAABAAEAAQAAAEEHAAAEAAAAcBAGAAAADgADAAIAAAAAAEYHAAADAAAAkAABAg8AAAAF"
"AAMABAAAAE0HAAAQAAAAcQAJAAAADAAcAQQAbkAIABBDDAAiAQ0AcCAHAAEAEQEEAAEAAgAAAFYH"
"AAAMAAAAYgACABIhEjL8IAAAIQAKAW4gBQAQAA4AAwABAAIAAABdBwAACwAAABIgEjH8IAEAEAAK"
"ABJRcSAKAAEADgAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAABAAAAmAIAAAIAAACgAgAABAAAAKgCAAACAAAA"
"AAAAAAMAAAAPAAkAEQAAAAMAAAAHAAkAEQAAAAEAAAAAAAAAAQAAAA4AAAABAAAAFQAGPGluaXQ+"
"AAFJAANJSUkADUlOVk9LRV9TVEFUSUMAAUwABExMTEwAM0xjb20vYW5kcm9pZC9qYWNrL2Fubm90"
"YXRpb25zL0NhbGxlZEJ5SW52b2tlQ3VzdG9tOwAxTGNvbS9hbmRyb2lkL2phY2svYW5ub3RhdGlv"
"bnMvTGlua2VyTWV0aG9kSGFuZGxlOwAvTGNvbS9hbmRyb2lkL2phY2svYW5ub3RhdGlvbnMvTWV0"
"aG9kSGFuZGxlS2luZDsAM0xjb20vYW5kcm9pZC9qYWNrL2phdmE3L2ludm9rZWN1c3RvbS90ZXN0"
"MDAxL1Rlc3RzOwAaTGRhbHZpay9hbm5vdGF0aW9uL1Rocm93czsAFUxqYXZhL2lvL1ByaW50U3Ry"
"ZWFtOwARTGphdmEvbGFuZy9DbGFzczsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwASTGphdmEvbGFuZy9T"
"dHJpbmc7ABJMamF2YS9sYW5nL1N5c3RlbTsAFUxqYXZhL2xhbmcvVGhyb3dhYmxlOwAbTGphdmEv"
"bGFuZy9pbnZva2UvQ2FsbFNpdGU7ACNMamF2YS9sYW5nL2ludm9rZS9Db25zdGFudENhbGxTaXRl"
"OwAfTGphdmEvbGFuZy9pbnZva2UvTWV0aG9kSGFuZGxlOwAnTGphdmEvbGFuZy9pbnZva2UvTWV0"
"aG9kSGFuZGxlcyRMb29rdXA7ACBMamF2YS9sYW5nL2ludm9rZS9NZXRob2RIYW5kbGVzOwAdTGph"
"dmEvbGFuZy9pbnZva2UvTWV0aG9kVHlwZTsAGExqdW5pdC9mcmFtZXdvcmsvQXNzZXJ0OwAQTG9y"
"Zy9qdW5pdC9UZXN0OwAKVGVzdHMuamF2YQABVgACVkkAA1ZJSQACVkwAE1tMamF2YS9sYW5nL1N0"
"cmluZzsAA2FkZAANYXJndW1lbnRUeXBlcwAMYXNzZXJ0RXF1YWxzABVlbWl0dGVyOiBqYWNrLTQu"
"MC1lbmcADWVuY2xvc2luZ1R5cGUADWZpZWxkQ2FsbFNpdGUACmZpbmRTdGF0aWMAEmludm9rZU1l"
"dGhvZEhhbmRsZQAEa2luZAAMbGlua2VyTWV0aG9kAAZsb29rdXAABG1haW4ABG5hbWUAA291dAAH"
"cHJpbnRsbgAKcmV0dXJuVHlwZQAEdGVzdAAFdmFsdWUAIgAHDgAvAgAABw4ANQMAAAAHDqUAPwEA"
"Bw60ADsABw6lAAABBCAcAhgAGAAmHAEdAgQgHAMYDxgJGBEjGAQnGwArFygrFx8uGAACBQEwHAEY"
"CwETAAMWABcfFQABAAQBAQkAgYAEtAUBCswFAQrkBQEJlAYEAbwGAAAAEwAAAAAAAAABAAAAAAAA"
"AAEAAAAxAAAAcAAAAAIAAAAWAAAANAEAAAMAAAAJAAAAjAEAAAQAAAADAAAA+AEAAAUAAAALAAAA"
"EAIAAAcAAAACAAAAaAIAAAYAAAABAAAAcAIAAAgAAAABAAAAkAIAAAMQAAADAAAAmAIAAAEgAAAF"
"AAAAtAIAAAYgAAABAAAAZAMAAAEQAAAGAAAAjAMAAAIgAAAxAAAAwgMAAAMgAAAFAAAAQQcAAAQg"
"AAADAAAAYwcAAAUgAAABAAAAlgcAAAAgAAABAAAAnQcAAAAQAAABAAAAvAcAAA==",
// https://cs.corp.google.com/android/toolchain/jack/jack-tests/tests/com/android/jack/java7/invokecustom/test002/Tests.java
"ZGV4CjAzOAAzq3aGAwKhT4QQj4lqNfZJAO8Tm24uTyNICQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAGAIAAA2"
"AAAAcAAAABgAAABIAQAACQAAAKgBAAAEAAAAFAIAAA0AAAA0AgAAAQAAAKQCAAB8BgAAzAIAACYE"
"AAAwBAAAOAQAAEQEAABHBAAATAQAAE8EAABVBAAAigQAALwEAADtBAAAIgUAAD4FAABVBQAAaAUA"
"AH0FAACRBQAApQUAALkFAADQBQAA7QUAABIGAAAzBgAAXAYAAH4GAACdBgAAtwYAAMkGAADPBgAA"
"2wYAAN4GAADiBgAA5wYAAOsGAAD/BgAAFAcAABkHAAAoBwAANgcAAE0HAABcBwAAawcAAH4HAACK"
"BwAAkAcAAJgHAACeBwAAqgcAALAHAAC1BwAAxgcAAM8HAADbBwAA4QcAAAMAAAAHAAAACAAAAAkA"
"AAAKAAAACwAAAAwAAAANAAAADgAAAA8AAAAQAAAAEQAAABIAAAATAAAAFAAAABUAAAAWAAAAFwAA"
"ABgAAAAZAAAAGgAAAB0AAAAhAAAAIgAAAAQAAAAAAAAA8AMAAAYAAAAPAAAA+AMAAAUAAAAQAAAA"
"AAAAAAYAAAASAAAABAQAAB0AAAAVAAAAAAAAAB4AAAAVAAAAEAQAAB8AAAAVAAAA8AMAACAAAAAV"
"AAAAGAQAACAAAAAVAAAAIAQAAAMAAwACAAAABAANACgAAAAIAAcAGwAAAAsABgAwAAAABAAEAAAA"
"AAAEAAQAAQAAAAQAAAAjAAAABAAIAC0AAAAEAAQANAAAAAYABQAyAAAACQAEAAEAAAAMAAQAMQAA"
"AA4ABwABAAAAEAABACoAAAARAAIALAAAABIAAwAuAAAAEwAGACUAAAA4CAAAOAgAAAQAAAABAAAA"
"CQAAAAAAAAAcAAAA0AMAAD8IAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAADggAAAIAAAAtCAAANQgAAAgAAAAE"
"AAEA6AcAACoAAABxAAoAAAAMABwBBAAbAiMAAABiAwIAYgQCABIVI1UWAGIGAgASB00GBQdxMAsA"
"QwUMA25ACQAQMgwAIgEOAHAgCAABAGkBAQAOAA0AbhAHAAAAKPsAAAAAJAABAAEBDCUBAAEAAQAA"
"APUHAAAEAAAAcBAGAAAADgADAAIAAAAAAPoHAAADAAAAkAABAg8AAAAEAAEAAgAAAAEIAAAMAAAA"
"YgADABIhEjL8IAAAIQAKAW4gBQAQAA4AAwABAAIAAAAICAAACwAAABIgEjH8IAEAEAAKABJRcSAM"
"AAEADgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAAzAIAAAQAAADUAgAAAgAAAAAAAAADAAAABwAKABIA"
"AAADAAAABwAHABYAAAABAAAAAAAAAAEAAAAPAAAAAQAAABcACDxjbGluaXQ+AAY8aW5pdD4ACkdF"
"VF9TVEFUSUMAAUkAA0lJSQABTAAETExMTAAzTGNvbS9hbmRyb2lkL2phY2svYW5ub3RhdGlvbnMv"
"Q2FsbGVkQnlJbnZva2VDdXN0b207ADBMY29tL2FuZHJvaWQvamFjay9hbm5vdGF0aW9ucy9MaW5r"
"ZXJGaWVsZEhhbmRsZTsAL0xjb20vYW5kcm9pZC9qYWNrL2Fubm90YXRpb25zL01ldGhvZEhhbmRs"
"ZUtpbmQ7ADNMY29tL2FuZHJvaWQvamFjay9qYXZhNy9pbnZva2VjdXN0b20vdGVzdDAwMi9UZXN0"
"czsAGkxkYWx2aWsvYW5ub3RhdGlvbi9UaHJvd3M7ABVMamF2YS9pby9QcmludFN0cmVhbTsAEUxq"
"YXZhL2xhbmcvQ2xhc3M7ABNMamF2YS9sYW5nL0ludGVnZXI7ABJMamF2YS9sYW5nL09iamVjdDsA"
"EkxqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOwASTGphdmEvbGFuZy9TeXN0ZW07ABVMamF2YS9sYW5nL1Rocm93"
"YWJsZTsAG0xqYXZhL2xhbmcvaW52b2tlL0NhbGxTaXRlOwAjTGphdmEvbGFuZy9pbnZva2UvQ29u"
"c3RhbnRDYWxsU2l0ZTsAH0xqYXZhL2xhbmcvaW52b2tlL01ldGhvZEhhbmRsZTsAJ0xqYXZhL2xh"
"bmcvaW52b2tlL01ldGhvZEhhbmRsZXMkTG9va3VwOwAgTGphdmEvbGFuZy9pbnZva2UvTWV0aG9k"
"SGFuZGxlczsAHUxqYXZhL2xhbmcvaW52b2tlL01ldGhvZFR5cGU7ABhManVuaXQvZnJhbWV3b3Jr"
"L0Fzc2VydDsAEExvcmcvanVuaXQvVGVzdDsABFRZUEUAClRlc3RzLmphdmEAAVYAAlZJAANWSUkA"
"AlZMABJbTGphdmEvbGFuZy9DbGFzczsAE1tMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzsAA2FkZAANYXJndW1l"
"bnRUeXBlcwAMYXNzZXJ0RXF1YWxzABVlbWl0dGVyOiBqYWNrLTQuMC1lbmcADWVuY2xvc2luZ1R5"
"cGUADWZpZWxkQ2FsbFNpdGUAEWZpZWxkTWV0aG9kSGFuZGxlAApmaW5kU3RhdGljAARraW5kAAZs"
"b29rdXAABG1haW4ACm1ldGhvZFR5cGUABG5hbWUAA291dAAPcHJpbnRTdGFja1RyYWNlAAdwcmlu"
"dGxuAApyZXR1cm5UeXBlAAR0ZXN0AAV2YWx1ZQAoAAcOAR0PAnh3Jh4AIQAHDgA2AgAABw4APwEA"
"Bw60ADsABw6lAAABBCQcAhgAGAApHAEdAgMnGAQrGwAvFygvFyMzGAACBQE1HAEYDAEUAAMWABcj"
"FQABAAQBAQkAiIAE4AUBgYAE0AYBCugGAQmABwQBqAcAAAATAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAADYA"
"AABwAAAAAgAAABgAAABIAQAAAwAAAAkAAACoAQAABAAAAAQAAAAUAgAABQAAAA0AAAA0AgAABwAA"
"AAIAAACcAgAABgAAAAEAAACkAgAACAAAAAEAAADEAgAAAxAAAAIAAADMAgAAASAAAAUAAADgAgAA"
"BiAAAAEAAADQAwAAARAAAAYAAADwAwAAAiAAADYAAAAmBAAAAyAAAAUAAADoBwAABCAAAAMAAAAO"
"CAAABSAAAAEAAAA4CAAAACAAAAEAAAA/CAAAABAAAAEAAABgCAAA",
// https://cs.corp.google.com/android/toolchain/jack/jack-tests/tests/com/android/jack/java7/invokecustom/test003/Tests.java
"ZGV4CjAzOABjnhkFatj30/7cHTCJsfr7vAjz9/p+Y+TcCAAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAPQHAAAx"
"AAAAcAAAABYAAAA0AQAACQAAAIwBAAADAAAA+AEAAAsAAAAQAgAAAQAAAHACAABEBgAAmAIAAOoD"
"AADyAwAA9QMAAP4DAAANBAAAEAQAABYEAABLBAAAfgQAAK8EAADkBAAAAAUAABcFAAAqBQAAPgUA"
"AFIFAABmBQAAfQUAAJoFAAC/BQAA4AUAAAkGAAArBgAASgYAAGQGAAB2BgAAggYAAIUGAACJBgAA"
"jgYAAJIGAACnBgAArAYAALsGAADJBgAA4AYAAO8GAAD+BgAACgcAAB4HAAAkBwAAMgcAADoHAABA"
"BwAARgcAAEsHAABUBwAAYAcAAGYHAAABAAAABgAAAAcAAAAIAAAACQAAAAoAAAALAAAADAAAAA0A"
"AAAOAAAADwAAABAAAAARAAAAEgAAABMAAAAUAAAAFQAAABYAAAAXAAAAGAAAABoAAAAeAAAAAgAA"
"AAAAAACkAwAABQAAAAwAAAC0AwAABQAAAA4AAADAAwAABAAAAA8AAAAAAAAAGgAAABQAAAAAAAAA"
"GwAAABQAAADMAwAAHAAAABQAAADUAwAAHQAAABQAAADcAwAAHQAAABQAAADkAwAAAwADAAMAAAAE"
"AAwAJAAAAAoABgAsAAAABAAEAAAAAAAEAAAAHwAAAAQAAQAoAAAABAAIACoAAAAEAAQALwAAAAYA"
"BQAtAAAACAAEAAAAAAANAAcAAAAAAA8AAgAlAAAAEAADACkAAAASAAYAIQAAAM4HAADOBwAABAAA"
"AAEAAAAIAAAAAAAAABkAAAB8AwAA1QcAAAAAAAAEAAAAAgAAAAEAAACTBwAAAQAAAMMHAAACAAAA"
"wwcAAMsHAAABAAEAAQAAAG0HAAAEAAAAcBAGAAAADgAHAAYAAAAAAHIHAAAHAAAAkAABArAwsECw"
"ULBgDwAAAAUAAwAEAAAAfQcAABAAAABxAAkAAAAMABwBBABuQAgAEEMMACIBDQBwIAcAAQARAQgA"
"AQACAAAAhgcAABAAAABiBgIAEhASIRIyEkMSVBJl/QYAAAAACgBuIAUABgAOAAcAAQACAAAAjQcA"
"ABAAAAASEBIhEjISQxJUEmX9BgEAAAAKABMBFQBxIAoAAQAOAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAABAAAA"
"mAIAAAIAAACgAgAABAAAAKgCAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAA8ACQARAAAAAwAAAAcACQAR"
"AAAAAQAAAAAAAAACAAAAAAAAAAEAAAAOAAAAAQAAABUABjxpbml0PgABSQAHSUlJSUlJSQANSU5W"
"T0tFX1NUQVRJQwABTAAETExMTAAzTGNvbS9hbmRyb2lkL2phY2svYW5ub3RhdGlvbnMvQ2FsbGVk"
"QnlJbnZva2VDdXN0b207ADFMY29tL2FuZHJvaWQvamFjay9hbm5vdGF0aW9ucy9MaW5rZXJNZXRo"
"b2RIYW5kbGU7AC9MY29tL2FuZHJvaWQvamFjay9hbm5vdGF0aW9ucy9NZXRob2RIYW5kbGVLaW5k"
"OwAzTGNvbS9hbmRyb2lkL2phY2svamF2YTcvaW52b2tlY3VzdG9tL3Rlc3QwMDMvVGVzdHM7ABpM"
"ZGFsdmlrL2Fubm90YXRpb24vVGhyb3dzOwAVTGphdmEvaW8vUHJpbnRTdHJlYW07ABFMamF2YS9s"
"YW5nL0NsYXNzOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7ABJMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzsAEkxqYXZh"
"L2xhbmcvU3lzdGVtOwAVTGphdmEvbGFuZy9UaHJvd2FibGU7ABtMamF2YS9sYW5nL2ludm9rZS9D"
"YWxsU2l0ZTsAI0xqYXZhL2xhbmcvaW52b2tlL0NvbnN0YW50Q2FsbFNpdGU7AB9MamF2YS9sYW5n"
"L2ludm9rZS9NZXRob2RIYW5kbGU7ACdMamF2YS9sYW5nL2ludm9rZS9NZXRob2RIYW5kbGVzJExv"
"b2t1cDsAIExqYXZhL2xhbmcvaW52b2tlL01ldGhvZEhhbmRsZXM7AB1MamF2YS9sYW5nL2ludm9r"
"ZS9NZXRob2RUeXBlOwAYTGp1bml0L2ZyYW1ld29yay9Bc3NlcnQ7ABBMb3JnL2p1bml0L1Rlc3Q7"
"AApUZXN0cy5qYXZhAAFWAAJWSQADVklJAAJWTAATW0xqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOwADYWRkAA1h"
"cmd1bWVudFR5cGVzAAxhc3NlcnRFcXVhbHMAFWVtaXR0ZXI6IGphY2stNC4wLWVuZwANZW5jbG9z"
"aW5nVHlwZQANZmllbGRDYWxsU2l0ZQAKZmluZFN0YXRpYwASaW52b2tlTWV0aG9kSGFuZGxlAARr"
"aW5kAAxsaW5rZXJNZXRob2QABmxvb2t1cAAEbWFpbgAEbmFtZQADb3V0AAdwcmludGxuAApyZXR1"
"cm5UeXBlAAR0ZXN0AAV2YWx1ZQAiAAcOAC8GAAAAAAAABw4ANQMAAAAHDqUAPwEABw7wADsABw7w"
"AAABBCAcBhgAGAAYABgAGAAYACYcAR0CBCAcAxgPGAkYESMYBCcbACsXKCsXHy4YAAIFATAcARgL"
"ARMAAxYAFx8VAAEABAEBCQCBgAS0BQEKzAUBCuwFAQmcBgQBzAYAAAATAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA"
"AQAAADEAAABwAAAAAgAAABYAAAA0AQAAAwAAAAkAAACMAQAABAAAAAMAAAD4AQAABQAAAAsAAAAQ"
"AgAABwAAAAIAAABoAgAABgAAAAEAAABwAgAACAAAAAEAAACQAgAAAxAAAAMAAACYAgAAASAAAAUA"
"AAC0AgAABiAAAAEAAAB8AwAAARAAAAcAAACkAwAAAiAAADEAAADqAwAAAyAAAAUAAABtBwAABCAA"
"AAMAAACTBwAABSAAAAEAAADOBwAAACAAAAEAAADVBwAAABAAAAEAAAD0BwAA",
// https://cs.corp.google.com/android/toolchain/jack/jack-tests/tests/com/android/jack/java7/invokecustom/test004/Tests.java
"ZGV4CjAzOABvUVfbV74qWbSOEsgKP+EzahlNQLW2/8TMDAAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAOQLAABS"
"AAAAcAAAAB8AAAC4AQAAEAAAADQCAAADAAAA9AIAABIAAAAMAwAAAQAAAKQDAAAACQAAzAMAANYF"
"AADZBQAA4QUAAOkFAADsBQAA7wUAAPIFAAD1BQAA/AUAAP8FAAAEBgAAEwYAABYGAAAZBgAAHwYA"
"AC8GAABkBgAAjQYAAMAGAADxBgAAJgcAAEUHAABhBwAAeAcAAIoHAACdBwAAsQcAAMUHAADZBwAA"
"8AcAAA0IAAAyCAAAUwgAAHwIAACeCAAAvQgAANcIAADpCAAA7AgAAPgIAAD7CAAAAAkAAAYJAAAM"
"CQAAEAkAABUJAAAaCQAAHgkAACMJAAAnCQAAKgkAADMJAABICQAATQkAAFwJAABqCQAAdgkAAIQJ"
"AACPCQAAmgkAAKYJAACzCQAAygkAANkJAADoCQAA9AkAAAAKAAAKCgAAHgoAACQKAAAyCgAAPQoA"
"AEUKAABLCgAAYgoAAGgKAABtCgAAdgoAAIIKAACOCgAAmwoAAKEKAAADAAAABAAAAAUAAAAGAAAA"
"CAAAAAsAAAAPAAAAEAAAABEAAAASAAAAEwAAABQAAAAVAAAAFgAAABgAAAAZAAAAGgAAABsAAAAc"
"AAAAHQAAAB4AAAAfAAAAIAAAACEAAAAiAAAAIwAAACQAAAAlAAAAJwAAADEAAAAzAAAACQAAAAQA"
"AABMBQAADgAAABMAAABUBQAADQAAABUAAAB0BQAADAAAABYAAAAAAAAAJwAAABwAAAAAAAAAKAAA"
"ABwAAACABQAAKQAAABwAAACIBQAAKgAAABwAAACUBQAAKwAAABwAAACgBQAALAAAABwAAABMBQAA"
"LQAAABwAAACoBQAALwAAABwAAACwBQAALwAAABwAAAC4BQAALgAAABwAAADABQAAMAAAABwAAADI"
"BQAALgAAABwAAADQBQAACQAJAAoAAAAKABMAPwAAABEADQBLAAAACgAEAAIAAAAKAAAANAAAAAoA"
"AQBFAAAACgAPAEgAAAAKAAQAUAAAAA0ACABMAAAADwAEAAIAAAAUAA0AAgAAABYAAgBAAAAAFwAD"
"AEcAAAAZAAUANgAAABkABgA2AAAAGQAHADYAAAAZAAkANgAAABkACgA2AAAAGQALADYAAAAZAAwA"
"NgAAABkADgA3AAAAnQsAAJ0LAAAKAAAAAQAAAA8AAAAAAAAAJgAAACQFAADGCwAAAAAAAAQAAAAC"
"AAAAAQAAAN4KAAACAAAAegsAAJILAAACAAAAkgsAAJoLAAABAAEAAQAAAKgKAAAEAAAAcBAGAAAA"
"DgADAAIAAAAAAK0KAAADAAAAkAABAg8AAAAYAA8ABgAAALQKAABTAAAAcRARAAwAEhJxIA0A0gAT"
"AmEAcSAKAOIAEwIABHEgDQDyABISAgAQAHEgDQACABICFAOamTFBAgARAHEwDAADAhYGAAAYApqZ"
"mZmZmQFABQQSAHcGCwACABsCBwAAAAgAFABxIBAAAgAcAgoACAAVAHEgDwACABcCFc1bBwUAFgBx"
"QA4AMhBxAAkAAAAMAhwDCgBuQAgAMroMAiIDFABwIAcAIwARAwAABAABAAIAAADRCgAADAAAAGIA"
"AgASIRIy/CAAACEACgFuIAUAEAAOAAMAAQACAAAA2AoAAAsAAAASIBIx/CABABAACgASUXEgDQAB"
"AA4AAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAQAAAMwDAAACAAAA1AMAAAQAAADgAwAAAgAAAAQABAANAAAA"
"FgAQABgAHQAAAAEAGwAEAAMAAgAQAA4ABQAAAAMAAAAOABAAGAAAAAIAAAABAAEAAwAAAAIAAgAC"
"AAAAAwAAAAMAAwADAAAAAQAAAAQAAAACAAAABQAFAAIAAAAPAA8AAgAAABAAEAABAAAAFQAAAAEA"
"AAAdAAAAAQAAAB4AASgABjwqPjtKKQAGPGluaXQ+AAFCAAFDAAFEAAFGAAVIZWxsbwABSQADSUlJ"
"AA1JTlZPS0VfU1RBVElDAAFKAAFMAARMTExMAA5MTExMWkJDU0lGRExMSgAzTGNvbS9hbmRyb2lk"
"L2phY2svYW5ub3RhdGlvbnMvQ2FsbGVkQnlJbnZva2VDdXN0b207ACdMY29tL2FuZHJvaWQvamFj"
"ay9hbm5vdGF0aW9ucy9Db25zdGFudDsAMUxjb20vYW5kcm9pZC9qYWNrL2Fubm90YXRpb25zL0xp"
"bmtlck1ldGhvZEhhbmRsZTsAL0xjb20vYW5kcm9pZC9qYWNrL2Fubm90YXRpb25zL01ldGhvZEhh"
"bmRsZUtpbmQ7ADNMY29tL2FuZHJvaWQvamFjay9qYXZhNy9pbnZva2VjdXN0b20vdGVzdDAwNC9U"
"ZXN0czsAHUxkYWx2aWsvYW5ub3RhdGlvbi9TaWduYXR1cmU7ABpMZGFsdmlrL2Fubm90YXRpb24v"
"VGhyb3dzOwAVTGphdmEvaW8vUHJpbnRTdHJlYW07ABBMamF2YS9sYW5nL0NsYXNzABFMamF2YS9s"
"YW5nL0NsYXNzOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7ABJMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzsAEkxqYXZh"
"L2xhbmcvU3lzdGVtOwAVTGphdmEvbGFuZy9UaHJvd2FibGU7ABtMamF2YS9sYW5nL2ludm9rZS9D"
"YWxsU2l0ZTsAI0xqYXZhL2xhbmcvaW52b2tlL0NvbnN0YW50Q2FsbFNpdGU7AB9MamF2YS9sYW5n"
"L2ludm9rZS9NZXRob2RIYW5kbGU7ACdMamF2YS9sYW5nL2ludm9rZS9NZXRob2RIYW5kbGVzJExv"
"b2t1cDsAIExqYXZhL2xhbmcvaW52b2tlL01ldGhvZEhhbmRsZXM7AB1MamF2YS9sYW5nL2ludm9r"
"ZS9NZXRob2RUeXBlOwAYTGp1bml0L2ZyYW1ld29yay9Bc3NlcnQ7ABBMb3JnL2p1bml0L1Rlc3Q7"
"AAFTAApUZXN0cy5qYXZhAAFWAANWQ0MABFZEREQABFZGRkYAAlZJAANWSUkAA1ZKSgACVkwAA1ZM"
"TAACVloAAVoAB1pCQ1NJRkQAE1tMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzsAA2FkZAANYXJndW1lbnRUeXBl"
"cwAMYXNzZXJ0RXF1YWxzAAphc3NlcnRUcnVlAAxib29sZWFuVmFsdWUACWJ5dGVWYWx1ZQAJY2hh"
"clZhbHVlAApjbGFzc1ZhbHVlAAtkb3VibGVWYWx1ZQAVZW1pdHRlcjogamFjay00LjAtZW5nAA1l"
"bmNsb3NpbmdUeXBlAA1maWVsZENhbGxTaXRlAApmaW5kU3RhdGljAApmbG9hdFZhbHVlAAhpbnRW"
"YWx1ZQASaW52b2tlTWV0aG9kSGFuZGxlAARraW5kAAxsaW5rZXJNZXRob2QACWxvbmdWYWx1ZQAG"
"bG9va3VwAARtYWluABVtZXRob2RIYW5kbGVFeHRyYUFyZ3MABG5hbWUAA291dAAHcHJpbnRsbgAK"
"cmV0dXJuVHlwZQAKc2hvcnRWYWx1ZQALc3RyaW5nVmFsdWUABHRlc3QABXZhbHVlACMABw4ANwIA"
"AAcOAD4NAAAAAAAAAAAAAAAAAAcOPEtaWmmWw4d4h6UAUgEABw60AE4ABw6lAAAGBTUcAhgEGARD"
"HAEdCAQ1HA0YFhgQGBgYHRgAGAEYGxgEGAMYAhgQGA4YBT4YCkQbAEoXRUkcCh0HATgcAT8dBwE5"
"HAEAAR0HATocAQNhHQcBThwBIgAEHQcBQhwBBAEdBwFBHAFwmpkxQR0HATwcAfGamZmZmZkBQB0H"
"AU8cARcHHQcBOxwBGAodBwFGHAFmFc1bB0oXNE0YBAILAVEcCRcAFyAXGhciFzIXGhcXFwEXHQIM"
"AVEcARgSARoADRYAFzQVAAQBBAEEYSQABAQBcJqZMUHxmpmZmZmZAUAXBxgKZhXNWwcBAAQBAQkA"
"gYAE7AcBCoQIAQqcCAEJ1AkEAfwJAAATAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAFIAAABwAAAAAgAAAB8A"
"AAC4AQAAAwAAABAAAAA0AgAABAAAAAMAAAD0AgAABQAAABIAAAAMAwAABwAAAAIAAACcAwAABgAA"
"AAEAAACkAwAACAAAAAEAAADEAwAAAxAAAAMAAADMAwAAASAAAAUAAADsAwAABiAAAAEAAAAkBQAA"
"ARAAAA0AAABMBQAAAiAAAFIAAADWBQAAAyAAAAUAAACoCgAABCAAAAQAAADeCgAABSAAAAEAAACd"
"CwAAACAAAAEAAADGCwAAABAAAAEAAADkCwAA"
};
TEST_F(DexFileVerifierTest, InvokeCustomDexSamples) {
for (size_t i = 0; i < arraysize(kInvokeCustomDexFiles); ++i) {
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kInvokeCustomDexFiles[i], &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
std::string error_msg;
EXPECT_TRUE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"good checksum, verify",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
// TODO(oth): Test corruptions (b/35308502)
}
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, BadStaticFieldInitialValuesArray) {
// Generated DEX file version (037) from:
//
// .class public LBadStaticFieldInitialValuesArray;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// # static fields
// .field static final c:C = 'c'
// .field static final i:I = 0x1
// .field static final s:Ljava/lang/String; = "s"
//
// # direct methods
// .method public constructor <init>()V
// .registers 1
// invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
// return-void
// .end method
//
// Output file was hex edited so that static field "i" has string typing in initial values array.
static const char kDexBase64[] =
"ZGV4CjAzNQBrMi4cCPcMvvXNRw0uI6RRubwMPwgEYXIsAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAIwBAAAL"
"AAAAcAAAAAYAAACcAAAAAQAAALQAAAADAAAAwAAAAAIAAADYAAAAAQAAAOgAAAAkAQAACAEAACAB"
"AAAoAQAAMAEAADMBAAA2AQAAOwEAAE8BAABjAQAAZgEAAGkBAABsAQAAAgAAAAMAAAAEAAAABQAA"
"AAYAAAAHAAAABwAAAAUAAAAAAAAAAgAAAAgAAAACAAEACQAAAAIABAAKAAAAAgAAAAAAAAADAAAA"
"AAAAAAIAAAABAAAAAwAAAAAAAAABAAAAAAAAAHsBAAB0AQAAAQABAAEAAABvAQAABAAAAHAQAQAA"
"AA4ABjxpbml0PgAGQS5qYXZhAAFDAAFJAANMQTsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwASTGphdmEv"
"bGFuZy9TdHJpbmc7AAFWAAFjAAFpAAFzAAEABw4AAwNjFwoXCgMAAQAAGAEYARgAgYAEiAIADQAA"
"AAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAALAAAAcAAAAAIAAAAGAAAAnAAAAAMAAAABAAAAtAAAAAQAAAADAAAA"
"wAAAAAUAAAACAAAA2AAAAAYAAAABAAAA6AAAAAEgAAABAAAACAEAAAIgAAALAAAAIAEAAAMgAAAB"
"AAAAbwEAAAUgAAABAAAAdAEAAAAgAAABAAAAewEAAAAQAAABAAAAjAEAAA==";
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kDexBase64, &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
std::string error_msg;
EXPECT_FALSE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"bad static field initial values array",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
}
TEST_F(DexFileVerifierTest, GoodStaticFieldInitialValuesArray) {
// Generated DEX file version (037) from:
//
// .class public LGoodStaticFieldInitialValuesArray;
// .super Ljava/lang/Object;
//
// # static fields
// .field static final b:B = 0x1t
// .field static final c:C = 'c'
// .field static final d:D = 0.6
// .field static final f:F = 0.5f
// .field static final i:I = 0x3
// .field static final j:J = 0x4L
// .field static final l1:Ljava/lang/String;
// .field static final l2:Ljava/lang/String; = "s"
// .field static final l3:Ljava/lang/Class; = Ljava/lang/String;
// .field static final s:S = 0x2s
// .field static final z:Z = true
//
// # direct methods
// .method public constructor <init>()V
// .registers 1
// invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
// return-void
// .end method
static const char kDexBase64[] =
"ZGV4CjAzNQAwWxLbdhFa1NGiFWjsy5fhUCHxe5QHtPY8AwAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAJwCAAAZ"
"AAAAcAAAAA0AAADUAAAAAQAAAAgBAAALAAAAFAEAAAIAAABsAQAAAQAAAHwBAACgAQAAnAEAAJwB"
"AACkAQAApwEAAKoBAACtAQAAsAEAALMBAAC2AQAA2wEAAO4BAAACAgAAFgIAABkCAAAcAgAAHwIA"
"ACICAAAlAgAAKAIAACsCAAAuAgAAMQIAADUCAAA5AgAAPQIAAEACAAABAAAAAgAAAAMAAAAEAAAA"
"BQAAAAYAAAAHAAAACAAAAAkAAAAKAAAACwAAAAwAAAANAAAADAAAAAsAAAAAAAAABgAAAA4AAAAG"
"AAEADwAAAAYAAgAQAAAABgADABEAAAAGAAQAEgAAAAYABQATAAAABgAJABQAAAAGAAkAFQAAAAYA"
"BwAWAAAABgAKABcAAAAGAAwAGAAAAAYAAAAAAAAACAAAAAAAAAAGAAAAAQAAAAgAAAAAAAAA////"
"/wAAAAB8AgAARAIAAAY8aW5pdD4AAUIAAUMAAUQAAUYAAUkAAUoAI0xHb29kU3RhdGljRmllbGRJ"
"bml0aWFsVmFsdWVzQXJyYXk7ABFMamF2YS9sYW5nL0NsYXNzOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7"
"ABJMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzsAAVMAAVYAAVoAAWIAAWMAAWQAAWYAAWkAAWoAAmwxAAJsMgAC"
"bDMAAXMAAXoAAAsAAQNj8TMzMzMzM+M/ED8EAwYEHhcXGAkCAj8AAAAAAQABAAEAAAAAAAAABAAA"
"AHAQAQAAAA4ACwABAAAYARgBGAEYARgBGAEYARgBGAEYARgAgYAE5AQNAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA"
"AQAAABkAAABwAAAAAgAAAA0AAADUAAAAAwAAAAEAAAAIAQAABAAAAAsAAAAUAQAABQAAAAIAAABs"
"AQAABgAAAAEAAAB8AQAAAiAAABkAAACcAQAABSAAAAEAAABEAgAAAxAAAAEAAABgAgAAASAAAAEA"
"AABkAgAAACAAAAEAAAB8AgAAABAAAAEAAACcAgAA";
size_t length;
std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kDexBase64, &length));
CHECK(dex_bytes != nullptr);
// Note: `dex_file` will be destroyed before `dex_bytes`.
std::unique_ptr<DexFile> dex_file(GetDexFile(dex_bytes.get(), length));
std::string error_msg;
EXPECT_TRUE(dex::Verify(dex_file.get(),
dex_file->Begin(),
dex_file->Size(),
"good static field initial values array",
/*verify_checksum=*/ true,
&error_msg));
}
} // namespace art