blob: 439e7edd540292b75b9021b8c1c97e265a42088f [file] [log] [blame]
// Copyright 2011 Google Inc. All Rights Reserved.
#include <sys/mman.h>
#include "UniquePtr.h"
#include "assembler.h"
#include "class_linker.h"
#include "common_test.h"
#include "dex_file.h"
#include "gtest/gtest.h"
#include "jni_compiler.h"
#include "runtime.h"
#include "thread.h"
namespace art {
// package java.lang;
// import java.io.IOException;
// class Object {};
// public class MyClass {
// int f() throws Exception {
// try {
// g(1);
// } catch (IOException e) {
// return 1;
// } catch (Exception e) {
// return 2;
// }
// try {
// g(2);
// } catch (IOException e) {
// return 3;
// }
// return 0;
// }
// void g(int doThrow) throws Exception {
// if (doThrow == 1)
// throw new Exception();
// else if (doThrow == 2)
// throw new IOException();
// }
// }
static const char kMyClassExceptionHandleDex[] =
"ZGV4CjAzNQC/bXXtLZJLN1GzLr+ncrvPSl70n8t0yAjgAwAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAACgDAAAN"
"AAAAcAAAAAcAAACkAAAAAwAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAYAAADkAAAAAgAAABQBAACMAgAAVAEAAD4C"
"AABGAgAASQIAAGUCAAB8AgAAkwIAAKgCAAC8AgAAygIAAM0CAADRAgAA1AIAANcCAAABAAAAAgAA"
"AAMAAAAEAAAABQAAAAYAAAAIAAAAAQAAAAAAAAAAAAAACAAAAAYAAAAAAAAACQAAAAYAAAA4AgAA"
"AgABAAAAAAADAAEAAAAAAAQAAQAAAAAABAAAAAoAAAAEAAIACwAAAAUAAQAAAAAABQAAAAAAAAD/"
"////AAAAAAcAAAAAAAAACQMAAAAAAAAEAAAAAQAAAAUAAAAAAAAABwAAABgCAAATAwAAAAAAAAEA"
"AAABAwAAAQABAAAAAADeAgAAAQAAAA4AAAABAAEAAQAAAOMCAAAEAAAAcBAFAAAADgAEAAEAAgAC"
"AOgCAAAVAAAAEiISERIQbiAEAAMAEiBuIAQAAwASAA8ADQABECj9DQABICj6DQASMCj3AAADAAAA"
"AwABAAcAAAADAAYAAgICDAMPAQISAAAAAwACAAEAAAD3AgAAEwAAABIQMwIIACIAAwBwEAEAAAAn"
"ABIgMwIIACIAAgBwEAAAAAAnAA4AAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAwAAAFQBAAAEAAAAVAEAAAEA"
"AAAAAAY8aW5pdD4AAUkAGkxkYWx2aWsvYW5ub3RhdGlvbi9UaHJvd3M7ABVMamF2YS9pby9JT0V4"
"Y2VwdGlvbjsAFUxqYXZhL2xhbmcvRXhjZXB0aW9uOwATTGphdmEvbGFuZy9NeUNsYXNzOwASTGph"
"dmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AAxNeUNsYXNzLmphdmEAAVYAAlZJAAFmAAFnAAV2YWx1ZQADAAcOAAQA"
"Bw4ABwAHLFFOAnYsLR4tIR4AFQEABw48aTxpAAIBAQwcARgDAAABAAWAgATcAgAAAQICgYAE8AID"
"AIgDAQDgAwAAAA8AAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAADQAAAHAAAAACAAAABwAAAKQAAAADAAAAAwAA"
"AMAAAAAFAAAABgAAAOQAAAAGAAAAAgAAABQBAAADEAAAAQAAAFQBAAABIAAABAAAAFwBAAAGIAAA"
"AQAAABgCAAABEAAAAQAAADgCAAACIAAADQAAAD4CAAADIAAABAAAAN4CAAAEIAAAAQAAAAEDAAAA"
"IAAAAgAAAAkDAAAAEAAAAQAAACgDAAA=";
class ExceptionTest : public CommonTest {
protected:
virtual void SetUp() {
CommonTest::SetUp();
dex_.reset(OpenDexFileBase64(kMyClassExceptionHandleDex, "kMyClassExceptionHandleDex"));
ASSERT_TRUE(dex_.get() != NULL);
const PathClassLoader* class_loader = AllocPathClassLoader(dex_.get());
ASSERT_TRUE(class_loader != NULL);
my_klass_ = class_linker_->FindClass("Ljava/lang/MyClass;", class_loader);
ASSERT_TRUE(my_klass_ != NULL);
method_f_ = my_klass_->FindVirtualMethod("f", "()I");
ASSERT_TRUE(method_f_ != NULL);
method_f_->SetFrameSizeInBytes(kStackAlignment);
method_f_->SetReturnPcOffsetInBytes(4);
method_g_ = my_klass_->FindVirtualMethod("g", "(I)V");
ASSERT_TRUE(method_g_ != NULL);
method_g_->SetFrameSizeInBytes(kStackAlignment);
method_g_->SetReturnPcOffsetInBytes(4);
}
DexFile::CatchHandlerItem FindCatchHandlerItem(Method* method,
const char exception_type[],
uint32_t addr) {
const DexFile::CodeItem* code_item = dex_->GetCodeItem(method->GetCodeItemOffset());
for (DexFile::CatchHandlerIterator iter = dex_->dexFindCatchHandler(*code_item, addr);
!iter.HasNext(); iter.Next()) {
if (strcmp(exception_type, dex_->dexStringByTypeIdx(iter.Get().type_idx_)) == 0) {
return iter.Get();
}
}
return DexFile::CatchHandlerItem();
}
UniquePtr<const DexFile> dex_;
Method* method_f_;
Method* method_g_;
private:
Class* my_klass_;
};
TEST_F(ExceptionTest, FindCatchHandler) {
const DexFile::CodeItem *code_item = dex_->GetCodeItem(method_f_->GetCodeItemOffset());
ASSERT_TRUE(code_item != NULL);
ASSERT_EQ(2u, code_item->tries_size_);
ASSERT_NE(0u, code_item->insns_size_);
const struct DexFile::TryItem *t0, *t1;
t0 = dex_->dexGetTryItems(*code_item, 0);
t1 = dex_->dexGetTryItems(*code_item, 1);
EXPECT_LE(t0->start_addr_, t1->start_addr_);
DexFile::CatchHandlerIterator iter =
dex_->dexFindCatchHandler(*code_item, 4 /* Dex PC in the first try block */);
ASSERT_EQ(false, iter.HasNext());
EXPECT_STREQ("Ljava/io/IOException;", dex_->dexStringByTypeIdx(iter.Get().type_idx_));
iter.Next();
ASSERT_EQ(false, iter.HasNext());
EXPECT_STREQ("Ljava/lang/Exception;", dex_->dexStringByTypeIdx(iter.Get().type_idx_));
iter.Next();
ASSERT_EQ(true, iter.HasNext());
iter = dex_->dexFindCatchHandler(*code_item, 8 /* Dex PC in the second try block */);
ASSERT_EQ(false, iter.HasNext());
EXPECT_STREQ("Ljava/io/IOException;", dex_->dexStringByTypeIdx(iter.Get().type_idx_));
iter.Next();
ASSERT_EQ(true, iter.HasNext());
iter = dex_->dexFindCatchHandler(*code_item, 11 /* Dex PC not in any try block */);
ASSERT_EQ(true, iter.HasNext());
}
TEST_F(ExceptionTest, StackTraceElement) {
enum {STACK_SIZE = 1000};
uint32_t top_of_stack = 0;
uintptr_t fake_stack[STACK_SIZE];
ASSERT_EQ(kStackAlignment, 16);
ASSERT_EQ(sizeof(uintptr_t), sizeof(uint32_t));
// Create/push fake 16byte stack frame for method g
fake_stack[top_of_stack++] = reinterpret_cast<uintptr_t>(method_g_);
fake_stack[top_of_stack++] = 3;
fake_stack[top_of_stack++] = 0;
fake_stack[top_of_stack++] = 0;
// Create/push fake 16byte stack frame for method f
fake_stack[top_of_stack++] = reinterpret_cast<uintptr_t>(method_f_);
fake_stack[top_of_stack++] = 3;
fake_stack[top_of_stack++] = 0;
fake_stack[top_of_stack++] = 0;
// Pull Method* of NULL to terminate the trace
fake_stack[top_of_stack++] = NULL;
Thread* thread = Thread::Current();
thread->SetTopOfStack(fake_stack);
ObjectArray<StackTraceElement>* trace_array = thread->AllocStackTrace();
ASSERT_TRUE(trace_array->Get(0) != NULL);
EXPECT_STREQ("java.lang.MyClass",
trace_array->Get(0)->GetDeclaringClass()->ToModifiedUtf8().c_str());
EXPECT_STREQ("MyClass.java", trace_array->Get(0)->GetFileName()->ToModifiedUtf8().c_str());
EXPECT_STREQ("g", trace_array->Get(0)->GetMethodName()->ToModifiedUtf8().c_str());
EXPECT_EQ(22, trace_array->Get(0)->GetLineNumber());
ASSERT_TRUE(trace_array->Get(1) != NULL);
EXPECT_STREQ("java.lang.MyClass",
trace_array->Get(1)->GetDeclaringClass()->ToModifiedUtf8().c_str());
EXPECT_STREQ("MyClass.java", trace_array->Get(1)->GetFileName()->ToModifiedUtf8().c_str());
EXPECT_STREQ("f", trace_array->Get(1)->GetMethodName()->ToModifiedUtf8().c_str());
EXPECT_EQ(7, trace_array->Get(1)->GetLineNumber());
}
} // namespace art