blob: f075feafcb607282192d56988cd349f7dc97ac01 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (C) 2011 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#include "dex_file.h"
#include "UniquePtr.h"
#include "common_test.h"
namespace art {
class DexFileTest : public CommonTest {};
TEST_F(DexFileTest, Open) {
const DexFile* dex(OpenTestDexFile("Nested"));
ASSERT_TRUE(dex != NULL);
}
// Although this is the same content logically as the Nested test dex,
// the DexFileHeader test is sensitive to subtle changes in the
// contents due to the checksum etc, so we embed the exact input here.
//
// class Nested {
// class Inner {
// }
// }
static const char kRawDex[] =
"ZGV4CjAzNQAQedgAe7gM1B/WHsWJ6L7lGAISGC7yjD2IAwAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAMQCAAAP"
"AAAAcAAAAAcAAACsAAAAAgAAAMgAAAABAAAA4AAAAAMAAADoAAAAAgAAAAABAABIAgAAQAEAAK4B"
"AAC2AQAAvQEAAM0BAADXAQAA+wEAABsCAAA+AgAAUgIAAF8CAABiAgAAZgIAAHMCAAB5AgAAgQIA"
"AAIAAAADAAAABAAAAAUAAAAGAAAABwAAAAkAAAAJAAAABgAAAAAAAAAKAAAABgAAAKgBAAAAAAEA"
"DQAAAAAAAQAAAAAAAQAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAIAAAAiAEAAKsCAAAA"
"AAAAAQAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAgAAACYAQAAuAIAAAAAAAACAAAAlAIAAJoCAAABAAAAowIAAAIA"
"AgABAAAAiAIAAAYAAABbAQAAcBACAAAADgABAAEAAQAAAI4CAAAEAAAAcBACAAAADgBAAQAAAAAA"
"AAAAAAAAAAAATAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAY8aW5pdD4ABUlubmVyAA5MTmVzdGVkJElu"
"bmVyOwAITE5lc3RlZDsAIkxkYWx2aWsvYW5ub3RhdGlvbi9FbmNsb3NpbmdDbGFzczsAHkxkYWx2"
"aWsvYW5ub3RhdGlvbi9Jbm5lckNsYXNzOwAhTGRhbHZpay9hbm5vdGF0aW9uL01lbWJlckNsYXNz"
"ZXM7ABJMamF2YS9sYW5nL09iamVjdDsAC05lc3RlZC5qYXZhAAFWAAJWTAALYWNjZXNzRmxhZ3MA"
"BG5hbWUABnRoaXMkMAAFdmFsdWUAAgEABw4AAQAHDjwAAgIBDhgBAgMCCwQADBcBAgQBDhwBGAAA"
"AQEAAJAgAICABNQCAAABAAGAgATwAgAAEAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAPAAAAcAAAAAIAAAAH"
"AAAArAAAAAMAAAACAAAAyAAAAAQAAAABAAAA4AAAAAUAAAADAAAA6AAAAAYAAAACAAAAAAEAAAMQ"
"AAACAAAAQAEAAAEgAAACAAAAVAEAAAYgAAACAAAAiAEAAAEQAAABAAAAqAEAAAIgAAAPAAAArgEA"
"AAMgAAACAAAAiAIAAAQgAAADAAAAlAIAAAAgAAACAAAAqwIAAAAQAAABAAAAxAIAAA==";
TEST_F(DexFileTest, Header) {
ScratchFile tmp;
UniquePtr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kRawDex, tmp.GetFilename()));
ASSERT_TRUE(raw.get() != NULL);
const DexFile::Header& header = raw->GetHeader();
// TODO: header.magic_
EXPECT_EQ(0x00d87910U, header.checksum_);
// TODO: header.signature_
EXPECT_EQ(904U, header.file_size_);
EXPECT_EQ(112U, header.header_size_);
EXPECT_EQ(0U, header.link_size_);
EXPECT_EQ(0U, header.link_off_);
EXPECT_EQ(15U, header.string_ids_size_);
EXPECT_EQ(112U, header.string_ids_off_);
EXPECT_EQ(7U, header.type_ids_size_);
EXPECT_EQ(172U, header.type_ids_off_);
EXPECT_EQ(2U, header.proto_ids_size_);
EXPECT_EQ(200U, header.proto_ids_off_);
EXPECT_EQ(1U, header.field_ids_size_);
EXPECT_EQ(224U, header.field_ids_off_);
EXPECT_EQ(3U, header.method_ids_size_);
EXPECT_EQ(232U, header.method_ids_off_);
EXPECT_EQ(2U, header.class_defs_size_);
EXPECT_EQ(256U, header.class_defs_off_);
EXPECT_EQ(584U, header.data_size_);
EXPECT_EQ(320U, header.data_off_);
EXPECT_EQ(header.checksum_, raw->GetLocationChecksum());
}
TEST_F(DexFileTest, GetLocationChecksum) {
const DexFile* raw(OpenTestDexFile("Main"));
EXPECT_NE(raw->GetHeader().checksum_, raw->GetLocationChecksum());
}
TEST_F(DexFileTest, GetChecksum) {
uint32_t checksum;
EXPECT_TRUE(DexFile::GetChecksum(GetLibCoreDexFileName(), checksum));
EXPECT_EQ(java_lang_dex_file_->GetLocationChecksum(), checksum);
}
TEST_F(DexFileTest, ClassDefs) {
const DexFile* raw(OpenTestDexFile("Nested"));
ASSERT_TRUE(raw != NULL);
EXPECT_EQ(2U, raw->NumClassDefs());
const DexFile::ClassDef& c0 = raw->GetClassDef(0);
EXPECT_STREQ("LNested$Inner;", raw->GetClassDescriptor(c0));
const DexFile::ClassDef& c1 = raw->GetClassDef(1);
EXPECT_STREQ("LNested;", raw->GetClassDescriptor(c1));
}
TEST_F(DexFileTest, CreateMethodSignature) {
const DexFile* raw(OpenTestDexFile("CreateMethodSignature"));
ASSERT_TRUE(raw != NULL);
EXPECT_EQ(1U, raw->NumClassDefs());
const DexFile::ClassDef& class_def = raw->GetClassDef(0);
ASSERT_STREQ("LCreateMethodSignature;", raw->GetClassDescriptor(class_def));
const byte* class_data = raw->GetClassData(class_def);
ASSERT_TRUE(class_data != NULL);
ClassDataItemIterator it(*raw, class_data);
EXPECT_EQ(1u, it.NumDirectMethods());
// Check the signature for the static initializer.
{
ASSERT_EQ(1U, it.NumDirectMethods());
const DexFile::MethodId& method_id = raw->GetMethodId(it.GetMemberIndex());
uint32_t proto_idx = method_id.proto_idx_;
const char* name = raw->StringDataByIdx(method_id.name_idx_);
ASSERT_STREQ("<init>", name);
int32_t length;
std::string signature(raw->CreateMethodSignature(proto_idx, &length));
ASSERT_EQ("()V", signature);
}
// Check both virtual methods.
ASSERT_EQ(2U, it.NumVirtualMethods());
{
it.Next();
const DexFile::MethodId& method_id = raw->GetMethodId(it.GetMemberIndex());
const char* name = raw->StringDataByIdx(method_id.name_idx_);
ASSERT_STREQ("m1", name);
uint32_t proto_idx = method_id.proto_idx_;
int32_t length;
std::string signature(raw->CreateMethodSignature(proto_idx, &length));
ASSERT_EQ("(IDJLjava/lang/Object;)Ljava/lang/Float;", signature);
}
{
it.Next();
const DexFile::MethodId& method_id = raw->GetMethodId(it.GetMemberIndex());
const char* name = raw->StringDataByIdx(method_id.name_idx_);
ASSERT_STREQ("m2", name);
uint32_t proto_idx = method_id.proto_idx_;
int32_t length;
std::string signature(raw->CreateMethodSignature(proto_idx, &length));
ASSERT_EQ("(ZSC)LCreateMethodSignature;", signature);
}
}
TEST_F(DexFileTest, FindStringId) {
const DexFile* raw(OpenTestDexFile("CreateMethodSignature"));
ASSERT_TRUE(raw != NULL);
EXPECT_EQ(1U, raw->NumClassDefs());
const char* strings[] = { "LCreateMethodSignature;", "Ljava/lang/Float;", "Ljava/lang/Object;",
"D", "I", "J", NULL };
for (size_t i = 0; strings[i] != NULL; i++) {
const char* str = strings[i];
const DexFile::StringId* str_id = raw->FindStringId(str);
const char* dex_str = raw->GetStringData(*str_id);
EXPECT_STREQ(dex_str, str);
}
}
TEST_F(DexFileTest, FindTypeId) {
for (size_t i = 0; i < java_lang_dex_file_->NumTypeIds(); i++) {
const char* type_str = java_lang_dex_file_->StringByTypeIdx(i);
const DexFile::StringId* type_str_id = java_lang_dex_file_->FindStringId(type_str);
ASSERT_TRUE(type_str_id != NULL);
uint32_t type_str_idx = java_lang_dex_file_->GetIndexForStringId(*type_str_id);
const DexFile::TypeId* type_id = java_lang_dex_file_->FindTypeId(type_str_idx);
ASSERT_TRUE(type_id != NULL);
EXPECT_EQ(java_lang_dex_file_->GetIndexForTypeId(*type_id), i);
}
}
TEST_F(DexFileTest, FindProtoId) {
for (size_t i = 0; i < java_lang_dex_file_->NumProtoIds(); i++) {
const DexFile::ProtoId& to_find = java_lang_dex_file_->GetProtoId(i);
const DexFile::TypeList* to_find_tl = java_lang_dex_file_->GetProtoParameters(to_find);
std::vector<uint16_t> to_find_types;
if (to_find_tl != NULL) {
for (size_t j = 0; j < to_find_tl->Size(); j++) {
to_find_types.push_back(to_find_tl->GetTypeItem(j).type_idx_);
}
}
const DexFile::ProtoId* found =
java_lang_dex_file_->FindProtoId(to_find.return_type_idx_, to_find_types);
ASSERT_TRUE(found != NULL);
EXPECT_EQ(java_lang_dex_file_->GetIndexForProtoId(*found), i);
}
}
TEST_F(DexFileTest, FindMethodId) {
for (size_t i = 0; i < java_lang_dex_file_->NumMethodIds(); i++) {
const DexFile::MethodId& to_find = java_lang_dex_file_->GetMethodId(i);
const DexFile::TypeId& klass = java_lang_dex_file_->GetTypeId(to_find.class_idx_);
const DexFile::StringId& name = java_lang_dex_file_->GetStringId(to_find.name_idx_);
const DexFile::ProtoId& signature = java_lang_dex_file_->GetProtoId(to_find.proto_idx_);
const DexFile::MethodId* found = java_lang_dex_file_->FindMethodId(klass, name, signature);
int32_t length;
ASSERT_TRUE(found != NULL) << "Didn't find method " << i << ": "
<< java_lang_dex_file_->StringByTypeIdx(to_find.class_idx_) << "."
<< java_lang_dex_file_->GetStringData(name)
<< java_lang_dex_file_->CreateMethodSignature(to_find.proto_idx_, &length);
EXPECT_EQ(java_lang_dex_file_->GetIndexForMethodId(*found), i);
}
}
TEST_F(DexFileTest, FindFieldId) {
for (size_t i = 0; i < java_lang_dex_file_->NumFieldIds(); i++) {
const DexFile::FieldId& to_find = java_lang_dex_file_->GetFieldId(i);
const DexFile::TypeId& klass = java_lang_dex_file_->GetTypeId(to_find.class_idx_);
const DexFile::StringId& name = java_lang_dex_file_->GetStringId(to_find.name_idx_);
const DexFile::TypeId& type = java_lang_dex_file_->GetTypeId(to_find.type_idx_);
const DexFile::FieldId* found = java_lang_dex_file_->FindFieldId(klass, name, type);
ASSERT_TRUE(found != NULL) << "Didn't find field " << i << ": "
<< java_lang_dex_file_->StringByTypeIdx(to_find.type_idx_) << " "
<< java_lang_dex_file_->StringByTypeIdx(to_find.class_idx_) << "."
<< java_lang_dex_file_->GetStringData(name);
EXPECT_EQ(java_lang_dex_file_->GetIndexForFieldId(*found), i);
}
}
} // namespace art