blob: c93c787385ca4454a663c08bf1d4cd29d7194323 [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_NET_NSH) += nsh.o