blob: abb0c08decb0f89a623921bab13d223f4acb56bd [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_IEEE802154_FAKEHARD) += fakehard.o
obj-$(CONFIG_IEEE802154_FAKELB) += fakelb.o
obj-$(CONFIG_IEEE802154_AT86RF230) += at86rf230.o
obj-$(CONFIG_IEEE802154_MRF24J40) += mrf24j40.o