blob: e70ef13f4df5af3d959c63b6851797fe91a7834a [file] [log] [blame]
[abi_whitelist]
dummy_symbol