blob: e497aefa78d76fd92cc267e442b4e283ff177edb [file] [log] [blame]
key 116 POWER
key 115 VOLUME_UP
key 114 VOLUME_DOWN