Snap for 4603989 from 1c17f30b829ca65a50229bdcd9cd21cbea1a7904 to oc-m2-release

Change-Id: Ibc38f9d86fd0d348988efd1d18ad12fdc92a1a66
tree: 1d2ba89569fc785c5d882000a91dd3eab8917a52
  1. Image.fit
  2. Image.fit.kasan
  3. push-kernel.sh