blob: b144a457bfd8a7d32320f76a0e9ea97c87b15b93 [file] [log] [blame]
type setupwraith_app, domain;