blob: 9bc68918735ef7c664ba951437e86ef0aaa90de7 [file] [log] [blame]
key 116 POWER
key 115 VOLUME_UP
key 114 VOLUME_DOWN